Розв'язок системи рівнянь матричним способомРозв'язати систему рівнянь

матричним методом. Вихідні дані взяти з таблиці 9 по номеру варіанта, що складається з трьох цифр (перша –перше рівняння, друга –друге рівняння, третя –третє рівняння).

Система лінійних рівнянь розбивається на три матриці A, B, X і представляється таким чином:

A*X=B,

де A –основна матриця, B –матриця вільних членів, X –матриця невідомих.

,   .

    Матриця невідомих X обчислюється за формулою

X=A-1*B,

де A-1 – зворотна матриця від матриці A.

 

Таблиця 9

Вихідні дані

Номер рядка

Цифри

Перша Друга Третя
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 


Приклад. Знайти розв'язок системи рівнянь

 

Послідовність виконання

1. Розіб'ємо систему лінійних рівнянь на три матриці

, ,    .

2. У відповідні ячейці вводимо матриці A та B, як показано на рис. 12.

 

Рис. 12.

 

3. Підраховуємо зворотну матрицю A-1. Для цього виділяємо блок ячейок розміром 3 3 для зворотної матриці, за допомогою Мастер функций  з категорії Математические вибираємо функцію МОБР і вводимо масив матриці A в поле Масив. Після вводу масиву матриці A необхідно натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

 

Рис. 13.

 

4. Обчислюємо матрицю невідомих. Для цього виділяємо блок ячейок розміром 3 1 для матриці невідомих, за допомогою Мастер функций  з категорії Математические вибираємо функцію МУМНОЖ і вводимо масив матриці A-1 в поле Масив1 і масив матриці B в поле Масив2. Після вводу масивів матриць необхідно натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter.

 

Оформлення завдання

1. Лист завдання в Excel необхідно оформити як показано на рис. 14 та надати йому ім'я "Розв'язок системи рівнянь".

 

Рис. 14.

 

2 Зайти в Предварительный просмотр , натиснути на кнопку , у вікні Параметры страницы встановити: орієнтацію сторінки книжная, масштаб в % від натуральної величини таким чином, щоб на листі повністю вміщувалися дані в ширину; верхнє, нижнє, праве і ліве поля по 2 см; у верхньому колонтитулі ввести номер групи, прізвище, номер варіанту.

3. Зберегти книгу у файлі z#2Прізвище.xls

4. Надрукувати лист на принтері.

 


Навчально-методичне видання

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

MS EXCEL

 

Методичні вказівки

до виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін: “Основи інформатики”, “Практикум із техніки користування ЕОМ”, “Інформатика і системологія” для студентів спеціальностей: 8.050201  “Менеджмент організацій”, 7.070801  “Екологія та охорона навколишнього середовища”, 8.092108  “Теплогазопостачання та вентиляція”, 8.092601 “Водопостачання та водовідведення”, 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр, 7.092109 “Споруди і обладнання водопостачання та водовідведення”

 

Укладачі: Васильєва Ганна Леонідівна

Недін Валентин Олегович

 

 

Підписано до друку                    Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі..

Ум.-друк. арк.      . Обл.-вид.арк. .

Ум. фарбовідб. . Тираж   прим. Вид. № . Замовлення №    .

 

Редакційно-видавничий відділ

КНУБА. 03037, Київ-37, Повітрофлотський проспект, 31

 

Віддруковано в центрі інформаційних технологій Київського

національного Університету будівництва і архітектури.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 346;