ЭЛЕКТРЛІК (асинхронды) МАШИНАЛАРАйналмалы магниттік өріс алу жолдары.

Асинхронды қозғалтқыш деп айнымалы токтың электрлік энергиясын механикалық энергияға айналдыратын және ораманың айналым жылдамдығы жүктеменің салмағына байланысты болатын машинаны айтады.

Жұмысы айналып тұратын магниттік өрістің қолданылуына байланысты болатын үшфазалы асинхронды қозғалтқыштар неғұрлым жоғары таралымға ие.

Асинхронды қозғалтқыштың толық аяқтаған конструкциясын 1889 жылы айналып тұратын магниттік өріс үшін үшфазалы ток қолданған ойшыл ғалым М.О. Доливо-Добровольский жасап шығарды.  

Бір біріне қатысты 120о бұрышта орналасқан үш катушканың үшфазалы айнамалы токпен қоректенуі кезінде, өлшемі бойынша тұрақты және белгілі бір аймақта өзінің бағытын өзгертетін, жиынтықты магниттік өрісі туындайды.

27 суретте ішкі бетінде саңылаулары бар болаттан жасалған цилиндр берілген. Саңылауларда өз арасында 120о бұрышқа жылжыған үш катушка орналасқан С1 – С4; С2 – С5; С3 – С6 .

Егер осы катушкаларды үшфазалы ток желісіне қосатын болса, онда олардың бойымен мынадай ток жүреді;

Біріншіде ;

Екіншіде ;

Үшіншіде .

 

а – t1 уақыт сәті үшін;         бt2  уақыт сәті үшін;           вt3  уақыт сәті үшін.

27 сурет – Магниттеуші күш және статордың айналмалы

магниттік ағыны .

Катушка бойында ағатын ток магниттеуші күш (Iw) тудырады. Магниттеуші күштің геометриялық шамасы жиынтықты магниттік өрісті тудыратын жалпы магниттеуші күшті береді.

Жиынтықты магниттік өріс уақыты және орналасқан аймағы бойынша қалай өзгеретінін анықтау үшін, ток өзгерісін қарастырамыз, және сонымен қатар жеке катушкалардағы магниттеуші күшті және әр түрлі уақыттағы жалпы магниттеуші күшті анықтаймыз.

Токтың катушкадағы (фазадағы) оң бағытына катушканың басынан соңына қарай бағытталған (бірінші фазада – С1 -ден С4 – ке; екінші фазада –

С2 -ден С5 – ке; үшінші фазада –  С3 –тен  С6  - ға) токты жатқызамыз.

27, а суретте t1 = 0 уақытындағы токтың таратылуы мен әр фазадағы магниттеуші күштің геометриялық жалпы саны көрсетілген.

Осы жағдайда

                                                                  ;

;                  ;

;                       .

Магниттеуші күш диаграммасын құру барысында, магниттеуші күш катушкасының векторы катушка осьі бойынша оның жазықтығына перпендикуляр орналасқанын есте сақтау керек. Магниттеуші күштің бағыты мен өлшемі катушка бойымен ағатын токка байланысты.

Магниттеуші күштің векторы теңбүйірлі үшбұрыш құрады, және оның 120о  бұрышына қарсы жатқан жағы мынаған тең болады:

.        (60)

Яғни, осы теңдеу барлық фазаның жиынтық магниттеуші күші болады. - қа тең болатын (27 сурет, б) t2 - ге тең уақытта мынаны аламыз:

;                                                  ;

;                            ;

;                        .

27, б  суреттегі берілген диаграммада бірінші және үшінші фазадағы магниттеуші күш шамасы  тең болатыны көрініп тұр және осы магниттеуші күштің векторы екінші фазадағы магниттеуші күш бағытымен сәйкес келеді. Онда жиынтықты магниттеуші күштің шамасы тең болады:

                                       

Соның барысында, жиынтық магниттеуші күш векторы өлшемі бойынша тұрақты болып, 30о бұрышқа бұрылады.

t3 уақытта  (27 сурет, в) болғанда:

;                                            ;

;                 ;

;                                      .

27, в суреттегі диаграммадан магниттеуші күш шамасы 27, а суреттегі күш шамасына ұқсас болатынын көруге болады және ол шамасына тең. 

Жиынтықты магниттеуші күш векторы өз өлшемін өзгертпей t1 = 0 уақытқа сәйкес келетін оң мәнді 60о бұрышқа  бұрылады.

Басқа уақыт шамалары үшін ұқсас құрылымды жалғастыра отырып, уақыттың кез келген сәтінде жиынтықты магниттеуші күш өлшемі тұрақты болып қалатындығына  көз жеткізуге болады.

Бір Т период уақытта жиынтықты магниттеуші күш векторы, сонымен қатар жиынтықты магниттік ағын бір айналым жасайды; бір секундтағы айналым саны ток жиілігіне тең болады.

Соның барысында, жиынтықты магниттеуші ағынның айналым жылдамдығы тең болады:

 [айналым/сек] немес [айналым/мин].                    (61)

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 872; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ