Порядок відображення показників соціального обліку в звітностіНа сьогоднішній день існує цілий ряд авторитетних методик, які визначають поняття «соціальна звітність» та принципи її складання. Всесвітня бізнес-рада зі сталого розвитку (WBCSD) називає соціальною звітністю добровільну презентацію інформації про соціальну, економічну та екологічну результативність компанії, яка стандартизує цю інформацію відповідно до однієї з систем показників результативності та надає її в публічному доступі всім заінтересованим сторонам.

Соціальна звітність – це документально оформлена сукупність даних комерційної організації, що відображають середовище існування компанії, принципи та методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній, екологічній сфері життя суспільства.

Соціальна звітність–це процедура надавання звітів про соціальну діяльність підприємства, що передбачає використання окремих показників зовнішніми аудиторами. Звітність повинна включати не тільки інформацію про досягнення підприємств, у ній повинні відбиватися і проблеми, можливі загрози, які виникають у процесі розвитку бізнесу, і розроблюється фахівцями управлінського складу та представниками профспілок.

В Україні з розвитком та поширенням питань соціальної відповідальності процеси соціальної звітності набувають особливої цінності та все більшої значущості.

Вигоди соціальної звітності для компанії:1) допомагає компанії розбудувати процес управління КСВ;2) будує довіру до компанії з боку різних груп впливу;3) підвищує прозорість компанії;4) підвищує готовність компанії до роботи на нових рівнях;5) зміцнює ділові відносини та сприяє розширенню ринків.

Хто читає соціальну звітність?1. Працівники;2. Бізнес-партнери;3. Акціонери;4.Споживачі;5. Кредитори та інвестори;6. Державні органи;7. Неурядові організації;

У світовій практиці існує три форми формування нефінансової звітності:1. Довільна форма, яка у практичній діяльності найпоширеніша форма звіту, яка призначена для зовнішніх користувачів і не вимагає проведення соціального аудиту.2. Комплексні звіти: — комплексний звіт за методом потрійного підсумку (Triple Bottom-Line). Сутність даного методу полягає у висвітленні діяльності компанії з трьох точок зору: — економічних результатів діяльності ,екологічних результатів,соціальних результатів діяльності 3. Стандартизовані звіти. Такі форми мають певні переваги над попередніми, які полягають у можливостях порівняння з звітами інших компаній, що дає можливість визначення соціального рейтингу компанії та визнання її у міжнародній діловій спільноті. Аналіз показав, що загальна структура соціального звіту будь-якої компанії включає чотири основних елементи:1) надання загальних відомостей про компанію, основні досягнення минулого року;2) звернення керівництва компанії з метою надання загальних

відомостей і, можливо, для інформування про керівництво;3)основна частина соціального звіту;4) заключна частина звіту, що містить зведені таблиці основних показників за рік і план подальшого розвитку.

Стандартизовані звітиЗвіт за стандартом GRI (Global Reporting Initiative) відображає економічні, соціальні та екологічні досягнення, має чіткі критерії, яких компанія повинна дотримуватися при його складанні.

Соціальний звіт (GRI — стандарт) повинен віддзеркалювати економічну, соціальну і екологічну політику корпорації і виконувати функцію інструмента управління діяльністю з корпоративною соціальною відповідальністю (КСВ). Міжнародний стандарт звітностіу області сталого розвитку GRI (Global Reporting lnitiativel) використовують у своїй практиці біля 440 компаній у різних країнах світу. Впровадження корпоративної соціальної звітності тісно пов'язано з проблемою глобалізації, ключовим граком якої є бізнес..

Звіт за стандартом АА1000 (AccountAbility) — це звіт за оцінкою успіху організації в економічній, екологічній та соціальному середовищі, заснований на діалозі із стейкхолдерами, який може проходити аудит. Стандартизований звіт за ISO 14000 був розроблений в 1992 році Британським інститутом стандартизації. У 1996 році він став основою для впровадження серії стандартів екологічного менеджменту Міжнародною організацією із стандартизації (International Organization for Standardization). Звіт орієнтований більшою мірою на екологічний компонент соціальної відповідальності.

У Стандарті ISO-26000 представлене розширене формулювання: „соціальна відповідальність“ (social responsibility) — це відповідальність фірми за вплив її рішень і діяльності на суспільство і довкілля через прозору і етичну поведінку, яка сприяє сталому розвитку, здоров'ю і добробуту суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає існуючому законодавству і узгоджується з міжнародними нормами поведінки; інтегрована у діяльність всієї фірми і реалізується нею на практиці взаємовідносин».

У звіті за стандартом SA 8000 (Social Accountability International) основна увага приділяється дотриманню трудового законодавства, прав людини в кадровій політиці компаній. Він дає можливість компанії розробляти і реалізувати політику й методи управління, які можна контролювати або на них впливати.

Стандарт SA 8000 Цей стандарт встановлює нормативи поведінки роботодавця відносно до своїх працівників.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 283; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ