Очікувані витрати:поняття,склад та видиОчікувані (релевантні) витрати — це витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень, тобто майбутні витрати. Точніше, це витрати, що відрізняють одну альтернативу від іншої.

Оцінка очікуваних витрат передбачає визначення загальних витрат з виокремленням витрат, які включаються до собівартості з метою оподаткування, до виробничої собівартості, повної собівартості, в тому числі й на одиницю продукції (послуги), а також витрат обігу.

Визначення та оптимізацію витрат доцільно здійснювати за статтями витрат, номенклатурою у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку тощо.

Процес оцінки очікуваних витрат може бути ефективним і застосований тільки після того, як вище керівництво матиме чітке уявлення щодо мети стратегічного планування, значення даного процесу не лише для підприємства, а й для прийняття управлінських рішень.

Ключова роль в процесі оцінки очікуваних витрат відводиться менеджерам підприємства. Одним з основних завдань менеджерів є постійний контроль величини співвідношення “витрати–випуск–прибуток”, а особливо співвідношення “граничні витрати–гранична прибуток”.

Дорелевантнихвитратвідносять:

а) майбутнімаржинальнівитрати; завждиспівпадають з поняттям “зміннівитрати”

б) приростівитрати – різницяміжвитратамирізнихваріантівдій. Їхщеназивають “додаткові”, “диференціальні” або “інкрементні” витрати (differentialcosts, incrementalcosts);

в) альтернативнівитрати (opportunitycosts) – це втраченавигода при виборі одного варіанту і відмовівідіншого. Їхщеназивають “вмінені” витрати.

Для розрахунку обсягів очікуваних витрат використовуються різноманітні методи, найпоширеніші серед них: факторний метод, бюджетування, калькуляційний метод та нормативний метод.

Релевантні витрати:

-можуть бути змінені в результаті прийняття рішення;

-можуть виникнути лише в майбутньому;

-різні для альтернативних рішень.

Релевантністьозначає, що дані облікумаютьзадовольнятиконкретні інформаційні потреби користувачів. У системібухгалтерськогооблікунакопичуєтьсябагато інформації, але це не означає, що вся цяінформація буде корисною для менеджера. Релевантною є тільки та інформація, що може бути оперативно передана менеджерові, оскільки з часом вона втрачає свою цінність. Нарешті, дані обліку не маютьміститипомилокабоупередженихоцінок. Таким чином, роль бухгалтера в процесі підготовкирішенняполягає в своєчасномузабезпечені менеджера достовірною та релевантною інформацією. Різнітипиуправлінськихрішеньпотребуютьрізних даних.

 

Періодизація розвитку бухгалтерського обліку як одного із складових управління

        У своєму розвитку бухгалтерський облік пройшов певну еволюцію, зумовлену ускладненням господарської діяльності. Розглянемо трансформацію розвитку бухгалтерського обліку як однієї зі складових управління.

Етап розвитку Суспільства Об'єкт обліку Мета обліку Завдання обліку

Парадигма обліку

Доцивілізаційний   Природні ресурси   Контроль за збереженням цінностей   Розподіл продуктів праці між членами общини   Проста натуральна бухгалтерія   Обгрунтування факту господарського життя як центральної категорії бухгалтерського обліку

Аграрна цивілізація

(І ст. до н.е. - кін.

XVIII ст.)

 

Каса, грошові виплати та надходження   Облік грошових виплат та витрат   Контроль за виконанням плану доходів та витрат Камеральна бухгалтерія   Облік надходжень і видатків шляхом простого підрахунку або подвійного запису
Майно   Облік результатів використання майна   Контроль майна   Проста монетарна бухгалтерія   Облік стану майна та результатів його використання простим записом

Індустріальний(кін. XVIII-сер.

XX ст.)

 

 

Майно, нематеріальні

активи, облік зобов'язань, дебіторська

та кредиторська

заборгованість,

статутний капітал,

амортизація

 

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції   Реальна оцінка майна   Подвійна статистична бухгалтерія   Прибуток є різницею між капіталом на початок періоду і кінець періоду. Майно підприємства включає майно власників
Визначення ефективності діяльності підприємства   Визначення фінансового результату   Подвійна динамічна бухгалтерія   Фінансовий результат діяльності на будь-який момент часу, при цьому здійснювати це найбільш вдалим способом. Майно підприємства відокремлене від майна власників
Постіндустріальний (кін.ХХ ст. - до теперішнього часу)   Інформація, природно ресурсний потенціал   Забезпечення релевантною інформацією процесу прийняття рішень різними користувачам Перерозподіл ресурсів   Подвійна інформаційна динаміка   Забезпечення достовірною Інформацією користувачів для прийняття правильних управлінських рішень  

З даних таблиці видно, що зі зміною об'єкта обліку змінюються відповідно його мета й завдання, що спричинило зміну теоретичних і методологічних положень бухгалтерського обліку як науки. Відбулося зростання ролі бухгалтерського обліку в управлінській системі. Не способи виробництва чи економічні умови господарювання впливають на зміну парадигми, а нові вимоги до обліку з боку системи управління, оскільки бухгалтерський облік є джерелом інформації для прийняття перспективних управлінських рішень.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 251; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ