Облік екологічних витрат в управлінні підприємством.Екологічні витрати підприємства – витрати на покриття негативних зовнішніх ефектів, які виникають внаслідок добровільних чи обов’язкових природоохоронних заходів з метою запобігання, усунення чи зменшення навантажень на довкілля, а також внаслідок втрат продуктивності та незворотних втрат сировини, матеріалів.

Сума таких витрат у більшості підприємств значна, але сьогодні бухгалтерський облік екологічних витрат ведеться безсистемно, вони не виокремлюються із загальної сукупності витрат. Це призводить до відсутності достовірних облікових даних про розміри, напрями та види природоохоронних витрат підприємств, чого і неможливо зробити при існуючій організації бухгалтерського обліку.

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" витрати на охорону навколишнього природного середовища передбачено включати до загальновиробничих витрат.

Основним елементом організації бухгалтерського обліку екологічних витрат є визначення об'єктів аналітичного обліку, які залежать від ступеня впливу суб'єкта господарювання на навколишнє природне середовище, і напрямів здійснюваної екологічної діяльності.

У складі витрат виокремлюють такі елементи, безпосередньо або опосередковано пов’язані з впливами на довкілля, природокористуванням і охороною довкілля:

- витрати, пов’язані з використанням сировини, в частині витрат на рекультивацію земель, а також плати за воду, яку підприємства забирають з водогосподарських систем (в сумі фактичних витрат);

- витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології чи організації виробництва, а також з покращенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, які здійснюють у виробничому процесі;

- платежі за обов’язковими видом страхування і відрахування до страхових фондів;

- податки, збори, платежі та інші обов’язкові відрахування та деякі інші.

Виходячи із великої кількості класифікацій, які неоднорідні, але певною мірою тотожні, пропонуємо групувати екологічні витрати за такими ознаками: види діяльності та характер впливу на навколишнє природне середовище.

За видами діяльності витрати поділяються на операційні (виникають у процесі звичайної діяльності підприємства і пов’язані з використанням природних ресурсів), інвестиційні (пов’язані зі створенням, придбанням, реконструкцією, модернізацією основних засобів природоохоронного призначення), фінансові (виникають у результаті обслуговування отриманих кредитів для здійснення екологічної діяльності).

За характером впливу: експлуатаційні (витрати із забезпечення природними ресурсами, витрати з організації екологічної діяльності), природоохоронні (витрати з попередження забруднення, витрати з компенсації негативних наслідків забруднення)

 

Облік екологічних зобов’язань в управлінні підприємством.

Поняття «екологічні зобов’язання» для України нове. Дотепер на міжнародному і національному рівнях не розроблені та не рекомендовані стандарти бухгалтерського обліку, в яких включено поняття «екологічні зобов’язання».

Екологічні зобов’язання – це як наслідок екологічного характеру, обумовлений взаємодією підприємств із навколишнім середовищем, що може здійснити суттєвий вплив на фінансовий стан.

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнаються, коли їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення, трактування ж поняття «екологічні зобов’язання» зовсім відсутнє. Доцільно доповнити П(С)БО 11 абзацом про екологічні зобов’язання, їх визнання та відображення.

Екологічні зобов’язання можуть виникати в результаті:

• здійснення основної діяльності (плата за використання природних ресурсів);

• недотримання норм екологічного законодавства, які тягнуть за собою компенсацію завданої шкоди, виплату штрафів тощо;

• добровільних дій підприємства щодо усунення негативних впливів на навколишнє природне середовище виходячи з міркувань піклування про свою репутацію.

Екологічні зобов’язання можуть бути двох видів: умовні і реальні.

Умовні формуються на підставі того, що підприємство в майбутньому буде змушене здійснювати природоохоронні заходи через забруднення, здійснене сьогодні. Такі зобов’язання важко піддаються підрахунку у зв’язку з:

• труднощами встановлення джерел викидів або скидів і вжиття заходів для виправлення ситуації;

• технологічними невизначеностями, що ускладнюють визначення рівня забруднення та рівня витрат, пов’язаних із проведенням заходів для виправлення ситуації;

• відсутності порядку розподілу витрат між забруднювачами;

• неналагодженим екологічним законодавством.

Отже, відображення в системі бухгалтерського обліку умовних екологічних зобов’язань неможливе.

Реальні екологічні зобов’язання можуть бути відображені в системі бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання у розрізах аналітики до рахунків 64 “Розрахунки за податками і платежами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” та 68 “Розрахунки за іншими операціями” .

Облік поточних екологічних зобов’язань потрібно вести на рахунках 6 класу, а довгострокові екологічні зобов’язання потрібно обліковувати на рахунках 5 класу.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 327; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ