Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток.Для обґрунтування доцільності вибору конкретного підходу до оцінки вартості підприємства слід провести їх порівняльний аналіз на основі врахування таких критеріїв: використання базисної концепції; джерела інформації; мета проведення оцінки; методи оцінки; обов’язкові умови використання методу; переваги та недоліки застосування у порівнянні з іншими підходами

Табл. – Порівняльний аналіз затратного, дохідного та ринкового підходів до оцінки вартості нематеріальних активів підприємства

Затратний (витратний, підхід на основіактивів) Дохідний   Ринковий (порівняльний, аналоговий)

Базиснаконцепція

Концепціяфакторіввиробництва Концепціязмінивартості грошей в часі, теоріякорисності Теоріяпопиту і пропозиції

Джерелаінформації

Внутрішняінформація(звітністьпідприємства)   Внутрішняінформація, зовнішняінформація(ставка дисконтування, капіталізації) Внутрішня (фінансова) інформація, зовнішняінформація (фондового ринку)

Мета оцінки (за видами вартостіпідприємства)

Вартістьдіючогопідприємства; ліквідаційна, заставна, страхована вартість Інвестиційнавартість, ринкова (фондова) вартість   Розрахованазворотнім способом (ринковакапіталізація)  

Обов’язковіумови (критерії) використання

Данізвітностіпідприємства є достовірними; врахуваннявартостіпервісноавансованогокапіталу Враховує: майбутні потоки доходів від функціонування підприємства, фактори зовнішнього середовища (макроекономічні, політичні, екологічні), стабільність зовнішнього середовища Наявність ефективного ринку та наявність певної кількості аналогів, відсутність суб’єктивної складової (прогнозних величин, експертних оцінок)

Загальна характеристика підходу

Розраховуєтьсявартістьвитрат, щобулипонесенніпід час йогостворенняабонеобхідних для йоговідтвореннячизаміщення   Передбачає,що у процесіпроведенняоцінкиздійснюєтьсярозрахуноквартостінематеріального активу, при цьомувраховуючимайбутнівигоди, якіможуть бути отримані при йоговикористанні Сукупністьелементівпорівнянняформується з факторів, яківпливають на вартістьнематеріальнихактивів (сфера, в якійможевикористовуватисьоб’єкт, споживчі,економічні,функціональні, та інші характеристики об’єкта)

 

 
Основні підходи до оцінки вартості підприємства

 


Порівняльний аналіз характерних особливостей застосування різних підходів до оцінки вартості підприємства дозволяє зробити такі висновки:

1. Затратний підхід слід застосовувати для підприємств, які мають нестабільні фінансові результати, а також для новостворених і технологічно унікальних підприємств. При цьому слід враховувати, що результати оцінки вартості підприємства з використанням методів затратного підходу в умовах недооцінки нематеріальних переваг підприємства викликають заниження його вартості.

2. Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства дозволяє одержати найбільш точні результати за умови, що досліджуване підприємство не є новоствореним, інформація щодо його діяльності є достовірною, прозорою і доступною, а прибутковість підприємства носить відносно стабільний характер протягом останніх декількох років функціонування.

3. Ринковий підхід до оцінки вартості підприємства може застосовуватись як для прибуткових, так і для неприбуткових підприємств. При цьому визначальним фактором для оцінки за цим підходом є наявність підприємств, аналогічних до досліджуваного. Також більш ефективним цей підхід буде для новостворених підприємств, що займаються наданням послуг чи виконанням робіт, що не є унікальними в певному ринковому сегменті.

Для розрахунку вартості підприємства може бути використаний будь-який із вищерозглянутих підходів з урахуванням переваг та недоліків їх застосування

 

Обрання одного з підходів до оцінки вартості за алгоритмом, що передбачає необхідність проходження таких основних етапів:

1. Встановлення тривалості функціонування підприємства.

2. Визначення основної діяльності підприємства (виготовлення продукції, надання послуг чи виконання робіт).

3. Визначення ступеня унікальності підприємства в своєму ринковому сегменті (галузі, регіоні).

4. Оцінка рівня доступу до інформації про стан діяльності підприємства.

5. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства упродовж останніх 5 років.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 182; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ