Урядові комітети КМУ: склад, завдання, функції та організація засіданьЦОВВ: система, конституційні основи організації і діяльності. Місце і роль МВС в системі ЦОВВ.

ЗУ «Про ЦОВВ» від 17.03.11р., Указ ПрУ від «Про оптимізацію системи ЦОВВ» від 09.12.10р.

Систему ЦОВВ складають міністерства та інші ЦОВВ. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші ЦОВВ виконують окремі функції з реалізації державної політики.Діяльність ЦОВВ ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності.

           Міністерства діють за принципом єдиноначальності. Інші ЦОВВ діють за принципом єдиноначальності, якщо інше не передбачено законом.Положення про ЦОВВ затверджує Президент України.

ЦОВВ є юридичними особами публічного права. Набувають статусу/припиняються з моменту внесення змін до ЄДРПОУ.

ЦОВВ утворюються, реорганізуються, ліквідуються Указом ПрУ за поданням Пр.-м.У (за пропозиціями членів КМУ)

Міністерство є ЦОВВ, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах, проведення якої покладено на КМУ КУ та ЗУ.

Основними завданнями  центральних органів виконавчої влади є:

1) надання адміністративних послуг;

2) здійснення державного нагляду (контролю);

3) управління об'єктами державної власності;

4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність;

5) здійснення інших завдань, визначених законами України та покладених на них Президентом України.

Згідно Указу ПрУ «Про оптимізацію..» утворено 16 міністерств, 25 служб, 16 агентств, 12 інспекцій, 1 адміністрація, 1 фонд (ПФУ), 5 ЦОВВ зі спецстатусом – АМКУ, ФДМУ, ДКТіРУ , адм-ція держслужби спец. зв’язку та захисту інформації України, Нац.агентство з питань держслужби.

           Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ. (Указ ПрУ «Про затвердження положення про МВС України» від 06.04.11р.

МВС України входить до системи ОВВ і є головним органом у системі ЦОВВ у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і

держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття та розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

 

Принципи організації і діяльності державних органів України

           Принципи організації та діяльності ОДВ - це основоположні вихідні положення, на яких базуються побудова й функціонування ОДВ. Принципи організації та діяльності ОДВ дістали закріплення в Конституції та в законах України, і їх можна поділити на дві групи:

1) універсальні - притаманні всім видам ОДВ, державному апарату України в цілому;

2) спеціальні - такі, що визначають побудову й функціонування лише окремих видів ОДВ і пов'язані зі специфікою здійснення відповідних видів державної діяльності.

Універсальними конституційними принципами організації та діяльності ОДВ України є:

1. Принцип суверенності та єдності системи ОДВ - полягає в тім, що система ОДВ (державний апарат у цілому) від імені й за дорученням народу України виступає носієм державної влади, а діяльність ОДВ базується на засадах верховенства, повноти й неподільності державної влади в середині країни та незалежності від будь-якої іноземної влади і рівноправності в зовнішніх зносинах(ст. 1, 5 КУ).

2. Принцип поділу влади - стосовно організації та діяльності органів державної влади випливає з положень ст.6 КУ, по-перше, органи законодавчої та виконавчої влади формуються відносно незалежним один від одного шляхом (ВРУ обирається виборцями, а персональний склад ОВВ визначається ПрУ або відповідними посадовими особами ОВВ); по-друге, сфери компетенції органів, що їх здійснюють різні гілки влади, чітко розмежовані КУ; по-третє, різні види ОДВ наділені КУ взаємними контрольними повноваженнями, які в сукупності становлять систему «стримувань і противаг».

3. Принцип законності - випливає із загальнішого конституційного принципу верховенства права (ст.8 КУ) і полягає в тім, що ОДВ організуються і діють лише на підставі та в спосіб, що передбачені КУ і ЗУ (ст.19 КУ).

4. Принцип участі громадян у формуванні й діяльності ОДВ - ч.1 ст.38 КУ йдеться про право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до ОДВ, а в ч.2 ст.38 - про те, що громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби. Важливою формою участі громадян у діяльності ОДВ є індивідуальні чи колективні письмові звернення до ОДВ, їхніх посадових і службових осіб, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст.40), а також реалізація їх конституційного права оскаржувати в суді рішення, діяльність чи бездіяльність органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб (ч.2 ст.55).

5. Принцип позапартійності - закріплюється в ч.3 ст.37 і полягає в забороні створення і діяльності організаційних структур політичних партій в ОДВ (за винятком ВРУ, де утворюються партійні фракції), а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Також виділяють інші універсальні принципи, а саме: соціальної справедливості; гуманізму і милосердя; поєднання переконання і примусу; привселюдності, відкритості і врахування громадської думки; виборності тощо.

Билет №25

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 201; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ