Як називається місто, в Пн. Причорноморї, назва якого в перекладі означає «щаслива»?Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавства

 

 

Затверджую

Перший проректор

проф. Г.М. Ерстенюк

__________________

«___»_________2013р.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Дисципліна  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Вид контролю ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Факультет                     медичний

Спеціальність                лікувальна справа, педіатрія

Курс                            І

 

 

м.Івано-Франківськ, 2013 р.


 

Перелік питань для підсумкового модульного контролю та база тестових завдань з історії України, складений на основі переліку питань типової програми ст.викл. кафедри українознавства Левандовським В.М.

 

 

Перелік питань до ПМК та база тестових завдань з історії України затверджений на засіданні кафедри українознавства. Протокол № 4 від 7.11.2011р.

 

 

Завідувач кафедри                                          акад. Качкан В.А.

 

 

Перелік питань розглянуто і схвалено цикловою методичною комісією ІФНМУ. Протокол №_____ від _______________20__р.

 

 

Голова циклової комісії                               проф. О.З.Децик


Програмові вимоги для підготовки до іспиту

1. Загальна характеристика України.

2. Українська діаспора.

3. Походження українського народу (етносу, нації).

4. Нова концепція історії України.

5. Основні джерела вивчення історії України.

6. Історики України, Івано-Франківщини.

7. Першопочатки людського життя в Україні.

8. Найдавніші археологічні періоди в історії України.

9. Найдавніше населення та його родоплемінні об’єднання.

10. Державності в докняжий період. Кіммерійці. Скіфія. Сарматія.

11. Трипільська культура. Держава Аратта – Оратанія.

12. Пізній період праслов’янської історії. Лужицька, Чорноліська та Висоцька культури.

13. Грецькі міста-держави.

14. Хозарські Каганати.

15. Консолідаційні процеси у давніх слов’ян. Зарубинецька, Пшеворська і Черняхівська культури.

16. Антська держава.

17. Утворення і становлення Київської Русі. Нова концепція її оцінки.

18. Розквіт Київської держави в кінці Х-першій половині ХІ ст.

19. Теоретичні основи державності.

20. Володимир Великий, Ярослав Мудрий – видатні державні діячі Княжої доби.

21. Початок роздроблення і занепад Київської Русі.

22. Князівства в Україні після розпаду Київської Русі.

23. Політичний устрій і суспільна організація Київської Русі.

24. Господарство і суспільно-політичний устрій.

25. Медицина Княжої доби.

26. Найдавніші державні утворення на території Галичини і Волині до утворення Галицько-Волинського князівства у 1199р.

27. Галицьке і Волинське князівство в ХІ-ХІІ ст.

28. Утворення Галицько-Волинського князівства та його розвиток у 1199-1240рр.

29. Політичний лад і суспільний устрій Галицько-Волинської держави.

30. Економічний розвиток і суспільні відносини Галицько-Волинської держави.

31. Галицько-Волинська держава – пракорінь українського “П’ємонту”.

32. Данило Галицький – видатний державний діяч.

33. Литовські статути.

34. Значення Литовської доби для України.

35. Виникнення козацтва (нова концепція).

36. Феномен козацтва.

37. Господарське і соціальне становище козацтва.

38. Козацька медицина.

39. Виникнення Запорізької Січі як важливого етапу в процесі формування української державності.

40. Козацька держава при Богдані Хмельницькому та її основні ознаки.

41. Національно-визвольна боротьба в Україні до 1648р.

42. Українсько-російський договір 1654р.

43. Українська державність при Гетьманщині.

44. І.Мазепа – видатний державний і політичний діяч України.

45. Гетьман Пилип Орлик – автор першої в світі Конституції.

46. Боротьба за відновлення козацької державності на початку ХУІІІ ст.

47. Остаточна ліквідація Росією Української державності.

48. Значення та причини падіння Козацької держави.

49. Розвиток української національної ідеї у ХХ ст.

50. Зародження і розвиток української національної ідеї наприкінці ХУІІІ-ХІХ ст.

51. Т.Г.Шевченко про національно-державницькі ідеї.

52. Галицьке національне відродження у ХІХ ст.

53. Українські політичні партії у боротьбі за державність наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст.

54. Лютнева революція 1917р. в Росії та її значення для долі України.

55. Утворення Центральної Ради – всеукраїнського парламентського законодавчого центру та перші кроки його діяльності.

56. Проголошення більшовиками радянської України в складі Російської федерації.

57. Дальший процес побудови української держави після повалення Тимчасового уряду.

58. Галицька Соціалістична Радянська Республіка – маріонетка більшовицьких окупаційних військ.

59. Російсько-українська війна (грудень 1917 – березень 1918 рр.).

60. Зовнішньополітична діяльність УНР. Падіння Центральної Ради.

61. Державний переворот гетьмана П.Скоропадського. Діяльність гетьманського уряду.

62. Падіння гетьманщини. Утворення Директорії УНР.

63. Внутрішня політика Директорії УНР.

64. Зовнішньо-політична і військова діяльність Директорії УНР.

65. М.Грушевський - видатний державний і політичний діяч ХХ ст.

66. Соціально-економічне та суспільно-політичне становище західно-українських земель в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

67. Перемога національно-визвольної революції на західноукраїнських землях. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Її внутрішня політика. Відзначення її 80-річного ювілею.

68. Зовнішньополітична діяльність ЗУНР.

69. Акт злуки ЗУНР і УНР.

70. Падіння Директорії УНР і становлення більшовицького режиму в Наддніпрянській Україні.

71. Отаманщина.

72. Створення (нелигітимного) Радянського Союзу і входження в його склад України.

73. Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933рр.

74. Великий терор в Україні в 1933-1939рр.

75. Розстріляне відродження.

76. Держава Карпатська Україна.

77. Україна в роки ІІ світової війни.

78. Відновлення Української державності 30 червня 1941р.

79. Репресії радянської влади проти населення Західної України в післявоєнні роки. Боротьба Української Повстанської Армії (УПА) за Українську Самостійну Соборну Державу.

80. Україна в умовах хрущовської відлиги.

81. Україна в умовах “застою”.

82. Українська державність в еміграції.

83. Теоретичні проблеми революції.

84. Передумови національно-демократичної революції 90-х р. ХХ ст.

85. Національно-культурний рух опору 50-60 рр.

86. Дальша радикалізація руху опору у 70-80 рр.

87. Перші кроки революційного переходу від УРСР до незалежної України після горбачовської “перебудови”.

88. Декларація про державний суверенітет України.

89. Перемога національно-демократичної революції і проголошення незалежної України. Роль галичан у її здійсненні.

90. Акт проголошення незалежної України. Всеукраїнський референдум 1.12.1991р.

91. Проблеми розбудови Української незалежної держави після 1991р.

92. Прийняття Конституції України 1996 року.

93. Зовнішньополітична діяльність України на сучасному етапі.

94. Багатопартійність – характерна риса української демократії.

95. Реабілітація забутих і фальсифікованих культурологічних постатей.

96. Соціально-економічні проблеми України на сучасному етапі.

97. Сучасні проблеми медицини України.

98. Всенародний референдум за народною ініціативою 2000р.

99. Фрагментарна характеристика усіх державностей України.

 

 


База тестових завдань

Докняжий період

І рівень складності

1. 1. Найдавнішою з теорій походження людини є:

А) Космічна теорія б)Теологічна теорія В)Дарвінізм

a. Теорія еволюції має такі два напрямки:

А)Моноцентризм та поліцентризм Б)Монотеїзм та політеїзм

В) Моногамія та полігамія

b. За рівнем розвитку неандертальців називають:

А)Homo sapiens  Б)Homo perspektivus  В)Homo habilis

c. Трипільську культуру відкрито в :

А)1793 Б) 1893 В) 1993

1.5. Теологічній теорії походження світу і людини тотожною є теорія:

а) креаціонізм      б) урологічна     в) поліцентрична

1.6. В основу дарвінізму лягла теорія:

а) репродукції       б) революції    в) еволюції

1.7. Антропологічний тип неандертальців розвинувся в:

а) пітекантропів         б) кроманьйонців      в) архантропів

1.8. Пітекантроп перекладається як:

а) людина-мавпа        б) людиноподібна мавпа  в) первісна людина

1.9. Середньокам’яна доба називається:

а) мезоліт      б) неоліт      в) енеоліт

1.10. Трипільську культуру відкрив:

а) Анатолій Трипольський б) Микола Костомаров в) Вілентій Хвойка

1.11. Символом родючості в трипільців було:

а) зображення сонячного диску    б) зооморфні фігури в) стилізовані статуетки жінки

1.12. Трипільська культура зникла:

а) під тиском войовничих племен     б) трансформувалася в українців

в) переселилась на захід

 1.13. Яким періодом датується поява людини:

а)1,5 млрд р.д.н.е.         б)1,5 млн р.д.н.е.         в)150 тис р.д.н.е.

1.14. Термін «пітекантроп» означає:

а)людина-мавпа;              б)деревна мавпа;        в)людина-вміла

1.15. Давнім кам*яним віком називають:

а)палеоліт;              б)мезоліт;         в)неоліт

1.16. Зовнішня відмінність людей називається:

а)раса;            б)антропоцентризм;          в)гуманізм

1.17. Назва «неандерталець» має походження:

а)російське;         б)французьке;         в)німецьке.

1.18. Трипільська культура датується:

а)кін.5-2 тис. до н.е.;         б)1 тис. др. н.е.;   в) VIII ст. до н.е.

1.19. Залізну епоху на території України розпочали племена:

А)Черняхівської культури Б)Тавро-скіфів В)Кіммерійців

1.20. Бронзова доба є наступним періодом після:

А)неоліту; Б)енеоліту; В)залізної доби;

1.21. Бронза є сплавом:

А)золота і міді; Б)міді і заліза; В)міді і олова;

1.22. Типовим прикладом племен бронзової доби є:

А) Черняхівська культура; Б)Трипільська культура; В)Бойових сокир;

1.23. Залізна доба починається з приходом:

А)грецьких Б)кімірійців; В)сарматів;

1.24. Гомер в «Ілліаді» та «Одісеї»згадує племена:

А)кіммерійців; Б)скіфів; В)сарматів;

1.25. Панівну роль у скіфських народів займали:

А)царські скіфи; Б)сколоти; В)всі відповіді правильні;

1.26. Сармати панували в Україні:

А)з VIII по III ст.. до н.е; Б)з III по І ст.. до н.е.;

В)з ІІІ до н.е. по ІІІ н.е;

1.27. Яке з перелічених міст не знаходиться в Пн. Причорномор*ї:

А)Пантікапей; Б)Родос; В)Тірас;

1.28. На перших етапах розвитку Трипільської культури спостерігався суспільний устрій:

      а) матріархат;      б) патріархат;      в) архимандрид.

1.29. Бронза увійшла в побут через наступні якості :

а) поклади бронзи часто зустрічаються в ґрунтах;

б) вона легка і найкраща для виготовлення стріл;

в) міцна, має низьку температуру плавлення, велика питома маса.

 1.30.  Культуру заліза на територію України принесли племена :

а) кімерійців;      б) скіфів;      в) сарматів.

1.31. Першим з іноземців, який описав у своїх творах українські землі був :

а) Гомер;        б) Геродот;  в) Геракліт.            

1.32. Кімерійці, Скіфи та Сармати відносяться до :

а) Семітських народів; б) хатто-хуритів; в) іраномовмих племен.

Як називається місто, в Пн. Причорноморї, назва якого в перекладі означає «щаслива»?

а) Євпаторія;       б) Ольвія; в) Херсонес.

1.34.  В гирлі р. Дністер розміщувалася грецька колонія :

а) Тіра;       б) Херсонес;   в) Фаногорія.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 482;