Характеристика сфер та ланок фінансових відносинЦентральною підсистемою фінансової системи країни є сфера державних фінансів .Вона характеризує фінансову діяльність держави і є системою грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для виконання властивих їм функцій, а також сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції реалізуються.

Основою державних фінансів є бюджет держави - державний та місцеві бюджети. До складу сфери державних фінансів входять фінанси державного сектора економіки, державні цільові фонди, державний кредит.

Сфера фінансів суб'єктів господарювання (мікроеноиомічний рівень) відображає рух грошових потоків окремих підприємств.

Фінанси суб'єктів господарювання призначені для .забезпечення діяльності підприємств і виступають базовою основою всієї фінансової системи, оскільки тут створюється ВВП, який е об'єктом фінансових відносин.

Фінанси домогосподарств - це система економічних відносин, у результаті дії якої виникає можливість створення фондів грошових ресурсів в окремо взятому домогосподарстві.

Основною метою фінансів цієї сфери є формування доходної частини бюджетів сім'ї та окремих громадян і використання цих доходів на цілі поточного споживання та накопичення. Фінансовий ринок - важлива сфера фінансової системи. За допомогою фінансового ринку мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ресурси, здійснюється їх перерозподіл між галузями, регіонами, суб'єктами господарювання. Він має об'єктивний характер і визначається ефективністю використання капіталу.

Страхування - відокремлена ланка фінансової системи з приводу формування І використання колективних страхових фондів. У фінансовій системі воно займає проміжне місце між суб'єктами господарювання і державними фінансами. З одного боку, страхові компанії здійснюють свою діяльність як суб'єкти підприємництва, а з іншого - їх діяльність досить жорстко регламентується законодавчими та нормативними актами і підлягає контролю та управлінню з боку Міністерства фінансів України.

 

8. Організаційна структура фінансової системи.

Організаційна структура фінансової системи – сукупність фінансових

органів та інститутів, яка характеризує систему управління фінансами.

Необхідність розподілу і перерозподілу ВВП є об”єктивним явищем, форми і

методи фінансових відносин відображають установлену в світовій практиці

внутрішню структуру фінансової системи. Разом з тим рух грошових потоків

здійснюється не сам по собі, а керується певними управлінськими

структурами, юридичними і фізичними особами. Це суб”єктивна сторона

побудови фінансової системи, яка, маючи певні закономірності, відображає

умови конкретної країни.

До організаційного складу фінансової системи України входять:

а) органи управління:

Міністерство фінансів;Державна податкова адміністрація;Контрольно-ревізійна служба;

Казначейство;Рахункова палата;Аудиторська палата;Комітет з нагляду за страховою діяльністю;Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;Пенсійний фонд;Фонд соціального страхування;Державний іноваційний фонд;

б) фінансові інститути:Національний банк;Комерційні банки;Страхові компанії,Небанківські кредитні установи (ломбард тощо);Міжбанківська валютна біржа;

Фондові біржі;

 

Управління фінансовою системою

правління фінансами, як і будь-якою іншою системою, включає дві основні

складові: органи управління та форми і методи управлінської діяльності.

У світовій теорії і практиці широкого визнання набув фінансовий

менеджмент як наука про управління фінансовою діяльністю. Зміст

фінансового менеджменту визначається функціями управління: розроблення

стратегії, планування тактики реалізації стратегії, організація

виконання розроблених планів, облік і контроль.

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення

злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин.

Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між

фінансовими органами та інституціями.

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в будь-якій

іншій державі, посідає Міністерство фінансів. Саме на нього покладені

завдання загального керівництва всією фінансовою системою країни.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 231; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ