Тема 8. Суб'єкти патентного праваПоняття та види суб’єктів патентного права. Автори об'єктів промислової власності. Співавтори. Патентовласники і їх види. Право на отримання патенту. Спадкоємці авторів і патентовласників. Повноваження Установи у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Патентні повірені.

 

Тема 9. Оформлення патентних прав

Складання і подача заявки на отримання патенту. Зміст заявки. Опис і формула винаходу. Формальна експертиза заявки. Тимчасова правова охорона винаходу. Кваліфікаційна експертиза заявки. Публікація відомостей про видачу патенту. Видача патенту. Державне мито і збори за оформлення і підтримку дії патентних прав.

 

Тема 10. Права авторів об'єктів патентного права

Загальна характеристика прав авторів. Особисті немайнові права авторів. Право на подачу заявки. Право авторства. Ознаки права авторства. Право на авторське ім'я. Майнові права автора. Право на авторську винагороду. Договір про виплату винагороди.

 

Тема 11. Характеристика патенту, права і обов'язки патентовласника

Поняття та сутність патенту як охоронного документа. Обсяг правової охорони патенту. Права патентовласника. Ознаки прав патентовласника. Право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразку. Право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразку на підставі договору. Обов'язки патентовласника патенту. Дії, що не визнаються порушенням патентних прав. Примусове ліцензування. Припинення дії патенту. Підстави і порядок визнання патенту недійсним.

 

Тема 12. Договори про розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права

Поняття ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів. Невиключна, виключна і одинична ліцензія. Істотні умови ліцензійного договору. Права і обов'язки ліцензіара. Права і обов'язки ліцензіата. Гарантії сторін ліцензійного договору. Платежі за ліцензійним договором, їх види, порядок здійснення. Відповідальність сторін за договором. Договір комерційної концесії. Предмет договору комерційної концесії. Форма договору. Сторони договору комерційної концесії. Права і обов'язки сторін договору комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії. Договір про відчуження майнових прав на винахід (корисну модель), промисловий зразок. Форма договору. Сторони договору. Предмет договору. Права і обов'язки сторін.

 

Тема 13. Захист прав авторів і патентовласників

Підстави захисту прав авторів і патентовласників. Поняття порушення прав авторів і їх види. Способи захисту прав авторів. Поняття порушення прав власників патенту. Види порушень. Поняття контрафактної продукції і порядок її визначення. Форми захисту прав авторів і власників патентів. Способи захисту прав авторів і патентовласників.

 

Тема 14. Правова охорона комерційного найменування

Поняття і структура комерційного (фірмового) найменування. Співвідношення комерційного (фірмового) найменування і найменування. Суб'єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Ознаки права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Припинення дії права на комерційне найменування. Підстави, форми і способи захисту права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

 

Тема 15. Правова охорона торговельної марки

Поняття торговельної марки (знаків для товарів і послуг). Об'єкти торговельної марки. Умови надання правової охорони торговельної марки. Характеристика свідоцтва на торговельну марку, термін його дії. Визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним. Права і обов'язки власника свідоцтва на торговельну марку. Підстави, форми, способи захисту прав на торговельну марку.

 

Тема 16. Правова охорона комерційної таємниці

Поняття комерційної таємниці, її ознаки. Порядок визначення комерційної таємниці і її охорони на підприємстві. Особливості комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. Термін дії права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Підстави, форми, способи захисту прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 282;