Змістовий модуль 1. Авторське право і суміжні права



Модуль об'єднує ввідну тему і теми, які розкривають перший правовий інститут права інтелектуальної власності – авторське право і суміжні права. Розглядаються основні поняття авторського і суміжних прав, об'єкти і суб'єкти авторського і суміжних прав, авторські договори, а також захист авторських і суміжних прав.

Тема 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності

Поняття творчої діяльності і інтелектуальної власності. Об'єкти прав інтелектуальної власності. Поняття права інтелектуальної власності і його системи. Авторське право. Право промислової власності. Відмінні особливості права інтелектуальної власності порівняно із правом власності на речі. Роль інтелектуальної власності у створенні інноваційної економіки.

 

Тема 2. Основні поняття авторського права

Визначення авторського права і його предмету. Джерела авторського права. Об'єкти авторського права. Об'єкти, що не охороняються авторським правом. Виникнення і здійснення авторського права. Суб'єкти авторського права. Автори і співавтори. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Вільне використання об'єктів авторського права. Строк дії авторського права.

 

Тема 3. Суміжні права

Поняття суміжних прав. Суб'єкти і об'єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм і відеограм. Права організацій мовлення. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення. Використання фонограм і відеограм, які опубліковані з комерційною метою. Строк дії  суміжних прав.

 

Тема 4. Авторські договори

Поняття авторських договорів. Ліцензійний договір в авторському праві. Авторський договір замовлення. Договір про відчуження майнових авторських прав. Форма авторських договорів. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання авторських договорів.

 

Тема 5. Захист авторського права і суміжних прав

Поняття захисту авторського і суміжних прав. Види підстав для захисту авторського права і суміжних прав. Поняття плагіату, піратства. Поняття контрафактних екземплярів творів, фонограм, відеограм. Форми захисту авторського права і суміжних прав. Загальні і спеціальні способи захисту авторського права і суміжних прав. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням авторських і суміжних прав. Стягнення доходів порушника. Виплата компенсації. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав. Правомірний порядок відтворення і розповсюдження екземплярів аудіовізуальних творів і фонограм. Контрольні марки і порядок їх отримання. Державне свідоцтво на право розповсюдження і демонстрації фільмів. Правила роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів і фонограм. Адміністративний і кримінально-правовий захист авторського права і суміжних прав.

 

Змістовний модуль 2.

Право промислової власності

Модуль включає теми, присвячені правовим інститутам права інтелектуальної власності – патентному праву, правовій охороні засобів індивідуалізації, правовій охороні нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності, які об'єднані у «право промислової власності».

Тема 6. Основні поняття права промислової власності

Поняття і предмет права промислової власності. Об'єкти і суб'єкти права промислової власності. Система права промислової власності. Джерела права промислової власності. Ринок промислової власності і його роль у створенні сучасної ринкової економіки. Організація патентно-ліцензійної роботи.

 

Тема 7. Об'єкти патентного права

Поняття винаходу. Об'єкти винаходу. Умови надання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу. Характеристика новизни. Винахідницький рівень. Промислова застосовність. Поняття корисної моделі, її відмінність від винаходу. Умови патентоспроможності корисної моделі. Поняття промислового зразка. Об'єкти промислового зразка. Умови правової охорони промислового зразка.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 167; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ