Зміст Програми навчальної дисципліни                        

           

Міністерство освіти і науки

України

 

Донецький національний

Університет

Економіко-правовий

Факультет

Кафедра цивільного права і процесу

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З дисципліни

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

Для студентів денної і заочної форми навчання

Напряму підготовки «Правознавство» ОКР «Бакалавр»

Донецьк – 2014

ББКх305у30-21

 

Право інтелектуальної власності: навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форми напряму підготовки «Правознавство» ОКР «Бакалавр». – Донецьк: ДонНУ, 2014. – 47 с.

 

 

Навчально-методичні матеріали включають вступ, зміст програми за темами модулів, плани практичних занять, контрольні питання для самоперевірки при вивченні курсу і підготовки до складання іспитів, тематику курсових і дипломних робіт з права інтелектуальної власності, переліки нормативних актів і літератури, що рекомендуються, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та ін.

 

 

Укладачі:                                        І.Ф. Коваль, доц., к.ю.н.

                                                        В.А. Будянський, доц., к.е.н.

                                                        Ю.В. Кеєр, ст. викладач

                                                        Ю.Д. Музикантова, ст. викладач

                                                             

                                                               

 

 

Відповідальний за випуск:                   О.С. Янкова, доц., к.ю.н.

 

Затверджено:

на засіданні кафедри

цивільного права і процесу

протокол №  5 від 19 грудня 2013 р.

 

 

© І.Ф. Коваль, В.А. Будянський, Ю.В. Кеєр, Ю.Д. Музикантова 2014

© Донецький національний університет, 2014

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Опис навчальної дисципліни «ПРАВо інтелектуальної власності»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна / прискорена форма навчання

Кількість кредитів –

3

 

Галузь знань Право 0304  

За вибором факультету

Напрям підготовки 6.030401
Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 3-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання - не передбачено                                          

Семестр

Загальна кількість годин – 108

2-й 1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

 

34 год. 10/10 год.

Практичні, семінарські

 16 год. 6/6 год.

Лабораторні

 Не передбачено Не передбачено

Самостійна робота

58 год. 92/110

Індивідуальні завдання:

Не передбачено

Вид контролю:

Іспит

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання:  1,9

 

Вимоги до знань та вмінь

Мета навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»:формування системи теоретичних знань і практичних навичок та вмінь у сфері права інтелектуальної власності, розуміння сутності інтелектуальної власності як об'єкта правового регулювання, правових засад правозастосовчої діяльності державних органів у сфері правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Завдання:вивчення теоретичних категорій і понять з даної дисципліни, правових засад законодавчого регулювання відносин, пов’язаних із набуттям, здійсненням, захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, практики застосування норм законодавства в сфері інтелектуальної власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:поняття ікатегорії, що розкривають зміст права інтелектуальної власності; компетенцію державних органів у сфері правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності; правові засади набуття, здійснення, захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;

вміти: орієнтуватися у нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності; здійснювати обґрунтований аналіз правових норм у зазначеній сфері; аргументувати правові рішення за конкретними юридичними справами; складати проекти договорів про розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, заявки на отримання патенту, свідоцтва, процесуальні документи щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

зміст Програми навчальної дисципліни


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 170;