СКЛАД ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ РОБОТИ 

Для виконання РГР студент отримує індивідуальне завдання у відповідності варіанту по двох останіх цифрах залікової книжки. Воно включає в себе дані згідно з варіанту. Тема «Розробка заходів на ОГД в наслідок викиду у повітря СДОР при аварії на сусідньому об’єкті»

Примітка: у тему РГР замість слова СДОР записуете назву отруйної речовини згідно з варіанту.

 

Методичні рекомендації по визначенню хімічної небезпеки від аварії на ОГД та зон можливого хімічного зараження навколо них

 

Ступінь хімічної небезпеки об'єкта встановлюється виходячи з сумарної кількості СДОР, які знаходяться на даному об'єкті:

 

Хлор Від 0,9 дл 30т Від 50 дл 250т Від 350т і більше 3 – ступінь 2 – ступінь 1 - ступінь
Аміак Від 10 до 500т Від 500 до 2500т Від 2500т і більше 3 – ступінь 2 – ступінь 1 - ступінь

 

Якщо на об'єкті існують інші СДОР, от для ступеня хімічної небезпеки об'єкта використовуються коефіцієнт еквівалентності 1 тони хлору та токсодози мг/хв.л (табл.1).

 

Табл. 1

  Найменування СДОР Коефіцієнт. Еквівалентності 1 т хлору Токсодоза мг/хв.л
1 Аміак 10 15
2 Анілін 500 15
3 Аміл бромистий 500 15
4 Ацетонціангидрид 500 15
5 Ангідрид сірчаний 30 20
6 Ангідрид оцтовий 6+ 20
7 Ацетонитрил 6 20
8 Азота двуокиси 6 20
9 Акролеін 6 20
10 Ацетальдегід 6+ 0,75
11 Диметилдихлорсилан 6 20
12 Диметилхлорсилан 56+ 20
13 Диметилдихлорсилан 6+ 20
14 Диетилхлорсилан 80 20
15 Диметилхлордихлорсилан 90 20
16 Бром 1 20
17 Бромбензол 1 20
18 Бромистий децил 1 20
19 Бромистий гексил 1 20
20 Бромистий гептил 1 20
21 Бензол 1 20
22 Бензилхлорид 1 20
23 Бутил бромистий (Изобутил бромистий) 1 20
24 Водень хлористий (концентрована соляна кислота) 1 40
25 Водень втористий 4 10
26 Водень миш’яковістий (арсин) 10  
27 Винилтрихлорсилан 70+ 10
28 Гексаметиленимін 70 10
29 Гексафторбензол 70 10
30 Гидразин і його похідні 70 10
31 Гидроперикис ізопропилбензола 70 10
32 Дикетен 70 10
33 Диметиламін 5 10
34 1,2-дихлорпропан 5 10
35 1,3-дихлорпропилен 5 10
36 Дихлоратан 5 10
37 Диетиламіноетилмеркатан 5 10
38 Деметиланилін 500 10
39 Деметилформамид 70 10
40 Ізоаміл 500 15
41 Кислота азотна 6 1,5
42 Кислота синільна 2 1,5
43 Кислота бромистоводнева 30+ 1,5
44 Олєум 50 20
45 Кислота мурав’їна 70+ 20
46 Рицин 70 20
47 Кислота соляна 40 20
48 Кислота хлорсульфона 30 20
49 Кислота хлоридна 35+ 20
50 Кротоновий альдегід 25+ 20
51 Метанол 25+ 20
52 Метил бромистий 70+ 20
53 Метилацетат 70+ 20
54 Метилмеркаптан 10+ 20
55 Метилвинілдихлорсилан 70+ 20
56 Метилхлорсилан 44+ 20
57 Метилдихлорсилан 44+ 20
58 Метилхлорметилдихлорсилан 80+ 20
59 Метилтрихлорсилан 56+ 20
60 Метил хлористий 70 20
61 Метил ефиракриловий 0,45 20
62 Нітрил акрилової кислоти 3,5 20
63 Чотирихлористий кремній 3,5 20
64 Окисли етилену 70 20
65 Окисли вуглецю 70 25
66 Перекис водню 70 25
67 Перекис ацетила 70 25
68 Пропил бромистий 70 25
69 Перхлоретилен 11/ 25
70 Сірководень 10 25
71 Сірковуглець 125 135
72 Сірчаний ангидрид 30  
73 2,3.7,8 тетрахлордибензол-11-диоксин 125 135
74 Трибромметан 125 135
75 Тетрафторетелен 125 135
75 Тетрафторетан 125 125
77 Трихлоретилен 125 135
78 Триметиламін 10 135
79 Толуол 10 135
80 Триметилхлорсилан 10 135
81 Триетилхлорсилан 10 135
82 Трихлорсилан 10 135
83 Трихлорпропан 10 135
84 Тетрахлорпропан 10 135
85 Фенілтрихлорсилан 10 135
86 Фтор 10 135
87 Формальдегід 10 135
88 Фосген 0,75 0,6
89 Хлор 1 0,6
90 Хлорокис фосфора 3 0,6
91 Хлоральдегід сернистої кислоти 3 0,6
92 Хлороформ 3 0,6
93 Хлорпикрин 3 0,1
94 Хлорбензол 3 0,1
95 Хлорсилан 3 0,1
96 Хлорциан 3 0,75
97 Етиленсульфид 3 0.75
98 Етилдихлорсилан 3 0,75
99 Етилтрихлорсилан 3 0,75
100 Етилхлорсилан 3 0,75
101 Етиленамин 3 0,75
102 Етиламин 10 0,75
103 Етиламін 10  

 

Примітка: позначення (+) по хлору виконано розрахунковим шляхом.

Для інших сильнодіючих отруйних речовин коефіцієнти розраховують за формулою:

Де –Гхл – глибина поширення хлору, км (від 1 т);

Гсдор – глибина поширення данного СДОР, км (від 1т)

 

Глибина поширення СДОР визначається за формулою:

Де – Д –токсодоза, якає вражаючою, мг хв/л

 

Еквівалентна хлору кількість СДОР, визначається за формулою:

 

Де Qекв ~ еквівалентна хлору кількість СДОР на об'єкті, тон;

Q1,2,….n- кількість інших СДОР, які знаходяться на об'єкті;

Kекв1, екв.2……еквn - коефіцієнти еквівалентності відомих СДОР.

Під час планування заходів по захисту населення від СДОР визначаються максимально можливі зони хімічного зараження. Визначення зон хімічного зараження, за цими рекомендаціями, проводиться завчасно, виходячи з прогнозованого викиду СДОР в атмосферу. Тому прийнято:

Для мирного часу - викид СДОР відбувається з однієї максимальної технологічної або складської ємності;

Для воєнного часу - викид СДОР відбувається з усіх ємностей, які знаходяться на підприємстві.

Розміри зон наведені в таблиці 2.

Глибина зон можливого хімічного зараження хлором в умовах міської будівлі прі температурі повітря 20°С

 

Таблиця 2

Кількість хлору в ємності (на об’єкті), т

0,5 1 5 10 25 50 100 500 1000

версія

0,84 2,17 6,20 2,77 17,89 23,68 46,50 80 80
0,56 1,4 4,85 2,67 12,4 19,34 31,93 80 80

 

Примітка:

!   В числівнику дані для вільного розливання, в знаменнику - для розливанняв піддон;

2. Для відкритої місцевості вказані в таблиці значення необхідно збільшувати в 3,5 рази, але загальна глибина поширення СДОР не може перевищувати.

Приклад: На об'єкті народного господарства існують дві ємності по 50 тон з хлором, чотири ємності по 200 тон з нітрилом акрилової кислоти (НАК) і одна ємність 1000 тон з оцтовою кислотою. Температура повітря +200С, швидкість вітру 1м/с. Визначити ступінь небезпеки об'єкта та зони можливого хімічного зараження для мирного та воєнного часу.

Розв'язування:

1. Знаходимо коефіціснтц еквівалентності для відомих СДОР:

а)    для НАК: по табл 1 Кекв-3,5

б)    для оцтової кислоти:Кекв-10

знаходимо глибину поширення:                                              і

Де - Д=6мг/хв.л

знаходимо коефіцієнт еквівалентності:

Де

2. Визначаємо еквівалентну хлору кількість СДОР на об'єкті:

3.

 

Виходячи з результату загальної кількості СДОР - 428,6 т, об'єкт відноситься до 1 ступеня хімічної небезпеки.

4. Знаходимо зони можливого хімічного зараження:

- Для мирного часу найбільшою ємністю, в перерахунку на хлор є ємність з оцтовою кислотою (1000/10=100 т ). По табл.2 глибина зони можливого хімічного зараження для 100 т дорівнює 46,5 км для закритої місцевості;

- Для воєнного часу глибину зони можливого хімічного зараження знаходять від всієї кількості СДОР, що знаходиться на об'єкті (428,6 т)методом лінійної інтерполяції за таблицею 2. Результат 74,2 км.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 322; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ