Тема 3. Напрямки в живописі у 19 століттіДжон Констебль.

Джозеф Маллорд Вільям Турненр.

Самостійна робота.Passive Voice

Тема 4. Мистецтво кінця 19 початку 20 століття

Прерафаеліти.

Рафаель Санті.

Самостійна робота.Passive Voice

Тема 5. Українське образотворче мистецтво

Іван Айвазовський.

Олександр Мурашко.

Самостійна робота.The Gerund

Тема 6. Українська архітектура

Архітектура Київської Русі.

Вплив ренесансу на архітектуру 16-17 століть.

Владислав Городецький—відомий архітектор Києва.

Самостійна робота.TheInfinitive

Тема 7. Живопис

Техніки живопису.

Історія розвитку живопису.

Петриківський стиль.

Самостійна робота.The Present Participle

Тема 8. Видатні художники України

Ілля Рєпін

Олекса Новаківскій

Марія Башкірцева

Самостійна робота.The Past Participle

Тема 9. Мистецтво Сполучених Штатів Америки

Мистецькі галереї США.

Видатні художники США.

Мистецтво двадцятого століття.

Самостійна робота.The Past Participle

 

 

Рекомендована література

1 Основна література

 

1.1 Парахина А.В , Базилевич В .Г . Познакомьтесь – Великобритания и США. Пособие по обучению чтению на английском языке для сред. спец. учебных заведений. – М.: Высшая школа, 1988. – 144 с.

1.2 http://myukraine.info/en/culture/art/pictorial

1.3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_architecture

1.4. http://en.wikipedia.org/wiki/Painting

1.5. http://www.mannmuseum.com/ukrainian-painters/

 

2  Додаткова література

 

2.1 Верба Г.В., Верба  Л.Г.Довідник з граматики Англійської мови: Освіта, 1995.—320с.

2.2 Голіцинський Ю.Б.Граматика: Збірник вправ: Каро, 2001.—512с.

 


Критерії знань та форма підсумкового контролю успішності навчання

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури, уміє без підготовки висловлюватись і вести бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні структури й лексичні одиниці, не допускає фонематичних помилок, вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатись, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності;

«добре» – якщо студент розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру, уміє зв'язно висловлюватись відповідно до навчальної ситуації, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них, уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту;

«задовільно» – якщо студент уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які ускладнюють розуміння тексту, уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал, розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі;

«незадовільно» – якщо студент розпізнає на слух найбільш поширені слова в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі, уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався, знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки, уміє писати вивчені слова, допускаючи при цьому велику кількість орфографічних помилок.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання  – залік.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 324;