Які з названих інструментів розрахунків відносяться до міжнародних?1. Інкасове доручення.

2. Платіжна вимога-доручення.

3. Документарний акредитив.

4. Платіжне доручення.

69.Діяльність держави, що спрямовується на регламентацію міжнародних розрахунків та порядку здійснення угод з валютними цінностями називається:

1. Валютний кліринг.

2. Валютний демпінг.

3. Валютне регулювання.

4. Валютний паритет.

На кореспондентський рахунок Лоро надійшло 1 млн. грошових одиниць і було сплачено 1,2 млн. грошових одиниць. Яке сальдо утворилось і в якій сумі?

 1. Кредитове 2,2 млн. грошових одиниць.

 2. Дебетове 2,2 млн. грошових одиниць.

 3. Дебетове 200 тис. грошових одиниць.

4. Кредитове 200 тис. грошових одиниць

За даними банківського балансу встановлено, що його статутний фонд становить 10 млн. грошових одиниць, каса – 1 млн., дебіторська заборгованість – 2 млн., вклади громадян – 4 млн., короткострокові кредити 5 млн. грошових одиниць. Яка величина активу?

1. 13 млн.

2.   8 млн.

3. 12 млн.

4. 10 млн.

72. За даними банківського балансу встановлено, що його статутний фонд становить 10 млн. грошових одиниць, резервний – 2 млн., вклади громадян – 4 млн., обсяг прибутку – 2 млн., розрахункові й поточні рахунки клієнтів – 5 грошових одиниць. Яка величина власного капіталу банку?

 1. 18 млн.

2. 14 млн.

3. 13 млн.

4.   8 млн.

Що таке ліквідність комерційного банку?

1. Це достатність капіталу банку;

2. Це здатність банку в кожен період часу виконувати свої зобов'язання перед вкладниками в грошовій формі за їх вимогами;

3. Це здатність банку задовольняти кредитні заявки клієнтів;

4. Це спроможність комерційного банку виконувати свої зобов'язання перед центральним банком.

Чи є наведені функції спільними для комерційних і центральних банків?

1. Обслуговування платіжного обороту;

2. Емісія грошей;

3. Кредитування суб'єктів господарської діяльності;

4. Валютне регулювання.

Яка сукупність операцій відрізняє діяльність комерційного банку від функцій інших фінансових посередників?

1. Касові, депозитні, кредитні операції;

2.Розрахункові, кредитні, інвестиційні, валютні операції;

3.Депозитні, кредитні, розрахунково-касові операції;

4.Депозитні, кредитні, розрахунково-касові, інвестиційні операції.

Якщо центральний банк(ЦБ) підвищить облікову ставку, яким чином зміняться темпи зростання грошової маси?

1.Залишаться незмінними;

2.Зменшаться;

3.Збільшаться;

4.Грошова маса змінюється незалежно від облікової ставки ЦБ.

77. Як визначити термін "вексель"?

1.Це доручення банку покупця, адресоване до банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

2.Це інструмент комерційного кредиту;

3.Це форма розрахунку, за допомогою якої здійснюються платежі;

4.Це письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати визначеної суми у вказаний термін.

78. Доміцільований вексель – це вексель, ...:

1. Який сплачується негайно за рахунок коштів платника, заздалегідь депонованих у його банку.

2. В якому вказане конкретне місце платежу.

3. Який існує в безпаперовій формі.

4. Який сплачується за рахунок третьої особи.

79. Комерційний кредит - це економічні відносини, які виникають між ... :

1.Господарюючими суб’єктами.

2.Комерційними банками і підприємствами;

3.Державою і комерційними банками;

4.Комерційними банками.

На які цілі забороняється надання банківських позик?

1.На покриття збитків господарської діяльності;

2.На виплату заробітної плати;

3.На розрахунки з бюджетом;

4.На формування і збільшення статутного фонду, покриття збитків.

81. Норма позичкового процента, яка враховує рівень інфляції, має назву:

1. Номінальна.

2. Реальна.

3. Ринкова.

4. Середня.

82. Назвіть макроекономічні фактори зміни ставки позичкового процента:

1. Попит та пропозиція на кредитному ринку, рівень інфляції, рівень ризику.

2. Кон’юнктура кредитного ринку, рівень ризику, форма забезпечення кредиту.                             

3. Кон’юнктура кредитного ринку, рівень облікової ставки національного банку, мета кредиту.

4. Попит та пропозиція на кредитному ринку, рівень інфляції, рівень  облікової ставки національного банку.

83. Сектором ринку фінансових послуг, де об’єктом операцій є короткострокові фінансові інструменти є:

        1. Кредитний ринок.

        2. Ринок цінних паперів.

        3. Ринок капіталу.

        4. Ринок грошей.  

 84. До фінансово-кредитних інститутів, які акумулюють грошові кошти шляхом емісії власних цінних паперів, відносять:

        1. Фінансові компанії.

        2. Комерційні банки.

        3. Факторингові компанії.

        4. Інститути спільного інвестування.

85. Цінні папери допускаються до котирування :

1. Курсовим брокером.

2. Комітетом по лістингу.

3. Членом фондової біржі.

      4. Комітетом по процедурах торгового залу.

86. На яку суму комерційний банк може видати кредит одному позичальнику, якщо його власний капітал складає 2 млн. грн.:

1.   100 000 грн.

2.   250 000 грн.

3.   500 000 грн.

 4. 1 000 000 грн.

 

87. Який різновид котирування використовує банк при оголошенні наступного повного котирування валют: GBP\ UAH: 9.325 - 9.315 ?

           1. Змішане.

           2. Опосередковане.

           3. Пряме.

           4. Непряме.

88. Курс, що встановлюється на момент укладання угоди за умови обміну валютами не пізніше другого робочого дня з дня укладання угоди, - це:

           1. Крос-курс.

           2. Форвард-курс.

           3. Спот-курс.

           4. Фактор-курс.   

89. Курс, який визначає очікувану вартість валюти через певний період часу і є ціною, за якою дана валюта продається або купується за умови її постачання на певну дату в майбутньому, - це:

           1. Крос-курс.

           2. Фактор-курс.

           3. Спот-курс.

           4. Форвард-курс.   

90. Якщо форвард-курс вищий спот-курсу, то форвардна маржа називається:

           1. Дисконтом.

           2. Дивідендом.

           3. Премією.

           4. Процентом.

91. Якщо спот-курс вищий форвардного курсу, то форвардна маржа називається:

           1. Дисконтом.

           2. Дивідендом.

           3. Премією.

           4. Процентом.

92.  Співвідношення між двома валютами, яке визначається на основі їх курсів по відношенню до третьої валюти, характеризує поняття:

           1. Фактор-курс.

           2. Крос-курс.

           3. Спот-курс.

           4. Форвард-курс.

93.  Конверсійні угоди, які укладаються за спот-курсом, відносять до:

           1. Строкових валютних операцій.

           2. Поточних валютних операцій.

           3. Прямих валютних операцій.

           4. Непрямих валютних операцій.

94. Конверсійні угоди, які укладаються переважно за форвардним курсом, відносять до:

           1. Прямих валютних операцій.

           2. Непрямих валютних операцій.

           3. Строкових валютних операцій.

           4. Поточних валютних операцій.

95.  Угоди між учасниками валютного ринку щодо обміну обумовлених сум грошової одиниці однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на певну дату відображають суть:

           1. Розрахункових валютних операцій.

           2. Кредитно-депозитних валютних операцій.

           3. Конверсійних валютних операцій.

           4. Операцій з інвестування коштів у цінні папери, номіновані в іноземній валюті.

96.  Котирування, при якому вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті, має назву :

        1. Пряме.

        2. Непряме.

        3. Змішане.

        4. Опосередковане.

97.    Котирування, при якому вартість одиниці іноземної валюти виражається в національній валюті, має назву :

        1. Пряме.

        2. Непряме.

        3. Змішане.

        4. Опосередковане.

98.  Котирування, при якому курс продажу валюти більший курсу купівлі, має назву:

           1. Повне.

           2. Неповне.

           3. Пряме.

           4. Непряме.

99. Котирування, при якому курс купівлі валюти більший курсу продажу, має назву:

           1. Повне.

           2. Неповне.

           3. Пряме.

           4. Непряме.

100. Котирування, яке включає визначення курсу купівлі та курсу продажу, має назву :

            1. Пряме.

            2. Непряме.

            3. Повне.

            4. Неповне.

101.  Конвертованість валюти – це :

1. Діяльність банків та фірм, яка розрахована на одержання прибутку від зміни курсів валют на валютних ринках.

2. Співвідношення вимог і зобов’язань в іноземній валюті банку чи фірми.

 3. Здатність валюти даної країни вільно обмінюватись на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби по діючому курсу.   

 4. Обмін (купівля-продаж) валют, що здійснюється банками та іншими кредитно-фінансовими інститутами на валютному ринку.

102.  Конвертованість, при якій здійснюється вільний обмін на іноземну валюту для всіх категорій власників в будь-якій формі і при всіх операціях без обмежень сум, має назву:

           1. Пряма.

           2. Непряма.

           3. Повна.

           4. Часткова.

103.   Котирування – це :               

1. Здатність валюти даної країни вільно обмінюватись на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби по діючому курсу.   

2. Установлення курсів іноземних валют, цінних паперів, або цін товарів на біржах у відповідності з діючими законодавчими нормами та практикою, яка склалася

3. Діяльність банків та фірм, яка розрахована на одержання прибутку від зміни курсів валют на валютних ринках.

4. Обмін (купівля-продаж) валют, що здійснюється банками та іншими кредитно-фінансовими інститутами на валютному ринку.

 104. Організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля валютою, – це :

              1. Національний банк України.

           2. Європейський фонд валютного співробітництва.

           3. Валютна біржа.

           4. Комерційні банки та інші кредитно-фінансові інститути.

105.  Конвертованість, при якій здійснюється вільний обмін національної валюти на іноземну валюту для резидентів та вільні їх платежі за кордоном – це:

           1. Повна.

           2. Часткова.

           3. Зовнішня.

           4. Внутрішня.

106. Конвертованість, при якій здійснюється вільне нагромадження валюти на рахунках нерезидентів, переказ її за кордон чи конверсії в іншу валюту – це :

           1. Повна.

           2. Часткова.

           3. Зовнішня.

           4. Внутрішня.

107. Залежність між конвертованістю валюти і наявністю валютних обмежень в країні :

           1. Прямо пропорційна.

           2. Обернено пропорційна.

           3. Опосередкована.

           4. Змішана. 

108. Термінова угода, яка укладається, як правило, на біржі, у розрахунку на зниження курсу цінних паперів (валюти) з метою отримання прибутку у вигляді курсової різниці – має назву :

          1. Аутрайт.

          2. Своп

          3. Репорт.

          4. Депорт.

109. Термінова угода, при якій власник цінних паперів або валюти продає їх банку (на біржі) із зобов’язанням наступного викупу через певний строк за новою, більш вищою ціною (курсом) – має назву :

          1. Аутрайт.

          2. Своп

          3. Репорт.

          4. Депорт.

110. Яка залежність існує між курсом акції та рівнем позичкового (банківського) відсотка :

          1. Пряма.

          2. Зворотна.

          3. Змішана.

          4. Залежність відсутня.

111. Торговці цінними паперами не мають права здійснювати такі види діяльності :

           1. Діяльність по випуску цінних паперів.

           2. Торгівлю цінними паперами власного випуску.

           3. Комісійну діяльність по цінних паперах.

           4. Комерційну діяльність по цінних паперах.

112.  До функцій фондової біржі не відносять:

1. Визначення ринкової ціни цінних паперів, що котируються на біржі.

2. Здійснення біржового арбітражу, розв’язання спірних питань, що виникають по біржових угодах у процесі біржових торгів.

3.   Проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності емітентів та осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

4. Забезпечення учасників ринку оперативною та аналітичною інформацією про стан та тенденції розвитку фондового ринку.

113. Залежність між дохідністю цінних паперів і строком володіння ними :

               1. Пряма.

               2. Обернена.

               3. Змішана.

               4. Залежність відсутня.  

114. Курс акції розраховують, як :

1. Відношення номінальної вартості акції до ринкової вартості, помноженої на 100 %.

2. Відношення ринкової вартості акції до номінальної вартості, помноженої на 100 %.

3. Відношення суми отриманих дивідендів до номінальної вартості, помноженої на 100 %.

4. Відношення суми отриманих дивідендів до ринкової вартості, помноженої на 100 %.

115. Здійснення факторингових операцій дозволяє :

1.  Зменшити ступінь ризику щодо втрати прибутку від того чи іншого інвестиційного проекту.

2. Одержати прибуток в процесі біржової ф’ючерсної торгівлі.

3.Вилучити оборотні кошти із обороту підприємства на непередбачені витрати або на витрати, які не мають встановлених джерел покриття.

4. Покращити ліквідність та зменшити фінансовий ризик при організації платежів. 

116.  Дисконт – це різниця між:

1. Ринковою вартістю цінного паперу і його номіналом, якщо він продається за ціною нижчою за номінал.

2. Номінальною вартістю цінного паперу і його ринковою вартістю, якщо остання вища.

3. Номінальною вартістю цінного паперу і його емісійною вартістю, якщо остання вища.

4. Номінальною вартістю і справедливою ціною.

117.  Ціна виконання опціонного контракту – це :

1. Ринкова вартість зазначених в опціоні акцій на момент купівлі опціону.

2. Визначена у контракті ціна базового активу.

3. Ринкова вартість базового активу на момент виконання контракту.

4. Немає правильної відповіді.

118. Власник опціону може відмовитися від виконання контракту за таких умов:

1. При завчасному попередженні емітента.

2. Незалежно від всіх умов.

3. При згоді емітента і в обумовлений термін.

4. Якщо це передбачено контрактом.

119. Покупець опціону CALL переслідує наступні цілі:

1. Отримання прибутку при підвищенні ринкових цін на акції.

2. Страховка при продажу акцій, які були взяті у борг.

3. Отримання прибутку при зниженні ринкових цін на акції.

4. Зазначене у пп. а) і б).

120. Покупець опціону РUT переслідує наступні цілі:

1. Отримання прибутку при підвищенні ринкових цін на акції.

2. Отримання прибутку при зниженні ринкових цін на акції.

3. Використання опціону для формування інвестиційного портфелю.

4. Зазначене у пп. а) і в).

121. Ф’ючерсні контракти не можуть укладатися на такі активи:

1. Реальні активи.

2. Індекси фондових бірж.

3. Державні цінні папери.

4. Іменні акції.

122. Ф’ючерсні контракти укладаються:

1. Виключно на біржах.

2. На біржовому і позабіржовому ринках.

3. Виключно на позабіржовому ринку.

4. За рішенням учасників торгів на будь-якому з ринків.

123. У світовій практиці страхування фінансових ризиків отримало назву :

1. Фіксингу.

2. Арбітражу.

3. Коносаменту.

4. Хеджування.

124. Метою арбітражних операцій на валютному ринку є:

1. Підтримка курсу національної валюти.

2. Отримання прибутку за рахунок різниці валютних курсів.

3. Страхування валютних ризиків.

4. Фіксація прибутку на ринку спот.

125. Хеджер – це особа, яка:

1. Намагається знизити фінансовий ризик.

2. Проводить арбітражні операції на строковому ринку.

3. Проводить операції на строковому ринку за замовленнями клієнтів.

4. Гарантує виконання ф’ючерсних контрактів на товарному ринку.

126. Сертифікат акції представляє собою:

1. Цінний папір.

2. Бланк цінного паперу.

3. Виписку з рахунку депо.

4. Свій варіант відповіді.

127. Інвестиційний сертифікат представляє собою:

1. Свідоцтво банка про депонування у ньому коштів.

2. Свідоцтво підприємства про інвестування у нього коштів.

3. Свідоцтво про участь в інституті спільного інвестування.

4. Цінний папір, який засвідчує участь у приватизації підприємства.

128.Корпоративний інвестиційний фонд представляє собою товариство:

1.Відкрите акціонерне, яке провадить виключно діяльність зі спільного інвестування.

2. Закрите акціонерне, яке не має права випускати на ринок свої акції.

3. Закрите акціонерне, яке випускає інвестиційні сертифікати з правом їх обміну на акції.

4. Відкрите акціонерне, яке випускає інвестиційні сертифікати.

129. Інвестиційна компанія представляє собою:

1. Господарське товариство – торговець цінними паперами, яке може залучати кошти шляхом емісії своїх акцій.

2. Виключно акціонерне товариство відкритого типу, яке може залучати кошти шляхом емісії інвестиційних сертифікатів.

3. Виключно акціонерне товариство закритого типу, яке може залучати кошти шляхом емісії інвестиційних сертифікатів.

4. Свій варіант відповіді.

130. Суб’єктами валютних відносин в Україні є:

1. Юридичні та фізичні особи – резиденти і нерезиденти.

2. Уповноважені банки, біржі, інші фінансово-кредитні установи.

3. Національний банк України.

4. Всі, перелічені у пп. а), б), в).

131. Зростання курсу національної валюти сприяє:

1. Збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту.

2. Збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту.

3. Дефіциту платіжного балансу країни.

4. Скороченню золотовалютних резервів держави.

132. Призначення первинного ринку цінних паперів полягає в:

1. Забезпеченні ліквідності цінних паперів.

2. Забезпеченні обороту цінних паперів.

3. Залученні фінансових ресурсів емітентами.

4. Зміні власників цінних паперів.

133. Призначення вторинного ринку цінних паперів полягає в:

1. Розміщенні цінних паперів.

2. Залученні фінансових ресурсів емітентами.

3. Забезпеченні обороту цінних паперів.

4. Забезпеченні випуску цінних паперів.

134. З наведених нижче фінансових зобов’язань не відносяться до цінних паперів:

1. Варант.

2. Контракт на поставку товару.

3. Товарний опціон.

4. Коносамент.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 292; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ