Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку і від ринку капіталу?1.Нічим не відрізняється.

2.Ринок грошей - складова частина грошового (фінансового) ринку. На ринку грошей здійснюють обіг короткострокові активи, на ринку капіталу - довгострокові.

3.Грошовий ринок - складова частина ринку грошей.

4.Фінансовий ринок - частина ринку грошей.

40. Ринок позикового капіталу — це ринок, на якому:

1.Ресурси передаються у користування банківським установам на умовах позики на визначений термін та під визначений розмір відсотків.

2.Кошти вкладаються на невизначений термін під визначений розмір відсотків і засвідчуються підписанням боргових цінних паперів.

3.Ресурси вкладаються на визначений термін і дають право інвестору отримувати визначену частку прибутку підприємства.

 4.Ресурси передаються на умовах позики на визначений термін та під визначений розмір відсотків за допомогою боргових цінних паперів або кредитних інструментів.

41.Ринок, на якому надаються середньо- і довгострокові кре-дити, перебувають в обігу середньо- та довгострокові термінові боргові цінні папери, а також інструменти власності - це:

1.Рринок грошей.

2.Ринок нерухомості.

3. Ринок капіталів.

4.. Ринок цінних паперів.

42. Який механізм зв¢язку між рівнем процентної ставки та бюджетними витратами?

1.Зростання бюджетного дефіциту призводить до скорочення інвестиційних ресурсів, внаслідок чого посилюється незадоволений попит на гроші і зростає процентна ставка.

2.Бюджетні витрати уповільнюють зростання процентної ставки на грошовому ринку.

3.Бюджетний дефіцит не пов¢язаний з процентними ставками грошового ринку.

4.Падіння процентної ставки на грошовому ринку зумовлює зростання бюджетних витрат.

43. Основними розпорядниками кредитних ресурсів на ринку фінансових послуг виступають:

 1.Фірми.

 2.Комерційні банки.

 3. Кредитні спілки (товариства).
   4. Інвестиційні компанії.

44.        Найбільш ліквідними фінансовими активами на ринку фінансових послуг є:

1. Монетарне золото, позики, цінні папери.

2. Готівка, монетарне золото, інші банківські метали, депозити, прямі іноземні інвестиції.

3. Готівкові кошти.

4.      Готівка, монетарне золото, спеціальні права запозичення.

45. Головне завдання центрального банку полягає в тому, щоб:

1.Обслуговувати комерційні банки та уряд.

2.Контролювати, чи дотримуються комерційні банки вимог чинного законодавства.

3.Забезпечити сталість національних грошей.

4. Регулювати діяльність банківської системи в цілому і забезпечувати сталість національних грошей.

Який центральний банк краще виконує своє головне завдання?

1.Який знаходиться в підпорядкуванні уряду.

2.Який знаходиться в підпорядкуванні президента.

3.Незалежний від органів виконавчої влади.

4. Підпорядкований президенту і уряду.

Для чого центральний банк купує валюту на внутрішньому валютному ринку?

1. Щоб підвищити курс іноземної валюти.

2. Щоб поповнити золотовалютний запас.

3. 1+2.

4.Щоб знизити курс іноземної валюти.

Які види операцій визначають сутність комерційного банку?

1. Депозитні, кредитні.

2. Розрахунково-касові.

3. 1+2.

4. Інвестиційні, трастові.

В чому перевага вкладень банків у цінні папери порівняно з вкладеннями в позики?

1.Забезпечує більш високу диверсифікацію ризиків, можливість підвищити доходність банку та проникнути в капітал інших комерційних структур.

2. В значно вищому рівні доходності.

3. Має незначний рівень ризику.

4. Разом 2+3.

50. Облікова ставка центрального банку - це:

1.Процент, під який банки надають кредити юридичним і фізичним особам.

2.Процентна ставка, під яку комерційні банки можуть отримати позику від центрального банку.

3.Процент, який нараховується комерційним банком по депозитних

рахунках клієнтів.

4. Розмір резерву комерційного банку.

51. Кредитна рестрикція - це:

1.Відмова банку в наданні кредиту.

2.Погашення заборгованості позичальника перед банком.

3.Розширення можливостей кредитування, що пов¢язане з падінням облікової процентної ставки за кредит.

4.Звуження можливостей кредитування, що викликане зростанням облікової процентної ставки і резервної ставки центрального банку.

52.Призначення банківської процентної ставки за кредит:

1.Плата за здійснення кредитування з урахуванням впливу кредитних ризиків, джерело доходів і прибутку банку.

2. Плата за використання кредитних ресурсів банку.

3. Джерело поповнення статутного фонду банку.

4. Джерело надходжень коштів для платежів податків банку до бюджетів усіх рівнів.

53. Необхідність існування банків визначають:

1.Потреба в регулюванні потоків тимчасово вільних грошових коштів і спрямуванні їх у різні галузі діяльності.

2.Організація безготівкових розрахунків і касового обслуговування юридичних і фізичних осіб.

3.Можливість формування початкового капіталу для започаткування нової справи.

4.Потреба держави контролювати економічні процеси в суспільстві.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 631; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ