Які наслідки викличе випередження темпів інфляції порівняно з темпом зростання процентної ставки грошового ринку?1.Оскільки між темпами зростання процентної ставки і темпами інфляції немає чіткої залежності, випередження значення одного з показників не вплине суттєво на інший, тобто цей процес не буде мати наслідків.

2.Між темпами інфляції і динамікою зростання процентної ставки залежність обернено пропорційна. Тому випередження темпів інфляції  викличе зниження темпів зростання процентної ставки.

3. Між темпами інфляції і темпом зростання процентної ставки прямо пропорційна залежність. Якщо зростання процентної ставки буде відставати від темпу зростання інфляції, знизиться реальний рівень процентної ставки. 

4.Випередження темпів інфляції порівняно з темпом зростання процентної ставки викличе недоцільність операцій на ринку.

8.Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті  рівноважна процентна ставка знизилася?

1. Пропозиція має знизитися.

2. Рівноважна процентна ставка – це ставка процента, при якій адекватна їй маса грошей в обігу (пропозиція) співпадає з тією сумою, яку хочуть мати  в своєму розпорядженні економічні суб’єкти (попит). Тому зниження пропозиції грошей на ринку викличе зниження рівноважної процентної  ставки.

3. Незмінний попит на гроші завжди відповідає незмінній пропозиції на  грошовому ринку.

4. Пропозиція має збільшитися.

9. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки і обсягом грошової маси в обігу? Як використовує цей механізм центральний  банк в своїй грошово-кредитній політиці?

1. Процентна ставка змінюється обернено пропорційно масі грошей в обігу. Центральний банк регулює грошову масу за допомогою процентної ставки.

2. Процентна ставка інертна (нейтральна) до зміни грошової маси.

3.Грошова маса інертна до зміни процентної ставки. Проте процентна ставка   прямо пропорційна масі грошей в обігу. Центральний банк підвищує процентну ставку, коли збільшується грошова маса.

4.Центральний банк регулює грошову масу так, щоб утримувати ставку  проценту на заданому рівні.

10.Які наслідки викличе зростання процентної ставки грошового ринку?

1.Зростання процентної ставки грошового ринку викликає підвищення  попиту на гроші. Також відбудеться скорочення зайнятості в сфері реальної економіки.

2. Зростання процентної ставки викликає скорочення попиту на гроші. Проте це стримує розвиток інфляції. Збільшаться інвестиції в економіку.

3. Зміна процентної ставки не впливає на стан грошового ринку.

4. При зростанні процентної ставки на грошовому ринку відбудеться   скорочення попиту на гроші, частина наявних грошей виявиться зайвою і буде використана на товарних ринках, де зросте попит та посиляться  інфляційні явища.

11.Як потрібно змінити норму обов’язкових резервів, якщо необхідно зменшити масу грошей в обігу?

1. Підвищити.

2. Знизити.

3. Залишити незмінною, але підвищити облікову ставку.

4. Підвищити не тільки норму обов’язкових резервів, але й облікову ставку  центрального банку.

12. Норма обов’язкових резервів:

1. Вводиться як засіб захисту інтересів клієнтів.

2. Складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення  потреб населення.

3. Не використовується в умовах нестабільності грошового ринку.

  4. Застосовується, насамперед, як засіб обмеження і регулювання грошової маси.

13. Грошова база – це:

1. Гроші, які не беруть участі в кредитному обороті і грошовому обігу.

 2. Сукупність сум обов’язкових банківських резервів і готівкових грошей  в обігу поза банківською системою.

 3. Сукупність всіх грошових агрегатів, що визначаються центральним банком.

 4. Сукупність обов’язкових банківських резервів і грошових агрегатів.

14.Чинники, що впливають на зростання грошової маси:

1. Грошова емісія центрального банку, грошовий мультиплікатор, норми обов’язкових резервів і облікова ставка центрального банку, його діяльність на відкритому ринку і управління валютними резервами.

2. Попит і пропозиція на грошовому ринку.

3. Грошова емісія, дефляційна політика держави.

4. Валютні інтервенції центрального банку, його діяльність на відкритому  ринку.

15. Загальний обсяг грошової маси зростає кожного разу, коли комерційні банки:

1. Збільшують свої вклади у центральному банку.

2. Вилучають частину своїх грошей у центральному банку.

3. Зменшують свої зобов’язання за поточними рахунками, сплачуючи готівкові чи безготівкові гроші по внесках.

4.Збільшують обсяги позик, які надаються суб’єктам господарювання та іншим позичальникам.

16. Оберіть правильно визначений грошовий агрегат М2, якщо відомо, що величина готівки складає 220 млн.грн., поточні депозити – 400 млн.грн., ощадні вклади – 300 млн.грн., строкові депозити – 350 млн.грн.:

1. 620 млн.грн.

2. 700 млн.грн.

3. 1270 млн.грн.

4.   400 млн.грн.

17. Надлишкові резерви комерційного банку складаються з:

1. Активів, які не є грошима, але при необхідності можуть швидко перетворюватись на гроші.

2. Різниці між величиною фактичних резервів та величиною обов’язкових  резервів.

3. Різниці між величиною активів і сумою внесків за поточними рахунками.

4. Грошових і “майже грошових” активів, які зберігаються у банку та перевищують обсяг банківських депозитів.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 384; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ