Стан охорони праці на робочому місціIV РОЗДІЛ. ОХОРОНА ПРАЦІ

Загальний стан охорони праці ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат»

Організація охорони праці на  ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» здійснюється за Законом України «Про охорону праці». Закон України «Про охорону праці», а також "Кодекс законів про працю України", які є основним законодавчим базисом охорони праці. Їх доповнюють державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це стандарти, правила, норми, положення, статути, інструкції та інші документи, що діють на теперішній час в Україні.

На ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» існує відділ охорони праці – окремий структурний підрозділ, який підпорядкований начальнику відділу охорони праці. Об’єктом управління є створення безпечних та здорових умов праці, організація та координація робіт в області охорони праці, планування робіт з охорони праці, облік, аналіз та оцінка показників стану охорони праці, стимулювання робіт з охорони праці.

На підставі вищезазначених документів на підприємстві розроблені інструкції з техніки безпеки для всіх професій згідно з положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Весь виробничий і невиробничий персонал проходить інструктажі з охорони праці: вступний – при прийманні на роботу; первинний – на робочому місці; повторний; позаплановий; цільовий.

Згідно з законом «Про охорону праці» за стан охорони праці підприємства несе відповідальність власник (керівник ) підприємства.

 В інтересах керівника підприємства функції відповідального за  охорону праці на підприємстві покладено на заступника - головного інженера. Керівник таким чином дає право відповідальному - за охорону праці видавати накази та розпорядження і затверджувати документи щодо охорони праці , а також деяких інших ділянок роботи, а саме: розробляти й затверджувати посадові інструкції (не тільки робітників служби охорони праці ), призначати відповідальних за кожний виробничий агрегат та ін. Усі ці документи вимагають оформлення у вигляді наказів або розпоряджень та відповідних додатків до них. Посадова інструкція для відповідального за охорону праці підприємства відповідає вимогам статті 17 «Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника» закону України «Про охорону праці».

 Фінансування заходів з охорони праці здійснюється з фонду охорони праці підприємства, а у разі недостатності цих коштів на рахунок цього фонду відраховується частка прибутку підприємства, яка визначається рішенням трудового колективу підприємства. За відсутності прибутку і негайної потреби фінансування заходів з охорони праці підприємства переводяться з поточних рахунків виробничого фонду ( рахунки основних і обігових коштів), що підвищує собівартість продукції.

   Особливість фінансування заходів на охорону праці полягає в тому ,що ці витрати, по-перше, не оподатковуються а по-друге, згідно з наказом Держнаглядохоронпраці України від 02.06 99 р. № 102 «Про перелік заходів,

 

 

виконання яких може здійснюватися за рахунок фондів охорони праці», фінансувати можна тільки заходи, подані в переліку цих заходів. 

Заходи з охороні праці фінансуються в розмірах передбачених бюджетом підприємства. Фінансують такі заходи без розрахунку на отримання прибутку, хоча виділення коштів з прибутку підприємства теж можливе. Витрати на проведення профілактичних заходів з ОП сплачують з фондів підприємства, їх покривають за рахунок доходів, отриманих від реалізації продукції.

Одна із основних задач охорони праці є попередження травм, що являються причиною нещасних випадків на підприємстві.

Причинами нещасних випадків можуть бути:

- конструктивні недоліки обладнання, конструкції;

- недоліки у технології, організації виробництва;

- помилкові дії робітника (невиконання правил з ТБ).

Велика кількість випадків виробничого травматизму пояснюється 5-ма основними причинами:

1. Незадовільною підготовкою робітників і роботодавців з питань охорони праці;

2. Відсутністю належного контролю за станом безпеки на робочих місцях та виконаннях встановлених норм;

3. Недостатнім забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту;

4. Повільним впровадженням засобів та приладів колективної безпеки;

5. Спрацьованістю засобів виробництва.

Аналіз виробничого травматизму дозволяє виявити його причини та визначити закономірності їх виникнення. На основі цієї інформації розробляються заходи та засоби профілактики виробничого травматизму.

У ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» протягом 2009-2010 рр. нещасних випадків на робочих місцях виявлено не було.

 

Стан охорони праці на робочому місці

Планування території ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» відповідає діючим нормам (санітарним нормам проектування промислових підприємств СН-245-71, протипожежним нормам проектування будівель СНІП П-ІІ-28). До підприємства забезпечено можливість під'їзду транспорту, для безпечного переміщення по території передбачено асфальтні тротуарні стежки для мінімізації перетинання людських потоків з транспортним. Вільна від забудов територія озеленена деревами і кущами.

Відділ бухгалтерії знаходиться на другому поверсі будівлі ВАТ «Шосткінського  хлібокомбінату».

В даному відділенні працює 7 спеціалістів:

- головний бухгалтер;

- перший заступник головного бухгалтера;

- другий заступник головного бухгалтера;

- бухгалтер по веденню обліку основних засобів;

- бухгалтер по веденню обліку товарно - матеріальних цінностей;

- бухгалтер по здійсненню розрахунків;

- бухгалтер по нарахуванню заробітної плати.

Схема розташування робочих місць у відділі бухгалтерії

 

Схема розміщення робочих місць: 1-стіл; 2-стілець; 3-системний блок; 4-монітор; 5-клавіатура; 6 – сейф; 7 – ксерокс, 8 – телефон; 9 – шафа для одягу.

 

· робочі місця розташовані на відстані 1,2 м. від стіни з вікном,

· відстань між бічними поверхнями комп‘ютерів становить 1,2 м;

· відстань між тильною поверхнею одного комп‘ютера та екраном іншого становить 2,5 м;

· прохід між рядами робочих місць1 м.

У приміщені розміщені такі прилади, як: системні блоки, монітори, принтери, сканери, факс, телефон, холодильник.

  Заземлені конструкції, що знаходяться в кабінеті (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном), надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику.

        У приміщеннях з персональними комп’ютерами слід щоденно проводити        вологе прибирання.

         Також в кабінеті є медична аптечки першої допомоги   та система автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 кв.м площі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння вільні

Під час роботи можуть впливати такі небезпечні фактори, як:

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;– підвищена яскравість світла;– знижений рівень освітленості;– нервово-психічні перевантаження;

– підвищена напруга зору.

                                                                                                 4.2.1 Повітря робочої зони

Мікроклімат

Мікроклімат виробничих приміщень нормується в залежності від теплових характеристик виробничого приміщення, категорії робіт по важкості і періоду року. Основні нормативні документи, де наводяться норми мікроклімату - це санітарні норми та стандарти безпеки праці, зокрема ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Таблиця 4.1

                       Параметри мікроклімату приміщень

Пора року

Категорія робіт згідно з ГОСТ 12.1-005-88

Температура повітря, град. С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с
оптимальна оптимальна оптимальна

Холодна

легка-1 а 22 - 24 40 - 60 0,1
легка-1 б 21 - 23 40 - 60 0,1

Тепла

легка-1 а 23 - 25 40 - 60 0,1
легка-1 б 22 - 24 40 - 60 0,2

 

У відділі бухгалтерії температура повітря становить 23 ºС, відносна вологість повітря- 50 %, а швидкість руху повітря <0,1 м/с, тобто всі показники мікроклімату знаходяться в межах норми.

 

 

Вентиляція виробничого приміщення

Вентиляція застосовується для підтримання у виробничих приміщеннях метеорологічних умов, які задовольняють охорону праці.

Підприємство обладнано системою загально обмінної припливно-витяжної вентиляції.

На кожну вентиляційну установку складений паспорт з технічною характеристикою та схемою установки.

Перед прийманням в експлуатацію після монтажу, реконструкції і періодично (не рідше одного разу на 3 роки) системи вентиляції піддаються випробуванням, що визначає ефективність їх роботи і відповідність паспортним і проектним даним. Вентиляційні установки встановлюються в місцях, легко доступних для обслуговування.

Системи вентиляції, кондиціонування повітря та опалення забезпечують на постійних і тимчасових робочих місцях:

- вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не вище гранично допустимих концентрацій;

- параметри мікроклімату повітряного середовища у відповідності до СанПіН 9-80РБ98.

У приміщенні для підтримання метеорологічних умов ВАТ «Шосткинський хлібокомбінат» використовує кондиціонери та вентилятори. Системи вентиляції забезпечують миттєве очищення та охолодження повітря робочої зони.

Шум

Шум виникає під час роботи системних блоків, принтерів, сканерів, обладнання для кондиціювання повітря, а також вентиляторів систем охолодження і трансформаторів.

Рівні шуму та вібрації на робочих місцях осіб, що працюють у відділі бухгалтерії, визначаються відповідно до ГОСТ 12.1.003—83.

Таблиця 4.3

ДОПУСТИМІ РІВНІ ЗВУКУ, ЕКВІВАЛЕНТНІ РІВНІ ЗВУКУ І РІВНІ ЗВУКОВОГО ТИСКУ В ОКТАВНИХ СМУГАХ ЧАСТОТ

Вид трудової діяльності, робочі місця

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц

Рівні звуку, еквівалентні рівні звуку, дБА/дБАекв.

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Творча діяльність, обробка даних, 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

 

    Рівень шуму, за ГОСТ 12.1.003—83, на робочих місцях не має перевищу-вати 50 дБА, що досягається застосуванням малошумного обладнання, викорис-танням спеціальних матеріалів для обшивки приміщень, а також різноманітними звукопоглинальними пристроями (перегородки, кожухи, прокладки тощо).
      У відділі бухгалтерії рівень шуму становить 45 дБА, тобто знаходиться в межах допустимого значення для робочих місць.

       Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками. Як засоби шумопоглинання застосовуються негорючі або важкогорючі спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц. Крім того, застосовуються підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Рівень шуму, за ГОСТ 12.1.003—83, на робочих місцях не має перевищу-вати 50 дБА, що досягається застосуванням малошумного обладнання, викорис-танням спеціальних матеріалів для обшивки приміщень, а також різноманітними звукопоглинальними пристроями (перегородки, кожухи, прокладки тощо).
  У відділі бухгалтерії рівень шуму становить 45 дБА, тобто знаходиться в межах допустимого значення для робочих місць.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 251; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ