Форми бухгалтерського обліку.Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між: собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів.

Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд і будова облікових регістрів, взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку, послідовність і техніка облікової реєстрації.

За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми бухгалтерського обліку які постійно удосконалювалися. Це зумовлено загальним розвитком народного господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчислювальних робіт.

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях України, є: меморіально-ордерна (контрольно-шахова), Журнал-головна, журнально-ордерна, автоматизована (комп'ютерна), спрощена форма обліку.

Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського обліку характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток - для аналітичного. Порядок облікової реєстрації господарських операцій при меморіально-ордерній формі такий. На підставі оформлених і перевірених документів складають меморіальні ордери. В них роблять посилання на документ, що служить підставою для записів, його номер і дата складання, вказуються кореспондуючі рахунки по даній операції і суми.

Меморіальний ордер

за ____________ 200_ р.

 

Підстава (посилання на документ або зміст запису) На дебет рахунка На кредит рахунка Сума, грн.
Платіжна відомість № 12 на виплату зарплати 661 30 82000

Меморіальні ордери складають на окремих бланках або на самому документі, якщо на ньому відтворена (друкарським або іншим способом) форма ордера. Меморіальні ордери реєструють у хронологічному регістрі синтетичного обліку - Реєстраційному журналі. Нумерацію меморіальних ордерів щомісячно починають з першого номера.

Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Тому Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку - контрольно-шаховою.

У Головну книгу записують дату і номер меморіального ордера, а також суми оборотів по дебету і кредиту рахунка в розрізі кореспондуючих рахунків.

Головна книга

рахунок 31 “Поточний рахунок”

Дебет                                                                                                                                Кредит

Дата

№ меморіального ордера

Кредит рахунків

Дата

№ меморіального ордера

Дебет рахунків

70 30 63 Разом 30 63 64 60 і т.д. Разом

Сальдо на 01.01

- - - 160 000 05.01 2 34 400 50 000 7 500 10 000 ... 150 000
03.01 1 923 000 14 700 20 000 184 000 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ...                  

Оборот

995 000 36 200 50 000 1 723 000

Оборот

68 800 90 000 15 000 30 000 ... 949 000

Сальдо на 01.02

- - - 934 000                

 

Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, як правило, на картках, а касових операцій - у Касовій книзі. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із первинних документів, доданих до меморіального ордера. Після закінчення місяця підраховують підсумки і складають оборотні відомості. Дані цих відомостей звіряють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків. Цим досягається взаємна перевірка достовірності записів на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Після звірки записів за даними рахунків складають баланс та інші форми звітності.

Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на картках дає змогу використати їх переваги. Використання меморіальних ордерів сприяє упорядкуванню систематичного обліку, а перевірка дебетових і кредитових оборотів по рахунках Головної книги з оборотом реєстраційного журналу дає можливість встановити повноту і правильність записів і усунути помилки.

Проте, при певних перевагах, меморіально-ордерна форма має суттєві недоліки, а саме: - складання значної кількості меморіальних ордерів створює зайву проміжну ланку між виправдними документами й обліковими регістрами;

- багаторазовість записів господарських операцій;

- роз'єднаність синтетичного й аналітичного обліку;

- віднесення значного обсягу робіт на кінець місяця, що зумовлює нерівномірність завантаження облікових працівників, відставання у складанні і поданні звітності;

- недостатня пристосованість облікових регістрів для отримання необхідної інформації для складання звітності, що зумовлює необхідність додаткових вибірок і розрахунків у процесі складання звітності;

- вона розрахована в основному на ручну працю і не пристосована до комплексної автоматизації облікової інформації із застосуванням сучасної обчислювальної техніки.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1043; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!