Операції головні розпорядники бюджетних коштів,

Категорії

ДЕК-2010

Спеціальність «Фінанси і кредит»

ОКР молодший спеціаліст

 

Квазігроші — ліквідні депозити грошової системи, що безпосередньо не використовуються як платіжний засіб і, як правило, мають меншу швидкість обігу, ніж «Гроші», а саме: термінові, ощадні депозити в національній валюті, усі депозити в іноземній валюті суб’єктів господарської діяльності внутрішніх секторів економіки та нараховані витрати за ними.

Міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вимірювання та

вираження вартості товарів, надаючи їм форму ціни.

Раціоналістична теорія походження грошей - походження грошей як підсумок угоди між людьми, які впевнились у тому, що для руху вар гостей в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти

Кредитні гроші — це неповноцінні знаки вартості, які виникли на основі кредитних відносин. Вони, як і інші форми грошей, виникли стихійно внаслідок подальшого розвитку товарно-грошових відносин, коли кредит став їх іманентною складовою частиною.

Засіб обігу - це функція, в якій гроші виступають як посередник в обміні товарів і заабезпечеють їх обіг.

Гроші — найбільш ліквідний, особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Засіб платежу - це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Світові гроші - це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Ліквідність грошей — можливість швидкого переводу активу у готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами.

Банкно́та (від англ. bank-note — банківський білет) — банківські білети, кредитні знаки грошей, безтермінові грошові зобов'язання емісійного банку, виготовлені з паперу або пластика, зазвичай прямокутної форми

державна теорія грошей,

Кооперативний банк — кредитно-фінансова установа, створювана товаровиробниками за галузевим чи територіальним принципом для задоволення взаємних потреб у кредитах чи інших банківських послугах

Ломбардний кредит  - кредит для  фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Споживчий кредит– це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції.,

Фінансування бюджету — безповоротний та безоплатний відпуск коштів з державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення діяльності бюджетних установ та організацій.

Масштаб цін — це засіб та спосіб вимірювання вартості товару в грошових одиницях. В умовах металевого обігу та золотого стандарту масштаб цін виражає кількість металу, срібла, золота, яка відповідає одній грошовій одиниці.

Бюджетне фінансування — надання з бюджету у безповоротному порядку коштів на видатки, пов'язані зі здійсненням державних замовлень, виконанням державних програм, утриманням державних і комунальних установ та організацій.

проект бюджету,

закон Грешема- Згідно з законом Грешема в системі з валютою що складається з «гарних» та «поганих» грошей (держава встановлює рівну цінність обох) «погані» гроші швидко витісняють «гарні» гроші. Це відбувається оскільки люди намагаються позбутись «поганих» грошей під час розрахунків, а «гарні» залишити для себе, оскільки більше цінують «гарні» гроші.

ТОВАРНІ ГРОШІ - товар, що використовується як засіб обміну і водночас продається і купується як звичай-ний товар.

Кредит - грошові кошти, які надаються за кредитною угодою кредитором позичальнику або групі позичальників.

БЮДЖЕТНИЙ ПЕРІОД - строк, протягом якого діє затверджений бюджет (як правило - календарний рік)

Грошови́й о́біг – безперервна циркуляція грошей як засобів обігу і платежу, рух грошових засобів, як складова частина товарно-грошових, торгових, фінансово-кредитних, платіжних операцій.

Грошова база – сукупність готівкових коштів, випущених в обіг Національним банком України, коштів обов’язкових резервів, коштів на кореспондентських рахунках та інших коштів інших депозитних корпорацій (банків), коштів державних нефінансових корпорацій і домашніх господарств (працівників Національного банку) у Національному банку України. Іншими словами - це сукупність зобов’язань Національного банку України в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів та кредитування економіки.

грошовий агрегат М0- включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті

грошовий агрегат М2 -грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити

грошовий агрегат М3 (грошова маса) — грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій

Грошовий агрегат L = М3 + банківські акцепти, комерційні папери, державні цінні папери (скарбницькі векселі, облігації) та деякі інші форми фінансових активів.

Грошові агрегати —види грошей та грошових засобів, які відрізняються один від одного своєю ліквідністю, тобто можливістю швидкого перетворення в готівку, показники структури грошової маси

Грошова́ ма́са —це сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб'єктів грошового обігу у певний момент.

Овердрафтом (англ. overdraft — перевищення кредиту) — називають кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника грошових коштів.

Овердрафт — це короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.

Акредитив - документ, що засвідчує права особи, на ім'я якої його видано, отримати в кредитній установі зазначену в акредитиві суму. Оплата акредитиву здійснюється кредитною установою в місці пред'явлення його за рахунок грошової суми, яку внесено до ощадної каси або знято з рахунку його власника, або згідно з договором між банками;

Білонна монета (фр. billon — низькопробний сплав) — розмінна монета. Випускається поряд з банківськими і казначейськими білетами для здійснення торговоплатіжного обороту. Карбування білонних монет є державною монополією. Вартість металу, що йде на білонні монети, і витрати на її карбування менші за номінал (різниця, т. з. монетний прибуток, надходить в державний бюджет). Як гроші білонна монета не може служити мірилом вартості, а лише відіграє роль засобу обігу і засобу платежу

Засіб нагромадження — функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі

Сеньйораж – це серія прибутків, що одержує національний банк та держава від випуску грошей.

Демонетизація — (від фр. demonetisation — втрата), позбавлення державною владою монет з вмістом благородних металів (срібла і золота) сили законного платіжного засобу.

Емісія банкнот – найстаріша та одна з найбільш важливих функцій

центрального банку, випуск грошей.

Лігат́ура (лат. ligatura від лат. ligo — зв'язую) — добавка неблагородного металу в монету з дорогоцінних металів. Використовується для доведення сплаву до певної проби або ж для надання виробові необхідних властивостей (наприклад, твердості і зносостійкості)

Державний кредит — це специфічний елемент державних фінансів, в якому держава відіграє роль позичальника коштів (найчастіше), кредитора або гаранта повернення коштів. Держава змушена бути позичальником коштів у зв'язку з необхідністю вирішити такі завдання:  збалансованість бюджету; фінансова підтримка сфери виробництва; розвиток соціальної сфери.

Бюджет —план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюдже́т — грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.

Шви́дкість о́бігу гро́шей — кількість разів за рік, коли грошова одиниця, що перебуває в обігу, витрачається на купівлю товарів і послуг. Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей (гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць), грошова система,

Інкасо — одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок.

Інкасо — форма розрахунків, за якою продавець доручає банку одержати від покупця за посередництвом банку-покупця, або іншого банку, платіж проти передачі документів, що засвідчують відвантаження товару, виконання робіт, або надання послуг.

Ба́нк (від іт. banco - лава) — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансовим операціям.

Банк(італ.banco-конторка)-фінансове підприємство,яке виконує комплекс базових функцій (акумулює грошові кошти та інші цінності,надає кредити,випускає в обіг гроші та цінні папери,здійснює грошові розрахунки та інші функції) з метою привласнення прибутку.

Субве́нція (від лат. subvenio «приходжу на допомогу») — це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно прописаної цілі/цілей.

Профіцит бюджету - перевищення доходів над витратами. Профіцит бюджету - економічне поняття, яке означає, що дохідна частина бюджету перевищує видаткову частину бюджету.

Диско́нтна полі́тика — облікова грошово-кредитна політика, підвищення або зниження облікових ставок відсотка за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал.

Грошова система — це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування. Кожна промислово розвинена країна має власну грошову систему, яку розвиває й вдосконалює для розвитку національної економіки

Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англійською IMF) — спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 28-ма державами[1], з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Має 187 країн-членів.

Місцевий бюджет - представляє собою форму утворення та використання грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій, віднесених до предметів ведення місцевого самоврядування. Місцевий бюджет є фінансово-економічною категорією, інструментом вирішення проблем місцевого рівня

Ве́ксель (нім. Wechsel)— цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселетримачу).

Грошова реформа - це цілеспрямовані перетворення, за допомогою яких здійснюються рішучі комплексні дії, спрямовані на оздоровлення економіки, фінансів, грошового обігу тощо

Монетарна полі́тика (англ. Monetary Policy) — політика держави, через яку уповноважена державою інституція контролює показники обсягів або ціни пропозиції грошей з метою встановлення цінової стабільності, сприяння економічному зростанню, дотриманню рівня безробіття населення на низькому рівні.

Дота́ція (від лат. dotatio — дар, пожертва) — доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидії. Дотація – це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчого, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами.

Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує.

ГРОШОВА РЕНТА - третя форма земельної ренти, яка передбачає сплату за користування землею не продуктами, вирощеними на цій землі, а грішми.

Доларизація — це використання валют інших країн як законного платіжного засобу. Такий механізм застосовують переважно малі країни, які економічно інтегруються зі своїми близькими, економічно розвинутішими сусідами. Наприклад, Ліберія використовує долар США, Ліхтенштейн — швейцарський франк, Маршаллові Острови — долар США.

Доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги, власні надходження бюджетних установ).

Інфляція - знецінення національної валюти, по відношенню до іноземної

Інфляція повзуча –прискорене зростання маси грошей в обороті, без помітного підвищення або незначного зростання цін до 5% на рік

Інфляція помірна –5%-20% на рік

Інфляція галопуюча – 20%-50% на рік

Інфляція гіпер-від 100% на рік

Інфляція супергіпер-до 1000% на рік

ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ - взаємозалежне підвищення заробітної плати та ринкових цін. У зв'язку із підвищенням цін працівники вимагають підвищення заробітної плати, але зростання доходів призводить до збільшення грошової маси, що веде до подальшого росту цін.

Держа́вний борг — (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

Емісійна система - законодавче встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків. Є складовою частиною грошової системи.

Облікова ставка НБУ— виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу за ними й утримується з номінальної суми векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

Зага́льний еквівале́нт— товар, який уособлює вартісні якості всіх інших товарів, на який вони обмінюються.

Грошово-кредитна політика — це комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених соціально-економічних цілей, заходів щодо регулювання грошового ринку, які здійснює держава через центральний банк країни.

SIBOR - (сінгапурська ставка пропозиції за міжбанківськими депозитами), "праймрейт" — американська.

LIBOR (London Inter Bank Official Rate, або лондонська ставка пропозиції за міжбанківськими депозитами).

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ - вексель, який містить тільки один підпис (особи, зобов’язаної зробити платіж).

Оборотні кошти — це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх безперервного кругообігу. Якщо оборотні фонди виступають у вигляді предметів праці, то фонди обігу — це кошти, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені та в дорозі, а також кошти на рахунках та в касі підприємства.

Монета розмінна - дрібна металева монета, що використовується здебільшого для розміну паперових купюр.

Амортизація — це процес поступового перенесення вартості основних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами.

Оперáція РЕПО — операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї зі сторін, за зазделегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція РЕПО — це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення.

Міграція грошей - територіальне переміщення грошей, коли грошові доходи населення однієї області (району) використовуються ним на території інших областей (районів).

 

 

еволюційна теорія походження грошей - гроші з'явилися в результаті об'єктивного еволюційного процесу, який помимо волі людей привів до гою, що деякі предмети виділилися із загальної маси товарів і зайняли в економіці особливе місце всезагальних еквівалентів

застережний мотив попиту на гроші -зберігання частини портфеля активів у формі грошей може зумовлюватися бажанням забезпечити в майбутньому можливість розпоряджатися певною частиною своїх ресурсів у формі готівки.

комерційний кредит -це відповідна кредитна угода між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальником). Інструментом комерційного кредиту традиційно є вексель, що визначає фінансові зобов 'язання позичальника стосовно кредитора.

операції на відкритому ринку -це офіційні операції централь­ного банку, що мають на меті купівлю-продаж цінних паперів з високим ступенем ліквідності, які користуються підвищеним попитом за незначних коливань курсу.

попит на гроші -це така кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний час як засіб обігу, платежів та заощаджень (нагромадження) купівельної спроможності.

спекулятивний мотив попиту на гроші -полягає в тому, що економічні суб'єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний запас грошей, з тим щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні фінансові інструменти, а при погіршенні цих умов і появі загрози зниження дохідності та ризику збитковості наявних фінансових інструментів перетворити їх у грошову форму, яка хоч і малодохідна, але безризикова.

 теорія переваги ліквідності -теорія, згідно з якою довготермінові боргові зобов'язання здебільшого забезпечують вищий рівень прибутку, ніж короткотермінові. Це пояснюється двома причинами. По-перше, інвестори (кредитори) віддають перевагу короткотерміновим цінним паперам, тому що вони ліквідніші, а це у свою чергу призводить дозниження ставокпроцента за короткотерміновими борговими зобов'язаннями. По-друге, позичальники віддають перевагу довготерміновим борговим зобов'язанням, оскільки короткотермінові зобов'язання підпадають під ризик сплати боргу за несприятливих умов і, відповідно, позичальники готові платити вищу ставку позикового процента за умови, що інші фактори є стабільнішими для довготермінових зобов'язань, ніж для короткотермінових.

грошова система відкритого типу -відсутні оближення у формуванні валютних курсів та обмінних операцій, вільне переміщення грошових ресурсів до країни та за її межі, в обігу перебуває вільно конвертована валюта, діють інші важелі підтримання національного грошового обігу як інтегрованої частини світового господарського і грошового обігу;

 грошові реформи з деномінацією - Це дещо складніша форма грошової реформи, головною метою якої є заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

операційний мотив попиту на гроші -полягає в тому, що економічні суб'єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для здійснення поточних платежів, щоб підтримувати на певному рівні своє особисте та виробниче споживання. Ці гроші повинні бути у формі, придатній для їх негайного використання в платежах (готівка чи вклади до запитання).

грошова система закритого типу - В них переважно панують адміністративно — командні важелі управління суспільним виробництвом, відсутня вільна конвертованість національної грошової одиниці на іноземні валюти, діють численні обмеження у валютних операціях тощо.

міжбюджетні трансферти -кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

вартість грошей -кількість товарів і послуг, які можна обміняти на одиницю грошей; купівельна спроможність одиниці грошей; величина, обернена до рівня цін.

грошова реформа формального типу -означає введення в обіг нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням купюри, яка раніше функціонувала.

трансакційний варіант кількісної теорії попиту на гроші -базується на співвідношенні двох пов’язаних між собою явищ: добутку кількості грошей на швидкість їх в обігу і добутку рівня цін на кількість реалізованих товарів.

 грошова реформа конфіскаційного типу -встановлення ліміту на обмін банкнот; - замороження частки депозитів понад встановлений рівень;

 - тимчасове припинення валютно-обмінних операцій.

норма обов’язкових резервів -встановлювані законом процентні відносини суми обов'язкових резервів, що утворюються по окремих статтях банківських пасивів, до обсягу зобов'язань по відповідних статтях. Комерційні банки зобов'язані зберігати ці резерви в центральному банку.

 теорія Баумоля-Тобіна -модель спроса на деньги, согласно которой люди определяют размеры необходимой им суммы наличных денег, сопоставляя убытки в виде недополученного на эту сумму банковского процента и стоимостной оценки экономии времени от более редких посещений банка.

Запозичення

інтервенційні операції -одна із форм втручання центральних банків і казна-чейств у кредитно-фінансову і валютну сфе-ри шляхом регулювання попиту і пропозиції на кредит, цінні папери, національну та іно-земну валюту.

 інфляція повзуча, -Така інфляція, що досягає щорічно не більше одноцифрового числа і проявляється у постійному зростанні цін

прогресивна ставка оподаткування -це такі ставки, розмір яких зростає у міру збільшення обсягів об´єкта оподаткування.

купівельна спроможність грошей- купівельна сила грошей, здатність грошової одиниці обмінюватися на певну кількість товарів. Виражається в мінових пропорціях, що складаються між грошима і товарами.

європейська валютна система - регіональна валютна система, спрямована на об'єднання валют Спільного ринку у спільну одиницю.

монетизація ВВП - Проблема монетизації бюджетного дефіциту полягає в пошуку грошових коштів, достатніх для покриття (фінансування) перевищення бюджетних витрат над бюджетними заходами, що формуються на підставі вимог чинного законодавства, насамперед податкового. Якщо необхідні кошти не будуть знайдені, уряд не зможе розрахуватися за своїми зобов'язаннями, і виникне прострочена заборгованість його перед економічними суб'єктами (по заробітній платі, пенсіях, дотаціях, з оплати державних закупівель тощо).

 грошова реформа паралельного типу - означають, що нова грошова одиниця витісняє стару поступово, тобто певний час у грошовому обігу перебувають дві грошові одиниці, які використовуються у різних сферах

 кембриджський варіант кількісної теорії попиту на гроші -більш гнучкіший. Він відрізняється від трансакційного новими методологічними підходами, що можуть розглядатися як його доповнення. Зміст цих доповнень зводиться: по-перше, якщо в рівнянні Фішера розглядається динаміка грошових потоків на макроекономічному рівні функціонування економіки, то науковці кембриджської школи зосереджують увагу на мотивах нагромадження грошей конкретними суб'єктами ринкової економіки. Як наслідок — макроекономічний аналіз доповнюється мікроекономічним.

 По-друге, рівняння Фішера базується на методологічній передумові про те, що гроші за своєю суттю є засобом обігу. На противагу цьому в кембриджському варіанті сутність грошей розглядається не лише в названій функції, а й у ролі засобу збереження вартості та нагромадження.

 По-третє, у кембриджському варіанті увага теорії акцентується не лише на об'єктивних аспектах обігу грошей, а й на визначенні його суб'єктивних засад, на характеристиці психологічної реакції господарських суб'єктів щодо використання грошової готівки.

 По-четверте, представники англійської школи економістів докладніше розглядають і проблему забезпечення грошової рівноваги. Якщо в концепції Фішера йдеться лише про пропозицію грошей (Ms), то в новому варіанті кількісної теорії грошей центральною проблемою стає проблема попиту на гроші (Md), визначення мотивів їх нагромадження у касах та на рахунках окремих господарських суб'єктів ринку. Відповідно до цього кембриджський варіант отримав у західній літературі назву теорії касових залишків.

 

надходження до бюджету,

пропозиція грошей - друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон'юнктуру грошового ринку. Як і попит на гроші, пропозиція їх є явищем залишку

операції на відкритому ринку - метод грошово-кредитної політики держави, що полягає в купівлі або продажу центральним банком цінних паперів на відкритому ринку. Використовують для збільшення або скорочення резервів комерційних банків, впливу на рівень ринкових процентних ставок, регулювання курсу державних цінних паперів. При цьому збільшується або зменшується обсяг грошової маси в обігу. Операції на відкритому ринку здійснюються з коротко- та довгостроковими зобов’язаннями казначейства і державних корпорацій, облігаціями торгово-промислових фірм, банків, комерційними векселями, що враховуються центральним банком.

дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до бюджету).

інфляція попиту -це порушення рівноваги між попитом і пропозицією з боку попиту.

казначейські векселі -вид цінних паперів, що випускаються в обіг д-вою для покриття бюдж. видатків.

лібералізація цін -перехід від державного ціноутворення до системи вільних ринкових цін (ринкового ціноутворення).

механізм грошової трансмісії -механізм дії зміни пропозиції грошей на вирішення суб'єктів господарства, підприємств щодо обсягів витрат на товари і послуги.

операції головні розпорядники бюджетних коштів,

рантьє -особа, що живе за рахунок доходів від цінних паперів (акцій, облігацій) на проценти від капіталів, які передає в позичку.

політика експансії -це політика влади направлена на підвищення сукупного попиту. Основними інструментами даної політики є збільшення державних витрат на товари і послуги і зменшення чистого об'єму податкових вступів.

витрати бюджету -видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.

ринок євродоларів -загальноєвропейський ринок американських доларів, що характеризується високою мобільністю й оперативністю. Складається з кількох сотень банків посередників, що знаходяться у найбільших фінансових центрах Європи.

фінансові ресурси -це кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

політика рестрикції -Для зниження цін Центральний банк може проводити політику кредитної рестрикції. Вона включає в себе систему заходів, спрямованих на запобігання надмірного зростання цін шляхом зменшення банківських кредитів та обмеження кредитної емісії. Це призводить до загального скорочення видачі кредитів промисловим і торговим підприємствам, до зниження обсягів виробництва і темпів його зростання.

видатки бюджету -кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

 центральний банк -установа (в більшості випадків державним органом), яка відповідає за монетарну (грошово-кредитну) та валютну політику держави (Федеральна резервна система США) або спільноти держав (Європейський центральний банк). В Україні це Національний банк України).

валютування -це зазначення строку, з якого починається нарахування процентів на суми, що дебетуються або кредитуються.

платіжне доручення -розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.

 інфляція видатків -інфляція, що проявляється у підвищенні цін на ресурси, фактори вироб-ництва, внаслідок чого зростають витрати виробництва та обігу, а з ними і ціни на виготовлену продукцію.

 емісійне сальдо -результат операцій центральних бан-ків щодо випуску і вилучення грошей з обігу за певний період.

принципи кредитування -ц е основні вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу.

бюджетний розпис -документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

 мультиплікатор грошей -це коефіцієнт збільшення (скорочення) надлишкових резервів банківської системи, який утворюється внаслідок процесу створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) у процесі кредитування клієнтів банками на основі додаткових вільних резервів, що надійшли до банку ззовні.

чековий кліринг -система руху грошових фондів між банками, при яких чек, виписаний одним банком, приймається іншими.

Рефінансування -це процес здійснення банком активних операцій (кредитних вкладень) за рахунок позик, отриманих у інших банках.

натуралістична теорія кредиту -це теорія, що трактує кредит як спосіб перерозподілу наявних матеріальних цінностей. Прибічники Н.т.к. ототожнювали позичковий капітал з дійсним, втіленим у засобах виробництва і товарах, і заперечували активну роль кредиту в економічному житті суспільства.

норма обов’язкового резервування -установлений Національним банком розмір до зобов'язань щодо залучених банком коштів.

міжбюджетні трансферти -кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

грошові зобов'язання -зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

інфляційна спіраль -взаємозалежне підвищення заробітної плати та ринкових цін.

обов’язкові резерви банків -це певна сума активів, які комерційний банк згідно з чинним законодавством зобов’язаний зберігати в центральному банку.

 бюджетний процес -це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

необоротні активи -матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший ніж рік.

казначейські векселі -один із видів державних цінних паперів, що засвідчує внесення їхнім власником коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами.

 податки– обов*язкові внески платників до бюджету і позабюджетних фондів, розміри і терміни сплати яких регламентуються податковим законодавством.

рефінансування комерційних банків -операції з надання кредитів Національним банком банкам у встановленому ним порядку з метою підтримання ліквідності банків.

бюджетний запит -документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним об?рунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди.

Світовий банк -Світовий банк не є “банком” у загальному розумінні цього слова, це міжнародне співтовариство країн або “акціонерів”, які мають своїх представників у Раді виконавчих директорів. Ці представники визначають політику Банку і здійснюють нагляд за його діяльністю.

бюджетне призначення -це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

паритет валютний - це співвідношення між валютами різних країн, що встановлюється законодавчо.

державний бюджет -система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

символічні гроші - засоби платежу, вартість або ку-півельна здатність яких набагато пере-вищує витрати на їх виробництво або ефект їх альтернативного використання не як гро-шей. Прикладом є розмінні монети, папе-рові гроші. Вартість їх виготовлення істотно нижча від їхньої вартості як грошових знаків.

кореспондентський рахунок -рахунок для обліку розрахунків, які виконує одна кред. установа за дорученням і на кошти ін. кред. установи на підставі уклад, кореспондентського договору.

 Національний банк України -є особливим центральним органом державного управління, його емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні.

 бюджетне зобов’язання  -будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійсн ти платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

 конвертованість валюти -це здатність валют виконувати функції платежу в будь-якій країні.

інфляція галопуюча -інфляція, що розвива-ється стрімкими темпами. Виникає за кри-зових ситуацій в економіці

 електронні гроші -  означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться за допомогою інформаційних технологій.

доларизація економіки -широке надпланове, непрогнозоване використання у грошовому обігу іноземної грошової одиниці - доларів при операціях товарообігу.

демонетизація –цепозбавлення державною владою монет з вмістом благородних металів (срібла і золота) сили законного платіжного засобу. Монета в цьому разі зберігає свою вартість лише відповідно до вартості вміщеного в ній металу (за його вагою).

банківська система – це сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.

бюджетне асигнування – це повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

девальвація – зниження офіційного курсу національної валюти щодо валют інших країн.

грошовий ринок– частина, структурний елемент національного ринку країни, де здійснюється купівля (продаж)  грошей через купівлю-продаж боргових зобов*язань, інших цінних паперів.

коридор валютний – це такий режим курсу національної валюти, коли на певний термін установлюється мінімальна та максимальна межі офіційного курсу валюти, а центральний банк бере на себе зобов*язання підтримувати курс у встановлених межах.

транснаціональний банк - великий універ-сальний банк, що виконує посередницьку роль у міжнародному обігу позичкового капі-талу, має мережу закордонних підприємств;здійснює за підтримки держави контроль за валютними і кредитними операціями.

бюджетна класифікація - це єдина міжнародна система функціонального групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками; вона забезпечує можливість порівнювати бюджетні дані різних бюджетів, дає змогу визначитись щодо характеру регулюючих дій держави по надходженню дохідних джерел і напрямах використання одержаних коштів.

ломбардна ставка - ставка, за якою Національний банк надає кредити комерційним банкам під забезпечення високоліквідних активів (державних цінних паперів).

міжнародна валютна ліквідність - це здатність певної країни забезпечити своєчасне погашення своїх міжнародних зобов’язань.

готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Симеталізм - це Виробництво грошей зі сплавів дорогоцінних металів. Забезпечення паперових грошей золотом і сріблом.

стерлінгова зона – це валютне угруповання держав, очо-люване Великобританією, грошові системи та розрахунки за зовнішньоекономічними операціями яких зорієнтовані на англійську валюту і здійснюються у фунтах стерлінгів.

Банкноти – це банківські білети, кредитні знаки грошей, безтермінові грошові зобов'язання емісійного банку, виготовлені з паперу або пластика, зазвичай прямокутної форми. Банкноти випускаються центральними банками держав і обов'язкові до прийому на всій їх території нарівні з монетами.

грошовий капітал – це капітал, нагромаджений суб'єктами підприємницької діяльності і неприбуткової діяльності, виражений у наявності резервів грошових коштів, які можуть бути викори-стані для поповнення основних фондів, вдо-сконалення технології виробництва, на роз-виток соціальних програм з метою підвищен-ня ефективності діяльності та піднесення ма-теріального добробуту населення.

тактичні цілі грошово-кредитної політики -полягають у регулюванні ключових економічних змінних через банківську систему на основі управління грошовою масою, відсотковою ставкою, валютним курсом тощо і забезпечують досягнення проміжних цілей.

ощадні сертифікати -письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.

валютні резерви -запаси іноземних фінансових активів, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та інші потреби, що мають загальноекономічне значення.

банк міжнародних розрахунків -спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об’єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 30 країн.

стратегічні цілі грошово-кредитної політики -це ключові цілі в загальнодержавній економічній політиці: зростання зайнятості, збалансування платіжного балансу, зростання виробництва, забезпечення стабільності цін і т. ін.

бюджетна установа -це організація, створена органом державної влади для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність якої фінансується з державного бюджету або за визначених обставин із позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат.

Рестрикція -це обмеження виробництва, продажу та експорту монополіями (особливо міжнародними картелями) з метою одержати монопольно високий прибуток.

бюджетна програма -сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

грошовий механізм -система функцій і засобів впли-ву грошового ринку на економічні процеси у державі.

декретні гроші -цегрошові знаки, які вводяться в обіг декре-том органів влади, постановою уряду як тимчасовий засіб платежу.

державний зовнішній борг -являє собою заборгованість за кредитами(позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у виглядізовнішніх фінансових зобов'язань держави перед нерезидентами. Тобто держава виконує роль позичальника або гаранта погашення цих кредитів(позик) іншими позичальниками.

закон грошового обігу -загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

державний внутрішній борг -це заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.

комерційний кредит -  це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб’єктами господарської діяльності.

офшорні зони - це різновид вільних економічних зон, що створюються на території всієї держави, або суб'єкту федерації (конфедерації), особливістю якої є створення для суб'єктів господарювання сприятливого валютно-фінансового, податкового режиму, високого рівня захищеності банківської та комерційної таємниці, лояльність державного регулювання, спрощені вимоги до ліцензування. 

паритет купівельної спроможності -закон єдиної ціни, згідно з яким відносні ціни благ, що є предметом міжнародної торгівлі, мають бути однакові на всіх національних ринках, відкритих для зовнішньої торгівлі. Однаковість відносних цін означає, що в перерахунку за валютними курсами національні ціни однакових благ мають бути однакові.

монетарне правило -згідно з цим правилом маса грошей в обігу щорічно має збільшуватись темпами, рівними потенціальному темпу зростання валового національного продукту. Для країн з розвиненою економікою він дорівнює 3-5 %.

казначейські ноти -  1. Різновид паперових грошей, що випускають у деяких країнах міністерства фінансів або державні фінансові органи в порядку казначейської емісії. 2. Один із видів середньострокових державних зобов'язань, що випускаються на пред'явника. 3. Різновид ринкових державних цінних паперів.

Інфляція -це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання

дисконтна політика - облікова грошово-кредитна політика, підвищення або зниження облікових ставок відсотка за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал.

дебетові картки - різновид банківської платіжної картки. Вона призначена для отримання готівки та виконання інших операцій, доступних в меню банкомата та касах відділень банків або для купівлі товарів та послуг з оплатою через електронні термінали. Картка дозволяє використовувати кошти доступного залишку на депозитному рахунок, до якого вона прив'язана (якщо умовами договору обслуговування картки не зазначено інше).

грошовий товар - який виконував чи виконує функції грошей, загального еквівалента. У різні часи таким товаром виступали свійські тварини, хутро, прикраси, зерно, пізніше-цінні метали, коштовності. У країнах із слаборозвинутою економікою такі функції часто виконують споживчі товари, коли за відсутністю грошових ресурсів заробітну плату сплачують товарами.

факторинг – це це комплекс банківських послуг, що полягає в придбанні Банком прав грошових вимог на виручку за товари (послуги), поставлені Клієнтом на умовах товарного кредиту. Факторинг найчастіше застосовується компаніями з метою прискорення обороту дебіторської заборгованості.

Бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.

валютна політика – це сукупність організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених державою цілей.

банківський переказ – це розрахункова банківська операція, яка здійснюється за допомогою надісланого платіжного доручення одного банку іншому.

Дефляція -це зменшення різними заходами фінансового і економічного характеру кількості наявних в обігу паперових грошей і нерозмінних банкнот, з метою підвищеня їх купівельної вартості, зменшення рівня товарних цін, боротьби з бюджетним дефіцитом і т. д. Як наслідок — зниження загального рівня цін протягом певного періоду часу. За своїм змістом і наслідками — протилежність інфляції.

 безготівкові розрахунки - розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту.

бюджетна система - це сукупність бюджетів держави та її адміністративно-територіальних утворень (державний бюджет та місцеві бюджети відповідно), побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Ямайська валютна система - (система плаваючих валютних курсів) — сучасний стан у розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, пов'язаний із рішенням МВФ у м. Кінґстон (Ямайка, 1976).

 

Ця система передбачає відмову від ряду принципів Бреттон-Вудської валютної системи, передбачаючи повну демонетизацію золота (відмову від золотого стандарту) і остаточний перехід до використання як світових грошей виключно національних валют та міжнародних розрахункових одиниць — спеціальних прав запозичення, які випускає МВФ.

 

Основні принципи Ямайської системи: відмова від встановлення офіційної ціни на золото і золотих паритетів; припинення розміну доларів на золото; дозвіл купівлі-продажу золота за ринковими цінами; право вибору країнами будь-якого режиму валютного курсу; визнання плаваючих валютних курсів на підставі ринкових механізмів (вільна торгівля валютою); надання повноважень МВФ з нагляду за валютною політикою країн-членів.

державний борг - (борг АРК чи борг місцевого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави (АРК чи місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань держави (АРК чи місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (АРК чи місцевого самоврядування), що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

дефляційна політика -це методи обмеження платоспроможного попиту через грошово-кредитний і податковий механізми шляхом зменшення державних витрат, підвищення відсоткових ставок за кредити, посилення податкового тиску, обмеження грошової маси і т.і.

емісійний банк -емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило, - центральний націо-нальний банк країни.

інфляція помірна –характеризується повільним зростанням цін: щорічний рівень інфляції вимірюється однозначним числом. Коли ціни відносно стабільні, то люди довіряють грошам і охоче нагромаджують їх, підписують довгострокові контракти у номінальних цінах, люди не витрачають часу і коштів, намагаючись розмістити своє багатство в "реальних" активах, оскільки впевнені, що рівень цін не дуже збільшиться порівняно з тим, що існує сьогодні.

капіталотворча теорія кредиту -Погляди представників цієї теорії базуються на незалежності кредиту від процесу відтворення й підкреслюють, що він відіграє визначальну роль в економіці. Суть капіталотворчої теорії кредиту можна звести до таких основних положень:

– кредит у своєму русі незалежний від процесів відтворення;

– кредит, як і гроші, безпосередньо є капіталом, багатством, тому розширення кредиту означає нагромадження капіталу;

– банки – це не посередники в кредиті, а “фабрики кредиту”, творці капіталу (звідки й назва капіталотворчої теорії). Тому їх активні операції є первинними порівняно з пасивними.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 718; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!