Ключові фактори успіху в конкурентній боротьбіУспішне функціонування підприємства та його розвиток багато в чому залежить від наявності (створення) певних умов роботи, що позитивно відрізняють підприємство від його конкурентів. Такі специфічні риси підприємства, що дозволяють йому бути більш успішним, отримали назву ключових факторів успіху (КФУ) підприємства в конкурентній боротьбі.

Ключові фактори успіху (конкурентні переваги) в галузях промисловості відрізняються та можуть з часом змінюватися під впливом змін загальної ситуації в галузі. Конкурентні переваги підприємства можуть бути класифіковані за наступними ознаками (табл. 4.2)

 

Таблиця 4.2 – Класифікація ключових факторів успіху підприємств

Класифікаційна ознака Види конкурентних переваг
1 2
За ступенем стійкості · Низькостійкі є доступними для інших підприємств (легко отримати та відповідно легко втратити). · Середньостійкі можуть утримуватися підприємством протягом більш тривалого часу (наприклад, репутація підприємства, канали збуту та ін.). · Високостійкі характеризують унікальні можливості підприємства, що є важкими для повторення конкурентами (як правило, відносяться відкриття, нові технології та ін.).

Продовження табл. 4.2

1 2
За строком використання · Реальні визначають поточну конкурентну позицію підприємства. · Потенційні служать основою майбутньої конкурентної позиції.
За сферою конкуренції · Локальні досягаються в межах регіону, в якому працює підприємство. ·  Національні обумовлені перевагами країни, в якій розташоване підприємство. · Глобальні - пов’язані з підприємницької діяльністю на світовому ринку.

Найбільш важливим для підприємства є володіння довгостроковими та стійкими конкурентними перевагами. Стійкість конкурентної переваги обумовлюється трьома факторами: джерелом переваги, кількістю джерел переваг, можливостями підприємства знаходити нові джерела переваг. Тривалість конкурентної переваги визначається здатністю підприємства зберегти та забезпечити її захист від можливого відтворення конкурентами.

Формування та підтримання конкурентної переваги охоплює весь механізм діяльності підприємства, пов'язаний зі створенням, виробництвом та реалізацією продукції. Основними принципами формування та підтримання конкурентної переваги є :

· прагнення менеджменту підприємства до покращень, нововведень та змін в усіх аспектах господарської діяльності підприємства;

· удосконалення та збільшення кількості джерел конкурентних переваг, що сприяють збереженню конкурентного становища підприємства;

· застосування системного підходу до створення конкурентної переваги.

Найбільш розповсюджені види КФУ представлені в таблиці 4.3.


Таблиця 4.3 – Види ключових факторів успіху підприємства

Група КФУ КФУ
Науково-технологічні · швидкість створення нових продуктів та впровадження їх у виробництво; · володіння ноу-хау, патентами, авторськими правами; · ступінь володіння наявними технологіями та ін.
Виробничі   · низька собівартість продукції; · якість продукції.
Маркетингові · широка представленість в точках роздрібної торгівлі; · наявність власних точок роздрібної торгівлі; · низькі витрати по реалізації; · гарантійне обслуговування; · швидка доставка; · різні форми реалізації продукції та ін.
Інші · вигідне місце розташування підприємства, що призводить до зниження витрат на транспортування; · доступ до кваліфікованого персоналу; · рівень інформаційних систем; · досвід в області менеджменту; · добрий імідж підприємства та ін.

 

Таким чином, аналіз факторів успіху підприємства дозволяє виявити внутрішні особливості роботи підприємства, тобто є свого роду аналізом внутрішнього середовища, проте визначення внутрішніх особливостей та їх значущості для підприємства можливо лише в процесі проведення аналізу галузі.

 

Сили (фактори), що призводять до змін в структурі конкурентних сил галузі

З часом умови існування галузі та рівень конкуренції в ній змінюються, сили, які призводять до цих змін, називають рушійними. Рушійні сили можуть бути об’єднанні у декілька груп (табл. 4.4).

 


Таблиця 4.4 – Характеристика рушійних сил розвитку галузі

Група рушійних сил Прошарок аналізу відповідно до технології PEST Характеристика
1 2 3
Зміни в тенденціях розвитку галузі Економічне середовище Зміна темпів росту розвитку галузі впливає на: · співвідношення попиту та пропозиції; · склад учасників ринку (проникнення на ринок та виходу з нього); · складність/легкість збільшення обсягів продажів підприємством. Постійне зростання попиту на продукцію галузі може призвести до збільшення обсягів інвестування в розвиток підприємств та до появи нових підприємств. І навпаки, на ринку, що звужується інвестування припиняється, може зменшуватися кількість учасників ринку або здійснюватися часткова згортка бізнес-напрямів.
Глобалізації галузі Економічне та політичне середовища Глобалізація галузі може бути обумовлена наступними причинами: · прагненням декількох національних підприємств до завоювання позицій лідера на світовому ринку за рахунок агресивної стратегії; · виникненням попиту на продукцію галузі в інших країнах; · зняттям торгових бар’єрів між країнами.
Зміни в складі споживачів та в способах використання продукції Соціокультурне середовище   Демографічні зміни, поява нових способів використання продукції можуть призвести до змін: · в наборі послуг, що пропонуються споживачам (кредитування, післяпродажний сервіс, ремонт, заміна старого продукту на новий та ін.) ; · в збутовій мережі; · в номенклатурі продукції, що пропонується споживачам; · в підходах до реалізації продукції, її рекламі.
Зміна суспільних цінностей, способу життя Соціокультурне середовище   Поява нових суспільних проблем, зміна відношення до певних продуктів, зміни в способі життя призводять до змін в галузі, що виробляє відповідні продукти. Як правило, такі зміни виражаються в перегляді вимог до характеристик продукції, що спонукає підприємство змінювати технології виробництва або міняти продукцію.

 

Продовження табл. 4.4.

1 2 3
Виникнення нових продуктів Технологічне середовище Успішне виведення на ринок нових продуктів одним підприємством, як правило, призводить до перерозподілу споживачів за рахунок конкурентів.
Технологічні зміни Технологічне середовище Поява нових технологій (в першу чергу виробництва) може докорінно змінити стан галузі за рахунок виникнення можливості виробництва нових або покращених продуктів з меншими витратами. Розвиток технології також впливає на зміну розмірів необхідних капіталовкладень, вимог до території підприємства (розміри, місце розташування) та ін.
Розповсюдження ноу-хау Технологічне середовище По мірі того, як розповсюджуються передові методи виробництва (через пресу, в процесі відвідування підприємств делегаціями, в результаті уходу з підприємств кваліфікованих кадрів, шляхом продажу ліцензій та ін.), зменшуються конкурентні переваги підприємства, що володіє ноу-хау. За останні роки перетікання технологій через національні кордони стало однією з важливіших рушійних сил в конкурентній боротьбі.
Поява на ринку/ вихід з ринку крупних підприємств   - При появі в галузі нового підприємства або при зміні власників вже діючих підприємств в конкурентну боротьбу привносяться нові елементи, що обумовлені попереднім досвідом роботи власників та менеджерів в інших галузях. Поява нового крупного підприємства може не лише визвати перестановку сил серед конкурентів, але й призвести до змін в самому характері конкуренції.

 

 


Аналіз рушійних сил має практичну цінність при розробці стратегії, оскільки дає можливість врахувати ті тенденції, що характерні для галузі і можуть суттєво вплинути на поведінку підприємства в ній.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 178; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ