Поняття місії і основні правила її формуванняОсновні питання, що виникають при розробці стратегії підприємства, можуть бути сформульовані таким чином:

• яким ми бачимо підприємства в перспективі?

• що необхідно зробити для досягнення бажаного стану?

• яких кількісних результатів ми хочемо досягти?

Відповідь на це питання дають основні стратегічні установки, до яких належать: стратегічне бачення, місія, генеральна мета, а також система стратегічних цілей підприємства.

Слід зазначити, що необхідність цілеформування в діяльності підприємства обумовлюється не лише необхідністю мати орієнтири в своїй діяльності. В першу чергу, цільовий початок підприємства пов'язаний з тим, що кожен суб'єкт господарювання є об'єднанням людей, які переслідують певні цілі, досягнення яких передбачається в процесі трудової діяльності. Таким чином, будь-яке підприємство має певну цільову орієнтацію і передбачає формування вищеназваних цільових установок.

Стратегічне бачення або візія - це уявлення власників і вищого менеджменту про бажаний стан підприємства, яке може бути досягнуте за сприятливих умов його функціонування.

У практичній діяльності стратегічне бачення знаходить своє віддзеркалення в місії, яка є основоположною програмною заявою, що визначає призначення підприємства, найважливіші принципи його функціонування і розвитку.

Існує широке і вузьке розуміння місії. В разіширокого розуміння місія розглядається як констатація філософії і призначення, сенсу існування підприємства. Філософія підприємства визначає цінності, вірування і принципи, відповідно до яких воно має намір здійснювати свою діяльність. Призначення визначає дії, які підприємство має намір здійснювати. Філософія підприємства зазвичай рідко міняється. Що стосується другої частини місії, то вона може мінятися залежно від глибини змін, які відбуваються на підприємстві або в середовищі його функціонування.

В тому випадку, якщо має місце вузьке розуміння місії, вона розглядається як сформульоване твердження відносно того, для чого або з якої причини існує підприємство. Тобто місія розуміється як твердження, що розкриває сенс існування підприємства, в якому виявляється його відмінність від інших виробничих систем. Правильно сформульована місія хоча і має завжди загальний філософський сенс, проте, обов'язково несе в собі щось, що робить її унікальною у своєму роді, характеризуючи саме те підприємство, для якого вона була вироблена.

На формування і актуалізацію місії впливає велика кількість чинників: інтереси власників, працівників і інших груп учасників, зацікавлених в існуванні підприємства; потреби, що існують в зовнішньому середовищі, які може задовольнити підприємство і їх гострота; сильні і слабкі сторони підприємства, можливості і погрози, що існують в зовнішньому середовищі; історія розвитку підприємства; прогноз розвитку зовнішнього середовища; можливі види стратегій підприємства; стосунки з іншими підприємствами і організаціями; нормативно-законодавча база, що регламентує діяльність підприємства.

Як вже було відмічено, цільовий початок в діяльності підприємства виникає як віддзеркалення цілей і інтересів різних груп людей, так або інакше пов'язаних з його діяльністю і залучених в процес його функціонування. Основними групами людей, чиї інтереси впливають на діяльність підприємства, а, отже, мають бути враховані при визначенні його призначення, є:

-  власники підприємства, що створюють, приводять в дію і розвивають підприємство для того, щоб за рахунок привласнення результатів його діяльності вирішувати свої життєві проблеми;

- співробітники підприємства, які своєю працею безпосередньо забезпечують діяльність підприємства, створення і реалізацію продукту, одержуючи за свою працю компенсацію і вирішальні за допомогою цієї компенсації свої життєві проблеми;

-  покупці продукту підприємства, що віддають свої ресурси (найчастіше гроші) в обмін на необхідний їм продукт, і задовольняють за допомогою цього продукту свої потреби;

-ділові партнери підприємства, які знаходяться з ним у формальних і неформальних ділових стосунках, надаючи йому комерційні і некомерційні послуги і одержуючи аналогічні послуги з його боку;

-місцеве співтовариство, що знаходиться з підприємством у взаємодії, зв'язаному, в першу чергу, з формуванням соціального і екологічного місця існування;

- суспільство в цілому, в першу чергу, в особі державних інститутів, що взаємодіють з підприємством в політичній, правовій, економічній і інших сферах макрооточення, одержуючи від нього частину створюваного ним багатства для забезпечення суспільного благополуччя і розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства також користується і саме підприємство.

Місія підприємства в більшій або меншій мірі повинна відображати інтереси всіх вищеназваних суб'єктів. Міра прояву в місії інтересів кожного з даних суб'єктів принципово залежить від того, які розміри має підприємство, яким видом діяльності займається, де розташовано і тому подібне. Найбільш стійкий, сильний і специфічний вплив на місію підприємства, надають інтереси власників, співробітників і покупців. Тому місія має бути сформульована так, щоб в ній обов'язково мало місце поєднання інтересів цих трьох груп людей.

Для забезпечення якісного формулювання місії підприємства в ній повинні знайти віддзеркалення наступні характеристики:

- цільові орієнтири підприємства: те, на рішення яких завдань воно націлене в довгостроковій перспективі;

- сфера діяльності підприємства, що відбиває те, який продукт воно пропонує покупцям, і те, на якому ринку здійснюється реалізація цього продукту;

- філософія підприємства, що знаходить прояв в тих цінностях і віруваннях, які прийняті;

- можливості і способи здійснення діяльності підприємства, що відбивають те, у чому його сила, в чому його відмітні можливості для виживання в довгостроковій перспективі, яким способом і за допомогою якої технології підприємство виконує свою роботу, які для цього є know - how і передова техніка.

 Разом з вище переліченими характеристиками підприємства при формуванні його місії важливим є віддзеркалення в змісті і формі викладу місії іміджупідприємства.

Таким чином, місія підприємства покликана вирішувати наступні важливі завдання.

По-перше, місія дає суб'єктам зовнішнього середовища загальне уявлення про те, що є підприємством, до чого воно прагне, які засоби готово використовувати у своїй діяльності, яка його філософія і тому подібне. Окрім цього, вона сприяє формуванню або закріпленню певного іміджу підприємства в уявленні суб'єктів зовнішнього середовища.

По-друге, місія сприяє формуванню єднання усередині підприємства і створенню корпоративного духу. Це проявляється в наступному:

- місія робить ясними для співробітників спільну мету, призначення існування підприємства. В результаті співробітники підприємства, усвідомлюючи його місію, як би орієнтують свої дії в єдиному напрямі;

- місія сприяє тому, що співробітники можуть легше встановити ідентифікацію своєї персони з підприємством. Для співробітників, які ідентифікують себе з підприємством, місія виступає точкою концентрації їх уваги при здійсненні своєї діяльності;

- місія сприяє встановленню певного клімату на підприємстві, оскільки, зокрема, через неї до людей доводяться філософія підприємства, цінності і принципи, які лежать в основі побудови і здійснення його діяльності.

По-третє, місія створює можливість для дієвого управління підприємством внаслідок того, що вона:

- є базою для встановлення його цілей, забезпечує несуперечність набору цілей, а також допомагає виробленню стратегії підприємства, встановлюючи спрямованість і допустимі межі його функціонування;

- забезпечує стандарти для розподілу ресурсів підприємства і створює базу для оцінки використання ресурсів в процесі його функціонування;

- дозволяє застосовувати дієвий набір прийомів мотивації, взаємозв'язаних з мірою досягнення цілей.

Місія не повинна нести в собі конкретні вказівки відносно того, що, як і в які терміни слід робити підприємству. Вона задає основні напрями його руху, визначає місце підприємства в його оточенні, відношення до процесів і явищ, що протікають усередині і зовні його.

Дуже важливо, щоб місія була сформульована зрозуміло усім суб'єктам, що взаємодіють з підприємством, особливо усім його членам.

Основні функції місії полягають в наступному:

-   підвищення соціальної ролі підприємства;

-   формування представлення вищих менеджерів про напрями довгострокового розвитку підприємства;

-   зниження ризику недалекоглядного управління і ухвалення нераціональних рішень;

-   надання підприємству таких індивідуальних рис, які дозволять швидко розпізнати його на ринку і виділити серед конкурентів і партнерів;

-   визначення ролі, цінностей, що сповідуються, цілей, що переслідуються,  і областей діяльності підприємства на ринку;

-   орієнтація при виборі стратегії, плануванні, організації мотивації і контролі діяльності підприємства і побудові його стосунків з оточенням.

Залежно від складу і обсягу функцій умовно можна виділити наступні види місій:

Рисунок 2.1 - Види місій

На практиці конкретні місії зорієнтовані на один з видів, але можуть містити елементи і інших видів.

 Для того щоб місія була якісною, відповідала своєму призначенню і дієво впливала на оточення і персонал підприємства вона повинна відповідати наступним вимогам: значущість для зовнішнього середовища, власників і працівників підприємства; віддзеркалення основного сенсу існування підприємства на ринку; лаконічність; ясність і однозначність в розумінні; цілеспрямованість; натхненність.

Для конкретизації цілей і напрямів розвитку підприємства в місії бажано вказувати: які потреби оточення підприємство прагне задовольняти, які групи клієнтів воно обслуговуватиме, які технології воно використовуватиме, як воно працюватиме на ринку та ін.

При формулюванні місії слід остерігатися підвищеної її складності (що не відповідає можливостям підприємства) або надмірно "вузького" розуміння. Прикладом вузького розуміння місії є представлення її у вигляді отримання максимального прибутку. Таке формулювання місії не враховує, що підприємство є відкритою системою, яка може успішно існувати тільки за умови задоволення яких-небудь зовнішніх потреб.

Як випливає з усього вищевикладеного, формування місії є дуже складним, містким і відповідальним процесом. Тому до його реалізації повинні притягуватися як найвищі колегіальні органи - Правління, Стратегічний комітет, так і керівники усіх рівнів підприємства.

Місія підприємства може розроблятися на досить тривалу перспективу. Перегляд її доцільний в наступних випадках: при кардинальній зміні стану зовнішнього середовища, при вичерпанні діючої місії, при зміні представлення власників і менеджерів про призначення підприємства і спосіб його існування на ринку при окремих видах реструктуризації підприємства (злитті, приєднанні, розподілі або виділенні), а також при зовнішній санації.

Деякі приклади місії компанії і формулювання стратегічного бачення представлені в додатку А.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 397;