НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИС.Б. ДОВБНЯ, А.О. НАЙДОВСЬКА, М.М. ХИТЬКО

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Частина 1

Затверджено на засіданні Вченої ради академії
як навчальний посібник. Протокол № 15 від 27.12.2010

Дніпропетровськ НМетАУ 2011


УДК 65.012.2

С.Б. Довбня, А.О. Найдовська, М.М. Хитько. Стратегія підприємства.
Частина 1: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетаАУ, 2011. – 71 с.

 

 

Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів та основних характеристик. Наведено порівняльну характеристику методів стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.030504 - економіка підприємства (за видами економічної діяльності) усіх форм навчання.

Іл. 21. Табл. 9. Бібліогр.:14 найм.

 

Відповідальний за випуск С.Б. Довбня , д-р екон. наук, проф.

 

Рецензенти: О.Г. Вагонова, д-р екон. наук, проф.

(Національний гірничий університет)

О.М. Вакульчик д-р екон. наук, проф.

(Академія митної служби України)

 

 

©Національна металургійна академія України, 2011


ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.. 4

1 ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ.. 6

1.1 Етапи становлення стратегічного управління. 6

1.2 Сутність стратегічного управління. 7

1.3 Стратегія підприємства та особливості її формування. 11

2 МІСІЯ І ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВА.. 17

2.1 Поняття місії і основні правила її формування. 17

2.2 Розробка системи цілей підприємства. 22

3 СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ПІДПРИЄМСТВА.. 32

3.1 Корпоративна стратегія. 33

3.2 Ділові (конкурентні) стратегії 37

3.3 Функціональні стратегії 39

3.4 Операційні стратегії 43

4 ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА.. 44

4.1 Технологія PEST – аналізу. 46

4.2 Технологія аналізу ситуації в галузі та конкуренції в ній. 48

4.3 Технологія SWOT – аналізу підприємства. 57

5 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.. 60

5.1 Оцінка ресурсів і ефективності їх використання на підприємстві 60

5.2 Порівняльний аналіз підприємства. 61

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 67

Додаток А. Приклади місій підприємств і організацій. 68

Додаток Б. Групування факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 69

 


ВСТУП

 

Ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним формуванням стратегії його розвитку. Формування стратегії підприємства передбачає визначення місії його існування, обґрунтування системи стратегічних цілей, вибір на основі аналізу можливих альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення, з метою забезпечення використання потенціалу та конкурентних переваг підприємства. Такий науково-обґрунтований підхід повинен базуватись на сучасному інструментарії стратегічного менеджменту, який створено вітчизняними та закордонними науковцями та апробовано на успішних підприємствах.

Дисципліна «Стратегія підприємства» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійної підготовки бакалаврів. Вона передбачає надання системи знань, формування вмінь та навичок щодо використання методології та методичного інструментарію формування стратегії підприємства в мінливих умовах ринкового зовнішнього середовища.

Метою навчального посібникає викладення у логічній послідовності основних теоретичних та методичних питань формування стратегії на базі проведення аналізу зовнішнього середовища та стану підприємства, прогнозування розвитку економічної кон’юнктури, а також максимального врахування специфіки конкретного підприємства.

Дисципліна «Стратегія підприємства» передбачає вивчення наступних 15 тем:

1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція, концепція.

2. Місія та цілі підприємства.

3. Стратегічний контекст підприємства.

4. Оцінювання зовнішнього середовища.

5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

6. Стратегії бізнесу.

7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства.

8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

9. Корпоративна стратегія підприємства.

10. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства.

11. Альтернативність у стратегічному виборі.

12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

13. Загальна характеристика функціональної стратегії.

14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства.

15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

Навчальний посібник складається з двох частин.

У першій частині викладено ключові поняття, досліджена еволюція стратегії та її сутності, розглянуто теоретичні основи розробки стратегічних установок підприємства, визначено фактори, що впливають на формування стратегічних цілей, а також вимоги до їх якості, охарактеризовано метод «дерева цілей», розглянуто підходи до оцінки зовнішнього середовища підприємства та аналізу його стратегічного потенціалу, розглянуто основні конкурентні стратегії підприємства (теми 1-5).

Друга частина присвячена деталізації характеристик різних видів стратегій, а також методів їх формування, висвітленню сучасного стану і перспектив розвитку стратегічного управління (теми 6 - 15).

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні:

знати: основні категорії теорії стратегічного управління та види стратегій, інструментарій стратегічного аналізу, оцінки стратегічних альтернатив та обґрунтування найбільш доцільної стратегії;

вміти: застосувати методичний інструментарій в практичній діяльності з метою формування стратегії розвитку підприємства.

 


1 ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:
СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 280;