Алгоритм підготовки до проведення семінарського заняття1. Аналіз теми семінарського заняття.

2. Опрацювання рекомендованої літератури по темі.

3. Формування власної думки.

4. Продумання запитань для контролю знань студентів.

5. Складання плану-конспекту проведення семінарського заняття.

Структура семінарського заняття

І. Організаційна частина (3-4 хв.) –мобілізація студентів до навчання, активація їхньої уваги, створення робочої атмосфери для проведення заняття; привітання викладача зі студентами, виявлення відсутніх, перевірка підготовки до заняття.

ІІ. Стимулювання навчальної діяльності студентів (4-5 хв.) – формування потреби вивчення конкретного навчального матеріалу, повідомлення теми, мети та завдання.

ІІІ. Обговорення питань винесених на семінарське заняття (50 хв.) – здійснення обговорення основних питань семінарського заняття відповідно до методики його проведення.

IV. Проведення тестування (15 хв.) – полягає у виявленні рівня знань, умінь, навичок студента опрацювання матеріалу по темі.

V. Підбиття підсумків заняття (2-3 хв.) – проводиться аналіз того, що було здійснено протягом заняття, оголошення оцінок студентам та домашнього завдання на наступне заняття.


Хід семінарського заняття

І. Вступна частина (до 5хв.):

- привітання зі студентами;

- виявлення відсутніх;

- встановлення логічного зв'язку із вивченим матеріалом;

- перевірка підготовленості до заняття;

ІІ. Основна частина:

- обговорення основних питань семінарського заняття  (40 хв);

- заслуховування доповідей студентів і проведення дискусії (30 хв).

III Завершальна частина (до 5 хв.)

- підбиття підсумків заняття;

- оцінювання роботи студентів;

- повідомлення домашнього завдання.

План-конспект

проведення семінарського заняття: з курсу “Методологія економічного дослідження” на тему: “ Філософські та загальнонаукові принципи в економічному дослідженні. Закони діалектики в процесі пізнання економічної системи.”

Група: 631-632 спец. «Економіка підприємства»

Дата: 10.11.2011

Час проведення: ІІ пара, 10.20-11.40

Місце проведення: аудиторія 301

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета семінарського завдання: з’ясувати методологічну роль філософських та загальнонаукових принципів в економічному дослідженні; ознайомитись із основними групами економічних законів та усвідомити їх роль в процесі пізнання економічної системи.

План семінарського заняття по темі

Філософські та загальнонаукові принципи в економічному дослідженні

1. Методологічна роль філософських та загальнонаукових принципів в економічному та політ економічному дослідженні. Зміст поняття "принцип".

2. Принцип матеріалізму та форми його застосування .

3. Використання системно-структурного аналізу в економічному дослідженні.

4. Застосування синергетичного методу в економічному дослідженні.

5. Використання принципу коеволюції для пізнання законів та закономірностей в економічному дослідженні.

6. Принцип розвитку як найважливіший елемент діалектичного методу дослідження.

7. Принцип історизму в економічному дослідженні.

Теми рефератів

1. Філософські погляди на сутність принципів векономічному дослідженні.

2. Поєднання принципу коеволюції з синергетичним підходом у методології економічного дослідження.

3. Негативний і позитивний вплив синергетичного методу на дослідження соціальних систем.

4. Комплексний підхід до аналізу та системні особливості соціально-економічних систем макрорівня.

 

Питання для самоперевірки знань

1) Обґрунтуйте комплексне визначення змісту поняття "принцип".

2) Назвіть форми застосування принципу матеріалізму в економічному дослідженні

3) Що допомагає розкрити зміст поняття "економічна стру­ктура"?

4) Дайте визначення змісту понять «система» та «економічна система».

5) Основні властивості економічних систем.

6) Обгрунтуйте механізм перетворення економічної системи в цілісність.

7) Які структурні ланки та форми економічної системи існують?

8) Охарактеризуйте сутність синергетичного методу.

9) Поясніть відмінність між принципом коеволюції та  поняттям "самоорганізація".

10) В чому полягає сутність принципу історизму в економічному дослідженні?г

11) Основні вимоги принципу історизму.

12) Сутність процесу розвитку економічних систем.

13) Послідовність комплексного застосування принципу історизму в економічному дослідженні.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 212; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ