Процес формування експортної ціниМіжнародна економічна ситуація лише видозмінює ці завдання і форми їх здійснення, формуючи ціну. Розглянемо

ці відправні умови ціноутворення з урахуванням конкретної ситуації на світовому ринку.

Важливим кроком у ціноутворенні є встановлення ціни при першому входженні на ринок (початкова ціна). Цей тип ціни може розв'язувати лише відособлені, часткові за­вдання. Їх можна визначити як "скімінг" (skiming), що означає "зняття вершків", встановлення високої ціни на новий удосконалений продукт. При цьому потрібна точна ринкова орієнтація і швидка реакція на конкурентні умови ринку. Експортер розраховує мати найбільший зиск за ко­роткий період часу. З наповненням ринку дедалі більшою кількістю товарів, збільшенням їх обсягу знижується ціна, а отже, і можливості '"скімінгу".

Інший тип початкової ціни грунтується на встановленні її з урахуванням того, що на даному ринку вже є товари, які пропонуються експортером. За цих обставин кінцева ціна визначається умовами конкуренції на ринку. Для її встановлення вирішальними є витрати на виробництво то­вару і його життєвий цикл. Експортер повинен точно знати той обсяг продажу, який спроможний забезпечити достатній інвестиційний доход. Після цього він установлює ціну, вра­хувавши витрати виробництва і маркетинг. Цей тип ціни є для експортера досить ризикованим, але у нього немає іншого вибору, коли він вирішив вийти на ринок, де вже встановився певний рівень світових цін.

Ще один тип ціни — це ціна проникнення. Вона вимагає масового споживання і покупця, чутливого до рівня цін. Якщо обстеження або інші заходи покажуть, що є можли­вості для збільшення обсягу продажу, а відповідно і до зниження виробничих витрат і вартості маркетингу, то мож­на встановити ціну проникнення. Її характеристикою є на­самперед низький рівень. Однак низька доходність одиниці товару буде компенсована достатньою сукупною виручкою, прибутковістю.

Як і попередній тип цін, дана ціна несе в собі великий ризик, бо, як бачимо, немає певності, що всі передумови успіху на ринку можуть бути забезпечені. При початковій ціні слід брати до уваги, що нові продукти і технології, які виходять на зовнішній ринок, вимагають здебільшого знач­них витрат на науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи, структуру й обсяг попиту на них спрогнозувати дуже важко. Товар, вперше вироблений і представлений на світовий ринок однією країною, незабаром зазнає конку­ренції у зв'язку з появою місцевих товарів подібної або однакової якості, товарів-замінників місцевого або зарубіж­ного виробництва, що примушує переглядати ціни на новий

товар. 1 тут потрібний ретельний перегляд початкової ціни, бо при швидкому поширенні нових товарів на світовому ринку зміна ціни навіть на один цент за одиницю товару може істотно вплинути на обсяги збуту продукції.

Економічна політика національних урядів, міжнародних організацій, міждержавних об'єднань через субсидування експорту, "маркетинг", урядові закупки, валютне регулю­вання дуже активно впливають на ціну товарів, її перегляд.

Що стосується встановлення цін на ряд товарів масового попиту, то тут мають застосовуватися ті ж підходи, що й при зміні початкової ціни, тобто на одні продукти ціна має забезпечити максимальну прибутковість за короткий строк, на іншу — захистити ринок від вторгнення конкурентів, гарантувати збереження або розширення ринкової частки.

Згадані принципи ціноутворення своєрідно виявляються в цінах міжнародних монополій. Ще більш специфічним є встановлення трансфертних цін, тобто цін, за якими під­розділи міжнародних корпорацій продають товари один од­ному. Перші ціни, безперечно, є орієнтирами для трансфертних цін.

На ціноутворення у сфері діяльності міжнародних кор­порацій впливає ряд факторів:

цілі корпорації;

обсяг витрат;

ринкова ситуація і поведінка споживачів;

ринкова структура;

обмеження з боку зовнішнього середовища.

Цінова політика корпорацій значно відрізняється на рин­ках окремих держав. Це пояснюється тим, що ціни зазнають впливу згаданих вище факторів, які у різних країнах діють неоднаково. Дослідження показують, що в своїх цінових рішеннях на зарубіжних ринках 42 американські багато­національні корпорації як найважливіші проблеми називали тиск конкуренції, нестачу компетентної інформації, дер­жавні бар'єри і недосконалість каналів проходження товарів. Цілі корпорацій, обсяг витрат, поведінка споживачів та ринкові умови, ринкова структура і зовнішні обмеження разом із зазначеними проблемами і труднощами становлять специфічну національно-державну мережу, яка формує ці­нову політику міжнародних корпорацій на цьому ринку.

Міжнародні ціни, які встановлюють міжнаціональні кор­порації на певних ринках, як вже зазначалося, є тим орієн­тиром, що формує загальні параметри трансфертних цін, тобто цін, які встановлюють філіали, відділення міжнарод­них корпорацій при продажу продукції та наданні послуг всередині корпорації. Трансфертні ціни відображають ті

загальні функції і фактори, що формують міжнародні ціни як відособлену групу цін. Ціни міжнародних корпорацій — це зовнішні міжнародні ціни, трансфертні — внутрішні міжнародні ціни, і, як свідчить практика, трансфертні ціни спроможні впливати відчутною мірою на сукупний результат господарювання міжнародних корпорацій. При встановленні трансфертних цін менеджери керуються загальною метою — забезпечити конкурентоздатність продукції корпорації на ринках. Це зумовлює похідні цілі: діяти в умовах найсп­риятливішого оподаткування, низьких тарифів та інших торгових обмежень; забезпечити безперешкодний рух го­тівки між відділеннями при мінімізації валютно-фінансового ризику.

Цінова політика як усередині корпорацій, так і за їх межами має визначитися таким чином, щоб забезпечити відділенням спільність мотивації і збіг цілеспрямованості. Дуже важливо не допустити конфліктів з національним і зарубіжним урядами. Для цього міжнародні корпорації по­винні мати чіткий механізм координації, який би виключав розходження у ціновій політиці філіалів з цілісною політи­кою всієї корпорації.

Трансфертні ціни залежно від ситуацій, як і всі інші міжнародні ціни, постійно переглядаються. Функції і за­вдання, які при цьому вони виконують, значно модифіку­ються загальними цілями корпорації. Різноманітні фактори, що формують у кожній країні, регіоні трансфертні ціни, можна класифікувати таким чином:

ринкові умови в зарубіжній країні;

конкурентоздатність товару;

розумний прибуток для зарубіжного філіалу;

податкова система у власній національній економіці;

економічні умови в зарубіжній країні;

обмеження імпорту;

митні тарифи;

ціновий контроль;

оподаткування в зарубіжній країні;

режим валютних операцій.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 311; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ