Тема  ціновий механізм регулювання МЕВФункції експортних цін

Ціни у сфері міжнародних торгово-економічних відносин є результа­том взаємодії, мікро- і макропроцесів у світовій та націо­нальних економіках. З одного боку, вони формуються під впливом взаємодії ринкових сил національних економік і світових ринкових факторів, з іншого боку, їх конституює економічна політика незалежних держав, що розвивається в межах від політики вільної торгівлі до тих чи інших видів протекціонізму, від прийнятих фіксованих до плаваючих валютних курсів і пов'язаних з ними фінансово-валютних відносин.

На ціноутворення у світовій економіці поряд з націо­нальними державними структурами впливають інститути міжнародного співробітництва та інтеграції. Серед них на­самперед треба виділити Європейське економічне співтова­риство, ГАТТ, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк; рішення і рекомендації сімки найрозвинутіших індустріальних держав світу. Крім того, всілякі торговельні та економічні міжнародні об'єднання, на зразок Асоціації вільної торгівлі, економічних вільних зон, митних союзів тощо, теж накладають свій відбиток на міжнародне ринкове ціноутворення.

Процес ціноутворення на міжнародному ринку можна найповніше дослідити, аналізуючи експортні ціни — типові для міжнародного ціноутворення і ціни транснаціональних корпорацій, які стали прикметною рисою новітнього ціноутворення у світовій економіці. Названі два види цін виконують ряд важливих функцій. Насамперед вони мають забезпечити фірмі одержання прибутку. Йдеться про його максимізацію. Ціни — один з головних інструментів бо­ротьби з конкурентами на ринку і забезпечення виживання фірми у довгостроковій перспективі.

Міжнародна ціна виконує також комунікаційно-інфор­маційну функцію. Вона повинна забезпечити зв'язок ви­робника з потенційним споживачем і переконати його у необхідності купівлі товару. Вона має також надати інфор­мацію для складання коротко-, середньо- і довгострокових планів розвитку фірми. У такій функції ціна відображає витрати фірми на виробництво продукції, обсяг, структуру

і динаміку попиту, умови торгівлі (тарифні та кількісні обмеження, регулювання лізингу, демпінгу і т.д., обмінні валютні курси, податкові системи та інші економічні та соціально-політичні регулятори).

Всі вказані функції ціна виконує з різним ступенем інтенсивності і вони по-різному впливають на формування її величини. Це свідчить про те, що статика у міжнародному ціноутворенні — абстракція, реальністю є динаміка.

 

Загальні функції міжнародної ціни проявляються дещо специфічно стосовно трансфертних цін. Це — ціни, за якими здійснюється обмін товарами і послугами між ма­теринською компанією та закордонними філіалами, а та­кож між філіалами.

Трансфертні ціни, крім виконання загальних функцій міжнародних цін, стимулюють зменшення податкових стяг­нень у країнах діяльності фірми, забезпечують заощадження за рахунок тарифних і кількісних обмежень у власній країні та за рубежем. Дуже важливо, щоб трансфертна ціна дійово управляла рухом потоків готівки, робила мінімальним ризик при валютних операціях.

Функції, які виконують трансфертні ціни, реалізуються через регулюючу дію таких основних факторів:

податкової системи в країні розташування материнської компанії;

податкової системи в країнах розташування філіалів;

тарифів і мит;

цінового контролю;

обмеження імпорту;

валютного режиму у країнах діяльності міжнародних корпорацій;

прийнятого розумного рівня прибутковості закордонних філіалів.

Всі ці фактори впливають на формування цін у контексті загального економічного стану тієї чи іншої країни, ступеня конкурентоздатності її товарів на ринках зарубіжних дер­жав.

Процес формування експортної ці­ни визначається тими ж завдання­ми і факторами, що й процес ці­ноутворення на внутрішньому ринку. Передусім ціна має забезпечити початкове входження на новий ринок, своє­часно мінятися відповідно до змін в умовах конкуренції та в загальному попиті на товари тощо.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 326; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ