Технічні характеристики мікрофону МД-80.Мікрофони МД-80 і МД-80А.

Призначені для запису, передач і звукопідсилення мови в будь-яких приміщеннях і на відкритому просторі, а також для диспетчерського і службового зв'язку.

Технічні характеристики:

· номінальний діапазон частот 50...12 000 Гц;

· чутливість холостого ходу на частоті 1 кГц не менш 2 мВ/Па;

· нерівномірність типової частотної характеристики чутливості в номінальному діапазоні частот не більш 22 дБ, у діапазоні 100...8000 Гц не більш 15 дБ;

· відхилення частотної характеристики від типової на будь-якій частоті номінального діапазону не більш ±2,5 дБ;

· перепад чутливості «фронт-тил» на будь-якій робочій частоті не менш 6 дБ, середній перепад чутливості «фронт-тил» у номінальному діапазоні частот не менш 12 дБ;

· рівень еквівалентного звукового тиску щодо тиску 2 10-5 Па, обумовленого впливом на мікрофон змінного магнітного поля чи напруженістю 0,08 А/м, не більш 12 дБ.

 

 

 

Рисунок Б.1-Діаграма спрямованості мікрофону МД-80

 

 

    Рисунок Б.2-Частотна характеристика мікрофону МД-80                                                          

 

 

ДОДАТОК- В

Рисунок В.1-Конденсаторний мікрофон МК-012 («Октава»)

 

Рисунок В.2-Мікрофон МК-369 зі спеціальним амортизувальним кріпленням («Октава»)

 

Рисунок В.3-Стрічковий мікрофон МЛ-52 («Октава»)

а)

б)

а)- SHM 22 F

б) -SHM 20-500-N

Рисунок В.4-Мікрофони фірми Beyerdynamic

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

ДОСЛІДЖЕННЯ МАСКУВАЧА МОВНИХ СИГНАЛІВ

Мета і задачі досліджень

1. Вивчити основні методи, параметри і характеристики, що визначають якість утаємничення мовних сигналів у каналах зв'язку.

2. Вивчити принципи дії і параметри пристроїв маскування мовного сигналу.

3. Вивчити методи виміру якості мовного сигналу.

4. Дослідити розбірливість слів у різних точках тракту перетворення мовного сигналу.

5. Дослідити спектри сигналів у різних точках тракту перетворення.

6. Розрахувати розбірливість слів для досліджуваної схеми маскування.

Скремблери

У системах зв'язку відомо два основні методи утаємничення мовних сигналів, що розрізняються за способом передавання по каналах зв'язку: аналогове скремблювання ідискретизація мови з подальшим шифруванням. Під скремблюванням розуміється зміна характеристик мовного сигналу таким чином, що одержаний модульований сигнал, володіючи властивостями нерозбірливості і невпізнання, займає ту ж смугу частот, що і початковий сигнал.

Кожний з цих методів має свої переваги і недоліки.

Так, для аналогових скремблерів характерна присутність під час передавання в каналі зв'язку фрагментів початкового відкритого мовного повідомлення, перетвореного в частотній і (або) часовій області. Це означає, що зловмисники можуть спробувати перехопити і проаналізувати передавану інформацію, , на рівні звукових сигналів. Досвід свідчить, що новітні алгоритми аналогового скремблювання здатні забезпечити дуже високий рівень утаємничення.

Цифрові скрмблери не передають якої-небудь частини початкового мовного сигналу. Мовні компоненти кодуються в цифровий потік даних, який змішується з псевдовипадковою послідовністю, що виробляється ключовим генератором по одному з криптографічних алгоритмів. Підготовлене таким чином повідомлення передається за допомогою модему в канал зв'язку, на приймальному кінці якого проводяться зворотні перетворення з метою отримання відкритого мовного сигналу.

Технологія створення широкосмугових систем, призначених для утаємничення мови, добре відома, а її реалізація не уявляє особливих труднощів. При цьому використовуються такі методи кодування мови, як АДІКМ (адаптивна диференціальна  імпульсно-кодова модуляція), ДМ (дельта-модуляція) і т.ін. Але представлена таким чином дискретизована мова може передаватися лише по спеціально виділеним широкосмуговим каналам зв'язку із смугою пропускання 4,8–19,2 кГц. Це означає, що вона не придатна для передачі по лініях телефонної мережі загального користування, де необхідна швидкість передавання даних повинна складати не менше 2400 бит/с. У таких випадках використовуються вузькосмугові системи, головною проблемою при реалізації яких є висока складність алгоритмів зняття мовних сигналів, здійснюваних у вокодерних пристроях.

За допомогою дискретного кодування мови з подальшим шифруванням завжди досягався високий ступінь утаємничення. Раніше цей метод мав обмежене застосування в наявних вузькосмугових каналах із-за низької якості відновлення передаваної мови. Досягнення в розвитку технологій низькошвидкісних дискретних кодерів дозволили значно поліпшити якість мови без зниження надійності утаємничення.

Аналогові скремблери

Аналогові скремблерипідрозділяються на:

· мовні скремблери простих типів на базі часових і (або) частотних перестановок мовного сигналу (рис. 3.1);

· комбіновані мовні скремблери на основі частотно-часових перестановок відрізків мови, представлених дискретними відліками, із застосуванням цифрової обробки сигналів (рис. 3.2).

Цифрові системи утаємничення мови підрозділяються на широкосмугові (рис. 3.3) і вузькосмугові (рис. 3.4).

 

Рисунок 3.1- Схема простого мовного скремблера

Рисунок 3.2- Схема комбінованого мовного скремблеру

Оцінюючи рівень захисту систем закриття мови, слід зазначити, що це поняття вельми умовне. При цьому слід констатувати, що у ряді виробів основні рівні захисту визначаються, як тактичний і стратегічний,що в деякому розумінні перекликається з поняттями практичної і теоретичної стійкості криптосистем утаємничення я даних.

 

Рисунок 3.3. Схема широкосмугової системи утаємничення мови

Рисунок 3.4. Схема вузькосмугової системи утаємничення мови

Тактичний, або низький, рівень використовується для захисту інформації від прослуховування сторонніми особами на період, вимірюваний від хвилин до днів. Існує багато простих методів і способів забезпечення такого рівня захисту з прийнятною стійкістю.

Стратегічний, або високий, рівень захисту інформації від перехоплення використовується в ситуаціях, які мають на увазі, що висококваліфікованому, технічно добре оснащеному фахівцю буде потрібно для дешифрування перехопленого повідомлення період часу від декількох місяців до декількох років.

Слід зазначити, що таке поняття, як якість відновленої мови, є достатньо умовним, оскільки під ним звичайно розуміють факт пізнання абонента і розбірливість сигналу, що приймається.

Аналогове скремблювання

Серед сучасних пристроїв утаємничення мовних сигналів найбільше розповсюдження мають пристрої, що використовують метод аналогового скремблювання. Це дозволяє, по-перше, понизити вартість таких пристроїв, по-друге, ця апаратура застосовується в більшості випадків в стандартних телефонних каналах із смугою 3 кГц, по-третє, вона забезпечує комерційну якість дешифрованої мови, і, по-четверте, гарантує достатньо високий ступінь утаємничення.

Аналогові скремблери перетворюють початковий мовний сигнал за допомогою зміни його амплітудних, частотних і часових параметрів в різних комбінаціях. Скрембльований сигнал потім може бути переданий по каналу зв'язку в тій же смузі частот, що і відкритий. У апаратах такого типу використовується один або декілька наступних принципів аналогового скремблювання.

1. Скремблювання в частотній області: частотна інверсія (перетворення спектру сигналу за допомогою гетеродину і фільтру), частотна інверсія і зсув (частотна інверсія із змінним стрибкоподібним зсувом несівної частоти), розділення смуги частот мовного сигналу на ряд піддіапазонів з подальшою їх перестановкою і інверсією.

2. Скремблювання в часовій області — розбиття фрагментів на сегменти з перемішуванням їх за часом з подальшим прямим і (або) інверсним прочитуванням.

3. Комбінація часового і частотного скремблювання.

Як правило, всі перестановки яким-небудь чином виділених сегментів або ділянок мови в часовій і (або) в частотній областях здійснюються за законом псевдовипадкової послідовності (ПВП). ПВП виробляється шифратором з ключом, який змінюється від одного мовного повідомлення до іншого.

На стороні приймача виконується дешифрування цифрових кодів, одержаних з каналу зв'язку, і перетворення їх в аналогову форму. Системи, робота яких заснована на такому методі, є достатньо складними, оскільки для забезпечення високої якості передаваної мови потрібна висока частота дискретизації вхідного аналогового сигналу і, відповідно, висока швидкість передачі даних (не менше 2400 бод). За таким же принципом можна розділити і пристрої дискретизації мови з подальшим шифруванням.

Не зважаючи на всю свою складність, апаратура даного типу використовується в комерційних структурах, більшість з яких передає дані по каналу зв'язку зі швидкостями модуляції від 2,4 до 19,2 кбит/с, забезпечуючи при цьому дещо гіршу якість відтворення мови в порівнянні із звичайним телефоном. Основною ж перевагою таких цифрових систем кодування і шифрування залишається високий ступінь закриття мови. Це досягається за допомогою використання широкого набору криптографічних методів, вживаних для захисту передачі даних по каналах зв'язку.

Оскільки скрембльовані мовні сигнали в аналоговій формі лежать в тій же смузі частот, що і початкові сигнали, це означає, що їх можна передавати по звичайних каналах зв'язку, що використовуються для передачі мови, без якого-небудь спеціального устаткування (модему). Тому пристрої мовного скремблювання не такі дорогі і значно простіші, ніж пристрої дискретизації з подальшим цифровим шифруванням.

За режимами роботи аналогові скремблери можна розбити на два класи:

· статичні системи, схема кодування яких залишається незмінною протягом всієї передачі мовного повідомлення;

· динамічні системи, що постійно генерують кодові підстановки в ході передачі (код може бути змінений в процесі передачі протягом кожної секунди).

Очевидно, що динамічні системи забезпечують вищий ступінь захисту, оскільки різко обмежують можливість легкого прослуховування переговорів сторонніми особами.

Процес аналогового скремблювання є складним перетворенням мовного сигналу з його подальшим відновленням після проходження перетвореного сигналу по вузькосмуговому каналу зв'язку, в умовах дії шумів і завад. Можливе перетворення мовного сигналу за трьома параметрами: амплітуді, частоті і часу. Вважається, що використовувати амплітуду недоцільно, оскільки співвідношення сигнал/шум, що змінюється в часі, роблять надзвичайно складним завдання точного відновлення амплітуди сигналу. Тому практичне застосування одержали тільки частотне і часове скремблювання, а також їх комбінації.

Існує два основні види частотних скремблерів — інверсні і смугові. Обидва засновані на перетвореннях спектру початкового мовного сигналу для приховування передаваної інформації і відновлення одержаного повідомлення шляхом зворотніх перетворень.

Інверсний скремблер (рис. 3.5) здійснює перетворення мовного спектру, рівносильне повороту частотної смуги мовного сигналу навколо деякої частоти. При цьому досягається ефект перетворення низьких частот у високі і навпаки.

Даний спосіб забезпечує невисокий рівень утаємничення, оскільки у разі перехоплення легко встановлюється значення частоти, відповідне середній точці інверсії в смузі спектру мовного сигналу.

Деяке підвищення рівню утаємничення забезпечує смугово-зсувний інвертор, що розділяє смугу на дві субсмуги. При цьому точка розбиття виступає в ролі деякого ключа системи.

Рисунок 3.5- Принцип роботи інвертора мови

 

Надалі кожна субсмуга може інвертуватися навколо своєї середньої частоти. Цей вид скремблювання, проте, також дуже простий для розкриття при перехопленні і не забезпечує надійного закриття. Підвищити рівень закриття можна шляхом зміни за деяким законом частоти, відповідній точці розбиття на смуги мовного сигналу (ключа системи).

Мовний спектр можна також розділити на декілька частотних смуг рівної ширини і провести їх перемішування і інверсію за деяким правилом (ключ системи). Так функціонує смуговий скремблер (рис. 3.6).

Рисунок 3.6- Принцип роботи чотирьохсмугового скремблера

Зміна ключа системи дозволяє підвищити ступінь закриття, але вимагає введення синхронізації на приймальній стороні системи. Основна частина енергії мовного сигналу зосереджена в невеликій області низькочастотного спектру, тому вибір варіантів перемішування обмежений, і багато систем характеризуються відносно високою залишковою розбірливістю.

Істотне підвищення ступеню закриття мови може бути досягнуте шляхом реалізації в смуговому скремблері швидкого перетворення Фур'є (ШПФ). При цьому кількість допустимих перемішувань частотних смуг значно збільшується, що забезпечує високий ступінь закриття без погіршення якості мови. Можна додатково підвищити ступінь закриття шляхом здійснення затримок різних частотних компонент сигналу на різну величину. Схему такої системи показано на рис. 3.7.

Рисунок 3.7 - Основна форма реалізації аналогового скремблера на основі ШПФ

Головним недоліком використання ШПФ є виникнення в системі великої затримки сигналу (до 300 мс), обумовленою необхідністю використання вагових функцій. Це призводить до утруднень в роботі дуплексних систем зв'язку.

Часові скремблери засновані на двох основних способах утаємничення: інверсії за часом сегментів мови і їх часовій перестановці. В порівнянні з частотними скремблерами, затримка у часових скремблерів набагато більше, але існують різні методи її зменшення.

У скремблерах з часовою інверсією мовний сигнал ділиться на послідовність часових сегментів, кожний з яких передається інверсно в часі — з кінця. Такі скремблери забезпечують обмежений рівень закриття, залежний від тривалості сегментів. Для досягнення нерозбірливості повільної мови необхідно, щоб довжина сегментів складала близько 250 мс. Затримка системи у такому разі складає близько 500 мс, що може виявитися неприйнятним в деяких додатках.

Для підвищення рівня утаємничення вдаються до способу перестановки часових відрізків мовного сигналу в межах фіксованого кадру (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 -. Схема роботи часового скремблера з
перестановками у фіксованому кадрі

Правило перестановок є ключем системи, зміною якого можна істотно підвищити ступінь утаємничення мови. Залишкова розбірливість залежить від довжини відрізків сигналу і довжини кадру (чим довше останній, тим гірше розбірливість). Головний недолік скремблера з фіксованим кадром — великий інтервал часу затримки (приблизно 2 кадри). Цей недолік усувається в скремблері з перестановкою тимчасових відрізків мовного сигналу з ковзаючим вікном. У ньому кількість перестановок обмежена так, щоб затримка не перевищувала встановленого максимального значення. Кожний відрізок початкового мовного сигналу має так би мовити тимчасове вікно, усередині якого він може займати довільне місце при скремблюванні. Це вікно ковзає в часі у міру надходження в нього кожного нового відрізка сигналу. Затримка при цьому знижується до тривалості вікна.

Використовуючи комбінацію тимчасового і частотного скремблювання, можна значно підвищити ступінь утаємничення мови. Комбінований скремблер набагато складніше за звичайний і вимагає компромісного вирішення з вибору рівня утаємничення, залишкової розбірливості, часу затримки, складності системи і ступеню спотворень у відновленому сигналі. Кількість же всіляких систем, що працюють за таким принципом, обмежена лише уявою розробників.

Як приклад такої системи, розглянемо скремблер, схема якого представлена на рис. 3.9. У цьому скремблері операція частотно-часових перестановок дискретизованих відрізків мовного сигналу здійснюється за допомогою чотирьох процесорів цифрової обробки сигналів, один з яких може реалізовувати функцію генератора псевдовипадкової послідовності.

У такому скремблері спектр оцифрованого аналого-цифровим перетворенням мовного сигналу розбивається за допомогою використання алгоритму цифрової обробки сигналу на частотно-часові елементи. Ці елементи потім перемішуються на частотно- часовій площині відповідно до одного з криптографічних алгоритмів

Рисунок 3.9 - Блок-схема комбінованого скремблера

 (рис. 3.10) і підсумовуються, не виходячи за межі частотного діапазону початкового сигналу.

У представленій на рис. 3.10 системі утаємничення мови використовується чотири процесори цифрової обробки сигналів. Кількість частотних смуг спектру, в яких проводяться перестановки з можливою інверсією спектру, дорівнює чотирьом. Максимальна затримка частотно-часового елементу за часом дорівнює п'яти дискретизованим відлікам мовного сигналу.. Одержаний таким чином утаємничений сигнал за допомогою ЦАП переводиться в аналогову форму і подаєтьсядоканалу 'язку.

Рисунок 3.10 - Принцип роботи комбінованого скремблера

На приймальному кінці проводяться зворотні операції з відновлення одержаного утаємниченого мовного повідомлення. Стійкість представленого алгоритму порівняна із стійкістю систем цифрового закриття мови.

Скремблери всіх типів, за винятком простого (з частотною інверсією), вносять спотворення у відновлений мовний сигнал. Межі часових сегментів порушують цілісність сигналу, що неминуче призводить до появи позасмугових частотних складових. Небажаний вплив роблять і групові затримки складових мовного сигналу в каналі зв'язку. Результатом спотворень є збільшення мінімально допустимого співвідношення сигнал/шум, при якому може здійснюватися надійний зв'язок.

Проте, не дивлячись на вказані проблеми, методи часового і частотного скремблювання, а також комбіновані методи успішно використовуються в комерційних каналах зв'язку для захисту конфіденційної інформації.

Цифрове скремблювання

Альтернативним аналоговому скремблюванню мови є шифрування мовних сигналів, перетворених в цифрову форму, перед їх передачею (див. рис.3.3). Цей метод забезпечує вищий рівень утаємничення в порівнянні з описаними вище аналоговими методами. В основі пристроїв, що працюють за таким принципом, лежить представлення мовного сигналу у вигляді цифрової послідовності, що утаємничюється за одним з криптографічних алгоритмів. Передаваня даних, що представляють дискретизовані відліки мовного сигналу або його параметрів, телефонними мережами, як і у разі пристроїв шифрування алфавітно-цифрової і графічної інформації, здійснюється через пристрої, звані модемами.

Основною метою під час розробки пристроїв цифрового утаємничення мови є збереження тих її характеристик, які найбільш важливі для сприйняття слухачем. Одним з шляхів є збереження форми мовного сигналу. Цей напрям застосовується в широкосмугових цифрових системах утаємничення мови. Проте ефективніше використовувати властивості надлишковості цієї інформації, що міститься в мові людини. Цей напрям розробляється у вузькосмугових цифрових системах утаємничення мови.

Ширину спектру мовного сигналу можна вважати приблизно рівною 3,3 кГц, а для досягнення хорошої якості сприйняття необхідне співвідношення сигнал/шум приблизно 30 дБ. Тоді, згідно теорії Шеннона, необхідна швидкість передачі дискретизованої мови відповідатиме величині 33 кбіт/с.

З іншого боку, мовний сигнал є послідовністю фонем, що передають інформацію. У англійській мові, наприклад, близько 40 фонем, в німецькій — близько 70 і т.д. Таким чином, для представлення фонетичного алфавіту потрібно приблизно 6-7 біт. Максимальна швидкість вимови не перевищує 10 фонем в секунду. Отже, мінімальна швидкість передачі основної технічної інформації мови — не менше 60-70 біт/с.

Збереження форми сигналу вимагає високої швидкості передачі і, відповідно, використання широкосмугових каналів зв'язку. Так при імпульсно-кодовій модуляції (ІКМ), використовуваній в більшості телефонних мереж, необхідна швидкість передачі, рівна 64 кбіт/с. У разі застосування адаптивної диференціальної ІКМ швидкість знижується до 32 кбіт/с і нижче. Для вузькосмугових каналів, які не забезпечують такі швидкості передавання, потрібні пристрої, що зменшують надлишковість мови до її передачі. Зниження інформаційної надлишковості мови досягається параметризацією мовного сигналу, при якій зберігаються істотні для сприйняття характеристики мови.

Таким чином, правильне застосування методів цифрової передачі мови з високою інформаційною ефективністю, є вкрай важливим напрямом розробки пристроїв цифрового утаємничення мовних сигналів. У таких системах пристрій кодування мови (вокодер), аналізуючи форму мовного сигналу, проводить оцінку параметрів змінних компонент моделі генерації мови і передає ці параметри в цифровій формі по каналу зв'язку на синтезатор, де згідно цієї моделі по прийнятих параметрах синтезується мовне повідомлення. На малих інтервалах часу (до 30мс) параметри сигналу можуть розглядатися, як постійні. Чим коротший інтервал аналізу, тим точніше можна представити динаміку мови, але при цьому повинна бути вищою швидкість передавання даних. В більшості випадків на практиці використовуються інтервали 20-мілісекунд, а швидкість передачі досягає 2400 біт/с.

Найбільш поширеними типами вокодерів є смугові і з лінійним прогнозом. Метою будь-якого вокодера є передача параметрів, що характеризують мову і що мають низьку інформаційну швидкість. Смуговий вокодер досягає цієї мети шляхом передачі амплітуди декількох частотних смуг мовного спектру. Кожний смуговий фільтр такого вокодера збуджується при попаданні енергії мовного сигналу в його смугу пропускання. Оскільки спектр мовного сигналу змінюється відносно поволі, набір амплітуд вихідних сигналів фільтрів утворює придатну для вокодера основу. У синтезаторі параметри амплітуди кожного каналу керують коефіцієнтами підсилення фільтру, характеристики якого подібні характеристикам фільтру аналізатора. Таким чином, структура смугового вокодера базується на двох блоках фільтрів — для аналізу і для синтезу. Збільшення кількості каналів покращує розбірливість, але при цьому потрібна велика швидкість передачі. Компромісним рішенням звичайно стає вибір 16-20 каналів при швидкості передавання даних близько 2400 біт/с.

Смугові фільтри в цифровому виконанні будуються на базі аналогових фільтрів Баттерворта, Чебишева, еліптичних і ін. Кожний відрізок 20-мілісекунд часу кодується 48 бітами, з них 6 біт відводиться на інформацію про основний тон, один біт на інформацію “тон–шум”, що характеризує наявність або відсутність вокалізованої ділянки мовного сигналу, інші 41 біт описують значення амплітуд сигналів на виході смугових фільтрів.

Існують різні модифікації смугового вокодера, пристосовані для каналів з обмеженою смугою пропускання. За відсутності жорстких вимог на якість синтезованої мови вдається понизити кількість біт передаваної інформації з 48 до 36 на кожні 20 мс, що забезпечує зниження швидкості до 1200 біт/с. Це можливо у разі передачі кожного другого кадру мовного сигналу і додаткової інформації про синтез пропущеного кадру. Втрати від процедур синтезу мови не є дуже великими, перевагою ж є зниження швидкості передачі сигналів.

Найбільшого поширення серед систем цифрового кодування мови з подальшим шифруванням набули системи, основним вузлом яких є вокодери з лінійним прогнозом мови (ЛПМ).

Математичне представлення моделі цифрового фільтру, використовуваного у вокодері з лінійним прогнозом, має вигляд шматково-лінійної апроксимації процесу формування мови з деякими спрощеннями: кожний поточний відлік мовного сигналу є лінійною функцією P попередніх відліків. Не дивлячись на недосконалість такої моделі, її параметри забезпечують прийнятне представлення мовного сигналу. У вокодера з лінійним уявленням аналізатор здійснює мінімізацію помилки прогнозу, що є різницею поточного відліку мовного сигналу і средньозваженної суми попередніх відліків. Існує декілька методів мінімізації помилки. Загальним для всіх є те, що при оптимальній величині коефіцієнтів прогнозу спектр сигналу помилки наближається до білого шуму і сусідні значення помилки мають мінімальну корекцію. Відомі методи діляться на дві категорії: послідовні і блокові, які набули найбільшого поширення.

У вокодера з лінійним прогнозом мовна інформація передається трьома параметрами: амлітудою, співвідношенням “тон/шум” і періодом основного струму для вокализованных звуків. Так, згідно федеральному стандарту США, період аналізованого відрізка мовного сигналу складає 22,5 мс, що відповідає 180 відлікам при частоті дискретизації 8 кГц. Кодування в цьому випадку здійснюється 54 бітами, що відповідає швидкості передачі 2400 бит/с. При цьому 41 біт відводиться на кодування десяти коефіцієнтів прогнозу, 5 — на кодування величини амплітуди, 7 — на передачу періоду основного тону і 1 біт визначає рішення “тон/шум”. При здійсненні подібного кодування вважається, що всі параметри незалежні, проте в природній мові параметри корельовані і можливе значне зниження мінімально допустимої швидкості передачі даних без втрати якості, якщо правило кодування оптимізувати з урахуванням залежності всіх параметрів. Такий підхід відомий під назвою векторного кодування. Його застосування до вокодеру з лінійним прогнозом дозволяє понизити швидкість передачі даних 800 бит/с і менш, з дуже малою втратою якості.

Основною особливістю використання систем цифрового утаємничення мовних сигналів є необхідність використання модемів. Можливі наступні підходи до проектування систем утаємничення мовних сигналів.

1.Цифрова послідовність параметрів мови з виходу вокодерного пристрою подається на вхід шифратора, де піддається перетворенню по одному з криптографічних алгоритмів, потім поступає через модем в канал зв'язку, на приймальній стороні якого здійснюються зворотні операції по відновленню мовного сигналу, в яких задіяні модем і дешифратор (див. рис. 3.3, 3.4). Модем є окремим пристроєм, що забезпечує передачу даних по одному з протоколів, рекомендованих МККТТ. Шифруючі/дешифруючі функції забезпечуються або в окремих пристроях, або в програмно-апаратній реалізації вокодеру.

2.Шифруючі/дешифруючі функції забезпечуються самим модемом (так званий модем, що засекречує), звичайно по відомих криптографічних алгоритмах типу DES і т.п. Цифровий потік, що несе інформацію про параметри мови, з виходу вокодеру поступає безпосередньо в такий модем. Організація зв'язку по каналу аналогічна приведеній вище.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 409; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ