Тема: Державний контроль за здійсненням банківських операцій 

1. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями.

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку.

3. Розподіл активів комерційного банку за групами ризику.

4. Норматив адекватності основного капіталу банку.

5. Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків.

Питання для самоконтролю:

1. Які є економічні нормативи контролю в банківській сфері ?

2. Як НБУ контролює комерційні банки ?

3. Як розраховується норматив адекватності основного капіталу банку ?

4. Як  розраховується норматив адекватності регулятивного капіталу банку ?

 

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Зародження і розвиток ринку банківських послуг в стародавньому світі.

2. Історія розвитку банківської справи на території сучасної України.

3. Етапи формування сучасної банківської системи України.

4. Перспективи розвитку сучасної банківської системи України.

5. Визначення поняття “банк” в правовому та економічному розумінні.

6. Визначення поняття “банківська діяльність”.

7. Банківська система.

8. Функції центрального банку.

9. Функції універсальних банків.

10. Функції спеціалізованих банків.

11. Функції небанківських фінансових інститутів.

12. Банківська система України. Типи банків в Україні.

13. Функції банків.

14. Ліцензування банківських операцій як основний регулюючий інструмент держави в банківській сфері діяльності.

15. Повноваження НБУ на видачу ліцензій.

16. Заходи впливу НБУ до порушників банківського законодавства.

17. Обов’язкове резервування залучення коштів комерційними банками України з макроекономічної точки зору.

18. Облікова ставка НБУ та методичні принципи її визначення.

19. Види та нормативи формування страхових резервів.

20. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків, їх суть, значення та розрахунок.

21. Принципи організації грошового обігу в Україні.

22. Принципи організації безготівкового обігу в Україні.

23. Роль ліквідності в життєдіяльності банків і в фінансовій системі України.

24. Взаємозв’язок ліквідності і платоспроможності комерційних банків.

25. Сутність проблеми ліквідності з точки зору менеджменту.

26. Принципи та методи управління ліквідністю.

27. Класифікація активів банку по ступеню їхньої ліквідності.

28. Методи оцінки потреби в ліквідних коштах.

29. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.

30. Призначення і задачі банківської системи в умовах ринкової економіки.

31. Повноваження та функції органів управління банком.

32. Основні вимоги до діяльності комерційних банків згідно Закону України “Про банки та банківську діяльність.

33. Відносини комерційного банку з клієнтами.

34. Поняття “банківська таємниця” та “конфіденційність інформації”.

35. Економічний аналіз діяльності комерційного банку.

 

Змістовий модуль 2

1. Економічний аналіз діяльності комерційного банку.

2. Коефіцієнт ефективності діяльності працівників комерційного банку.

3. Оцінка надійності банків по системі “СAMEL”.

4. Види операцій сучасного універсального банку.

5. Суть та види пасивних операцій комерційного банку.

6. Суть та види активних операцій комерційного банку.

7. Суть та види банківських послуг.

8. Суб’єкти кредитних відносин та основні принципи кредитування.

9. Система та методи банківського кредитування.

10. Кредитна політика банку.

11. Якість і склад кредитного портфелю банку.

12. Функції кредитного комітету та відділу кредитних операцій.

13. Проблеми управління кредитним портфелем.

14. Типи валютних систем та їх функції.

15. Поняття “валюта” та “валютний курс”.

16. Діяльність світових та регіональних валютних ринків.

17. Основні структурні принципи та різновиди “Золотого стандарту”.

18. Принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи.

19. Основні характеристики Ямайської валютної системи.

20. Принципи функціонування Європейської валютної системи.

21. Валютні відносини – сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних відносин в міжнародній сфері.

22. Види валютних операцій комерційних банків.

23. Валютна позиція банку та операції, які впливають на розмір відкритої валютної позиції банку.

24. Валютний ризик та методи управління ним.

25. Кореспондентські рахунки між банками, рахунки “LORO”, рахунки “NOSTRO”, система “SWIFT”.

26. Діяльність та види міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій.

27. Характеристика діяльності міжнародного валютного фонду (МВФ).

28. Характеристика діяльності міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

29. Характеристика діяльності європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

30. Напрямки співпраці українських банків з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

31. Характеристика банківської системи США.

32. Характеристика банківської системи Японії.

33. Характеристика банківської системи Німеччини.

34. Характеристика банківської системи КНР.

35. Порівняльна характеристика банківських систем України та інших країн світу.

36. Поняття та принцип банківського маркетингу.

37. Основні прийоми та види банківського маркетингу.

38. Принципи та методи надання банківських послуг. Структура базового асортименту послуг банку. Критерії якості банківських послуг.

39. Стратегічне планування в сучасному комерційному банку.

40. Бізнес-план комерційного банку, його структура та моніторинг.

41. Рекламна політика банку.

42. Менеджмент клієнтської бази.

43. Менеджмент персоналу банку.

Приклади тестових завдань

1. Що не входить у власний капітал комерційного банку:

а) акціонерний капітал;

б) нерозподілений прибуток;

в) ресурси, отримані в порядку внутрісистемного перерозподілу коштів;

г) резервний капітал.

 

2. Для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України мінімальний рівень статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:

а) 1 млн. євро;

б) 5 млн. євро;

в) 3 млн. євро;

г) 2,5 млн. євро.

 

3. За набором виконуваних операцій банки бувають:

а) універсальні;

б) унітарні;

в) спеціалізовані.

 

4. Засновниками комерційних банків не можуть бути:

а) вітчизняні юридичні та фізичні особи;

б) військовослужбовці;

в) іноземні юридичні та фізичні особи;

г) посадові особи органів прокуратури.

 

5. Вкажіть, яка з функцій власного капіталу в банківській сфері має меншу роль, ніж в інших сферах економіки:

а) захисна;

б) стимулююча;

в) оперативні;

г) регулююча.

 

6. До активних операцій комерційного банку можна зарахувати:

а) кредитні операції;

б) розрахунково-касові;

в) депозитні операції;

г) операції з купівлі-продажу іноземної валюти.

 

7. До пасивних операцій комерційних банків можна зарахувати:

а) міжбанківські кредитні операції;

б) розрахункові операції;

в) депозитні операції;

г) касові операції.

 

8. За формою власності банки бувають:

а) акціонерні банки закритого та відкритого типу;

б) унітарні та колективні банки;

в) вітчизняні банки;

г) пайові банки.

 

9. До недепозитних операцій можна зарахувати:

а) ощадні вклади;

б) операції РЕПО;

в) міжбанківські кредити;

г) кредитні операції.

 

10. За наявністю філій банки бувають:

а) безфілійні;

б) міжнародні;

в) унітарні;

г) філійні.

 

11. Дозвіл на утворення комерційних банків в Україні дає:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Регіональне управління НБУ;

г) Казначейство.

 

12. Ким видається банківська ліцензія:

а) Міністерством фінансів України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) НБУ;

г) Верховною Радою?

 

13. Вкладні операції комерційних банків відносять до:

а) пасивних операцій;

б) позичнових операцій;

в) інвестиційних операцій;

г) довірчих операцій.

 

14. Назвіть, на які частини поділяється власний капітал комерційного банку:

а) основний і додатковий;

б) основний і притягнутий;

в) основний і позичковий;

г) притягнутий і позичковий.

 

15. До джерел формування позичкового капіталу відносяться:

а) залишки коштів на поточних рахунках клієнтів у банку;

б) внески населення;

в) розподілений прибуток;

г) амортизаційні відрахування.

 

16. Вкажіть внутрішні джерела забезпечення достатності власного капіталу банку:

а) утриманий прибуток;

б) емісія акцій;

в) продаж частини активів банку;

г) прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів з акцій банку.

 

17. Вкажіть, хто здійснює керування пасивами комерційного банку на макрорівні:

а) головний банк – юридична особа;

б) НБУ;

в) Міністерство фінансів;

г) Асоціація комерційних банків.

 

18. Вкажіть, що не відноситься до зовнішніх джерел забезпечення достатності власного капіталу банку:

а) утриманий прибуток;

б) продаж частини активів банку;

в) нова емісія акцій;

г) оренда основних фондів банку.

 

19. До депозитних операцій відносяться:

а) кредити фізичним та юридичним особам;

б) міжбанківські кредити;

в) вклади фізичних та юридичних осіб;

г) розрахунково-касові операції.

 

Приклади задач

Завдання 1

Облігація номіналом 500 грн. з піврічним нарахуванням відсотків і купонною ставкою 10% річних буде погашена через 6 років. Яка її поточна ціна, якщо ринкова норма прибутку 8%?

Завдання 2

Доходи та дивіденди на звичайні акції фірми щорічно зростали на 6%. Найближчими роками сподіваються на збереження цих темпів приросту. Останній річний дивіденд становив 2,5 грн. на акцію. Визначити вартість звичайної акції фірми, якщо ставка доходу - 12%

 

Завдання 3

До НБУ надійшло від комерційного банку клопотання про видачу банківської ліцензії. Згідно з поданими документами встановлено, що банк незабезпечений достатньою мірою комп’ютерною технікою. Вкажіть яке рішення буде прийняте НБУ щодо надання банківської ліцензії та дотримання яких умов надає банку право отримати банківську ліцензію.

 

Завдання 4

До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про видачу письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями. Підрозділ, який виконуватиме ці операції, буде створений відразу ж після отримання письмового дозволу. Вкажіть чи буде виданий письмовий дозвіл комерційному банку та назвіть умови отримання письмового дозволу.

 

Завдання 5

До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про видачу письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (нерезиденту) у грошовій одиниці України. Рівень регулятивного капіталу банку становить 3 млн євро. Усі необхідні документи для одержання дозволу надані. Вкажіть як поступить НБУ щодо видачі дозволу та за яких умов може бути отриманий письмовий дозвіл.

 

Завдання 6

До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про видачу письмового дозволу на здійснення операції з банківськими металами на міжнародних ринках. Комерційний банк уже має письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках. Строк роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України становить 10 місяців. Вкажіть чи буде надано дозвіл та за яких умов.

 

Завдання 7

Комерційний банк станом на 1 квітня мав 5 млн. грн. власних та 20 млн. грн. залучених ресурсів. Кредитні вкладення становили 23 млн. грн. Вкажіть, що таке банківські ресурси ? Визначте розмір надлишку (нестачі) банківських ресурсів. Яким чином регулюються НБУ банківські ресурси ?

 

Завдання 8

Валові доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а валові витрати – 27 млн. грн. Податок на прибуток – 30%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4%, а законодавством України – у розмірі 5%. Визначте розмір відрахувань до резервного фонду комерційного банку.

 

Завдання 9

Розрахувати прибутковість облігації номіналом 500 грн. за річною купонною ставкою 10%, що має теперішню ринкову ціну 360 грн.; облігація буде прийматися до погашення через 6 років.

Завдання 10

Керуючись законодавчими вимогами та положеннями інструкції НБУ за №10 „Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, на підставі даних наведених балансів комерційних банків, інформації про фінансові результати їхньої діяльності та звіту про додержання економічних нормативів у звітному періоді зробити висновок про фінансовий стан комерційних банків А, Б, В на основі рейтингової системи CAMEL.

 

Завдання 11

Банк здав в оренду підприємству устаткування вартістю 30 тис. грн. Строк угоди – 3 роки, лізинговий процент – 10%, періодичність орендних платежів – один раз на квартал. Визначте розмір орендних платежів

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 717;