Тема: Операції банку з цінними паперами.Вексельні операції банків як різновид операцій з цінними паперами

1. Правове регулювання роботи банків з цінними паперами.            

   2. Класифікація операцій банків з цінними паперами.

3. Рентабельність операцій з цінними паперами.

4. Сутність та класифікація векселів.

5. Операції щодо підвищення надійності векселів.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:  цінні папери, операції з цінними паперами, векселі.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- правове регулювання роботи банків з цінними паперами;

- класифікація операцій банків з цінними паперами;

- пасивні та активні операції з цінними паперами;

- загальні принципи функціонування ринку цінних паперів;

- головні завдання державного регулювання ринку цінних паперів;

- активні операції банків з цінними паперами за дорученням клієнтів;

- брокерські операції з корпоративними та державними цінними паперами;

- формування портфеля цінних паперів для клієнтів і довірче управління ним;

- депозитарна діяльність;

- андерайтинг;

- кліринг;

- активні власні угоди комерційних банків з цінними паперами;

- пасивні операції банків з цінними паперами;

- розрахунок рентабельності операцій з цінними паперами;

- сутність та класифікація векселів;

- історичні передумови виникнення векселів;

- індосамент;

- Женевські конвенції щодо векселів;

- позики під заставу векселів;

- операції щодо підвищення надійності векселів.

 

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 5

Тема: Формування та управління портфелем цінних паперів.

Валютні операції банків

1. Сутність інвестиційного портфеля.

2. Класифікація портфелів цінних паперів.

3. Механізм формування портфеля цінних паперів.

4. Методи управління інвестиційним портфелем.

   5. Банки як учасники валютного ринку.

   6. Українська міжбанківська валютна біржа.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:інвестиції, портфелі цінних паперів, валюта.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- сутність інвестиційного портфеля;

- класифікація портфелів цінних паперів;

- механізм формування портфеля цінних паперів;

- методи управління інвестиційним портфелем;

- диверсифікація вкладів;

- індексний метод;

- метод збереження структури і рівня загальних характеристик портфеля;

- активне та пасивне управління портфелем цінних паперів;

- банки як учасники валютного ринку;

- Українська міжбанківська валютна біржа;

- валютний курс та види валют;

- кон’юнктура валютного ринку;

- валютні інтервенції;

- сутність та види операцій комерційних банків на валютному ринку;

- поточні валютні операції;

- валютні операції, пов’язані з рухом капіталу;

- касові операції;

- овернайт та овердрафт;

- конверсійні операції;

- спот та форвардні операції;

- активи та пасиви в іноземній валюті;

- довга, коротка та чиста валютна позиція;

- обмеження на валютному ринку, встановлені НБУ.

 

Семінарське заняття 6

Тема: Операції банків з міжнародних розрахунків.

Нетрадиційні банківські операції та послуги

1. Обслуговування банками учасників зовнішньоекономічних розрахунків.

2. Інструменти зовнішньоекономічних розрахунків.

3. Нетрадиційні (умовно нетрадиційні) банківські операції та послуги.

4. Основні види гарантій у міжнародній торгівлі.

5. Лізингові та факторингові операції банків, форфейтинг.

6. Операції з банківськими металами.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: зовнішньоекономічні розрахунки, лізинг, факторинг, форфейтинг, банківські метали.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- обслуговування банками учасників зовнішньоекономічних розрахунків;

- способи платежу в міжнародній торгівлі;

- оплата через документарний акредитив;

- акцепт;

- система Товариства всесвітніх міжбанківських телекомунікацій  (SWIFT);

- бенефіціатор за акредитивом;

- основні форми акредитива;

- уніфіковані правила для документарних акредитивів, шо розроблені

Міжнародною торгівельною палатою;

- міжнародний кредит;

- кредит за відкритим рахунком;

- акцепнтно-рамбурсний кредит;

- міжнародний факторинг;

- інвестиційний кредит;

- форфейтинг;

- міжнародні облігаційні позики;

- нетрадиційні (умовно нетрадиційні) банківські операції та послуги;

- банківські гарантії та поручительства;

- лізингові операції банків;

- факторингові операції банків;

- форфейтинг;

- операції з банківськими металами;

- світові стандарти якості зливків банківських металів, прийняті

Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів.

Семінарське заняття 7


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 436;