Тема: Сутність, функції та структура сучасної банківської системи.Ресурси комерційних банків та їх кредитний потенціал

 1. Сутність банку, банківська система, рівні та функції.

2. Роль і місце Національного банку України.

3. Ресурси банку як база формування кредитного потенціалу.

4. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: банк, банківська система, ресурси банку.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- основи створення банків та банківської системи;

- перше майно під заставу;

- становлення перших банків;

- Закон України «Про банки та банківську діяльність»;

- банківській продукт;

- банківська система, рівні та функції;

- класифікація банків;

- Закон України «Про Національний банк України»;

- емісія національної грошової одиниці;

- регулювання грошового обігу в країні;

- монетарна політика, грошово-кредитна та валютна політика;

- рефінансування комерційних банків;

- система банківського регулювання та нагляду;

- організація міжбанківських розрахунків;

- функції, операції та послуги комерційних банків в Україні;

- організаційна структура комерційного банку;

- ресурси банку як база формування його кредитного потенціалу;

- норматив платоспроможності банку;

- залучення комерційними банками коштів на вклади та депозити;

- діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Семінарське заняття 2

Тема: Операції комерційних банків з обслуговування платіжного обороту. Кредитні операції банків

1. Структура платіжної системи України.

2. Готівковий та безготівковий платіжний оборот.

3. Організація міжбанківських розрахунків.

4. Сутність і види кредитів.

5. Особливості довгострокового кредитування.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:платіжна система, платіжний оборот, кредити.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- структура платіжної системи України;

- Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»;

- платіжний оборот;

- МФО-система міжфілійних оборотів;

- кліринг через СЕП чи банки-посередники;

- платіжні вимоги, вимоги-доручення та доручення, чеки, акредитиви, векселя;

- робота банків з обслуговування клієнтських розрахункових операцій;

- акцептні та безакцептні операції;

- авальні операції з оформлення банківських гарантій;

- розрахунки платіжними дорученнями та чеками;

- електронні розрахунки за допомогою платіжних карт;

- касові операції банківських установ;

- організація міжбанківських розрахунків;

- Центральна розрахункова палата

- сутність і види кредитів;

- кредитний меморандум;

-  LIBOR-пропозиції, КIBOR-ставка, MIBOR-ставка, FIBOR-ставка, PIBOR-ставка;

- кредитний ризик комерційного банку та способи його зниження;

- забезпечення кредиту як надійний спосіб зниження ризику неповернення кредиту;

- кредитний портфель;

- особливості довгострокового кредитування;

- кредитування інвестиційного проекту.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Оцінка банками кредитоспроможності позичальника.

Страхування від кредитних ризиків

1. Оцінка фінансового стану позичальника.

2. Кредитна політика комерційного банку.

3. Форми страхування кредитів.

4. Неустойки (штрафи, пеня), застави, поруки (гарантії).

5. Процес управління зменшенням ризиків.

 

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: фінансовий стан, кредити, ризики.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- кредитоспроможність позичальника;

- кредитна історія позичальника;

- Постанова НБУ «Рекомендації щодо визначення фінансового стану позичальника» № 323 від 29.09.97 р.;

- кредитний рейтинг;

- кредитна політика комерційного банку;

- кредитна експансія банку;

- засновники та учасники Кредитного Бюро;

- кредитний моніторинг;

- пролонгування кредиту у випадку тимчасових фінансових ускладнень у позичальника;

- кредитний ризик;

- класифікація ризиків;

- основні способи зниження ризику комерційних банків: диверсифікація, лімітування, самострахування, страхування, хеджування, оцінка кредитоспроможності позичальника;

- форми страхування кредитів: страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів, страхування заставного забезпечення;

- мінімізація кредитних ризиків за допомогою штрафів, пені, застави, поруки (гарантії);

- основні види застави: іпотека, застава вкладів, поручительство (гарантія), застава цінних паперів, переуступка вимог по поставці товарів або наданні послуг;

- основні вимоги до застави;

- процес управління зменшенням ризиків.

 

Семінарське заняття 4


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 403;