СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Факультет управління та економіки

Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

 


                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                              Проректор з нормативного

                                                               та науково-методичного забезпечення

___________________В.Т. Савицький

                                          ______________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

 

ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

за напрямом підготовки  6.030601 Менеджмент

 

Хмельницький

2011

Основи банківської справи:Робоча програма з навчальної дисциплінидля підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом підготовки  6.030601 Менеджмент / [уклад. Т.П. Плішка]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 41 с.

 

 

Укладач:

Плішка Т.П., доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

 

Ухвалено кафедроюменеджменту, економічної теорії та фінансів 13 грудня 2011 р., протокол № 5

Завідувач кафедри ________________ В.П.Синчак

 

 

Декан факультету

управління та економіки _____________ Н.П. Захаркевич

 

 

Рекомендовано методичною радою університету ________________2011 р., протокол № ____

 

Ó Плішка Т.П., 2011

Ó Хмельницький університет управління та права, 2011


ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………….…5

1. Опис навчальної дисципліни……………………………………………….….6

2. Структура навчальної діяльності ………………………………………….….7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни………………………….…….7

2.2. Зміст лекційних занять…………………………………………….…...….8

2.3. Зміст семінарських  занять………………………………………...….….11

2.4. Зміст самостійної роботи студентів……………………………………..17

2.5. Модульний контроль……………………………………………………..22

      2.5.1.  Питання для модульного контролю…………………………..….22

      2.5.2.  Приклади тестових завдань………………………………….…....24

      2.5.3.  Приклади задач………………………………………………….....27

2.6. Індивідуально-консультативна робота…………………………………..28

      2.6.1. Тематика рефератів………………………………………………...29

      2.6.2. Тематика творчих та наукових завдань…………………………...29

3. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитно-

трансферної системи (ECTS)……………………………………………....…30

4. Список рекомендованих джерел…………………………………………...…37

 

ВСТУП

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи банківської справи» складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Основи банківської справи» вивчається після вивчення дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси».

Актуальність та необхідність вивчення основ банківської справи зумовлена сучасними процесами в економіці. Ця дисципліна вивчає конкретні форми прояву економічних законів у банківській сфері. Стан банківської системи є індикатором стану економіки. Банки відіграють важливу роль у стабілізації фінансової системи, обслуговуванні грошового обігу, забезпеченні суб’єктів господарювання кредитними засобами та іншому.

У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення сутності, функцій та структури сучасної банківської системи, ресурсів комерційних банків та їх кредитного потенціалу, операцій комерційних банків з обслуговування платіжного обороту, кредитних операцій, оцінки банками кредитоспроможності позичальника та страхування від кредитних ризиків, операцій з цінними паперами, формування та управління портфелем цінних паперів, валютних операцій, операцій банків з міжнародних розрахунків, нетрадиційних банківських операцій та послуг, банківського маркетингу та менеджменту, державного контролю за здійсненням банківських операцій.

Навчальна дисципліна "Основи банківської справи" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо організації банківської системи. У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення методичних підходів щодо сутності, основних понять та складових банківської  системи.

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета вивчення дисципліни:формування теоретичних знань з основ банківської справи, отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію банківської справи

Предмет дисципліни: аналіз законів, закономірностей, тенденцій і особливостей розвитку банківської справи; взаємовідносин суб’єктів господарювання в цій сфері.

 

Курс Напрям підготовки, ОКР Характеристика навчальної дисципліни
Семестр: 6 Кількість кредитів ECTS: 2,5 Тижневе навантаження: 3 6.030601 Менеджмент, Бакалавр Статус: вибіркова Загальна кількість годин: 90 Лекції: 28 год. Семінарські заняття: 14 год. Самостійна робота: 48 год. Форма підсумкового контролю: залік

 

У результаті вивчення дисципліни «Основи банківської справи» студент повинен

- знати

структуру банківських відносин;

етапи становлення та розвитку банківської системи;

специфіку дії  законів і закономірностей в банківській сфері;

вплив банківської системи на функціонування національної економіки;

розвиток міжнародної банківської співпраці;

міжнародні валютні системи і валютні ринки;

міжнародна економічна інтеграція;

- вміти

аналізувати діяльність комерційних банків;

аналізувати господарські зв’язки між державами, крупними корпораціями,  

регіональними    об’єднаннями,    фірмами,    банківськими   та  кредитно-

фінансовими установами;

аналізувати банківські операції;

оцінити кредитоспроможність позичальника.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Тематичний план навчальної дисципліни

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього Лекційні заняття Семінарські (практичні) заняття Самостійна робота студентів
1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1

Основи банківської системи

1. Сутність, функції та структура сучасної банківської системи. 7 2 1 4
2. Ресурси комерційних банків та їх кредитний потенціал 9 4 1 4
3. Операції комерційних банків з обслуговування платіжного обороту 9 4 1 4
4. Кредитні операції банків 7 2 1 4
5. Оцінка банками кредитоспроможності позичальника 7 2 1 4
6. Страхування від кредитних ризиків. 7 2 1 4
7. Операції банку з цінними паперами 7 2 1 4
8. Вексельні операції банків як різновид операцій з цінними паперами 7 2 1 4
  Усього з модулю 1 60 20 8 32

Змістовий модуль 2

Банківський менеджмент

9. Формування та управління портфелем цінних паперів 7 2 1 4
10. Валютні операції банків 4 1 1 2
11. Операції банків з міжнародних розрахунків 4 1 1 2
12. Нетрадиційні банківські операції та послуги 4 1 1 2
13. Банківський маркетинг

7

1

1

 

2
14. Банківський менеджмент 1 2
15. Державний контроль за здійсненням банківських операцій 4 1 1 2
  Усього з модулю 2 30 8 6 16
  Усього 90 28 14 48

 

Зміст лекційних занять

 

Змістовий модуль 1

Лекційне заняття 1


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 524;