Оформлення результатів тестів раннього попередження.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Розрахункова робота передбачає проведення аналізу діяльності страхової компанії. Для цього у методичних вказівках подається витяг з Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг)[1] (розпорядження від 17 березня 2005 р. № 3755), де вказаний порядок розрахунку всіх необхідних показників. Також наведені звітні форми страхової компанії, на основі яких необхідно провести аналіз діяльності страховика.

Кожен студент повинен виконати розрахункову роботу, збільшуючи кожну цифру, що використовується в розрахунках на власний порядковий номер у журналі академгрупи.

ВИТЯГ

З РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ

Загальні положення

1.1. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків (далі — Рекомендації) розроблено з метою стандартизації процедур здійснення аналізу діяльності страховиків працівниками Нацкомфінпослуг, своєчасного виявлення ризиків у діяльності страховиків.

1.2. Відхилення від рекомендованих значень показників, зазначених в Рекомендаціях, не є підставою для складання акта про порушення страховиком законодавства та застосування заходів впливу.

 

Тести раннього попередження

2.1. Тести раннього попередження — це система порівняння фактичних фінансових показників діяльності страховиків з визначеними Нацкомфінпослуг показниками, їх узагальнення та оцінка ризиків діяльності страховиків.

2.2. Тести раннього попередження використовуються для визначення рівня фінансової надійності страховиків, який розраховується за даними річної фінансової звітності, складеної відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 3 лютого 2004 р. № 39.

Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.

Оцінки виставляються по 4-бальній системі в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.

На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати такі оцінки:

«1» (стійка) — фінансові показники знаходяться на високому рівні;

«2» (задовільна) — відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

«3» (гранична) — фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

«4» (незадовільна) — вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

2.3. Дані, які використовуються при розрахунку показників тестів раннього попередження, їх зміст та порядок розрахунку наведені в наступній таблиці*:

 

№ з/п Термін Зміст Формула*
1 Капітал, чистий капітал Активи по балансу за вирахуванням нематеріальних активів та зобов'язань по балансу Ф1: 280-010-430-480-620-630
2 Високоліквідні активи Грошові кошти та їх еквіваленти Ф1: 230+240
3 Зобов'язання, загальна сума зобов'язань Зобов'язання по балансу Ф1: 430+480+620+630
4 Дебіторська заборгованість Всі види дебіторської заборгованості відповідно до балансу Ф1: 50+160+170+180+ +190+200+210+ 060
5 Сума чистих премій Валовий обсяг зібраних премій за вирахуванням частки, належної перестраховикам Р1 : 010-020 [Р1 : 080 -090]
6 Зароблені страхові платежі Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя Р1 :070**
7 Чистий прибуток (або збиток) Чистий прибуток (збиток) відповідно до звіту Ф2 : 220 (або 225)
8 Виплати і витрати Страхові виплати та відшкодування, а також витрати, пов'язані з врегу­люванням страхових випадків, збіль­шені на суму резервів збитків на кі­нець звітного періоду та зменшені на суму резервів збитків на початок звітного періоду Р5:240 + Р6: (320+330) + Р6(К) 260 – Р6(П) 260 – Р4(К) 130 + Р4(П) 130  
9 Прибуток від фінансової діяльності Дохід від участі в капіталі та інші фі­нансові доходи за вирахуванням ви­трат від участі в капіталі та інші фінан­сові витрати Ф2:110+120+130-140-150-160
10 Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року Сума довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та інших фінансових інвестицій та поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду, поділена на два (Ф1:040(П)+045(П)+220(П)+ +040(К)+045(К)+220(К)) / 2
11 Чисті страхові резерви Страхові резерви за балансом за ви­рахуванням частки перестраховиків у страхових резервах Ф1: 415-416

 

* Формули записані відповідно до форм звітних даних, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03 лютого 2004 р. № 39 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків». В квадратних дужках наводяться формули для страховиків зі страхування життя, якщо вони відрізняються від формул для страховиків з загальних видів страхування.

При записі формул в цій таблиці використовують такі умовні позначення: Ф1 — баланс, Р1 — розділ 1 звіту, Р3 — розділ 3 звіту, Р4 — розділ 4 звіту, (П) — на початок річного звітного періоду, (К) — на кінець річного звітного періоду, якщо не зазначено — на кінець річного звітного періоду.

** Формула визначена тільки для страховиків з загальних видів страхування.

 

2.4. Показники розраховуються відповідно до наступної таблиці:

 

№ з/п Показник Метод розрахунку Формула*
1 Показник дебіторської заборгованості ПДЗ =100% х (Дебіторська заборгованість) / (Капітал) 100х(Ф1 050+ 160+170 + + 180+ 190 + 200 + 210 + 060)/ (Ф1 280 - 010 - 430 - 480 - -620-630)
2 Показник ліквідності активів ПЛА= 100 %х (Високоліквідні активи)/(Зобов'язання) 100 х (Ф1 230 + 240)/(Ф1 430 + 480 + 620 + 630)
3 Показник ризику страхування ПРС= 100 % х (Сума чистих премій за всіма полісами) / (Капітал) Життя: 100х(Р1 080-090)/(Ф1 280- -010 - 430 - 480 - 620 - 630) Не життя: 100х(Р1 010-020)/(Ф1 280-010-430-480-620-630)
4 Зворотний показник платоспроможності ЗПП = 100 х (Загальна сума зобов'язань) / (Капітал) 100 х(Ф1 430+ 480+ 620+ 630)/ (Ф1 280-010-430-480-620-630)
5 Показник доходності ПД = 100 х (Чистий прибуток) / (Капітал) 100 х (Ф2:220 (або 225)) / (Ф1 280 – - 010 - 430 - 480 - 620 - 630)
6 Показник обсягів страхування (андерайтингу) ПА= 100 х (Виплати і витрати) / (Сума чистих зароблених премій) Не життя: 100х (Р5:240 + Р6: (320+330) + Р6(К) 260 – Р6(П) 260 – Р4(К) 130 + Р4(П) 130)/ Р1 070  
7 Показник змін у капіталі ПЗК= 100 х (Капітал (t))/ (Капітал (t-1))-1) 100 х((Ф1 280-010-430-480-620-630)(К)/(Ф1 280-010- 430 - 480 - 620- 630)(П) - 1)
8 Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами ПЗЧП=100х((Сума чистих премій (t))/ (Сума чистих премій (t-1))-1) Життя: 100х(Р1(П)(080 - 090)/Р1(К) (080-090)-1) Не життя: 100 х (Р1(П) (010-020) /Р1(К) (010-020)-1)
9 Показник незалежності від перестрахування ПНП= 100 х (Чиста сума премій по всіх полісах) / (Валова сума премій по всіх полісах) Життя: 100хР1 (080-090)/ Р1 080 Не життя: 100хР1 (010-020)/ Р1 010
10 Показник відношення чистих страхових резервів до капіталу ПВРК= 100 % х (Чисті страхові резерви) / (Капітал) Не життя: 100х(Ф1 415-416)/(Ф1 280-010-430-480-620-630)
11 Показник доходності інвестицій ПДІ= 100 % х (Прибуток від фінансової діяльності) / (Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року) 100 х Ф2(110 + 120 + 130 – 140 –150 –160) / Ф1(040(П)+045(П) +220(П) + +040(К) + 045(К) + 220(К))/2

2.5. Фактична оцінка кожного показника визначається шляхом порів­няння розрахованого значення показника з відповідною шкалою зна­чень (враховуючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик).

2.6. Загальна оцінка визначається як сума фактичних оцінок по окремих показниках, помножених на відповідні коефіцієнти (врахову­ючи те, якими видами страхування (життя/не життя) займається страховик).

2.7. Загальна оцінка округлюється до цілого числа за загальними правилами округлення.

Оформлення результатів тестів раннього попередження.

3.1. Результати тесту для страховиків, що займаються видами страхування, іншими ніж страхування життя, записуються у таблиці наступного зразка:

ТЕСТИ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

на «              »   20__р.

(найменування страховика і звітна дата)

№ з/п Вид показника Розраховане значення показника Оціночна шкала Коефіцієнт Фактична оцінка
1 Показник дебіторської заборгованості (ПДЗ)   1.0≤ПДЗ<50 2.50≤ПДЗ<75 3.75≤ПДЗ<100 4.100≤ПДЗ 0,04  
2 Показник ліквідності активів (ПЛА)   1. 95≤ПЛА 2. 80≤ПЛА<95 3. 65≤ПЛА<80 4. ПЛА< 65 0,10  
3 Показник ризику страхування (ПРС)   1. ПРС≤100 2. 100≤ПРС<200 3. 200≤ПРС<300 4. 300<ПРС 0,06  
4 Зворотний показник платоспроможності (ЗПП)   1. 0<ЗПП≤20 2. 20<ЗПП≤50 3.50<ЗПП≤75 4. 75 < ЗПП, ЗПП < 0 0,18  
5 Показник доходності (ПД)   1.50<ПД 2. 25<ПД≤50 3.0≤ПД≤25 4. ПД < 0 0,06  
6 Показник обсягів страхування (андерайтингу) (ПА)   1. ПА ≤ 50 2. 50<ПА≤100 3. 100<ПА≤110 4. 110<ПА 0,06  
7 Показник змін у капіталі (ПЗК)   1. 10<ПЗК 2. 5<ПЗК≤10 3. 0<ПЗК≤5 4. ПЗК≤0 0,06  
8 Показник змін у сумі чистих премій за всіма полісами (ПЗЧП)   1. 40≤ПЗЧП 2. 33≤ПЗЧП<40 3. 10≤ПЗЧП<33 4. ПЗЧП<10 0,06  
9 Показник незалежності від перестрахування (ПНП)   1. 50≤ПЗП 2. 40≤ПЗП<50 3.30≤ПЗП<40 4. ПЗП<30,85≤ПЗП 0,18  
10 Показник відношення чистих страхових резервів та капіталу (ПВРК)   1. 0<ПВРК≤50 2. 50<ПВРК≤75 3. 75<ПВРК≤100 4. 100<ПВРК, ПВРК≤0 0,16  
11 Показник доходності інвестицій (ПДІ)   1. 10≤ПДІ 2. 5≤ПДІ<10 3. 0≤ПДІ<5 4. ПДІ<0 0,04  

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

     

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ АНАЛІЗУ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 423; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ