Розрахунок суми податку з обороту.В Естонії застосовують класичну формулу розрахунку ПДВ до сплати бюджету: з нарахованого податку з обороту вираховують "вхідний" податок з обороту и визначають суму податку з обороту, що підлягає сплаті або поверненню [185].

За законодавством Естонії, вхідний податок з обороту - податок з обороту, який підлягає сплаті за придбані або отримані від іншого податкозобов'язаного Естонії товари або послуги; податок з обороту, сплачений або підлягає сплаті за імпортовані товари; податок з обороту вартості послуг, отриманих від нерезидента на території Естонії; податок з обороту, нарахований з оподатковуваної вартості товарів, придбаних усередині Співтовариства; податок з обороту придбаних монтованих або збірних товарів, а також придбання за тристоронньою угодою товарів, або інших придбаних товарів, з яких зобов'язаний повинен нарахувати податок з обороту [188].

Вхідний податок з обороту по внутрішніх операціях можна відняти на підставі рахунку - документа, який відповідає встановленим вимогам. Також він ураховується при зовнішніх операціях при наявності інших доказів у разі придбання товарів у межах Співтовариства, придбання монтованих або збірних товарів, а також придбання товарів у іноземної особи, що займається підприємництвом. Умовою включення вхідного податку в розрахунок покупця є виникнення обороту у продавця і якщо був отриманий рахунок від продавця або особи, яка надає послуги. При імпортуванні товарів вхідний податок з обороту можна відняти на підставі митної декларації.

Отже, цей податок є збалансованим за рахунок виконання двох наведених умов - продавець зафіксував оподатковуваний оборот, покупець включає вхідний ПДВ у зменшення свого ПДВ лише за наведеної вище умови за наявності первинного документа - рахунку. Натомість в Україні для визнання вхідного ПДВ достатньо лише наявності правильно оформленої податкової накладної або іншого документа, за яким визнається податковий кредит. На цьому тлі спостерігаються численні зловживання з коштами ПДВ з причини недосконалості норми закону. Тому доречною виявляється пропозиція - включити до статті 198 ПКУ норму за аналогом наведеної вище умови податкового кодексу Естонії щодо права покупця на податковий кредит. Такий крок забезпечить збалансування сум зобов'язань та кредиту в операціях між контрагентами.

Документальне оформлення.

Основним первинним документом для обліку ПДВ є рахунок або рахунок-фактура постачальника, чек, або інший документ, що оформлює поставку товарів, робіт, послуг, майнових прав. Зазначені документи застосовують як з метою бухгалтерського обліку, так і оподаткування. Отже, окремого первинного документа для потреб ПДВ не передбачено. Такий підхід західних країн спрощує адміністрування та облік ПДВ

У Законі про податок з обороту Естонії [187]. прописані доволі ліберальні норми щодо документального підтвердження суми податку. Наприклад, дозволяється використання бланків рахунків з виправленою ставкою податку з обороту, якщо це не суперечить закону про податок з обороту і може бути прийнятим в залік при податкових перевірках. Важливо, щоб на товари і послуги була застосована правильна ставка податку з обороту і показники документа були зрозумілі для сприйняття. За аналогією в Україні будь-які виправлення в документації з ПДВ не допускаються.

Отже, можна дійти висновку: найбільш спрощений підхід до регламентації та обліку ПДВ застосовують в Естонії. Приклад цієї країни є характерним і для інших країн ЄС. Країни Митного союзу застосовують громіздку систему обліку та звітності з цього податку.

Що стосується реєстрів обліку з ПДВ, то ні податковим законодавством Естонії, ні іншими нормативними актами уряду форми таких реєстрів не регламентуються (як це має місце в Україні або в Росії). Це є прерогативою самого платника податку і визначається ним в обліковій політиці. Слід зауважити, що наявність наказу про облікову політику підприємства є обов'язковою вимогою законодавства з бухгалтерського обліку [157]. В практиці бухгалтери підприємств Естонії використовують реєстри документів на суми податкового зобов'язання і податкового кредиту або ведуть книги продажу та закупівель в рамках бухгалтерського рахунку "Розрахунки з бюджетом по ПДВ". Останні слугують регістрами не лише податкового обліку, а й бухгалтерського обліку.

Конкретний формат і перелік реєстрів обирається підприємством на базі програмного забезпечення бухгалтерських програм. В Естонії застосовують різні програмні продукти, у тому числі і російську програму 1С Бухгалтерія.

Податкова декларація з податку на оборот (скорочена абревіатура - КУГО) подається лише в електронному вигляді і лише естонською мовою. Розрізняють формати декларації, які складають за касовим методом або методом нарахувань. Сплата податку проводиться до 20 числа щомісяця [185].

Отже, виходячи з законодавчих вимог і правил оподаткування в Естонії застосовується варіант суміщення податкового і бухгалтерського обліку ПДВ. При цьому перший з них є складовою частиною другого. Схема записів така: рахунок (інший аналогічний документ) - регістр бухгалтерського обліку - книга продажу (придбань) - декларація.

 

 

ВИСНОВОК

 

Таким чином, проаналізувавши міжнародний досвід розрахунків за ПДВ в різних країнах світу можна зробити наступні висновки, а саме:

1. Нарахування податкового зобов'язання в РФ за схемою є аналогом порядку, що діє в Україні. В методичному аспекті найбільший інтерес представляє механізм зменшення податку. В ПК РФ операції зменшення мають назву "вычеты сумы налога" (вирахування суми податку). В українському законодавстві застосовується аналогічний показник, що має назву "податковий кредит".

2. На відміну від українського законодавства в російській декларації відсутні такі терміни як "податкове зобов'язання" та "податковий кредит". Аналогом першого виступає показник рядка 120 декларації "Загальна сума ПДВ, яка нарахована з урахуванням відновлених сум". Аналогом другого є показник рядка 220 декларації "Загальна сума ПДВ, що підлягає вирахуванню". Різний підхід застосований і для статей підрозділу "Податкові вирахування". Наприклад, відсутні посилання на критерій віднесення сум до вирахування як використання придбаних товарів, робіт, послуг в межах господарської діяльності платника податку. Крім того, в декларації за статтями вирахування відсутній показник податкової бази.

3. Аналогічно до українського і російського законодавства в Республіці Білорусь використовується термін "податкова база". На відміну від вітчизняного показника у відповідності до Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі – ПКРБ, або Кодекс) податкова база податку на додану вартість визначається виходячи з усіх надходжень платника, отриманих ним у грошовій, натуральній та інших формах від реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав (п. 4 ст. 97 ПК РБ).

4. Отже, можна дійти висновку: найбільш спрощений підхід до регламентації та обліку ПДВ застосовують в Естонії. Приклад цієї країни є характерним і для інших країн ЄС. Країни Митного союзу застосовують громіздку систему обліку та звітності з цього податку.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Абліцов О. Запізнілі податкові накладні: коли і як сформувати податковий кредит / Олексій Абліцов // Головбух. – 2012. – № 8 (775). – С. 28-30.

2. Адамик О.В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Оксана Василівна Адамик. – Тернопіль, 2003. – 20 с.

3. Амоша О.О. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Олена Олександрівна Амоша – К., 2005. – 22 с.

4. Артюх О.В. Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної системи обліку на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудиту (за видами економічної діяльності) / Оксана Валентинівна Артюх. – Одеса, 2011. – 19 с.

5. Бабій Л.І. Особливості оподаткування операцій з експорту товарів / Л.І. Бабій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2008. – Випуск 21. – С. 48-50.

6. Бабіч В.В. Основи методичних засад облікової політики та їх нормативно-правове регулювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 1 (59). – Ч. 1. – С. 31-32.

7. Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности: учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по спец. “Ревизия и контроль”] / Белобжецкий И.А. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 293 с.

8. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / [гл. ред. А.М. Прохоров] – 3-е изд. – М.: “Советская Энциклопедия”, Т. 20: Плата-Проб – 1975. – 608 с.

9. Бондарева О. ПДВ у податкових витратах: особливості відображення / Олена Самарченко // Бухгалтерія. – 2012. – № 9 (996). – С. 67-69.

10. Борисова Е.О. Учет и контроль налога на добавленную стоимость: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.12 / Борисова Елена Олеговна. – Орел, 2006 – 177 с.

11. Брильов А. Реєстрація податкових накладних: навіщо і як / Андрій Брильов // Адвокат бухгалтера. – 2012. – № 3 (309). – С. 35-36.

12. Бугай І.В. Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном / І.В. Бугай, Г.С. Кальченко // Держава та регіони / Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 39-43.

13. Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения / В.В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №4. – С. 38-50.

14. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации – М.: “Экзамен”, 2000. – 320 с.

15. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: 2008. – № 2 (44). – С. 31-42.

16. Бутинець Т.А. Відповідальність за ризик, господарські порушення та відхилення / Т.А. Бутинець // Економіка і організація управління. – 2011. – № 1 (9). – С. 89-96.

17. Бутинець Т.А. Контроль внутрішньогосподарський чи внутрішній? / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Бухгалтерський облік, контроль і аналіз – Житомир: ЖДТУ, 2009. – Вип. 2(14). – С. 5-20.

18. Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 772 с.

19. Дмитренко А.В. Удосконалення обліку податку на додану вартість в умовах здійснення спільної діяльності при застосуванні програмного продукту “1С: Бухгалтерія” / Алла Василівна Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 1 (32). – С. 131-134.

20. Дорошенко О. Система внутрішнього контролю та її елементи як об’єкти дослідження в процесі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ / Олена Дорошенко // Економічний аналіз. – 2009. – Випуск 4. – С. 73-76.

21. Дяковський Д.А. Оподаткування доданої вартості в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / Дмитро Анатолійович Дяковський. – Ірпінь, 2004. – 20 с.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 450;