Завдання до індивідуальної роботи.Міністерство освіти та наук України

БЕРДЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра менеджменту

 

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни "Реформування власності та реорганізація підприємства"

для студентів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".

 

 

Укладач: доцент Каліна Л.М.

 

 

Бердянськ – 2002.


Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Реформування власності і реорганізація підприємства” для студентів 7.050201 “менеджмент організацій”./ Укл.: Каліна Л.М. – Бердянськ, 2002. – 41с.

 

 

Рецензенти:        к.е.н., доцент кафедри економіки Бердянського державного                                                                                                                                                                педагогічного університету Ю.М. Юхно;

к.е.н., завідувач кафедри економіки Бердянського

державного педагогічного Університету Б.А. Тер-Унанян.

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол №1 від 12 вересня 2002р.)

 

 

Затверджено на засіданні Навчально-методичної Ради підприємницького факультету (протокол №1 від 25 вересня 2002р.)

 

 

Затверджено на засіданні Навчально-методичної Ради інституту (протокол №1 від 23 жовтня 2002р.)

 


ЗМІСТ

1. Анотація                                                                                                       4

2. Навчально-тематичний план                                                                      6

3. Зміст програми за темами                                                                           7

4. Плани семінарських занять                                                                        9

5. Завдання для самостійної роботи                                                             26

6. Завдання до індивідуальної роботи                                                         30

7. Вимоги до вмінь та критерії оцінок                                                         36

8. Питання до заліку                                                                                      37

9. Рекомендована література                                                                        39

10. Глосарій                                                                                                         


Анотація.

В умовах системної Кризи в Україні майже 80 відсотків підприємств є збитковими або працюють на межі збитковості. Одним із шляхів виживання і подальшого розвитку таких підприємств, як свідчить світовий досвід, є їх реформування і реструктуризація.

Мета цього курсу у тому, щоб надати студентам усіх форм навчання необхідні знання та практичні навички комплексного реформування підприємств, покращання їхньої діяльності та забезпечення їх динамічного розвитку.

Основні завдання курсу:

- визначення стратегії реформування та організаційного забезпечення стратегічного управління підприємством;

- визначення цілей розвитку і критеріїв їх досягнення;

- аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища;

- аналіз сильних і слабких сторін підприємства;

- формування шляхів і проектів вирішення проблеми;

- виділення пріоритетних напрямів діяльності;

- прогноз і оцінка варіантів реформування підприємств;

- розробка програми реструктуризації;

- діагностика підприємств;

- проектування та вибір організаційних структур в умовах реструктуризації;

- формування бізнес одиниць та центрів прибутку, витрат, інвестицій;

- фінансова реструктуризація;

- виробнича реструктуризація;

- сучасні методи реструктуризації;

- технологія реструктуризації і підприємства.

Реструктуризація підприємства - це проведення комплексних організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, форми власності, управління ним з метою фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску і збуту конкурентноспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Реструктуризація є постійною функцією підприємства, за допомогою якої воно забезпечує собі постійну адаптацію до комп’ютера і вимог ринку, і постійно залишається конкурентноспроможним та прибутковим.

Глибина і ступінь системності змін, що відбуваються в процесі реструктуризації, можуть бути різними, від незначних змін, до докорінної перебудови підприємства, можливо, навіть із зміною власників, форм власності, з ліквідацією підприємства як суб'єкта господарювання і створення на його базі нового підприємства чи мережі самостійних підприємств.

Курс "Реформування власності та реорганізація підприємства" грунтується на стратегічному менеджменті, організації виробництва, операційному менеджменті, фінансах, бухгалтерському обліку, маркетингу, підприємництву та бізнесу.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення курсу "Стратегічного менеджменту", "Операційного менеджменту", "Фінансів підприємства", "Бух обліку".

Передує такі курси, як "Правові основи банкрутства", "Стратегічне планування", "Антикризове управління".

 

 


Навчально-тематичний план

п\п

 

Тема

 

Всього годин

Лекції

Практичні (семінарські)

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Поточна звітність

Д\в З\в Д\в З\в Д\в Д\в З\в Д\в Д\в З\в
1. Стратегія реформування та організаційне забезпечення   6   5       2         2    2   5     Спів бесіда  
2. Поняття реструктуризації   2   6     2     1         5     Спів бесіда  
3. Основні етапи та напрями реструктуризації   4   6,5   2     1       2     5     Спів бесіда  
4. Діагностика підприємства   6   7     2     1     2       6   2       Тести  
5. Розвиток організаційно-структурних форм управління   6   6     2     1     2     2     5     Спів бесіда  
6. Управління фінансами підприємства   10   6   2     1     2     4     5   2      Реферат  
7. Реструктуризація виробництва   8   6   2     1     2     4     5   2     Спів бесіда  
8. Сучасні методи реструктуризації   8   6     2     1     2     4   5   Ситуаційні завдання  
9. Технологія реструктуризації підприємства   4   6     2     1   2       5     Тести  
  Всього   54   54     18   8   14   16   46   6     Залік     Залік

 


Зміст програми за темами.

Тема1.Стратегія реформування та організаційне забезпечення стратегічного управління.

 Стратегічне управління. Основні риси стратегії. Чинники, що впливають на зміст стратегії. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства. Аналіз SWOT. Система цілей організації та стратегії їх досягнення.

Терміни і поняття: SWOT - аналіз, позиційний аналіз, аналіз стратегічної позиції, ділова стратегія, місія, стратегія, стратегічна позиція.

Тема2. Поняття реструктуризації.

Необхідність, сутність та ціль реструктуризації. Поняття реструктуризації. Об'єкти реструктуризації. Головна мета реструктуризації. Форми реструктуризації та їх характеристика. Правова реструктуризація. Фінансова реструктуризація. Довгострокова реструктуризація. Організаційна реструктуризація. Операційно-технологічна реструктуризація. Види реструктуризації та їх характеристика. Санаційна, або реструктуризація оновлення. Адаптаційна, або прогресивна реструктуризація. Випереджаюча реструктуризація. Операційна реструктуризація. Реструктуризація власності. Оперативна та стратегічна реструктуризація. Ієрархія завдань реструктуризації підприємств.

Терміни і поняття: реорганізація, реструктуризація, операційна стратегія, поділ підприємств, санація підприємств.

Тема3.Основні етапи та напрями реструктуризації.

Умови реструктуризації. Стратегічна реструктуризація. Реструктуризаційна модель "Пентагона МАК-КИНСИ". Етапи процесу реструктуризації. Структура програми реструктуризації та зміст її розділів. Вимоги до програми реструктуризації. Основні напрями реструктуризації. План реструктуризації.

Терміни і поняття: санаційний характер, стратегічна реструктуризація.

Тема4. Діагностика підприємства.

Ситуаційний аналіз підприємства. Аналіз стратегічної позиції. Матриці бізнес профілю. Позиційний аналіз. Організаційно-управлінський аналіз. Схема управління. Методи аналізу організаційних структур. Фінансово-економічний аналіз. Методи аналізу інформації. Виробничо-господарський аналіз. Показники ефективності виробничо-господарської діяльності. Аналіз кадрового потенціалу. Основні критерії оцінки персоналу. Методи оцінки персоналу. Оцінка бізнесу та підприємства. Витратний підхід, аналоговий підхід. Прибутковий підхід. Методи оцінки вартості підприємства.

Терміни та поняття: Ситуаційний аналіз, стратегічна зона господарювання, неплатоспроможність, приховані резерви, вартість бізнесу, метод затрат, масове оцінювання майна, аналіз фінансової стійкості.

Тема5. Розвиток організаційно-структурних форм управління.

Сутність організаційного чиннику реструктуризації. Принципи проведення організаційних змін. Формування загальної структурної схеми. Регламентація організаційної структури підприємства. Структура та складові підприємства. Бізнес-процес. Проектування та вибір організаційних структур в умовах реструктуризації. Організаційні схеми. Функціональна структура управління. Лінійка (продуктова) структура. Структура, зорієнтована на споживача. Матричні структури. Сучасні підприємства. Формування бізнес одиниць та центрів прибутку, витрат, інвестицій. Організація підприємства на основі бізнес одиниць.

Терміни та поняття: організаційна культура, організаційна структура, організаційний проект, система управління, бізнес одиниця.

Тема6. Управління фінансами підприємства.

Поняття фінансової реструктуризації. Роль фінансового менеджменту в санації підприємства. Cash Flow. Реструктуризація активів. Управління обіговими засобами. Фінансовий цикл. Операційний цикл. Управління товарно-матеріальними запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Управління витратами. Можливості зниження витрат.

Терміни та поняття: санація, Cash Flow, потік грошових коштів, зворотній лізинг, ABC-аналіз, факторинг, форфейтинг, фінансовий цикл, операційний цикл, дисконтування, ліквідність, реструктуризація активів.

Тема7. Реструктуризація виробництва.

Сутність реструктуризації виробництва. Оперативна реструктуризація. Діагностика виробничої сфери. Технічний та технологічний рівень виробництва. Якість продукції. Організаційний рівень виробництва. Продуктивність праці та рівень витрат. Виробничі стратегії. Виробничо-технологічна реструктуризація. Техніко-виробнича база підприємства. Принципи створення виробництва світового класу.

Терміни та поняття: конкурентна стратегія, виробнича стратегія, маркетинг, центр відповідальності, центр доходів, центр витрат, центр прибутку, центр інвестицій.

Тема8.Сучасні методи реструктуризації.

Загальні положення. Місто та час використання сучасних методів реструктуризації. Реінжинірінг. ABC/ABM - методологія. Управління якістю. Управління знаннями.

Терміни та поняття: Реінжинірінг. Бізнес-процес. Камбан.

Тема9. Технологія реструктуризації підприємства.

Приблизна програма реформи підприємства. Основні напрямки реформування підприємств. Принципи реструктуризації. Етапи виконання робіт. Ситуаційне завдання з експрес діагностування.

Терміни та поняття: експрес діагностування.


Плани семінарських занять.

Тема1.Стратегія реформування та організаційне забезпечення стратегічного управління.

1.У чому основне призначення стратегічного управління?

2. Надайте поняття стратегії підприємства?

3. Назвіть вимоги до стратегії підприємства?

4. Визначте основні риси стратегії.

5. Назвіть чинники, що найбільш суттєво впливають на зміст стратегії.

6. Чому дослідження чинників не завжди дозволяють уникнути помилок?

7. Визначте характеристику об'єктів зовнішнього середовища підприємства.

8. Чому потрібно обгрунтовувати рівень впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на подальший розвиток підприємства?

     9.Що є основною ціллю визначення стратегічної позиції підприємства?

10. У чому основні відмінності стратегічного планування і стратегічного менеджменту?

11. Навіщо проводити стратегічний аналіз підприємства?

12. Чому в останні роки одним з ведучих напрямів економічної політики держави проголошена реструктуризація?

Рекомендована література:

1. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989.

2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: Принципы и международная практика. - К.: Абсолют-В, 1998.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. - К.: Знания-Прес, 2002.

4. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Высшая школа, 2000.

5. Роднонова Н.В. Антикризисный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2001.

 

Тема2.Діагностика підприємства.

1.Ситуаційний аналіз підприємства. SWOT- аналіз. Аналіз стратегічної позиції підприємства. Аналіз сегментів ринку. Аналіз конкуренції. Позиційний аналіз.

2. Організаційно-управлінський аналіз підприємства. Аналіз організаційної структури. Аналіз організаційної культури.

3. Фінансово-економічний аналіз. Оцінка фінансових результатів. Аналіз руху грошових засобів. Оцінка фінансового стану підприємства та ефективності його діяльності.

4. Виробничо-господарський аналіз підприємства. Аналіз використання основних засобів. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Аналіз використання трудових ресурсів.

5. Аналіз кадрового потенціалу.

6. Оцінка бізнесу та підприємства.

Рекомендована література:

1. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989.

2. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації                підприємства. - К.: ЄУФІМБ, 2000.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент - К.: Знання-Прес,        2002.

4. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Высшая школа, 2000.

5. Мильнер Б.З. Организационные структуры управления производством. - М.: Высшая школа, 1997.

6. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. - М.: Приор, 1998.

7. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Перспектива, 1996.

8. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. - К.: КНЕУ, 2000.

9. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра - М, 1996.

Запитання для самоконтролю:

1. Навіщо робити ситуаційний аналіз підприємства?

2. Що таке стратегічна зона господарювання? Надайте характеристику стратегічної зони господарювання (СЗГ).

3. Як зробити аналіз стратегічної позиції підприємства?

4. Що таке позиційний аналіз підприємства?

5. Що таке система управління? Назвіть її складові елементи.

6. З яких етапів складається організаційно-управлінський аналіз?

7. Які завдання вирішує фінансово-економічний аналіз?

8. Що таке горизонтальний аналіз? Навіщо він потрібен?

9. Що таке вертикальний (відсотковий) аналіз? Що можна з його допомогою отримати?

10. Назвіть важливі інструменти фінансового аналізу.

11. Які цілі переслідує виробничо-господарський аналіз?

12. Що є основними критеріями оцінки персоналу підприємства?

13. Навіщо робити оцінку бізнесу та підприємства?

Тести для перевірки знань.

Тест№1. Основна мета діагностики підприємства така:

a) визначення достовірності звітності підприємства;

b) формування висновків щодо реального стану підприємства;

c) оцінювання спроможності реструктуризації підприємства на підставі діагностування;

d) розробка програм реструктуризації;

e) визначення життєздатності підприємства.

Тест№2. Замовниками діагностики підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:

a) позикодавець - якщо вирішується питання про надання кредиту;

b) підприємство-боржник - якщо воно пропонує укласти мирову угоду та здійснити санацію в ході провадження справи про банкрутство;

c) державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - у разі емісії цінних паперів;

d) потенційний санатор - якщо вирішується питання про санацію підприємства;

e) само підприємство - якщо бажає вийти з кризового стану, та провести програму реструктуризаційних заходів.

Тест№3.Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, це:

a) аналіз позичкового капіталу;

b) обчислення показників ліквідності та платоспроможності;

c) аналіз витрат на виробництво;

d) аналіз руху основних фондів та амортизаційних відрахувань;

e) оцінка показників праці.

Тест№4.До основних показників, які характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, відносять:

a) показник фінансового лівериджу;

b) показник абсолютної ліквідності;

c) коефіцієнт покриття;

d) коефіцієнт автономії;

e) коефіцієнт фінансової стабільності.

Тест№5.Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства:

a) коефіцієнт покриття;

b) рентабельність продажу;

c) оборотність оборотних засобів;

d) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

e) коефіцієнт фінансового лівериджу.

Тест№6.Підприємство вважатиметься неплатоспроможним у такому разі:

a) наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, висунутих до підприємства кредиторами;

b) коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;

c) коефіцієнт покриття дорівнює 1;

d) надто низьким є значення показника фінансового лівериджу;

e) до арбітражного суду прийшов позов з боку кредиторів.

Тест№7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає:

a) частину короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом;

b) частину довгострокових позик, залучених для фінансування активів підприємства;

c) ступінь мобільності використання власних коштів підприємства;

d) частку чистого оборотного капіталу у структурі активів балансу;

e) залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

Тест№8.Показник CASH-FLOW характеризує:

a) розмір чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства;

b) розмір чистого прибутку підприємства;

c) обсяг вхідних грошових потоків підприємства;

d) обсяг реалізації продукції;

e) чистий прибуток та амортизацію.

Тест№9.До основних показників оцінки ділової активності підприємства належать:

a) продуктивність праці;

b) фондовіддача;

c) ринковий курс акцій;

d) оборотність коштів у розрахунках;

e) оборотність основного капіталу.

Тест№10.Діагностуючи сильні та слабкі сторони підприємства, а також потенційні ризики та додаткові шанси, застосовують такі методи:

a) SWOT - аналіз;

b) Матриця BCG;

c) Матриці Аксодофа та Портера;

d) Вартісний аналіз;

e) Діловий екран MC KINSEY/GE.

Тест№11. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:

a) дефіцити в організаційній структурі;

b) незадовільна структура капіталу;

c) зайві виробничі потужності;

d) незадовільна робота з кредиторами;

e) низький рівень контролю якості.

Тест№12.Стратегічну позицію підприємства визначають:

a) склад конкурентів;

b) державне регулювання;

c) рентабельність продаж;

d) розміри ринку;

e) сегмент ринку.

Тест№13.Основні елементи для дослідження системи управління:

a) система цілей організації та стратегії їх досягнення;

b) організаційна структура управління;

c) організаційна культура;

d) поточні плани;

e) місія підприємства.

Тест№14. Основні напрямки аналізу ефективності виробничо-господарської діяльності, це:

a) аналіз використання основних фондів;

b) прибуток від основної діяльності;

c) аналіз використання матеріальних ресурсів;

d) збільшення статутного фонду підприємства;

e) аналіз використання труда і заробітної платні.

Тест№15.Виконуючи аналіз кадрового потенціалу підприємства, застосовують такі методи:

a) прогностичний;

b) практичний;

c) імітаційний;

d) інформаційний;

e) анкетування;

Тест№16.Масове оцінювання майна - це визначення:

a) вірогідної ціни, за яку майно може бути продано на ринку на дату оцінювання з урахуванням терміну продажу, визначеного ліквідаційною комісією;

b) вартості майна з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних без залучення експертів;

c) оцінної вартості майна відповідно до договору із замовником;

d) оцінки цілісного майнового комплексу підприємства;

e) оцінки частини майна підприємства.

Тест№17. Оцінювання вартості майна підприємства полягає у виконанні таких етапів:

a) складання розподільного балансу;

b) інвентаризації майна;

c) аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства;

d) експертного оцінювання;

e) масового оцінювання.

Тест№18. Відновна вартість майна являє собою:

a) вартість окремих об'єктів основних фондів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;

b) вартість відтворення основних фондів на дату оцінювання з урахуванням індексації та витрат, спрямованих на їх поліпшення;

c) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;

d) різницю між первісною вартістю майна та сумою зносу;

e) балансову вартість майна.

Тест№19. Вартість об'єкта оцінювання за методом витрат дорівнює:

a) первісної вартості майна;

b) залишковій вартості майна;

c) ринковій ціні, яку необхідно заплатити, щоб придбати основні засоби з такими самими параметрами і таким самим ступенем зносу, як і оцінюване майно;

d) відновній вартості, яка визначається на підставі реальних витрат на придбання основних фондів та реального рівня інфляції;

e) сумі витрат підприємства на придбання та встановлення об'єкта оцінювання.

Тест№20. Метод аналогів базується на таких засадах:

a) ринковій вартості майна;

b) балансовій вартості майна;

c) залишковій вартості майна;

d) оцінці вартості майна на підставі ціни продажу аналогічних об'єктів;

e) визначення вартості корпоративних прав.

Тест№21. Метод дисконтування майбутніх доходів базується на таких засадах:

a) оцінці доходів в майбутньому для кожного з промежків часу;

b) оцінці вартості майна на підставі ціни продажу аналогічних об'єктів;

c) ринкової вартості майна;

d) визначення вартості корпоративних прав;

e) балансовій вартості майна.

Тест№22. Які з наведених висловлювань вірні?

a) Метод капіталізованої вартості базується на концепції теперішньої вартості майбутнього оцінюваного підприємства;

b) Метод капіталізованої вартості застосовують, оцінюючи вартість підприємства як цілісного майнового комплексу та корпоративних прав підприємства;

c) Метод капіталізованої вартості базується на даних про залишкову вартість активів;

d) Згідно з методом капіталізованої вартості дані про вартість, склад та структуру активів безпосередньо не впливають на остаточну оцінку;

e) Труднощі, пов'язані із застосуванням капіталізованої вартості, пояснюються тим, що майбутні фінансові результати є важкопрогнозованими.

Тест№23.Капіталізована вартість майбутнього CASH-FLOW визначається з використанням таких показників:

a) суми майбутнього чистого прибутку;

b) суми амортизації;

c) відновної вартості основних фондів;

d) ставки капіталізації(дисконтування);

e) періоду, на який вкладаються кошти в об'єкт оцінювання.

Тест№24.Вартість корпоративних прав оцінюється в таких основних випадках:

a) у разі оцінювання вартості довгострокових фінансових вкладів відповідного підприємства;

b) коли оцінюється вартість нематеріальних активів, які підлягають зносу;

c) коли йдеться про оцінювання вартості чистих активів підприємства, тобто при оцінюванні вартості підприємства в цілому;

d) у разі реорганізації з метою визначення вартості майна, пропонованого як внесок до статутного фонду новоствореного підприємства;

e) у разі видачі кредиту під заставу корпоративних прав.

Тест№25.Загальновизнані методи оцінювання корпоративних прав такі:

a) пряма і непряма капіталізація прибутку;

b) капіталізація дивідендів;

c) пряме й непряме порівняння з бізнес аналогами;

d) оцінювання бізнесу за ринковою ціною акцій;

e) метод витрат.

Тема3.Розвиток організаційно-структурних форм управління:

1. Організаційний фактор реструктуризації.

2. Принципи проведення організаційних змін.

3. Формування загальної структурної схеми.

4. Бізнес-процес.

5. Оргструктура підприємства.

6. Вибір організаційних структур при реструктуризації.

7. Організаційно-структурні форми сучасних підприємств.

8. Формування бізнес одиниць, центрів прибутку, витрат, інвестицій.

9. Організаційне проектування.

Питання для поточної перевірки знань.

1. Що входить до організаційного фактору підприємства?

2. Які принципи повинні враховувати при проведенні організаційних змін?

3. Які елементи входять в загальну структурну схему?

4. На основі яких даних виконується регламентація організаційної структури?

5. Що таке бізнес-процес?

6. Навіщо потрібна структура підприємства та організаційний фактор?

7. Яке значення мають організаційні схеми?

8. Які переваги та недоліки має функціональна структура?

9. У чому сутність лінійної структури, її переваги та недоліки?

10. У чому сутність структури зорієнтованої на споживача?

11. Чому матричні структури є тимчасовими?

12. Які фактори та умови впливають на перспективу росту СЗГ?

Рекомендована література.

1. Ансоф И. Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989.

2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика. - К.: Абсолют-В, 1998.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. - К.: Знання-Прес, 2002.

4. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании): пер. с англ. - М.: Инфра, 1996.

5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа, 1995.

6. Голибардов Е.И., Панченко Е.Г. Организационно-хозяйственная перестройка промышленного предприятия. - К.: Техника, 1991.

7. Друкер П.Ф. Управление нацеленное на результаты. Пер. с англ. - М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

8. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Высшая школа, 2000.

9. Раднонова Н.В. Антикризисный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2001.

10. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. - К.: КНЕУ, 1999.

Тема4.Управління фінансами підприємства.

1. Роль фінансового менеджменту у підвищені оперативної ефективності.

2. Реструктуризація активів.

3. Управління оборотними засобами.

4. Управління товарно-матеріальними запасами.

5. Управління дебіторською заборгованістю.

6. Управління витратами.

Питання для поточної перевірки знань.

1. Які першочергові заходи включає підвищення оперативної ефективності?

2. Що можна оцінити шляхом аналізу грошових потоків?

3. За рахунок збільшення яких вхідних грошових потоків можна відновити платіжоздатність?

4. Як визначити приховані резерви та якими заходами можна їх мобілізувати?

5. Що таке зворотній лізинг?

6. За рахунок яких заходів можна досягти оптимізації структури розміщення оборотного капіталу?

7. Що таке рефінансування дебіторської заборгованості?

8. За рахунок чого можна оцінити ефективність використання ресурсів в оперативній діяльності підприємства?

9. Що таке фінансовий цикл?

10. Що таке операційний цикл?

11. Яку можливість дає управління товарно-матеріальними запасами?

12. Яку можливість дає управління дебіторською заборгованістю?

13. Які переваги надає ефективне управління витратами?

14. Які фактори впливають на собівартість продукції?

Тематика рефератів:

1. Фінансова реструктуризація.

2. Роль фінансового менеджменту в санації підприємства.

3. Фінансова санація підприємства.

4. Шляхи антикризового управління фінансового оздоровлення підприємства.

5. Внутрішні джерела фінансової стабілізації підприємства.

6. Шляхи відновлення платоспроможності підприємства.

7. Роль вхідних грошових потоків в діяльності підприємства.

8. Шляхи збільшення виручки від реалізації.

9. Заходи щодо реструктуризації активів.

10. Шляхи зниження собівартості продукції.

11. Шляхи рефінансування дебіторської заборгованості.

12. Внутрішні резерви економії витрат.

13. Заходи щодо визначення резервів економії витрат.

14. Шляхи скорочення фінансового циклу.

15. Заходи щодо ефективного управління товарно-матеріальними запасами.

16. Заходи щодо ефективного управління дебіторською заборгованістю.

17. Шляхи управління оборотними засобами.

18. Шляхи скорочення операційного циклу.

19. Основні чинники що впливають на загальний рівень собівартості.

20. Основні напрямки зміни організації виробництва та умов праці спрямованих на економію витрат.

21. Переваги ефективного управління витратами.

22. Вимоги до системи управління фінансами.

23. Симптоми та фактори фінансової кризи на підприємстві.

24. Санаційний аудит підприємства.

25. Банкрутство підприємств.

Рекомендована література.

1. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства. - К.: ЄУФІМБ, 2000.

2. Блаик И.А. Стратегия и практика управления финансами. - К.: МП "ИТЕМ лтд.", 1996.

3. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. - М.: Высшая школа, 2000.

4. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. - М.: Приор, 1998.

5. Стратегическое планирование под ред. Уткина Э.А. - М.: Перспектива, 1996.

6. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. - М.: Перспектива, 1996.

7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. - К.: КНЕУ, 2000.

8. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1996.

 

Тема5.Реструктуризація виробництва.

1. Сутність реструктуризації виробництва.

2. Діагностика виробничої сфери.

3. Виробничі стратегії.

4. Виробничо-технічна реструктуризація.

5. Принципи створення виробництва світового ринка.

6. Структура плану розвитку виробництва.

Питання для поточної перевірки знань.

1. Які цілі наслідує реструктуризація виробництва?

2. Які цілі та напрямки має діагностика виробництва?

3. Які можливості визначає оцінка технічно-технологічного рівня виробництва?

4. За рахунок удосконалення яких факторів можна змінити якість продукції?

5. Які можливості визначає організаційний рівень виробництва?

6. Який показник є важливим індикатором ефективності виробництва?

7. Чому у ринковій економіці виробничі стратегії підпорядковані маркетинговим?

8. Які параметри необхідно враховувати при визначенні виробничих стратегій?

9. У чому сутність виробничо-технічної реструктуризації?

10. На яких принципах створюється конкурентноспроможне виробництво світового класу?

11. З яких розділів складається виробнича стратегія?

Рекомендована література.

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПБ: Питер, 1999.

2. Батенко Л.П., Данилов В. – Операционное управление – Алматы: Алма-Атинская школа менеджмента, 1997.

3. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. – М.: Финпресс, 1997.

4. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

5. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт. – М.: Приор, 1998.

6. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999.

Тема6.Сучасні методи реструктуризації.

1. Місто та час використання сучасних методів реструктуризації.

2. Реінжинірінг бізнес процесів.

3. АВС – методологія.

4. Методи “точно в строк”.

5. Управління знаннями.

Питання для поточної перевірки знань.

1. Що таке реінжинірінг бізнес процесів?

2. Коли є необхідність застосування реінжинірінгу?

3. Які питання дозволяє вирішувати метод АВС?

4. Які умови діють при впровадженні системи “точно в строк”?

5. Яку роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства грає система управління знаннями?

6. Чому реінжинірінг звуть революцією в менеджменті?

Рекомендована література.

1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Модели и механизмы систем в управлении качеством. – М.: 1998.

2. Грязнова А.Г. Антикризисный менеджмент. - М.: ЭКМОС, 1999.

3. Мазур И.И., Шаниро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

4. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997.

Ситуаційні задачі.

1. За допомогою метода “реінжинірінг бізнес процесів” вирішити наступну проблему :

a) Населення міста втрачає багато часу в чергах комунальних підприємств міста з питаннями перерахунку платежів.

b) Населення міста втрачає багато часу в вирішенні питань оформлення державних субсидій з комунальних платежів.

2. За допомогою метода “точно в строк” вирішити наступну проблему:

a) Середньорічна вартість матеріально-виробничих запасів на підприємстві складає 80% товарного випуску, що потребує складських приміщень 400м². Вартість утримання 1м² складу дорівнює за рік 175грн. Менеджер вніс пропозицію:

- запаси товарно-матеріальних цінностей довести до 10денного рівня потреби, при умові що річна потреба складає 2640 тис.грн.

- лишки складських приміщень здати в оренду, вартість 1м² орендної площі коштує за рік 35грн.

     Скільки коштів збереже пропозиція менеджера?

b) Складальник отримує вироби для наступної зборки, серед яких 30% браковані і потребують доопрацювання. Середньомісячна зарплатня зборщика дорівнює 350грн., з якої 30% це доплата за доопрацювання бракованих виробів. На відсортування робітник втрачає 20% робочого часу. На дільниці працює 3 складальника. Знайдіть рішення.

    Тема7.Технологія реструктуризації підприємства.

1. Приблизна програма реформи підприємства.

2. Принципи реструктуризації.

3. Етапи виконання робіт.

4. Формування стратегії і тактики розвитку.

Рекомендована література.

1. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства. – К.: ЄУФІМБ, 2000.

2. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятия и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

3. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. - К.: КНЕУ, 1999.

Тести для перевірки знань:

Тест№1. Розрізняють такі основні форми реструктуризації:

a) реструктуризація виробництва;

b) приватизація;

c) реструктуризація активів;

d) фінансова реструктуризація.

Тест№2.Основний зміст реструктуризації полягає ось у чому:

a) у повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи;

b) перереєстрації підприємства;

c) зміни організаційно-правової форми організації бізнесу;

d) зміни розміру статутного фонду;

e) зміни складу засновників.

Тест№3. До факторів, що впливають на рівень стану зовнішнього середовища, можна віднести такі:

a) нестійке ринкове середовище;

b) інтенсивність конкуренції;

c) технологічні можливості;

d) переваги споживачів;

e) тиснення з боку уряду.

Тест№4. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести такі:

a) реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

b) злиття підприємств;

c) ліквідація підприємства;

d) збільшення статутного фонду;

e) заморожування інвестиційних вкладень.

Тест№5. З метою реструктуризації виробництва можуть здійснюватися такі заходи:

a) зміна керівництва підприємства;

b) впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

c) диверсифікація асортименту продукції;

d) списання заборгованості;

e) підвищення ефективності маркетингу.

Тест№6. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:

a) дефіцити в організаційній структурі;

b) незадовільна структура капіталу;

c) зайві виробничі потужності;

d) незадовільна робота з кредиторами;

e) низький рівень контролю якості.

Тест№7.Головні завдання стратегічного планування:

a) визначення стратегічних напрямів діяльності підприємства;

b) бюджетування;

c) розробка дерева цілей;

d) аналіз відхилень;

e) визначення горизонтів планування.

Тест№8.Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства:

a) коефіцієнт покриття;

b) рентабельність продажу;

c) оборотність оборотних засобів;

d) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

e) коефіцієнт фінансового лівериджу.

Тест№9. Правило вертикальної структури балансу вимагає:

a) щоб відношення власного капіталу до позичкового дорівнювало 1:1;

b) щоб коефіцієнт заборгованості не перевищував 100%;

c) щоб структура капіталу та структура активів були узгоджені між собою;

d) дотримання певного співвідношення між власним та позичковим капіталом підприємства, що залежить від галузевих та інших умов діяльності останнього;

e) розрахунку двох показників: коефіцієнта фінансової незалежності та показника фінансового лівериджу.

Тест№10.До найважливіших функцій факторингу належать:

a) кредитування;

b) управління вихідними грошовими потоками;

c) управління кредиторською заборгованістю;

d) покриття ризику;

e) передача управління дебіторською заборгованістю.

Тест№11.До вхідних грошових потоків підприємства можна віднести:

a) виручку від реалізації основної продукції;

b) амортизаційні відрахування;

c) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав;

d) прибуток від основної діяльності;

e) кошти, залучені на умовах позики.

Тест№12. Приховані резерви:

a) відбиваються у статті балансу “додатковий капітал”;

b) це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відбита в його балансі;

c) являють собою різницю між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;

d) дорівнюють санаційному прибутку;

e) можуть мобілізуватися в результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів.

Тест№13. Фінансова санація включає в себе:

a) рефінансування дебіторської заборгованості;

b) призначення тимчасової адміністрації;

c) реалізацію соціального плану;

d) реструктуризацію заборгованості;

e) технічне переобладнання виробництва.

Тест№14. Санація підприємства.

a) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;

b) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

c) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

d) те саме, що й реструктуризація;

e) система заходів фінансового характеру.

Тест№15.Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягти:

a) ліквідацією портфеля короткострокових фінансових вкладень;

b) рефінансуванням дебіторської заборгованості;

c) продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

d) зниженням собівартості продукції.

Тест№16.Розрізняють такі основні групи факторів, що впливають на зміну собівартості продукції:

a) зміна обсягів виробництва;

b) зміна цін на готову продукцію;

c) зміна структури (номенклатури та асортименту) продукції;

d) зміна ставок податку на додану вартість;

e) зміна організації виробництва та умов праці;

Тест№17.Зміна організації виробництва та умов праці виявляється в економії витрат за такими основними напрямками:

a) спеціалізація та кооперування виробництва;

b) зміни в організації та обслуговуванні виробництва та праці;

c) зміни в організації управління виробництвом;

d) зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення;

e) усунення зайвих витрат та збитків.

Тест№18. Необхідність перереєстрації підприємства постає в тому разі, коли реструктуризація підприємства спричинюється до змін:

a) організаційно-правової форми;

b) місцезнаходження підприємства;

c) форми власності;

d) розмірів статутного фонду;

e) назви юридичної особи.

Тест№19.Які з наведених висловлювань правильні:

a) з приростом заборгованості зростає рентабельність власного капіталу, якщо проценти за кредит менші від рентабельності сукупного капіталу;

b) якщо рентабельність активів дорівнює процентам за кредит, то останні дорівнюють рентабельності власного капіталу;

c) рентабельність власного капіталу зростає зі зростанням коефіцієнта заборгованості, якщо проценти за кредит перевищують рентабельність власного капіталу.

d) у разі від’ємного значення показника рентабельності активів рентабельність власного капіталу завжди буде від’ємною;

e) у разі додатного значення показника рентабельності активів рентабельність власного капіталу завжди буде додатною.

Тест№20. У разі реорганізації боржника злиттям або приєднанням його до іншого, стійкішого підприємства:

a) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

b) заборгованість підприємства-боржника покривається комісійними власниками його корпоративних прав;

c) підприємство боржник виключається з державного реєстру та втрачає свій юридичний статус;

d) борги боржника визначаються безнадійними;

e) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

Тест№21.Вимоги щодо умов переведення боргу в разі реорганізації підприємства такі:

a) боржник може перевести свій борг на іншу особу лише за згодою кредитора;

b) перевести борг на іншу особу припустимо й без згоди кредитора;

c) новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між кредитором і первісним боржником;

d) порука і встановлена третьою особою застава припиняються з переведенням боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;

e) відступлення вимоги та переведення боргу, що грунтуються на угоді, укладеній у письмовій формі, мають бути надані у простій письмовій формі.

Тест№22.Які з наведенихдалі висловлювань правильні:

a) у разі злиття всі майнові права та обов’язки юридичних осіб концентруються на балансі одного новоствореного підприємства;

b) коли відбувається приєднання, майно обох підприємств концентрується на балансі підприємства, яке на момент прийняття рішення про приєднання вже функціонує;

c) при злитті баланси обох підприємств консолідуються без створення нової юридичної особи;

d) приєднання обов’язково передбачає створення нової юридичної особи;

e) при приєднанні підприємство правонаступник може змінювати форму організації бізнесу(перетворення).

Тест№23. Реорганізація виокремленням характеризується такими особливостями:

a) частина активів і пасивів підприємства, що реорганізується, передається правонаступнику або кільком правонаступникам, котрі створюються внаслідок реорганізації;

b) підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово господарську діяльність;

c) підприємство, що реорганізується, не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством;

d) підприємство, що реорганізується, продовжує свою господарську діяльність, не втрачає юридичний статус;

e) реорганізоване підприємство має перереєструватися.

Тест№24. Які з наведених висловлювань правильні:

a) у передавальному балансі відображається частка майна, вимог та зобов’язань, яка передається підприємством, утвореним в результаті реорганізації;

b) розподільний баланс – це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, в якому окремими стовпцями відображені активи та пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками;

c) передавальний баланс – це баланс підприємства, яке підлягає поділу на день припинення його діяльності;

d) базою для визначення пропорцій обміну під час реорганізації може бути біржовий курс акцій.

Тест№25.Першочерговими завданнями при формуванні загальної структурної схеми управління підприємством такі:

a) визначення цілей виробничо-господарської системи та проблем, що потребують вирішення;

b) розробку процедур виконання управлінських робіт у підрозділах, у т.ч. із застосуванням обчислювальної техніки;

c) розробка порядку взаємодії підрозділів при виконанні спільних робіт;

d) розрахунки витрат на управління й показників ефективності апарату управління в умовах проектуємої організаційної структури;

e) регламентацію відповідальності за виконання робіт.

Тест№26.Реструктуризація на основі розподілу крупної компанії на кількість малих не є універсальним прийомом, вона прийнятна тільки для підприємств, що:

a) мають відносно не розвинуту систему внутрішніх технологічних зв’язків;

b) мають надмірну замкнутість структурних підрозділів на перших керівників;

c) мають оргструктуру із нечіткими і пересічними діапазонами відповідальності;

d) знаходяться у кризовому становищі;

e) надлишок персоналу.

Тест№27.Створення центрів відповідальності, це:

a) реструктуризація на основі поділу великого підприємства на малі підприємства; юридичні особи;

b) реорганізація системи управління персоналом;

c) упорядкування функцій підрозділів;

d) зміна організаційної структури;

e) підвищення керованості та гнучкості організації.

Тест№28. Важливими індикаторами ефективності виробництва враховують такі показники:

a) технічний та технологічний рівень виробництва;

b) якість продукції;

c) організаційний рівень виробництва;

d) продуктивність праці та рівень затрат;

e) аналіз завантаження потужностей виробництва.

Тест№29. Виробничі стратегії, це:

a) стратегічні рішення щодо технологій, виробничих процесів, виробничої системи та шляхів по їх досягненню;

b) стратегії в галузі маркетингу;

c) конкурентні стратегії;

d) можливості зниження витрат;

e) виявлення прихованих ресурсів.

Тест№30.Відомо, що у ринковій економіці виробничі стратегії підпорядковані:

a) фінансовим стратегіям;

b) маркетинговим стратегіям;

c) конкурентним стратегіям;

d) кадровим стратегіям;

e) стратегіям зниження виробничих витрат.

 

 

Завдання для самостійної роботи.

Реструктуризація за будь-яких умов потребує значної аналітичної роботи по вивченню законодавства, міських, регіональних та зарубіжних ринків, стратегічних аспектів розвитку і виходу новоутворених підприємств на ці ринки, можливостей залучення інвестицій, зокрема зарубіжних, збільшення обсягів випуску і збуту конкурентноспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва.

Відповідні розробки, як свідчить досвід, підприємство власними силами виконати на високому рівні, як правило, не в змозі.

Тому, щоб стати кваліфікованим фахівцем, студент повинен отримати необхідні знання і практичні навички в комплексному реформуванні підприємств, покращені їхньої діяльності та забезпеченні їх динамічного розвитку.

Одною із форм навчання є самостійна робота студента, що дозволяє студенту розширити знання та набути практичних навичок.

Тема1.Стратегія реформування та організаційне забезпечення стратегічного управління.

1. Поняття та основні характеристики стратегічної позиції підприємства;

2. Організаційні структури у системі стратегічного планування;

3. Виділення стратегічних зон господарювання;

4. Методи оцінки привабливості стратегічних зон господарювання.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке місія організації, та чим визначається її зміст?

2. Охарактеризуйте основні відмінності та особливості концепції СЗГ.

3. Що є основною метою визначення стратегічної позиції підприємства?

4. На базі яких критеріїв визначається стратегічна позиція?

5. Які фактори та умови оказують найбільш суттєвий вплив на перспективи росту СЗГ?

6. Які параметри використовуються для характеристики СЗГ?

7. На яких принципах будується оцінка привабливості СЗГ при використанні метода “МАК-Кинзи”?

Рекомендована література.

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер, 1999.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989.

3. Володькина М.В. Стратегический менеджмент. – К.: “Знания - Прес”, 2002.

4. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

5. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999.

Тема2.Основні етапи та напрями реструктуризації.

1. Номенклатура робіт з реструктуризації;

2. Дослідження ринку та організація маркетингу;

3. Оцінка витрат та ефективності;

4. Роль персоналу при проведенні перетворювань.

Запитання для самоконтролю:

1. Які можливі наслідки проведення або непроведення реструктуризації у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі?

2. Які цілі наслідує створення маркетингу?

3. Які завдання вирішує дослідження ринку?

4. Які заходи спрямовані на скорочення витрат при проведенні робіт з реструктуризації?

5. Навіщо формувати команду проекту?

6. Які основні напрями реструктуризації?

7. Чому не можливо зробити типовий план реструктуризації?

Рекомендована література:

1. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства. – К.: ЄУФІМБ, 2000.

2. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: Принципы и международная практика. – К.: Абсолют-В, 1998.

3. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

4. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999.

Тема3.Розвиток організаційно-структурних форм управління.

1. Організаційна структура;

2. Принципи раціональної організації структури та функцій;

3. Організаційно-структурні форми реструктуризованих підприємств;

4. Формування корпоративного центру;

5. Організаційне проектування;

6. Зарубіжний досвід реорганізації бізнесу.

Запитання для самоконтролю:

1. Якими шляхами вирішується удосконалення організаційної структури?

2. Які завдання вирішує регламентація організаційної структури?

3. Назвіть важливіші принципи створення раціональної організації структури та функцій підприємства.

4. Які стратегічні переваги мають організаційно-структурні форми реструктуризованих підприємств?

5. Які функції та види діяльності виконує корпоративний центр?

6. Які існують методи організаційного проектування?

7. Назвіть основні шляхи зарубіжного досвіду реорганізації бізнесу.

Рекомендована література:

1. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства. – К.: ЄУФІМБ, 2000.

2. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

3. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: Инфра-М, 1998.

4. Шаниро В.Д. и др. Управление проектами. Зарубежный опыт. – СПб: ДваТри, 1993.

Тема4.Управління фінансами підприємств.

1. Оцінка фінансових результатів;

2. Аналіз структури та структурної динаміки витрат;

3. Аналіз руху грошових потоків;

4. Оцінка фінансового стану підприємства;

5. Оцінка ефективності діяльності компанії;

6. Санація підприємства.

Запитання для самоконтролю:

1. Які завдання вирішує фінансово-економічний аналіз?

2. Якими показниками оцінюються фінансові результати діяльності підприємства?

3. Як оцінити структуру та структурну динаміку витрат?

4. Що таке точка беззбитковості?

5. Чим відрізняється потік грошових коштів від прибутку?

6. За допомогою яких показників оцінюється фінансовий стан підприємства?

7. Якими показниками оцінюється ефективність діяльності компанії?

8. У чому полягає основне завдання фінансової діяльності підприємства?

9. Які форми фінансової санації ви знаєте? Надайте їм характеристику.

10. Що таке ефект фінансового лівериджу?

11. Назвіть методи та джерела збільшення статутного фонду.

Рекомендована література:

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.

2. Блаик И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: КНЕУ, 1999.

3. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємтсва. – К.: Знання-Прес, 1995.

4. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

5. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 1999.

Тема5.Реструктуризація виробництва.

1. Операційно-технологічна реструктуризація виробництва;

2. Виробничо-технологічна реструктуризація;

3. Шляхи поліпшення використання активів;

4. Аналіз завантаження потужностей виробництва;

5. Вплив маркетингових стратегій на розроблення виробничих стратегій підприємства;

6. Виробничі стратегії процесів;

7. Інноваційні виробничі стратегії;

8. Бізнес план.

Запитання для самоконтролю:

1. Які зміни у структурі продуктів передбачає операційно-технологічна реструктуризація?

2. Які риси повинна надати виробництву виробничо-технічна реструктуризація?

3. Які кроки необхідно здійснити для поліпшення використання активів?

4. Яку ціль має аналіз завантаження потужностей виробництва?

5. Чому виробництво має бути стратегічно інтегрованим до маркетингу?

6. Надайте характеристику типам виробництва за різновидами процесів.

7. Що таке “технологічні прориви”? Їх наслідки щодо “життєвих циклів” продукту.

8. З якою метою на підприємстві розробляється бізнес план?

Рекомендована література:

1. Ансоф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер, 1999.

2. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства – К.: ЄУФІМБ, 2000.

3. Батешко Л.П., Данилов В. Операционное управление. – Алматы: Алма-Атинская школа менеджмента, 1997.

4. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999.

Тема6.Сучасні методи реструктуризації.

1. Методи оцінки вартості підприємства;

2. Система менеджмента якості;

3. Управління персоналом;

4. Сучасні інформаційні технології, які використовуються при реструктуризації підприємства;

5. Бюджетування.

Запитання для самоконтролю:

1. Навіщо потрібна оцінка підприємства?

2. В яких випадках для визначення вартості об’єкта, застосовується метод прямої капіталізації?

3. Які методи використовуються при оцінювані вартості підприємства?

4. На яких принципах побудована система менеджменту якості?

5. На яких основних елементах будується сучасна концепція управління людськими ресурсами?

6. Що таке інформаційна технологія?

7. Чому у даний час планування діяльності підприємства стало серйозною проблемою?

Рекомендована література:

1. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства. – К.: ЄУФІМБ, 2000.

2. Ковалев А.П. Как оценить имущество предприятия. – М.: Финстатинформ, 1996.

3. Мазур И.И., Шаниро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. – М.: Высшая школа, 2000.

4. Шаниро В.Д. и др. Управление проектами. – Спб.: ДваТри, 1996.

5. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999.

Завдання до індивідуальної роботи.

 

Однією із форм підготовки кваліфікованого фахівця є індивідуальна робота, виконуючи яку студент набуває практичних навичок.

Завдання№1:Акціонерне товариство перебуває у фінансовій кризі. На загальних зборах акціонерів прийнято рішення провести реструктуризацію. Баланс, грн., підприємства напередодні рішення мав такий вигляд.

Актив

 

Варіанти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Основні засоби та інші позаоборотні активи:                    
1. Основні засоби;   720000   2950000   1650000   500000   300000   400000   450000   600000   950000   1200000
2.Устаткування;   3450000   6800000   3950000   1500000   1200000   1000000   1500000   1800000   2900000   4100000
3.Нематеріальні активи;   430000   100000   300000   100000   75000   300000   250000   275000   300000   150000
4.Фінансові вкладення;   100000   250000   80000   50000   25000   80000   -   150000   -   -
II. Оборотні засоби:                    
1.Запаси і затрати;   1230000   1650000   1200000   130000   1000000   1400000   1500000   1700000   1850000   2100000
2.Готова продукція;   250000     320000   200000   150000   100000   400000   350000   250000   320000   450000
3.Дебіторська заборгованість;   75000   510000   150000   75000   50000   100000   350000   320000   150000   120000
4.Грошові кошти;   341000   60000   10000   15000   5000   45000   60000   75000   10000   250000
  Баланс              6596000   1 2640000   7540000   2520000   2755000   3725000   4460000   5170000   6480000   8370000

 

 

Пасив

Варіанти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Власний капітал:                      
1.Статутний фонд;   4500000   1050000   5600000   2100000   1600000   1400000   2000000   2500000   3900000   5400000
2.Резервні фонди;   10000   20000   -   30000   15000   20000   25000   30000   40000   -
3.Непокриті збитки;   -250000   -400000   -500000   -250000   -600000   -450000   -510000   -500000   -400000   -400000
II. Зобов’язання:                    
1.Кредити банків;   -   -   -   -   -   300000   -   -   -   -
2.Розрахунки з кредиторами за товари та послуги;   2100000   1600000   2100000   400000   1500000   20000000   2500000   2800000   2000000   2800000
3.Розрахунки за авансами одержаними;   200000   300000   200000   150000   100000   350000   300000   250000   300000   400000
4.Розрахунки за векселями виданими;   -   500000   -   -   -   -   -   -   400000   -
5.Інші зобов’язання.   36000   120000   140000   90000   140000   105000   145000   90000   240000   170000
Баланс     6596000   12640000   7540000   2520000   2755000   3725000   4460000   5170000   6480000   8370000

 

Виконайте діагностику та внесіть пропозиції.

 

Завдання№2.В сучасних умовах є підприємство, яке планує освоїти нову продукцію:

Варіанти Продукція Примітки для усіх варіантів
1. Водонагрівачі 1.Підприємство знаходиться в Україні.
2. Міні котельні 2.На землі клімат теплішає.
3. Моторні човни 3.Україна має багато річок, ставків, два моря, та інші водоймища.
4. Кондиціонери 4.В Україні є проблеми з оплатою за комунальні послуги.
5. Мокікі (легкий моторолер)  
6. Дитячі коляски  
7. Роликові коньки (ковзани)  
8. Зрощувальні системи  
9. Водні велосипеди  

Зробіть SWOT- аналіз та визначтеся із стратегією.

Завдання№3.Виконайте аналіз сегментів ринку, згідно критеріїв:

Варіант Критерій Ринок
1. Потреба споживачів зубна паста
2. Спосіб життя спортивного одягу
3. Статевовіковий памперсів
4. Географічний ковзанів
5. Споживацьких ситуацій(свято, відрядження, обід, і т. д.) напоїв
6. Стратегій вибору(раціонально, імперично, звична); кондиціонерів
7. Звичка до торгової марки тютюну
8. Чутливість до ціни автомобілів
9. Галузевий шкіри
10. Способу здійснення покупок металу

 

 

Завдання№4.Підприємство “Електроінструмент” має такі результати діяльності:


Звіт про прибутки і збитки

Виручка від реалізації – 7110
Собівартість продукції – 5434
Операційний прибуток – 1676
Відсотки за кредитами – 562
 Прибуток після вирахування % - 1114
Позаопераційні доходи і збитки - 1050
Прибуток до оподаткування – 2164
Бюджетні виплати з прибутку – 649
Чистий прибуток – 1515
Дивіденди, що виплачено – 0
Реінвестований прибуток - 1515

Баланс(середні значення за період)

Активи Постійні активи - 78868 Пасиви Власні кошти – 76995

Поточні активи – 7609

в т.ч. Запаси – 6109

Дебіторська заборгованість – 1500

Грошові кошти – 0

Довгострокові кредити – 200  
Поточні зобов’язання –9283 в т.ч. кредиторська заборгованість – 9283
Баланс 86478 Баланс 86478

Виконайте розрахунок та зробіть експрес діагностику показників:

Варіант Показники
1. Коефіцієнт загальної ліквідності.
2. Коефіцієнт фінансування.
3. Коефіцієнт автономії.
4. Коефіцієнт маневреності.
5. Оборотність дебіторської заборгованості.
6. Оборотність запасів.
7. Оборотність кредиторської заборгованості
8. Розрахуйте тривалість фінансового циклу.
9. Оборотність активів.
10. Рентабельність продажів.
11. Рентабельність активів.
12. Величини робочого капіталу.
13. Розмір чистих активів.
14. Оборотність чистих активів.
15. Рентабельність чистих активів.
16. Рентабельність власного капіталу.
17. Фінансовий важіль.
18. Величина власних оборотних коштів.
19. Операційний цикл.
20. Оборотність поточних активів.
21. Рентабельність поточних активів.
22. Коефіцієнт швидкої(термінової) ліквідності.
23. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
24. Період обороту дебіторської заборгованості.
25. Період обороту запасів.
26. Період обороту кредиторської заборгованості.
27. Чиста рентабельність власних коштів.
28. Коефіцієнт реінвестування.
29. Економічне зростання компанії(Du Pont).
30. Коефіцієнт фінансової стійкості.

         

     Завдання№5. Надайте вичерпну відповідь.

Варіант1. Визначте напрями проведення всебічного маркетингового аналізу підприємства, що потребує реструктуризації.

Варіант2. Визначте характерні риси конкуренції на традиційному та давно поділеному ринку.

Варіант3. Виділіть принципи, на яких будується конструкція конкурентноспроможного виробництва світового класу, та визначте переваги конкурентоспроможності, які забезпечує виконання цих принципів.

Варіант4. Назвіть 5 найсуттєвіших критеріїв якості.

Варіант5. Визначте виробничу стратегію скорочення.

Варіант6. Назвіть основні розділи маркетингового плану підприємства.

Варіант7. Визначте виробничу стратегію існуючого виробничого потенціалу.

Варіант8. Визначте виробничу стратегію створення нового виробництва в межах стратегії розвитку та зростання.

Варіант9. Визначте характеристики діяльності фірми на які впливає впровадження успішної виробничої стратегії.

Варіант10. Які необхідно здійснити кроки для поліпшення використання активів?

Варіант11. Назвіть складові діагностики технічного та технологічного рівня виробництва.

Варіант12. Визначте переваги та недоліки матричної структури.

Варіант13. Назвіть принципи впровадження організаційних змін у процесі реструктуризації.

Варіант14. Визначте складові елементи системи управління персоналом в умовах реструктуризації.

Варіант15.Визначте першочергові заходи у сфері управління людськими ресурсами під час оперативної реструктуризації.

Варіант16. Назвіть чинники, що впливають на прогноз обсягу продажів.

Варіант17. Назвіть переваги ефективного управління витратами.

Варіант18. Навіщо потрібен контроль та аналіз дебіторської заборгованості за термінами виникнення.

Варіант19. Чому є важливим управління дебіторською заборгованістю?

Варіант20. Які можливості надає ефективне управління товарно-матеріальними запасами?

Варіант21. Визначте шляхи скорочення виробничого циклу.

Варіант22. Визначте шлях скорочення фінансового циклу.

Варіант23. Визначте аспекти позитивного впливу стратегічного управління на результативність бізнесу.

Варіант24. Визначте основні напрями реструктуризації.

Варіант25. Які вимоги повинна задовольнити програма реструктуризації.

Варіант26. Визначте основні етапи процесу реструктуризації.

Варіант27. Назвіть передумови та чинники реструктуризаційних заходів, які приводять або до успіху, або до невдач в їх реалізації.

Варіант28. Назвіть дії оперативної реструктуризації, що приносять невидні результати.

Варіант29. Які дії може передбачати стратегічна реструктуризація?

Варіант30. Якими показниками оцінюються результати реструктуризації.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 131; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ