Глобалізація і регіональна інтеграція 

Продовжуємо обговорювати процеси глобалізації в економічній сфері. Вони тісно пов’язані з процесами регіоналізації і регіоналізму, що відбуваються паралельно, на регіональному рівні. Вони є механізмами регулювання процесами глобалізації в національних інтересах.

Питання для обговорення:

Взаємозв’язок між діяльністю ТНК і процесами регіональної інтеграції.

Форми і рівні регіональної інтеграції.

Глобалізація і глокалізація (економічні аспекти).

Регіоналізація і регіонізм.

Регіональні інтеграційні об'єднання (ЄС, АСЕАН, НАФТА, Євразійський економічний союз та ін.)

Вплив регіональних інтеграційних об'єднань на економіки держав-учасниць.

Чи існує зв’язок між процесами регіональної інтеграції та «українською кризою»?

 

Для виступу на семінарському занятті ви можете обрати одне або узагальнити кілька питань, що пропонуються для обговорення.

 

Вчимося чітко і аргументовано викладати свою позицію.

Ваші виступи (і коментарі) мають бути структурованими і аргументованими:

1) Вступ – 1-3 речення, включаючи основну тезу виступу.

2) Поділ основної частини виступу на підрозділи:

По-перше, ... (аргументи, факти)

По-друге, … (аргументи, факти)

По-третє, …  (аргументи, факти)

3) Висновки: узагальнення основного змісту виступу – 1-2 речення

 

Рекомендована література:

Див. список літератури до семінарського заняття №2, а також:

 

 1. Introducing Regional Integration. United Nations University. UNU OpenCourseWare // http://ocw.unu.edu/ - див.: концепції регіону, регіоналізації, регіоналізму, інтеграції, форми і рівні інтеграції.
 2. Glocalization // https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization
 3. Robertson, Roland. Glocalization: Time-Space and. Homogeneity Heterogeneity (pdf, Google search).
 4. Войтович Р. Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні управління ними // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 3-15
 5. Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989-2013 рр.) : монографія. – К., 2014. – Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/books/other/gorodnya_shidny_2014.pdf
 6. Городня Н.Д. Роль АСЕАН у розвитку міждержавної взаємодії країн Південно-Східної Азії // Гілея. – 2015. – №99. – С.109-112. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=121
 7. Городня Н.Д. Інтеграційні процеси у Східній Азії на початку ХХІ ст. у вимірі економічної, політичної та соціокультурної складових // Дослідження світової політики. – 2013. – Вип. 1 (62). – С. 137-155 (див. текст за посиланням: http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=128, №12 у списку наукових статей Н.Д.Городньої).
 8. Рябінін Є. Від глобалізації до багатополюсного світу через регіоналізм // Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – С. 32-35.
 9. Семикрас О.В. Глобалізація, регіоналізація й інтеграція: фактори взаємозалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія. – 2002 – Вип. 42-45. – С. 169-171.
 10. Шергін С.О. Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію // Трибуна. – 2009. – № 3/4. – С. 17-19.
 11. Шергін С.О. Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 37-40.

 

Список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

 

Семінарське заняття 4

Вплив глобалізації на культуру

Питання для обговорення:

Чи існує глобальна культура? Який її зміст? Які чинники і етапи її формування?

Чи існують регіональні культури? Чи відбувається їх формування, паралельно з процесами регіоналізму і регіоналізації?

Доля національних і локальних культур в умовах глобалізації.

Чи веде глобалізація до зіткнення цивілізацій?

Як співвідносяться:

- глобальна і традиційна національна/локальна культури?

- глобалізація і космополітизм?

- глобалізація і споживацьке суспільство?

Туризм як феномен глобальної епохи?

Як відбувається захист національних / локальних культур і мов на сучасному етапі глобалізації?

Рекомендована література:

1)Многоликая глобализация / Под ред. П.Бергера, С.Хантингтона / Пер. с англ. – М., 2004 (повний текст в онлайн бібліотеках)

2)Хантингтон С. Столкновение цивилизаций /Пер. с англ. – М., 2003 (повний текст в онлайн бібліотеках).

***

3)Бауман, Зігмунд. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 107 с.

4)Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / анти глобалізація. – К.: Основи, 2004. – 180 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді чит. залу 12)

5)Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

6)Дзюба, Іван. Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час . – 2008. – № 9. – С. 23-30.

7)Фрідмен, Томас Л. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти ґлобалізацію // http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/friedman-zmist.htm

8)Фридмен, Томас. Плоский мир: краткая история ХХI века http://royallib.com/book/fridman_tomas/ploskiy_mir_kratkaya_istoriya_hhI_veka.html

9)Цивилизационная структура современного мира: В 3 т. – К.: Наукова думка, 2006-2008 // http://www.twirpx.com/file/1753345/

***

10)Globalization and Culturе (Google search).

11)Globalization and Religion (Google search).

12)Ideas: Mind without borders http://yaleglobal.yale.edu/about/ideas.jsp

13)Mohd Abbas Abdul Razak. Globalization and its Impact on Education and Culture // World Journal of Islamic History and Civilization, 2011. – №1. – Р.59-69 (pdf, Google search).

14)Norio Ota. Impact of Globalization on Japanese Language and Culture (pdf, Google search).

15)Roland Robertson's Concept of Glocalization – definition // http://culturalstudiesnow.blogspot.com/2012/05/roland-robertsons-concept-of.html

16)Wallin, Nils-Bertil. The History of Zero. How was zero discovered? http://yaleglobal.yale.edu/about/zero.jsp

17)What is Globalization // Global Transformations. – Access mode: http://www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp#whatis

 

Список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

Семінарське заняття 5.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 464; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!