Критерії оцінювання знань, вмінь та навичок студентів.Вид роботи та об’єкт контролю Шкала оцінюван-ня (бали) Критерії оцінювання Кількість балів
Самостійна робота Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання   0;1;2;3;5 · Точність вирішення завдання · Повнота вирішення завдання · Ступінь обґрунтованості відповіді · Відсутність звіту Максимальна кількість балів 1   1     3     0 5

Семінарське заняття

· Рівень знань виявлений студентом у відповідях і виступах

 

· Рівень знань виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання

 

· Активність студента при обговоренні питань семінарського заняття

0; 0,25; 0,5; 0,75; 1

 

0; 0,3; 0,4; 0,6; 0,7; 1

 

0; 0,5; 1

· Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядається

· Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються

· Уміння поєднувати теорію з практикою

· Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при

· Відсутність відповіді

Максимальна кількість балів

· Точність вирішення завдання

· Повнота вирішення завдання

· Ступінь обґрунтованості відповіді

· Відсутність відповіді

Максимальна кількість балів

· Кількість відповідей:

- одна

- дві чи більше

- відсутність відповіді

Максимальна кількість балів

0,25   0,25     0,25     0,25   0   1   0,3   0,3   0,4     0 1
    0,5 1 0   1
Модульний контроль: · Індивідуальне завдання. Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання     · Результати тестування (20 тестових завдань) 0; 2; 4; 6     0; 1 - 20 · Точність вирішення завдання · Повнота вирішення завдання · Ступінь обґрунтованості відповіді · Відсутність звіту Максимальна кількість балів · Одна правильна відповідь на одне тестове завдання · Відсутність відповіді Максимальна кількість балів 2   2   2     0   6   1   0   20

 


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Бойетт Джозеф Г., Бойетт Джиммі Т. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЗАО «Олмп-Бизнес», 2004. – 416 с.

2. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2006. – 480 с.

3. Дэвид А., Вэттен, Ким С. Камерон. Развитие навыков менеджмента. 5-е изд. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 672 с.

4. Комарова Е.В., Редина Н.И., Шмелева С.А. Лидерство: Учебное пособие для студентов вузов. – Днепропетровск: ДГФА, 2008. – 286 с.

5. Коэн Аллен Р. Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 507 с.

6. Лидерство / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 258 с. – (Серия «Классика Harvard Business Review»).

 

Додаткова література

1. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 1999. – 700 c.

2. Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб: Питер, 2009. – 800 с.

3. Стивен П. Роббинс, Коултер М. Менеджмент. – 6-е изд. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 880 с. 

4. Bennis W. On Becoming a Leader. – New York: Addison Wesly, 1989/1994. – Р.39-42.

5. Blank W. The Nine Natural Laws of Leadership. – New York: AMACOM, 1995.

6. Bordas J. Power and Passion: Finding Personal Purpose / Reflections on Leadership / Ed. Spears L.C. – New York: John Wiley and Sons, 1995.

7. Carder I. On Leadership. – New York: Free Press, 1990. – Р. 48-53.

8. Collins J.C., Porras J.I. Building Your Company’s Vision / Harvard Business Review, 1996, September-October.

9. Covey S.R. Principle - Centered Leadership. – New York: Summit, 1991. – Р. 33-39.

10. Covey S.R. The Seven Habits of Haghly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. – New York: Fireside, 1990. – Р. 63-309.

11. DePree M. Leadership Jazz: The Art of Conducting Business through Ledership, Folloship, Teamwork, Touch, Voice. – New York: Dell, 1993. – Р. 222-225.

12. Nanus B. The Leader′s Edge: The Seven Keys of Leadership in a Turbulent World. – New York: Contemporary Books, 1989. – Р. 81-87.

13. Nanus B. Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization. San Francisco: Jossey-Bass, 1992.

14. O′Toole I. Leading Change: The Argument for Values - Based Leadership. – New York: Ballantine, 1996. – Р. 23-24.

15. Wheatley M.J. Leadership and the New Science: Learning about Organizations from an Orderly Universe. – San Francisco: Berrett-Koehler, 1994.

 

Періодичні видання

1. «Вопросы экономики».

2. «Економіка України».

3. «Искусство управления».

4. «Менеджмент в России и за рубежом».

5. «Менеджмент сегодня».

6. «Отдел кадров».

7. «Персонал».

8. «Проблемы теории и практики управления».

9. «Российский экономический журнал».

10. «Справочник кадровика».

11. «США: Экономика, политика, идеология».

12. «Финансовый менеджмент».


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 178; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ