Методичні рекомендації до виконанняІндивідуальних завдань

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. В процесі вивчення дисципліни «Лідерство» студентам пропонується виконати такі індивідуальні завдання:

 

№ п/п Види індивідуальних завдань Кількість годин Кількість балів
  Змістовий модуль 1   6
1. Аналіз ситуацій. Підготовка звіту у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання за темами:    
1.1. Тема 1. Керівництво в лідерство. 3  
1.2. Тема 2. Наукові концепції лідерства. 3  
1.3. Тема 3. Особистісні аспекти лідерства 4  
  Всього за змістовий модуль №1 10 6
  Змістовий модуль 2    
2.1. Тема 4. Влада і вплив як інструменти лідерства 3 6
2.2. Тема 5. Міжособистісні аспекти лідерства 3  
2.3. Внутрішньо організаційні аспекти лідерства 4  
  Всього за змістовий модуль №2 10 6
  Всього 20 12

Аналіз ситуацій виконується за індивідуальними завданнями викладача. Загальна процедура аналізу ситуації охоплює декілька етапів:

Етап 1. Попереднє ознайомлення із ситуаційною вправою (уважне прочитання, ознайомлення із ситуаційною вправою). На цьому етапі, що є особливо важливим, студент повинен усвідомити місце ситуаційної вправи у навчальній програмі дисципліни.

Етап 2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту вправи. Це змушує студента до впорядкування інформації, що міститься в ситуаційній вправі, її групування за важливістю (наприклад, основна, додаткова, несуттєва тощо) і тематичними групами. Основою цього етапу роботи над аналізом ситуації є знання, які вже має студент.

Студент демонструє своє бачення проблематики ситуації, свої думки, ідеї, попередні концепції, способи розв'язання і гіпотези відносно взаємовпливу наведених фактів, планує перебіг подальших дій. Цей етап ставить перед студентом два основні питання:

-  Які положення і проблеми даної вправи є головними?

-  Як сформульоване завдання, які ще питання можна поставити, характеризуючи ситуацію, щоб виявити так звані приховані проблеми?

Етап 3. На третьому етапі студент повинен зв'язувати нові і незрозумілі поняття, терміни, назви, які використані в описі ситуації. Студент, працюючи над ситуацією, мусить не тільки розуміти окремі терміни, але й оперувати термінологією і знати можливості її застосування.

Етап 4. Четвертий етап полягає у точному формулюванні проблеми. Йдеться про виразне і однозначне визначення сутності проблеми, представленої в прикладі, що аналізується. Цей етап аналізу спрямований на запитання: яка проблема є предметом ситуаційного аналізу?

Етап 5. На п'ятому етапі студент повинен підбити підсумки щодо сформульованих пропозицій і уточнити деталізовані завдання, поставлені у формі запитання: яке завдання (проблему) потрібно розв'язати?

Етап 6. Підготовка звіту у письмовій формі. Звіт повинен бути переконливим, простим і зрозумілим.

 

 


Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою за результатами:

· Робота студентів на семінарських заняттях – 18 балів.

· Виконання самостійної роботи (аналіз ситуації) – 30 балів

· Виконання модульних контрольних робіт (тестування) – 40 балів.

· Виконання індивідуальних завдань до модульного контролю (аналіз ситуацій) – 12 балів.


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка за шкалою внз Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

Оцінка за шкалою ЕСТS

90-100 5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
80-89

4 (добре)

В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
70-79 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
60-69

3 (задовільно)

(задовільно) Пристойно, але із значними недоліками
50-59 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
21-49 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен
0-20 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом F  

 


Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснювати у такому порядку:

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
1 2 3 4
1. Модуль 1. Лідерство. Змістовий модуль 1. Керівництво і лідерство · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарські заняття   Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему   5   1   1     1 8
2. Наукові концепції лідерства · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарські заняття     Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему     5   1   1     1 8
3. Лідер як особистість · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарське заняття     Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему 5     1     1   1   8
  Модульний контроль №1 · Індивідуальне завдання. - Аналіз ситуації     · Виконання тестових завдань   Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання Результати тестування Всього за змістовий модуль №1   6   20 50
4. Змістовий модуль 2. Влада і вплив як інструмент лідерства · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарське заняття   Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему   5   1     1   1   8
5. Міжособистісні аспекти лідерства · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарське заняття     Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему   5   1     1     1   8
6. Внутрішньоорганізаційні аспекти лідерства · Самостійна робота. - Аналіз ситуації     · Семінарське заняття     Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання · Рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах · Рівень знань, виявлений студентами при обговоренні ситуаційного завдання · Активність при обговоренні питань Всього за тему   5   1     1     1   8
  Модульний контроль №2 · Індивідуальне завдання     · Виконання тестових завдань Звіт у письмовій формі щодо вирішення проблем ситуаційного завдання Результати тестування Всього за змістовий модуль №2   6     20 50

Всього за модуль 1

100

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 169; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ