Тема 6. Внутрішньоорганізаційні процеси і лідерство 

Формування образу (бачення) майбутнього та стратегічне лідерство. Сутність поняття «стратегічне лідерство». Сфери стратегічного лідерства. Сутність поняття «образ майбутнього». Різниця понять «образ майбутнього» і «стратегія». Модель прийняття стратегічних рішень. Типи лідерів в залежності від орієнтації на образ майбутнього і практичну діяльність.

Необхідність формування образу майбутнього. Ознаки необхідності формування образу майбутнього. Формування образу майбутнього. Вимоги до формування образу майбутнього. Підходи до процесу формування образу майбутнього. Реалізація образу майбутнього.

Формування корпоративної культури і цінності. Сутність поняття «корпоративна культура». Роль культури. Типи корпоративної культури. Етапи формування корпоративної культури.

Формування організації, яка навчається. Еволюція лідерства. Сутність поняття «навчання». Цикл адаптивного навчання. Моделі раціональної і організації, яка навчається. Підходи до формування організації, яка навчається.

Інноваційне лідерство. Характеристики інноваційних лідерів. Модель інноваційних змін. Стратегії змін. Опір змінам. Причини опору змінам. Засоби подолання опору змінам. Рішення проблем, творчість і інноваційність. Етапи аналітичного рішення проблем. Недоліки аналітичної моделі рішення проблем. Концептуальні блоки. Руйнування концептуальних блоків. Етапи творчого рішення проблем. Методи удосконалення визначення проблем. Модель процесу аналітичного і творчого рішення проблем.

 


2. розподіл балів, що присвоюються СТУДЕНТАМ

 

Модуль 1

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

50

Т1 Т2 Т3 Модульний контроль № 1 Т4 Т5 Т6 Модульний контроль № 2  
8 8 8 26 8 8 8 26 100

 


3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Самостійні робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Основними видами самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Лідерство» є:

· Вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни та плану лекцій.

· Відповіді на контрольні запитання за темою.

· Виконання вправ для самооцінки.

· Аналіз ситуаційних вправ.

· Рольові ігри.

· Підготовка до семінарських занять.

· Підготовка до модульного контролю.

 

Модуль 1. Лідерство

Змістовий модуль 1

Тема 1. Керівництво і лідерство

 

План

1.1. Природа лідерства.

1.2. Менеджмент і лідерство.

1.3. Еволюція теорій лідерства.

 

В процесі самостійного вивчення першої теми необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно програми навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні уміти:

· Розуміти природу лідерства, сутність основних понять лідерства, ідентифікувати елементи лідерства, розуміти сутність сучасної парадигми лідерства, а також значення лідерства.

· Проводити порівняльну характеристику традиційних менеджерів і лідерів, розуміти закони лідерства, ролі і обов’язки лідера, ідентифікувати фактори, які визначають здібності до лідерства.

· Пояснити еволюцію теорій лідерства.

 

Контрольні запитання

 

1. У чому полягає сутність понять «керівництво», «лідерство», «керівник», «менеджер», «лідер»?

2. Які основні елементи є складовими поняття «лідерство»?

3. У чому полягає сутність поняття «парадигма»?

4. У чому полягає різниця між старої та сучасної парадигмами лідерства?

5. Яке значення має лідерство у діяльності сучасних організацій?

6. У чому полягає відмінність керівника організації як традиційного менеджера від керівника організації як лідера?

7. Якими навичками повинен володіти керівник організації як традиційний менеджер?

8. Якими характеристиками повинен володіти лідер?

9. У чому полягає сутність законів лідерства Уоррена Бланка?

10. Які ролі і обов’язки повинен виконувати лідер?

11. Які фактори визначають здібності до лідерства?

12. Опишіть еволюцію теорій лідерства.

 

Вправа для самооцінки

Виконання вправи для самооцінки передбачає відповіді на запитання тесту «Чи є у вас здібності до менеджменту?» Взірець тесту наведений у навчальному посібнику (Комарова Е.В., Редина Н.И., Шмельова С.А. Лидерство: Учебное пособие для студентов вузов. – Днепропетровск: ДГФА, 2008. – стор.61-62).

 

Ситуаційна вправа

Загальна процедура аналізу ситуаційної вправи наведена у розділі 6 «Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань» цього посібника. Звіт щодо вирішення проблем ситуаційної вправи готується у письмовій формі і надається на перевірку викладачу перед початком семінарського заняття.

 

Відділ торгового інжинірингу

 

Після того, як Джон Террі (John Terrill) призначили керівником відділу торгового інжинірингу в компанії DGL International, що займається виробництвом нафтопереробного обладнання, топ-менеджери повідомили йому про складну ситуацію, яка склалася у підпорядкованому йому підрозділі. Відділ, в якому працювало 20 інженерів, мав найвищі показники з оплати праці та рівня кваліфікації персоналу та найнижчі про продуктивності. Вказівки Терріллу дали ясні і чіткі: вивести відділ з кризи. Джон скликав збори інженерів. Він запевнив присутніх у тому, що його хвилюють інтереси підлеглих, а потім запитав прямо: «У чому причина такої низької продуктивності? Чому відділ у такому жалюгідному стані? »

Співробітники без роздумів обрушили на нього град скарг: «Я був прийнятий на роботу як інженер, а не як канцелярський службовець», «Ми витрачаємо більше половини робочого часу на написання звітів у трьох примірниках для топ-менеджерів, а вони їх навіть не читають» , «Ми повинні звітувати в кожному співі, і у нас просто не залишається часу на розробку нових продуктів і контакти зі споживачами».

Після двогодинної дискусії Террілл пообіцяв інженерам, що звільнить їх від канцелярської роботи і надасть їм можливість утворити команди, самостійно визначають напрямок своєї діяльності. «Мій обов'язок відстоювати ваші інтереси, і я неодмінно поговорю з топ-менеджерами. Проте в найближчий місяць продовжуйте складати щоденні звіти. Але відправляйте їх не в штаб-квартиру, а до мене в кабінет ». Через три тижні на столі Террілла накопичилася купа звітів. Топ-менеджери, заходили в кабінет, запитували: «Що це?» - «Технічні звіти», - відповів Джон. Але ніхто так і не зацікавився ними.

Наприкінці місяця секретар фінансового відділу зателефонував Терріллу і попросив прозвітувати про місячні витрати. «Давайте зустрінемося в кабінеті президента завтра вранці», - запропонував Джон.

Наступного ранку інженери з натхненням дивилися на Террілла, який з'явився у відділі з візком, завантаженої звітами. Вони розуміли, що шоу почалося.

Джон увійшов до кабінету президента і поставив стос паперів прямо на його стіл. Президент і топ-менеджери були ошелешені.

«Ось причина низької продуктивності, - сказав Террілл. - Це звіти, які співробітники повинні складати на протязі місяця. Весь цей час вони пролежали у мене на столі, і ніхто навіть не поцікавився ними. Я переконаний в тому, що ми зобов'язані використовувати час наших інженерів більш продуктивно. Короткого щомісячного звіту, складеного мною, буде цілком достатньо для інших відділів ».

 

Питання:

1. Чи присутні в поведінці Джона Террілла складові елементи лідерства? Поясніть свою відповідь.

2. До якої парадигмі можна віднести ментальність Террілла, а до якої - ментальність топ-менеджерів?

3. Як би ви вчинили в аналогічній ситуації?

 

Тема 2. Наукові концепції лідерства

 

План

 

2.1. Теорії особистісних якостей.

2.2. Поведінкові теорії.

2.3. Теорія індивідуалізованого лідерства.

2.4. Ситуаційні теорії.

 

В процесі самостійного вивчення другої теми необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно програми навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні уміти:

· Описати теорію особистісних якостей.

· Вказати відмінності між автократичним і демократичним стилями лідерства та зрозуміти, як вони впливають на людей.

· Описати сутність та зміст досліджень Курта Левина, Танненбаума-Шмидта, Університету штату Огайо, Університету штату Мічиган, а також решітки лідерства.

· Вказати відмінності між типами поведінки лідерів, орієнтованих на взаємовідносини з людьми і на виконання завдань, та дізнатися, коли використовується кожний з цих типів поведінки.

· Описати, як теорія індивідуалізованого лідерства розширила розуміння взаємовідносин між лідерами і групою.

· Зрозуміти, яким чином можна налагодити найбільш ефективне партнерство.

· Зрозуміти, як лідерство залежить від людей і ситуацій.

· Описати теорії Фідлера, Херсі і Бланшарда, «шлях – ціль», Врума-Яго, підміни лідерства.

· Зрозуміти, як ситуаційні змінні впливають на стиль лідерства.

 

Контрольні запитання

 

1. У чому полягає сутність і зміст теорії особистісних якостей?

2. Які якості, ідентифіковані у наукових працях останніх років, вважаються суттєвими для лідера?

3. У чому полягають відмінності між автократичними і демократичними стилями лідерства?

4. Як автократичний стиль лідерства впливає на людей?

5. Як демократичний стиль лідерства впливає на людей?

6. У чому полягає сутність та зміст поведінкових теорій лідерства – досліджень Університету штату Огайо, досліджень Університету штату Мічиган, решітки лідерства?

7. У чому полягають відмінності між типами поведінки лідерів, орієнтованих на взаємовідносини з людьми та на виконання завдань? Коли використовується кожний з цих типів поведінки лідерів?

8. У чому полягає сутність теорії індивідуалізованого лідерства?

9. Які стадії розвитку теорії індивідуалізованого лідерства ви знаєте? Опишіть їх.

10. Яким чином теорія індивідуалізованого лідерства розширила розуміння взаємовідносин між лідерами і групами?

11. Яким чином можна налагодити ефективне партнерство?

12. Яким чином лідерство залежить від людей і ситуацій?

13. Опишіть ситуаційні теорії Фідлера, Херсі і Бланшарда, «шлях – ціль», Врума-Яго, підміни лідерства.

14. Яким чином ситуаційні змінні впливають на стиль лідерства?

 

Вправа для самооцінки

 

Ваш лідерський потенціал

Пункти 1 – 6 відносяться до характеристик, якими ви володієте у теперішній час; пункти 7 – 22 – до того, як би ви себе поводили, якби стали керівником великого відділу корпорації. Надайте позитивну або негативну відповідь на кожне запитання в залежності від того, чи будете ви виконувати вказані дії чи ні.

 

В даний час

1. Коли переді мною поставлено декілька завдань, я визначаю пріоритети і організую роботу так, щоб укластися в зазначені терміни.

2. Коли у мене виникають серйозні розбіжності з ким-небудь, я веду розмову до тих пір, поки вони не будуть подолані.

3. Я краще буду сидіти за комп'ютером, ніж витрачати час на спілкування з людьми.

4. Я завжди прагну залучити інших людей в загальну роботу чи дискусію.

5. У мене є довгострокові плани, що стосуються моєї кар'єри, створення сім'ї та інших питань.

6. Вирішуючи проблему, я віддаю перевагу обговорювати її з групою людей.

 

На посаді начальника відділу великої корпорації

7. Я буду допомагати підлеглим визначати цілі і засоби їх досягнення.

8. Я буду говорити людям про їхню місії і високі цілі.

9. Я буду стежити за тим, щоб робота виконувалася вчасно.

10. Я буду шукати можливості для розробки нових товарів чи послуг.

11. При вирішенні проблем я буду використовувати послідовну політику і певні методи.

12. Я буду відстоювати нетрадиційні цінності та переконання.

13. Я буду відзначати високі результати роботи співробітників грошовою винагородою.

14. Я буду створювати атмосферу взаємної довіри у відділі.

15. Я буду самостійно виконувати важливі завдання.

16. Я буду пропонувати нові способи роботи.

17. Я буду довіряти людям, що показують високі результати роботи.

18. Я буду говорити про цінності, які відстоюю я сам і організація в цілому.

19. Я введу процедури, які підвищать ефективність відділу.

20. Я буду мотивувати співробітників, наповнюючи сенсом їх роботу.

21. Я введу розумні обмеження на використання нових методів.

22. Я буду проявляти соціальний нонконформізм, щоб ініціювати зміни.

 

Розрахунок балів та інтерпретація результатів

Розрахуйте кількість позитивних відповідей на запитання, які стоять під парними номерами, а потім – під непарними. Зрівняйте результати.

Питання, які стоять під парними номерами, представляють форми поведінки, типові для лідерства. Якщо число позитивних відповідей на парні питання перевищують число позитивних відповідей на непарні, ви володієте задатками лідера. Якщо ви частіше давали позитивні відповіді на непарні питання, у вас домінуюча якість менеджера. Здатність до лідерства може розвиватися і посилюватися по мірі накопичення досвіду.

 

Ситуаційна вправа

 

Consolidated Products

Consolidated Products - середня за розмірами компанія, що випускає споживчі товари, робочі якої не організовані у профспілку. Бен Самуельс (Ben Samuels) на протязі десяти років був керуючим одного з заводів, що належать компанії, і співробітники заводу ставилися до нього дуже добре. Вони були вдячні йому за спортивний центр, який він для вниз побудував, за корпоративні святкові вечірки та пікніки, влаштовують кілька разів на рік. Бен знав більшість робітників заводу по імені. Кожен день він робив обхід і розмовляв із співробітниками, питаючи, як у них йдуть справи, в тому числі і домашні.

Самуельс вважав, що до робітників слід ставитися з повагою і увагою, тому що за це вони будуть платити лояльністю. Він намагався уникати будь-яких звільнень, навіть коли виробництво скорочувалося, вважаючи, що втратити кваліфікованих фахівців легко, а замінити їх потім важко. Робочі знали, що у разі виникнення проблем Бен завжди прийде до них на допомогу. Наприклад, коли один із співробітників отримав травму, Самуельс перевів його на іншу посаду, щоб ця людина зміг продовжувати працювати, незважаючи на інвалідність. Бен був переконаний, що якщо добре поводитися з рядовими співробітниками, вони будуть сумлінно виконувати свої обов'язки без контролю і примусу з його боку. Ці ж принципи він використовував і з підпорядкованими менеджерами, дозволяючи їм самостійно керувати своїми відділами. Він не ставив цілей перед заводом і не вводив жорстких норм праці, ніколи не звертався до менеджерів з проханням скласти план по підвищенні. продуктивності та якості.

При Самуельсе на заводі була найнижча плинність кадрів з п'яти підприємств, що належать Consolidated Products. Що ж стосується витрат і продуктивності, то вони були одними з найгірших. Після того, як компанія була куплена іншою фірмою, Бена попросили піти у відставку, а його місце зайняв Філ Джонс (Phil Jones).

Філ вважався кваліфікованим керівником, і він енергійно взявся за зміни. Витрати були знижені завдяки закриттю спортивного центру та скасування корпоративних вечірок та пікніків, а також відмові від навчальних програм, призначених для співробітників відділу по роботі з персоналом. Філ вважав ці навчальні програми марною тратою грошей. Він говорив: «Якщо працівник не хоче працювати, звільніть його і знайдіть кого-небудь іншого».

Начальникам відділів були дані інструкції: встановити високі норми праці і стежити за тим, щоб робітники виконували їх. Була введена система комп'ютерного моніторингу, так що можна було контролювати результати роботи кожного співробітника. Філ наказав начальникам відділів робити одне попередження відстаючим робітникам і, якщо через два тижні ті не виправлялися, звільняти їх. Джонс вважав, що робітники не можуть відчувати поваги до слабких і пасивним начальникам. Філ запрошував до себе робітників, які непродуктивно витрачали час або робили помилки, і особисто оголошував їм догану. Він також жорстко контролював начальників відділів. Вимагаючи, щоб кожен відділ виконував встановлені норми, він проводив щотижневі збори менеджерів, які звітували за результати роботи своїх відділів. Нарешті, Джонс наполіг, щоб менеджери консультувалися з ним, перш ніж уживати дії, відхиляються від прийнятих планів та затверджених стратегій.

Посилюючи свою політику, Джонс знизив витрати на технічне обслуговування, вимагав для нормального функціонування обладнання. Оскільки в той момент воно працювало справно, Філ порахував, що не слід витрачати зайві кошти. Крім того, коли відбувся черговий спад виробництва на одній з ліній, Філ без коливань звільнив робітників, навіть не намагаючись підшукати для них нові посади.

Через рік після призначення Джонса витрати очолюваного ним підприємства знизилися на 20%, а продуктивність підвищилася на 10%. Проте троє з семи начальників відділів звільнилися, і значно зросла плинність робочих кадрів серед машинних операторів. Деякі з них були звільнені Джонсом, інші, висококваліфіковані фахівці, прийняли рішення про відхід самостійно, і тепер було дуже складно знайти їм заміну. На цьому тлі серед робітників стали все частіше і частіше виникати розмови про організацію власної профспілки.

 

Питання:

1. Порівняйте особистісні якості і поведінку Бена Самуелс і Філа Джонса?

2. Який з лідерів більш ефективний? Чому? З ким з них ви віддали перевагу б працювати?

3. Якщо б ви були босом Філа Джонса, що б ви зробили на даний момент?

 

Тема 3. Особистісні аспекти лідерства

 

План

3.1. Лідер як особистість.

3.2. Базові аспекти «Я – концепції».

3.3. Емоційний інтелект лідера.

3.4. Моральні аспекти лідерства.

3.5. Лідер і група.

 

В процесі самостійного вивчення теми необхідно зосередити увагу на засвоєнні комплексу питань згідно програми навчальної дисципліни та питань, сформульованих як навчальні цілі. Після вивчення теоретичного матеріалу студенти повинні уміти:

· Зрозуміти сутність та зміст моделі особистості лідера, визначити основні особистісні якості лідерства і зрозуміти, як особистість лідера впливає на взаємовідносини усередині організації.

· Зрозуміти сутність базових аспектів «Я – концепції».

· Вміти використовувати концепції когнітивних різниць для визначення стилів мислення.

· Зрозуміти сутність поняття «інтерперсональна орієнтація» та типи інтерперсональних потреб згідно теорії Шутца.

· Зрозуміти, як ментальна модель визначає вашу поведінку та ваші взаємовідносини з навколишнім середовищем.

· Придбати навички незалежного мислення, використовувати засвоєнні стилі мислення в процесі навчання або роботи.

· Використовувати емоційний інтелект задля ефективного налагодження взаємовідносин з навколишнім середовищем.

· Придбати навички етичної поведінки.

· Зрозуміти сутність стилів поведінки підлеглих, визначити джерела влади підлеглих, зрозуміти стратегії впливу підлеглих на лідера та володіти прийомами та методами ефективного зворотного зв’язку з підлеглими.

 

Контрольні запитання

 

1. Які індивідуальні різниці людей ви знаєте?

2. Які основні особистісні фактори характеризують поведінку особистості? Опишіть їх.

3. Які базові аспекти «Я – концепції» ви знаєте?

4. Які типи цінностей виділив М. Рокіч?

5. Яким чином цінності впливають на поведінку людей?

6. У чому полягає сутність поняття «установка»?

7. Як позитивні / негативні установки впливають на поведінку людей?

8. У чому полягає сутність поняття «когнітивні різниці»?

9. Яке значення має модель цілісного мозку Геррманна? Опишіть її.

10. Опишіть індикатор типів Майерс-Бриггс.

11. У чому полягає сутність і значення теорії і стилів пізнання і циклів навчання Колба?

12. У чому полягає сутність поняття «інтерперсональна орієнтація»?

13. У чому полягає сутність поняття «ментальна модель лідера»?

14. Які компоненти включає ментальна модель? Опишіть їх.

15. Яким чином лідер може розвити своє мислення?

16. Які фактори впливають на розвиток інтелекту лідера? Опишіть їх.

17. Які види інтелекту ви знаєте?

18. У чому полягає сутність поняття «емоція» і які групи емоцій ви знаєте?

19. У чому полягає сутність поняття «емоційний інтелект»?

20. Які аспекти емоційного інтелекту ви знаєте?

21. У чому полягає сутність поняття «самооцінка»?

22. Чим відрізняються індивіди з високою самооцінкою від індивідів з низькою самооцінкою?

23. Як можна переробити бар’єри самооцінки?

 


Вправи для самооцінки

 

1. Визначення локусу контролю

Висловіть ступінь своєї згоди або незгоди з наведеними нижче твердженнями, використовуючи наступну оце нічну шкалу:

1 - повністю не згоден

2 - не згоден

3 - почасти не згоден

4 - не можу висловити свою згоду або незгоду

5 - частково згоден

6 – згоден

7 - повністю згоден

 

1. Я отримую бажане зазвичай тому, що багато працюю задля втілення своєї мрії. 2. Складаючи плани, я буваю повністю переконаний у їх реалістичності. 3. Я віддаю перевагу іграм, в яких перемога залежить від частки везіння, тим, що вимагають одних тільки навичок. 4. Я можу навчитися практично всьому, якщо настрою себе на навчання відповідним чином. 5. Все, що я маю, я придбав (а) завдяки працьовитості і своїм здібностям. 6. Я звичайно не ставлю перед собою цілей, тому що мені важко досягати їх. 7. Конкуренція знищує майстерність. 8. Люди часто опиняються попереду інших тільки завдяки фортуні. 9. Здаючи іспити або беручи участь у конкурсах, я завжди порівнюю свої результати з результатами інших людей. 10. Немає сенсу працювати над тим, що занадто складно для мене.     1 2 3     4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 284; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ