Тема 2. Наукові концепції лідерства. Теорії особистісних якостей 

Теорії особистісних якостей. Упевненість, чесність / прямота, наполегливість – основні якості лідера.

Поведінкові теорії. Автократичний і демократичний лідери. Дослідження Університету штату Огайо. Дослідження Університету штату Мічиган. Решітка лідерства.

Теорія індивідуалізованого лідерства. Етапи розвитку теорії. Модель вертикального диадного зв’язку. Взаємовідносини між лідером і членами групи. Налагодження партнерських стосунків. Системи і мережі.

Ситуаційні теорії. Модель Фідлера. Теорія Херсі і Бланшарда. Теорія «шлях-ціль». Модель Врума-Яго. Теорія підміни лідерства.

 

Тема 3. Особистісні аспекти лідерства

Лідер як особистість.Модель особистості. Основні особистісні фактори. Екстраверсія. Чуйність. Сумлінність. Емоційна стабільність. Відкритість досвіду. Якості особистості та поведінка лідера. Локус контролю. Авторитарність.

Базові аспекти "Я-концепції".Цінності. Установки. Когнітивні різниці (стиль пізнання). Модель цілісного мозку Геррманна. Індикатор типів Майерс-Бріггс. Теорія стилів пізнання і циклів навчання Колба. Інтерперсональна (міжособистісна) орієнтація.

Емоційний інтелект лідера.Сутність поняття "ментальна модель". Припущення та сприйняття як компоненти ментальної моделі. Розвиток мислення як умова зміни ментальної моделі. Фактори, які впливають на розвиток мислення лідера: незалежність мислення, відкритість мислення, удосконалення особистості. Види інтелекту. Емоції. Групи емоцій. Сутність поняття "емоційний інтелект". Аспекти емоційного інтелекту. Самооцінка як основа емоційного інтелекту. Бар'єри самооцінки. Основні сфери самооцінки.

Моральні аспекти лідерства. Форми етичної та неетичної поведінки лідерів. Формування етичної поведінки. Рівні морального розвитку лідера. Континуум взаємовідносин між лідером і підлеглими.

Лідер і група. Стиль поведінки підлеглих. Вимоги до ефективних підлеглих. Шляхи підвищення ефективності підлеглих згідно Кові. Джерела влади підлеглих. Стратегії впливу підлеглих на лідера. Процес зворотного зв’язку між лідером та підлеглим.

Змістовий модуль 2

Тема 4. Влада і вплив як інструменти лідерства

 

Лідерство як система фреймів. Сутність поняття «фрейм». Типи фреймів. Структурний фрейм. Фрейм людських ресурсів. Політичний фрейм. Символічний фрейм.

Влада, вплив та лідерство. Сутність поняття «влада» і «вплив». Недостатність влади. Зловживання владою. Необхідність влади. Типи влади лідера. Реакція підлеглих на застосування влади. Роль підлеглих. Джерела влади лідера.

Стратегії впливу. Трансформація влади у вплив. Стратегія впливу (покарання, співпраця, переконання), їх переваги та недоліки. Тактика посилення впливу. Нейтралізація впливу. Модель влади та впливу.

 

Тема 5. Міжособистісні аспекти лідерства

 

Наставництво, консультування та підтримуючі комунікації.Значення комунікації. Сутність поняття «підтримуючі комунікації». Наставництво та консультування. Проблеми наставництва та консультування. Захисні реакції. Принципи підтримуючої комунікації. Типи реакцій при підтримуючій комунікації: інструктаж, коригування, зондування, відображення. Стратегічні бесіди. Лідер як майстер комунікацій. Вибір комунікаційних каналів. Електронні комунікації. Неформальна комунікація. Комунікації в умовах кризи.

Мотивування діяльності персоналу.Огляд сучасних теорій мотивації. Діагностика проблем неефективної роботи. Ознаки кваліфікаційної деградації. Формування мотивуючого робочого середовища. Програми ефективного мотивування. Підкріплення поведінки, яка орієнтована на результат. Винагорода як підкріплення. Роль лідера у процесі підкріплення високих результатів. Стратегії формування поведінки. реорганізація праці. Забезпечення ефективної винагороди. Справедливість і винагорода. Оборотний зв'язок. Інтегративна модель посилення мотивації.

Надання прав і делегування повноважень. Сутність поняття «надання прав» і «делегування повноважень». Значення надання прав. Бар’єри на шляху надання прав. Стратегії надання прав. Переваги делегування повноважень. Техніка делегування.

Створення ефективних команд і робота з командою. Сутність поняття «команда». Стадії розвитку команди. Типи і характеристики команд. Управління командою. Віртуальні команди. Глобальні команди. Управління конфліктами. Сутність поняття «конфлікт». Причини конфліктів. Стилі вирішення конфліктів.

Управління різноманітністю. Сутність поняття «різноманітність». Необхідність різноманітності. Жіночий стиль лідерства. Глобальна різноманітність. Шляхи підтримання різноманітності.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 833;