Тема 1. Керівництво і лідерствоМіністерство фінансів України

 

Дніпропетровська державна

                               фінансова академія

 

 

 

ЛІДЕРСТВО

Навчально-методичний посібник

 

 

Дніпропетровськ – 2010


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЛІДЕРСТВО

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст в галузі 0501 «Економіка і підприємництво» напрямами підготовки 7.050104 «Фінанси і кредит»,

7.050107 «Економіка підприємства»,

7.050109 «Управління персоналом і економіка праці»,

7.050114 «Оподаткування»

 

 

Дніпропетровськ – 2010


УДК 338.244.42

ББК 65.291-21

    К-63

    Р-33

 

Редіна Н.І., Комарова К.В.Лідерство: Навчально-методичний посібник. – ДДФА, 2010. – 72 с.

 

Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам щодо організації роботи із самостійного вивчення навчальної дисципліни «Лідерство» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування системного підходу до управління діяльністю сучасних організацій в умовах стрімких змін зовнішнього середовища.

 

Автори – укладачі: Н.І. Редіна – кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

     

К.В. Комарова – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Рецензенти:            І.Д. Падерін – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

 

С.А. Шмельова – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Відповідальний за випуск: Н.І. Редіна – завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 1 від 30.08.2010

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 11 від 14.06.2010


ЗМІСТ

 

Передмова…………………………………………………………………... 5
1. Програма навчальної дисципліни……………………………………… 7
2.Розподіл балів, що присвоюються студентам …………………………. 10
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи……………………… 11
4. Плани семінарських занять……………………..………………………. 52
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань…….. 62
6. Підсумковий контроль………………………………………………….. 64
Список рекомендованної літератури…………………………………... 71

 


ПЕРЕДМОВА

 

Програмою навчальної дисципліни «Лідерство» передбачено вивчення основних концепцій керівництва і лідерства, знання яких необхідно сучасному фахівцю для ефективного управління діяльністю організацій в умовах глобалізації і стрімких змін зовнішнього середовища.

Глобальні кризи, розвиток інформаційних технологій, появлення організацій, які навчаються, і віртуальних команд та інші трансформації пред’являють нові вимоги до керівників організацій. Ці вимоги неможливо обмежувати знаннями навчальних курсів менеджменту і організаційної поведінки. Сучасні керівники повинні розуміти і застосовувати концепції лідерства.

Програмою навчальної дисципліни передбачається вивчення шести тем.

У першій темі «Керівництво та лідерство» розглядається сутність основних понять керівництва і лідерства, проводиться порівняльна характеристика традиційних менеджерів і лідерів, надається еволюція теорій лідерства.

У другій темі «Наукові концепції лідерства» розглядається сутність сучасних теорій лідерства.

У третій темі «Особистісні аспекти лідерства» розглядається основні особистісні характеристики лідерів, сутність і аспекти емоційного потенціалу лідера, основні інструменти самооцінки, а також групові аспекти лідерства.

У четвертій темі «Влада і вплив як інструменти лідерства» розглядаються питання лідерства як системи фреймів, сутність та зміст влади і впливу, стратегії трансформації і влади у впливі.

У п’ятій темі «Міжособистісні аспекти лідерства» передбачається вивчення проблем наставництва, консультування та підтримуючої комунікації, мотивування діяльності персоналу, надання прав і делегування повноважень, а також питань управління командами.

У шостій темі «Внутрішньо організаційні процеси і лідерство» розглядаються проблеми стратегічного лідерства, які пов’язані з формування образу майбутнього організації, корпоративної культури, організації, яка навчається, та інноваційної організації. Значна увага приділяється розвитку творчого потенціалу лідера.

Вивчення і засвоєння теоретичного матеріалу передбачає використання інструментів, які формують навички лідера.

Засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни «Лідерство» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Менеджмент», «Самоменеджмент», «Етика і психологія ділового спілкування», «Організаційна поведінка» та ін.

Навчально-методичний посібник побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Лідерство» є формування системи знань з теорії та практики лідерства як найважливішого фактора ефективності діяльності сучасних організацій.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення сучасних наукових концепцій лідерства, сутності влади і впливу як інструментів лідерства, особистісних аспектів лідерства, міжособистісних аспектів лідерства, ролі лідерів у формуванні та інноваційному розвитку сучасних організацій, а також формування та розвиток навичок лідерства.

Предметом навчальної дисципліни є: особистісні, міжособистісні та внутрішньо організаційні відносини лідерів у системі функціонування сучасних організацій.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

 

Інструментальні компетенції

· Здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), ефективно організовувати свій робочій час.

 

Міжособистісні компетенції

· Здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.

 

Системні компетенції

· Здатність застосовувати знання з теорії і практики лідерства в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.

 

Спеціальні компетенції

· Вміння визначити різницю між традиційними менеджерами та лідерами.

· Вміння використовувати у професійній діяльності досягнення наукових концепцій лідерства.

· Володіння інструментами самооцінки.

· Здатність використовувати владу і вплив як інструмент лідерства.

· Володіння міжособистісними навичками управління сумісною діяльністю персоналу.

· Володіння навичками формування стратегічного бачення, корпоративної культури, організації, яка навчається, та інноваційного лідерства.


1. Програма навчальної дисципліни «лідерство»

 

Модуль І. Лідерство

Змістовий модуль 1

Тема 1. Керівництво і лідерство

Природа лідерства.Визначення основних понять лідерства. Елементи лідерства. Сучасна парадигма лідерства. Знання лідерства.

Менеджмент і лідерство. Менеджери і лідери: порівняльна характеристика. Керівник організації як традиційний менеджер. Керівник організації як лідер. Характеристики лідерів. Закони лідерства. Ролі і обов’язки лідера. Фактори, які визначають здібності до лідерства.

Еволюція теорій лідерства. Історичний огляд основних концепцій. Теорії видатної людини. Теорії особистісних якостей. Поведінкові теорії. Ситуаційні теорії. Теорії впливу. Теорії взаємовідносин. Сучасні теорії. Мистецтво і наука лідерства.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 442;