Погашення кредиту рівними виплатами основного боргуМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Кафедра управління

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

№ залікової книжки 12040176

 

Виконала                                                                           студента групи Мс-22

                                                                                            Корнієнко А. В.

Перевірив                                                                           викладач

                                                                                            Галинська Ю. В.

 

Суми 2012

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….3

1. Кредитна політика фірми…………………………………………..………...4

2. Узгодження технічних параметрів вексельного обігу……………….……16

3. Оцінка акцій…………………………………………………………….……25

Висновок………………………………………………………………………….…31

Список використаної літератури……………………………………………….…32

 

ВСТУП

За фінансовим визначенням, інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції це видатки на створення, розширення, реконструкцію, та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов’язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал.

Метою курсовоївої роботи з дисципліни є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок управління інвестиціями. Курсова робота складається з трьох частин: кредитна політика, вексельний оборот та оцінка акцій.  

Основні завдання:

- вивчення та засвоєння методів фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів;

- формування інвестиційної політики підприємства;

- освоєння основних навичок розрахунку по векселям;

- набуття практичних навичок у складанні плану погашення кредитів.

Інвестиції в об`єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах, з метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками.

Головною метою інвестиційного менеджменту є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії компанії на окремих етапах її розвитку.

 

 

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ФІРМИ

Кредит – позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення, що надається юридичною або фізичною особою – кредитором (кредитною установою) іншій юридичній або фізичній особі – позичальнику.

Кредитні договори (угоди) передбачають різні види надання кредитів:

- термінова позичка, короткостроковий (до 1 року) кредит із правом пролонгації з різними схемами погашення (виплатою позички вроздріб, цілком наприкінці терміну дії договору);

- кредитна лінія, тобто зобов'язання банку надавати позичальнику протягом визначеного терміну кредити в межах погодженого ліміту.

Кредитні лінії можуть бути відкриті для найбільш надійних позичальників у вигляді:

- рамкової кредитної лінії, що передбачає оплату банком рахунків позичальника по товарних поставках у межах одного контракту, наприклад, постачання устаткування для інвестиційного проекту;

- револьверної кредитної лінії, що передбачає протягом установленого терміну продовження короткострокових кредитних операцій.

За довгостроковими кредитами складається кредитний договір, що передбачає можливі варіанти ситуацій протягом тривалого періоду, умови погашення, мінімізацію ризиків, обмеження на фінансову діяльність позичальника з метою прогнозу сприятливого погашення позички. Довгострокове і короткострокове кредитування здійснюють не тільки кредитні організації, але й інші фінансові інститути, у тому числі, наприклад, страхові компанії в межах частини страхових резервів, недержавні пенсійні фонди й інвестиційні фонди з метою нарощення капіталу.

Існує 26 схем погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Найбільш часто застосовуються такі:

-погашення кредиту рівними терміновими сплатами;

-погашення кредиту рівними виплатами основного боргу;

-погашення кредиту змінними виплатами основного боргу, коли: а) виплати змінюються в арифметичній прогресії; б) виплати змінюються в геометричній прогресії.

Одним із найважливіших елементів плану погашення кредиту є визначення кількості та розміру термінових сплат.

Погашення кредиту рівними терміновими сплатами

Розмір термінових сплат (тобто таких, які сплачуються кредитору у визначений у кредитному договорі термін) складається з двох частин:

 

,                                                                                  (1.1)

 

де Y – термінова сплата; R – витрати щодо погашення основного боргу; I – відсоткові платежі.

 

Поточний розмір кредитного боргу являє собою суму дисконтованих термінових сплат:

,                                                 (1.2)

Виразимо . Тоді формулу (2) можна записати у вигляді:

.                                                                      (1.3)

Помножимо рівняння (3) на i:

.                                                                     (1.4)

Віднімаючи з (4) рівняння (3) одержуємо:

.                                                                               (1.5)

Тоді

.                                                      (1.6)

Підставивши замість i його значення, одержуємо:

.                                                                           (1.7)

З формули (7) можна визначити розрахункове значення термінових сплат:

.                                                                          (1.8)

У формулі (8) вираз  називають коефіцієнтом погашення заборгованості.ї

Завдання 1 Скласти план погашення кредиту

Приклад розв’язання: Банк видав довгостроковий кредит у сумі 350 млн грн на 6 років під 25% річних. Відповідно до договору, погашення кредиту повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року. Погашення відсотків провадиться один раз на рік.

Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 350 млн грн; t = 6 років; r = 0,25, m = 1), розмір щорічних термінових виплат дорівнює:

 млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за перший рік складе:

млн грн.

Виплата основного боргу:

 млн грн.

Залишок основного боргу на початок другого фінансового року:

 млн грн.

Аналогічні розрахунки провадяться для шести  років, передбачених кредитною угодою.

 

 

Таблиця 1.1 - План погашення боргу

Рік  Залишок боргу (D), млн грн Відсотковий платіж (I), млн грн  Річний платіж щодо погашення основного боргу (R), млн грн  Річна термінова сплата (Y), млн грн
 1 350 87,5 31,29 118,79
 2 318,71 79,6775 39,1125 118,79
 3 279,5975 69,8993 48,8906 118,79
 4 230,7069 57,6767 61,1133 118,79
 5 169,5936 42,3984 76,3916 118,79
6 93,202 23,3005 93,2894 118,79
 Разом:   360,4524 350,00 712,74

Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу

У цьому випадку розмір платежів по основному боргу буде дорівнюєвати:

.                                                                                (1.9)

Залишок основного боргу на початок кожного розрахункового періоду визначається із співвідношення:

,                                                                                (1.10)

де D – сума всього боргу; n – номер розрахункового періоду.

Розмір термінової сплати в кожному розрахунковому періоді дорівнює:

.                                                                                   (1.11)

Підставивши в (11) значення Dn, одержимо розрахункове значення термінових сплат:

.                                                                (1.12)

Завдання 2 Скласти план погашення кредиту

Приклад розв’язання:Кредит у сумі 350 млн грн був виданий на 6 років під 25% річних. Нарахування відсотків здійснюється наприкінці фінансового року. Необхідно скласти план погашення кредиту.

Згідно з (1.9)  річна сплата основного боргу дорівнює R = 350 / 6 = 58,33 млн грн.

Річні термінові сплати визначаються за формулою (1.12):

Для першого фінансового року: Y1 = [350 – 58,33(1 - 1)] · 0,25 + 58,33 = 145,8 млн грн.

Для другого фінансового року: Y2 = [350 – 58,33(2 - 1)] . 0,25 + 58,33 = 131,3 млн грн.

Аналогічні розрахунки проводяться для п'яти років, передбачених кредитною угодою.

Розмір відсоткового платежу для n-го періоду визначається за  формулою:

In = (Dn . r) = [D - R(n - 1)] . r.                                                                            (1.13).

Таблиця 1.2-  План погашення боргу

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 255; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ