Класифікація видів інформації та її джерел. Питання РД  

Зміст поняття «ринкові дослідження». Роль ринкових досліджень.

Ринкові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обгрунтованих рішень у перманентно мінливих умовах ринкового середовища. Саме ринкові дослідження дають можливість оцінити кон'юнктуру ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства. Практика переконливо доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства, які реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і тенденції її розвитку, вміють використовувати наявні ринкові можливості і протидіяти ринковим загрозам.

Мета досліджень ринку — знизити ризик у прийнятті ділових рішень. Самі вони не дають їх готовими, але забезпечують найкращі можливості, щоб обрати правильний спосіб дій.

Ринкові дослідження -це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.

Роль досліджень полягає у обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал.

Організаційні форми проведення ринкових досліджень.

В залежності від форми організаціїрозрізняють систематичні і спеціальні дослідження . Систематичні дослідження провадяться регулярно впродовж достатньо довгого проміжку часу. Вони частіше прив'язані до конкретних об'єктів, здійснюються спеціальними підрозділами, і власне самі є частиною стратегії підприємства. Спеціальні дослідження є разовими заходами, що пов'язані з вивченням таких факторів, значущість яких зростає настільки, що потребує обов'язкового їх врахування в формуванні стратегій підприємства. Це можуть бути або нові фактори, або вже відомі, ле такі, що змінились настільки, що змінюється характер їх впливу на діяльність підприємства.

По формі організаціїрозрізняють дослідження, що проводяться власними силами, і дослідження , які провадять спеціалізовані організації. Щоб виконувати своє призначення маркетингові дослідження повинні забезпечувати керівництво підприємство для прийняття рішень. Ринкові дослідження може виконувати підприємство самостійно (власними силами) чи за допомогою спеціалізованих дослідницьких організацій. Власні організаційні форми проведення ринкових досліджень:

 відділ маркетингу, до складу якого входять спеціальні підрозділи

маркетингових досліджень;

 відділи маркетингових досліджень;

 проблемні групи (ради) на рівні вищого керівництва підприємства;

 тимчасові консультативні групи на рівні середнього менеджменту.

Сутність, роль та вимоги до інформації. 

Інформа́ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту.

По методам збору інформаціїрозрізняють кабінетні та польові, та змішані дослідження. Кабінетні дослідження - спрямовані на вивчення вторинної інформації, або інформації, яка вже існує по проблемі, що вивчається. Дослідник провадить дослідження “в кабінеті”.Польові дослідження - при їх здійсненні дослідник максимально наближається до об'єкту дослідження, тобто використовуються методи безпосереднього збирання інформації. Змішані дослідження - це ті, що поєднують риси кабінетних і польових. В залежності від цілей, які переслідуються ринковими дослідженнями, розрізняють комерційні і некомерційні дослідження. Комерційні дослідження мають своєю метою досягнення комерційного прибутку. Некомерційні мають на меті досягнення соціальних або суспільнихцілей. Можливо, щоб дослідження, які провадяться з некомерційною метою, у подальшому стати комерційними.

Маркетингова інформація — це структуровані дані, зібрані з мстою розв’язання конкретних проблем, що сприятиме досягненню маркетингових цілей підприємства.

Зокрема, маркетингова інформація:

— посилює потенціал підприємства, підвищує рівень його розвитку, надаючи йому один із найважливіших за сучасних умов ресурс — інформаційний;

— привертає увагу підприємства до ринкових характеристик, чим створює чітку систему координат його діяльності;

— попереджає про зміни в навколишньому бізнес-середовищі, що вможливлює підприємству своєчасну адаптацію до дії сил, умов та суб’єктів ринку, а також зменшення міри невизначеності та ризику;

—доводить до керівництва підприємства параметри потреб і поведінки споживачів і таким чином сприяє формуванню маркетингових стратегій, тактик і відповідних маркетингових комплексів;

— створює передумови щодо формування й використання конкурентних переваг підприємства, підвищення його іміджу та популярності;

—дає можливість аналізувати діяльність підприємства з метою підвищення ефективності його маркетингових чинників.

Зібрані масиви даних мають відповідати низці вимог, якими є:

— значимість — змістовість, відповідність інформаційним потребам підприємства щодо вирішення конкурентних маркетингових проблем (допомагають розуміти ринок, ідентифікувати можливості й загрози, розробляти маркетингові плани, прогнозувати попит, розуміти поведінку споживачів, оцінювати успішність компанії тощо);

— актуальність — сучасність, відповідність реальному стану речей, можливість використання під час розв’язання маркетингових проблем, планування діяльності на майбутнє;

— адаптованість — пристосованість до моделей і методів, які можна використати для прийняття відповідних маркетингових рішень, засобів передання, накопичення і збереження;

— об’єктивність — достеменність, однозначність, відповідність реальній сутності подій, що відбуваються в навколишньому бізнес - середовищі та внутрішньому середовищі підприємства, відсутність суб’єктивних впливів на формування й інтерпретацію інформації;

— конфіденційність — захищеність, неможливість несанкціонованого доступу та використання;

— економічність — перевищення значення результатів від використання інформації (передусім приросту обсягів доходу від реалізації продукції підприємства) над витратами з її збирання й оброблення.

Класифікація видів інформації та її джерел. 

Види інформації

Інформацію можна поділити на види за кількома ознаками:

· За способом сприйняття

Для людини інформація поділяється на види залежно від типу рецепторів, що сприймають її.

Візуальна — сприймається органами зору. Ми бачимо все довкола.

Аудіальна — сприймається органами слуху. Ми чуємо звуки довкола нас.

Тактильна — сприймається тактильними рецепторами.

Нюхова — сприймається нюховими рецепторами. Ми відчуваємо аромати довкола.

Смакова — сприймається смаковими рецепторами. Ми відчуваємо смак.

· За формою подання

За формою подання інформація поділяється на такі види:

Текстова — що передається у вигляді символів, призначених позначати лексеми мови;

Числова — у вигляді цифр і знаків, що позначають математичні дії;

Графічна — у вигляді зображень, подій, предметів, графіків;

Звукова — усна або у вигляді запису передачі лексем мови аудіальним шляхом.

· За призначенням

Масова — містить тривіальні відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму

Спеціальна — містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які можуть бути не зрозумілі основній масі соціуму, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація

Особиста — набір відомостей про яку-небудь особистість, що визначає соціальний стан і типи соціальних взаємодій всередині популяції.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 183; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ