Відомості про наявність земельних ділянок

Nbsp;   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 24.12.2010 № 1016     Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)   1 Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку Тип виду декларації 1.1.Т Порядковий номер  за  рік1 Тип декларації 01   Загальна 02   Нова загальна 03   Уточнююча загальна 04   Звітна 05   Нова звітна 06   Уточнююча звітна за         рік починаючи з2     .     з урахуванням уточнень з3     .     2   Найменування платника податку _______________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________       3 Код згідно з ЄДРПОУ                   4 Код виду економічної діяльності (КВЕД)   . . 5 Код організаційно-правової форми господарювання           6 Місцезнаходження  платника податку _____________________   Поштовий індекс               Міжміський код             Телефон               Електронна адреса4 Факс4               7 Найменування органу державної податкової служби за основним місцем   обліку платника   ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________     8 Найменування органу державної податкової служби за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________   9 Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Одиниця виміру: гектари -з чотирма десятковими знаками,                                                                                                                                                                                                                                                 гривні -з двома десятковими знаками № з/п Категорія земель     Площа земельної ділянки     Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки Ставка податку(% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)    Річна сума податку (к.3 х к.4 х к.5 / 100)   Січень (к.6 х 10/100/3) Лютий (к.6 х 10/100/3) Березень (к.6 х 10/100/3) Квітень (к.6 х 10/100/3) Травень (к.6 х 10/100/3) Червень (к.6 х 10/100/3) Липень (к.6 х 50/100/3) Серпень (к.6 х 50/100/3) Вересень (к.6 х 50/100/3) Жовтень (к.6 х 30/100/3) Листопад (к.6 х 30/100/3) Грудень (к.6 х 30/100/3) к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних  днів у місяці) х (кількість календарних  днів користування та/або володіння землею)6 к. 6 х 50/100/3 /(кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6 к. 6 х 30/100/3 /(кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя,у т.ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті) 1.17 рілля 1500 3730 0,09 5035,5           1.27 сіножаті 200 1820 0,09 327,6           1.37 пасовища 150 1170 0,09 157,95   1.47 багаторічні насадження 50 1930 0,03 28,95           27 Землі водного фонду 3 Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1-2 к.7-18) 5550 185 185 185 185 185 185 925 925 925 555 555 555 48 Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації (р.3 декларації, що уточнюється) 58 Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 20 ___ рік  (позитивне значення (р. 3 - р. 4)) 68 Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів 78 Нараховано до зменшення податкового зобов’язанняна 20___ рік  (позитивне значення (р. 4 - р. 3)) 88 Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів 98 Сума штрафу(колонки 7-18 рядка 6 х 3%  або 5 %) 109 Сума пені 118 Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на арк. 12 Доповненнядо Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на арк.                                                                                                                                                                                    1310 Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік   1410 Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік   1510 Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, % із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік   До декларації додаються:     додаток  „Відомості про наявність земельних ділянок” Інформація, наведена в декларації, є достовірною. Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)     .     .           Керівник платника податку     ________________________     ______________________                                                                          (підпис)                                      (ініціали та прізвище)                                 М.П. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11 Головний бухгалтер           ________________________     ______________________                                                                   (підпис)                                        (ініціали та прізвище) Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11 Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року _________________________________________________________________________________                      (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби) За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________   “___” ________ 20__ року _________________________________________________________                                      (підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)   ____________ 1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій). 2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/). 3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/). 4 За бажанням платника. 5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється. 6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7-18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни. 7За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено. 8 Рядки  4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.  9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті               129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України. 10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік. 11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.     Відмітка про одержання: вхідний № ____________ дата __________________ штамп органу державної податкової служби           Додаток  до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку                                                                у1   № Порядковий номер, що відповідає р. 1.1.Т                     Додаток №2         Загальна     Нова загальна     Уточнююча загальна     Звітна     Нова звітна     Уточнююча звітна  

Відомості про наявність земельних ділянок

Одиниця виміру: гектарів з чотирма десятковими знаками,

                                                                                                                                     гривень з двома десятковими знаками

№ з/п

Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками

Кадастро-вий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Серія та номер державно-го акта і дата його реєстрації Дата укладання та термін дії договору оренди, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди Найменування орендодавця3 Місце розташування земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки Категорія земельних ділянок (сільсько-господарські угіддя та/або землі водного фонду)

Площа земельної ділянки

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10

14

 

 

           

 

24

 

 

           

 

34

 

 

           

 

44

 

 

           

 

54

 

 

           

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!