ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКАФЕДРА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

до випускної роботи бакалавра на тему:

ПРОЕКТ ЕМІСІЇ І РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА

(на матеріалах ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»)

 

6.030508 – «Фінанси і кредит»

за професійним спрямуванням «Фінанси»

 

Виконавець:    
студентка групи 4Ф1   _______________ О.В. ЛАРІНА
     
     
Науковий керівник: д.е.н., професор   _______________В.Г.МАНУЙЛЕНКО
     

 

ХЕРСОН 2013                              

 

 

   

 Додаток Л

Методичні поради

Щодо складання рецензії на випускну роботу

1. Рецензія на випускну роботу готується провідним спеціалістом підприємства (установи), яка є об’єктом дослідження. Як правило, такими рецензентами мають бути: керівник фінансового відділу (служби) підприємства, заступник голови правління з питань фінансової діяльності підприємства (установи), а у випадках їх відсутності головний бухгалтер. У рецензії має бути зазначено ПІБ рецензента, його посаду. Рецензія має бути завірена підписом рецензента та печаткою підприємства або установи.

Обсяг їх повинен складати не менше 1,5 сторінок.

2. Рецензія в обов’язковому порядку повинен містити такі відомості:

1) Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення.

2) Відповідність теми завданню (згідно з наказом ректора ХНТУ).

3) Вказівки щодо об’єкту дослідження (відповідність його наказу; придатність для розгляду теми, доступність до інформаційної бази та інші особливості об’єкту).

4) Оцінка структури (плану) випускної роботи і висновок, наскільки план дозволяє розкрити тему.

5) Оцінка теоретичного рівня ( достатній, недостатній) роботи в цілому і кожного розділу зокрема.

6) Повнота розкриття основних питань теми з вказівкою на невирішені, не поставлені або на недостатньо розглянуті питання.

7) Характеристика інформаційних джерел, які використанні для написання випускної роботи (нормативні документи, підручники і посібники, наукові розробки, періодика, видання інших країн, та ін.)

8) Використання матеріалів підприємств та установ і в першу чергу об’єкту дослідження. Оцінка розкриття питань організації фінансової діяльності об’єкту з вибраної теми.

9) Наявність прикладів, розрахунків, аналізу, порівнянь в випускній роботі.

10) Характеристика аналітичного рівня роботи: наскільки доцільною та глибокою є аналітична частина випускної роботи.

11) Використання і проведення порівняльного аналізу фінансової діяльності об’єкту з іншими тотожними об’єктами як в Україні, так і за кордоном.

12) Наявність в випускної роботі самостійних розробок і пропозицій автора з питань теми, які в обов’язковому порядку повинні бути обґрунтованими в випускній роботі.

13) Ілюстративність випускної роботи: наявність таблиць, рисунків (схем, діаграм). Рекомендується наявність в випускній роботі близько 20 таблиць, рисунків.

14) Вказівки на інші недоліки і зауваження, які маються в рецензента до випускної роботи.

15) Відповідність вступу та висновків вимогам, які викладено в методичних рекомендаціях кафедри. При цьому у висновках в обов’язковому порядку повинні міститися пропозиції щодо покращення діяльності з питань теми з обов’язковою вказівкою на сторінки випускній роботи, де вони обґрунтовані.

16) Наявність та правильність оформлення матеріалів, пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки в випускній роботі. Правильність складання додатків в випускній роботи.

17) Відповідність оформлення роботи вимогам стандартів та правил.

18) Оцінка повноти та правильність складання списку використаних джерел (в випускній роботі повинно бути не менше 35 джерел).

19) Загальна оцінка роботи з вказівкою на яку оцінку вона написана, чи відповідає вимогам до випускної роботи за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», а також з рекомендацією до захисту в ДЕК.

 

 


Додаток М

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.03

 

Херсонський національний технічний університет

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

 

Направляється студент__________________ до захисту дипломного проекту (роботи)

                                                                 (прізвище та ініціали)

 за напрямом підготовки ________________________________________________________

                                                                                                                (шифр і назва напряму підготовки)

 на тему:______________________________________________________________________

                                                                                                                 (назва теми)

______________________________________________________________________________

Дипломний проект (робота) і рецензія додаються.

Декан факультету _____________________

                                                                    (підпис)

Довідка про успішність

 _________________________________________________ за період навчання в університеті

  (прізвище та ініціали студента)

____________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

                              Секретар факультету _______ _______________

                                                                                                    (підпис)        (прізвище та ініціали)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 197; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ