Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 

Інтернет-ресурси

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

2. Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smida.gov.ua

3. Законодавство України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

4. Офіційний сайт Державної податкової служби України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua

5. Офіційний сайт Кабінету міністрів України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

6. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім.. В.І.Вернадського. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

8. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua

 

 

Д о д а т к и

додаток А

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

 

 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки (або заочного та дистанційного навчання)

Кафедра фінансів і кредиту

 

Пояснювальна записка

до випускної роботи

бакалавра

 

на тему____ ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ІЇ АНАЛІЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА

 (на матеріалах Державної Установи «Держгідрографія» м. Київ Філія «Керченський район Держгідрографії») __

 

 

Виконав: студент 4 курсу, групи 4Ф

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

за професійним спрямуванням «Фінанси»

 

__ Вінярська К.Ю.________________

                            (прізвище та ініціали)

Керівник _ К.е.н., доцент Бездітко Ю.М.___

                             (прізвище та ініціали)

Рецензент_Іванова_А.А._________________

                             (прізвище та ініціали)

 

 

Херсон - 2013 року


Додаток Б

 

                                                    (передається зав. лабораторією кафедри)

    Завідувачу  кафедрою
    "Фінанси і кредит",
    професору М.А. Коваленко
    студентки групи 4 Ф1 Ларіної Ольги Василівни
    адреса проживання, телефон
     м. Херсон. вул. Миру, буд.135. тел. 54-49-41 адреса батьків: Херсонська обл. с.м.т. Каланчак вул. Садова, 28 тел.(05530) 2-27-19
     

 

 

З А Я В А

 

Прошу затвердити мені тему випускної роботи бакалавра: Організація емісії і розміщення цінних паперів підприємства (на матеріалах ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат”).

Прошу призначити науковим керівником випускної роботи д.е.н., професора В.Г. Мануйленко.

 

 

“____” _______________ 2013 р.                                  ____________   

                                                                                                (підпис)

 

Додаток В

 

                                                        ( підшивається до випускної роботи)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ   Завідувачу  кафедрою
Завідувач кафедрою   “Фінанси і кредит”,
“Фінанси і кредит”, професор   професору М.А. Коваленко
______________М.А. КОВАЛЕНКО   студентки 4 курсу групи 4Ф1
«____»_________________2013 р.   напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Фінанси» Ларіної Ольги Василівни
     

 

 

З А Я В А

 

 

Прошу затвердити мені тему випускної роботи бакалавра: Організація емісії і розміщення цінних паперів підприємства (на матеріалах ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»). 

 

 

«____» _________________ 2013 р.                _____________________

                                                                                                                                         

                                                                           (підпис студента)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

УЗГОДЖЕНО:

Науковий керівник випускної роботи

 

«____» __________________ 2013 р.

__________________________                            В.Г.Мануйленко

    (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                   

Додаток Г

 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-9.01

 

 


ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки (або заочного та дистанційного навчання)

Кафедра фінансів і кредиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Фінанси»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________________ М.А.Коваленко

“____” _____________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

керівник роботи ____________________________________________________________

                                           (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”______________20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_______________________________________

3. Вихідні дані до роботи законодавчі та нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові розробки, періодичні видання, бухгалтерські та фінансові документи підприємств та установ (назва підприємства або установи)______________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

 

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав завдання прийняв
Консультант з написання І-ІІ розділів      
Консультант з охорони праці      
Консультант з використання ПЕОМ      
Консультант з нормоконтролю      

7. Дата видачі завдання_________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів випускної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
1. Затвердження теми випускної роботи виконано
2. Розробка плану випускної роботи виконано
3. Збір та обробка теоретичних та практичних матеріалів виконано
4. Написання I розділу виконано
5. Написання II розділу виконано
6. Написання IIІ розділу виконано
7. Оформлення випускної роботи виконано
8. Попередній захист випускної роботи виконано
9. Захист випускної роботи на ДЕК виконано

                                                                        Студент ________ ______________________

                                                                                         ( підпис )                     (прізвище та ініціали)

                                               Керівник роботи _____________ ______________________

                                                                                        ( підпис )                        (прізвище та ініціали)

 


  Додаток Ґ

 

 

РЕФЕРАТ

 

Випускна робота бакалавра Ларіної Ольги Василівни на тему: «Проект емісії і розміщення цінних паперів підприємства (на матеріалах ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»)»  містить 103 сторінки, 11 таблиць, 12 рисунків, 37 літературних джерел.

Об’єкт дослідження – розробка проекту емісії і розміщення цінних паперів.

Метою випускної роботи бакалавра є аналіз сучасного стану, розробка шляхів оптимізації випуску та розміщення цінних паперів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».

 В роботі розглянуто теоретичні основи емісії та розміщення цінних паперів; проаналізовано діяльність ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» з точки зору емісії і розміщення цінних паперів підприємства; показана ефективність випуску цінних паперів, наведено розрахунок оцінки економічної ефективності випуску та розміщення цінних паперів підприємства.

Запропоновані заходи дозволяють підприємству підвищити ефективність діяльності.

Випускна робота виконана на основі матеріалів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат» за 2009 – 2011 роки.

Ключові слова: емісія, цінні папери, акція, статутний капітал, розміщення.

 

Додаток Д

Приклад упорядкування плану випускної роботи:

 

Зміст

 

  ВСТУП ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 3
     
РОЗДІЛ 1. КОРПОРАТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, УМОВИ ЇХ ЕМІСІЇ І РОЗМІЩЕННЯ …………………………………………………   7
     
1.1. Фінансові інструменти і їх використання у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання…………………………   14
1.2. Характеристика основних видів фінансових інструментів….. 22
1.3.  Цінні папери підприємства і їх значення у формуванні структури капіталу підприємства……………………………..   29
     
РОЗДІЛ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ»……..   39
     
2.1. Розрахунок формування і використання статутного фонду підприємства................................................…………………..   39
2.2.  Проведення емісії боргових цінних паперів підприємства… 56
2.3.  Аналіз структури капіталу підприємства…………………. 68
     
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ КОМБІНАТ» …………..   79
     
  ВИСНОВКИ ................................................................................. 85
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ...... ...... ...... ...... ... 94
  ДОДАТКИ ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. 99

                                                                                                                                                          

 

Додаток Е

Приклади оформлення рисунків:

 

 

Рис. 1.1. Узагальнююча класифікація кредитних ризиків

 

 

Рис. 2.2. Структура власного капіталу банків, які входять в групи „найбільших” та „великих” на 01.01.10р.

 

Додаток Ж

 

 

Приклад оформлення таблиць:

 

Таблиця 1.1.

 

Класифікація банківських платіжних карток в залежності

від категорії клієнтів

 

Тип БПК Механізм використання
Звичайна Призначена для рядового клієнта (наприклад, Visa Electron, Visa Classic)
Срібна картка Призначена не для приватних осіб, а для співробітників компанії, вповноважених використовувати кошти останньої в тих чи інших межах (Business card).
Золота картка Призначена для найбільш багатих клієнтів (Visa Gold).

 

Таблиця 2.1.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 234; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ