Стаття 65. Заборонена діяльність 

 Голова Національного банку, його заступники, члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку згідно із переліком посад, затвердженим Правлінням Національного банку, не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

 

 Службовцям Національного банку забороняється входити до керівних органів та бути акціонерами банків.( Частина друга статті 65 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку.

 

Стаття 66. Збереження таємниці

 

 Службовцям Національного банку забороняється розголошувати інформацію, що становить державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка стала відома їм у зв'язку з виконанням службових обов'язків, і в разі припинення роботи в Національному банку, крім випадків, передбачених законодавством України.( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 

Розділ XII

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ

ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Стаття 67. Визначення звітності

 Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцій визначає форми звітності (у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку, які є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами господарювання, в тому числі: ( Абзац перший частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), банківських груп, учасників банківських груп, - для складання грошово-кредитної і банківської статистики; { Пункт 1 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }

 

 2) усіх суб'єктів господарської діяльності (резидентів і нерезидентів) - для складання статистики платіжного балансу та здійснення валютного контролю. ( Пункт 2 частини першої статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Надана банками та іншими суб'єктами підприємницької діяльності інформація розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

 Вимоги цієї статті не стосуються зведеної статистичної інформації, яка підлягає відкритому опублікуванню Національним банком.

 

 Стаття 68. Публікації

 

 З метою забезпечення гласності з питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу Національний банк:

 

 1) публікує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічний та квартальні баланси Національного банку;

 

 2) видає щомісячний статистичний бюлетень та журнал "Вісник Національного банку України";

 

 3) публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію, інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статистики, яка не належить до державної та банківської таємниці;

 

 4) надає для опублікування інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу відповідно до міжнародних договорів;

 

 5) забезпечує щомісячне інформування громадськості про рішення Правління Національного банку стосовно процентних ставок та умов проведення трансакцій з банками та про факти, які є важливими для осіб, що функціонують на фінансовому ринку, а також про здійснювану ним політику рефінансування, валютну політику, в тому числі публікує інформацію про:

 

 надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів) з обов'язковим зазначенням суми кредиту, типу наданого забезпечення та дати відповідного рішення Національного банку;

 

 здійснення валютних інтервенцій з обов'язковим зазначенням виду операції (купівля/продаж іноземної валюти), обсягу операції, виду валюти та курсу валютної інтервенції.{ Частину першу статті 68 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку та в офіційному виданні Національного банку, проведення керівниками Національного банку прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні, створення програм та передач телерадіоорганізацією Національного банку та в інший передбачений законом спосіб. Статтю 68 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010; в редакції Закону N 4395-VI ( 4395-17 ) від 09.02.2012}

 Склад відомостей для опублікування в засобах масової інформації визначається Державним комітетом статистики України відповідно до законодавства України.

 

 Власником зведеної інформації з питань грошово-кредитної та банківської діяльності є Національний банк, який встановлює режим доступу до неї відповідно до законодавства України. Використання офіційної банківської інформації іншими органами для широкого публікування можливе лише з дозволу Національного банку або з посиланням на джерело її офіційного опублікування.

 

 Національний банк України розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про власників істотної участі у банках.{ Статтю 68 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

Розділ XIII

АУДИТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 69. Внутрішній аудит

 

 Національний банк контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Національного банку, безпосередньо підпорядкованим Голові Національного банку.{Частина перша статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010}

 

 Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається та звільняється з посади за погодженням з Радою Національного банку. { Частина друга статті 69 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Голова Національного банку визначає порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку.{ Частина статті 69 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Рада Національного банку затверджує річний план проведення аудиторських перевірок структурних підрозділів Національного банку.{ Частина статті 69 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

 Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Правління Національного банку та Раду Національного банку про результати проведених аудиторських перевірок.{ Частина статті 69 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

Стаття 70. Зовнішній аудит

 

 Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту.

 

 Рада Національного банку визначає аудиторську фірму для перевірки річної фінансової звітності Національного банку за поданням Правління Національного банку.

 

 Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити аудит річної фінансової звітності Національного банку більше ніж п'ять років підряд.

 

 Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та використанням коштів Державного бюджету України здійснює перевірку виконання кошторису доходів та витрат Національного банку.{ Стаття 70 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

Розділ XIV

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 198;