ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУСтаття 40. Регулювання розрахунків

 

 Національний банк встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних документів, а також платіжних інструментів та готівки, координує організацію розрахунків, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків. ( Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини банків та через їх власні розрахункові системи. ( Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку

 

 Національний банк встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності. { Текст статті 41 в редакції Закону N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010 }

 

Розділ VII

ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

 

Стаття 42. Види операцій Національного банку

 

 Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:

 

 1) надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;{ Дію пункту 1 частини першої статті 42 зупинено в частині встановлення і зміни ставки рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно згідно із ст. 86 Закону N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008 - статтю 86 виключено на підставі Закону N 1131-VI ( 1131-17 ) від 17.03.2009 }

 

 2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за обліковою ставкою, встановленою Національним банком України; { Частину першу статті 42 доповнено пунктом 2 згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001; в редакції Закону N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року }

 3) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком;

 

 4) купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;

 

 5) відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;

 

 6) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;

 

 7) зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші коштовності, пам'ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування; { Пункт статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 }

 8) розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А;

 

 8-1) здійснює діяльність, пов'язану з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів, виготовлення банківських металів; { Частину першу статті 42 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 4395-VI ( 4395-17 ) від 09.02.2012 }

 

 9) приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;

 

 10) видає гарантії і поруки, відповідно до положення,затвердженого Радою Національного банку;

 

 11) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;

 

 12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;

 

 13) веде особові рахунки працівників Національного банку; ( Пункт статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

 

 14) веде рахунки міжнародних організацій;

 

 15) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України, в тому числі за рішенням суду. ( Пункт статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1919-III ( 1919-14 ) від 13.07.2000 )

 

 Національний банк має право здійснювати й інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.

 

 Національний банк має право встановлювати плату за надані ним відповідно до закону послуги (здійснені операції).( Статтю 42 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

 

 Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях

 

 Національний банк має право брати участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також відповідно до угод між ним та іноземними центральними банками.

 

Розділ VIII


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 223;