Рівні управління в менеджментіТема: Поняття, категорії, цілі, завдання менеджменту

 

План

1. Сутність менеджменту, його категорії, суб’єкти, об’єкти, види.

2. Цілі та завдання менеджменту.

3. Рівні управління в менеджменті.

4. Наукові підходи до управління.

 

С/р: 1. Історія виникнення та розвитку менеджменту (основні етапи, видатні менеджери).

2. Особливості американської та японської шкіл менеджменту (будь-які джерела).

Сутність менеджменту, його категорії, суб’єкти, об’єкти, види

Термін «менеджмент» походить від англійського management,tomanageі означає «керувати». Коли мова йде про менеджмент, майже завжди мають на увазі існування менеджера – професійного управляючого, який усвідомлює, що він – представник особливої професії, який виконує функції управління.

    Термін «менеджмент», як правило, застосовується лише до управління соціально-економічними процесами на рівні організації, яка діє в ринкових умовах. Це можуть бути будь-які організації, крім державних органів різного рівня, по відношенню до яких застосовується термін «державне управління».

Термін «управління» є набагато ширший за термін «менеджмент», оскільки застосовується до різних видів людської діяльності: управління космічними системами, автомобілем, торгово-технологічним процесом, державою тощо.

Існує декілька тлумачень поняття «менеджмент», наприклад:

- Менеджмент – це особливого роду вміння й адміністративні навички.

- Менеджмент – це спосіб і манера спілкування з людьми.

- Менеджмент – це органи управління, адміністративні одиниці.

- Менеджмент – це влада і мистецтво керівництва людьми.

Менеджмент доцільно розглядати як науку, практику, мистецтво управління.

Менеджмент як наука – це сфера людських знань, які допомагаютьздійснити функцію керівництва.

Менеджмент як практика – це функція, вид діяльності щодо керівництвалюдьми в найрізноманітніших організаціях.

Менеджмент як мистецтво управління – це уміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

    Менеджери як соціальний прошарок – це певна категорія людей, які здійснюють управління.

    Таким чином, можна сконструювати загальне визначення менеджменту:

    менеджмент – це сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації.

    Сучасний менеджмент має характерні риси, а саме:

- можливість внесення змін до змісту планування;

- активна участь персоналу в управлінні;

- всебічне дослідження факторів успішної діяльності;

- орієнтація управління на досягнення стабільних позитивних результатів;

- широке застосування математичних методів і досягнень інформатики в управлінні на базі ПЕОМ;

- розвинута мережа розрахункових систем і засобів комунікацій;

- пріоритетне звертання до традиційних методів управління, доступних для розуміння та використання всіма менеджерами;

- інтернаціоналізація менеджменту, що обумовлено колективним осмисленням нових реальностей, які породжуються поглибленням міжнародного розподілу праці, зростанням конкуренції та взаємозалежності в світовій економіці, розвитком транснаціональних корпорацій, створенням міжнародних систем інформації.

До загальних категорій менеджменту відносять організації, менеджерів, функції і методи менеджменту, рівні управління, управлінські рішення, комунікації, керівництво, лідерство тощо.

Об’єктом менеджменту є виробничо-господарська діяльність організації і чинники навколишнього середовища.

Суб’єктами менеджменту виступають співробітники організації, які своїми діями впливають на об’єкт управління.

Види менеджменту можна класифікувати за наступними ознаками:

1) за ресурсами: фінансовий, інформаційний, менеджмент персоналу, управління матеріально – технічними ресурсами;

2) за сферами діяльності: виробничий, торговий, банківський, рекламний, готельний, туристичний тощо;

3) за функціями: стратегічний, операційний, інноваційний, інвестиційний і т.д.;

4) за внутрішнім та зовнішнім середовищем: міжнародний, внутрішньо фірмовий тощо.

 

Цілі та завдання менеджменту

Кінцевою метою менеджменту є забезпечення прибуткової діяльності підприємства шляхом раціональної організації виробничого процесу та ефективного використання кадрового потенціалу.

    Прибутковість підприємства свідчить про ефективність його виробничо-збутової діяльності, яка досягається шляхом мінімізації витрат і максимізації доходів.

    Менеджмент покликаний створювати умови для успішного функціонування фірми, виходячи з того, що прибуток є не причиною існування фірми, а результатом її діяльності.

    В умовах ринку, ситуація на якому постійно змінюється, існує постійна наявність ризиків.

    Метою менеджменту в цих умовах є постійне подолання ризиків або ризикових ситуацій.

    Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів та послуг з урахуванням потреб ринку на основі існуючих матеріальних і людських ресурсів та забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку.

Завданнями менеджменту також є:

- забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання робітників високої кваліфікації;

- стимулювання роботи співробітників фірми шляхом створення для них кращих умов праці та встановлення вищої зарплати;

- координація роботи всіх підрозділів фірми, постійний контроль за ефективністю діяльності фірми;

- постійний пошук і завоювання нових ринків;

- визначення конкретних цілей розвитку фірми;

- виявлення пріоритетних цілей, їх черговості та послідовності рішення;

- розробка стратегії розвитку фірми – господарських завдань і шляхів їх вирішення;

- розробка системи заходів для вирішення певних проблем на різні часові періоди;

- визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

- встановлення контролю над виконанням ухвалених завдань.

 

Рівні управління в менеджменті

За функціями, які виконують керівники підприємств, їх поділяють на такі рівні управління:

- технічний (операційний) рівень – забезпечує щоденні операції та дії, необхідні для ефективної роботи організації;

- управлінський рівень – забезпечує координацію роботи структурних підрозділів організації;

- інституційний рівень – визначає місію та цілі організації, забезпечує довгострокове планування, зв’язки організації із зовнішнім середовищем.

Трьом рівням управління відповідають три групи менеджерів:

 

 

 

Інсти-Менеджери вищого рівня (вищої ланки)

туційний                               (топ-менеджери)

рівень

 

 


  УправлінськийМенеджери середнього рівня (середньої ланки)

  рівень

 

 


Технічний(операційний)  Менеджери нижчого рівня

рівень(низовоїланки)


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 625;