Тема 5. Бідність та шляхи її подолання. 

1. Бідність як соціально-економічна категорія. Характеристика і форми бідності. Поняття злиденності.

2. Межі, критерії, показники бідності.

3. Бідність в України. Групи ризиків та показники бідності.

 

Тема 6. Соціальний захист

 

1. Сутність і цілі соціального захисту.

2. Основні функції та характерні риси моделі соціального захисту.

3. Складові системи соціального захисту.

4. Українська модель соціального захисту.

 

Тема 7. Соціальне страхування

 

1. Поняття та види соціальних ризиків.

2. Сутність соціального страхування.

3. Види та форми соціального страхування:

    -  пенсійне страхування;

    -  медичне страхування;

- страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного

захворювання;

    - страхування безробіття;

    - страхування тимчасової непрацездатності та витрат, пов′язаних з народженням та похованням.

4. Міжнародні норми соціального страхування.

 

Тема 8. Соціальна допомога

1. Сутність та способи адресування соціальної допомоги.

 2. Види соціальних допомог:

- Допомога сім′ям з дітьми.

- Допомога малозабезпеченим сім′ям.

- Допомога інвалідам з дитинства.

- Допомога самотнім непрацездатним громадянам.

    - Програма житлових субсидій.

- Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Механізми реалізації соціальних програм.

 

Тема 9. Соціальна інфраструктура

1. Соціальна інфраструктура: сутність, особливості, роль у формуванні соціальної економіки

2. Основні елементи соціальної інфраструктури:

   - сфера освіти;

   - сфера охорони здоров’я;

   - сфера житлово-комунального господарства.

3. Проблеми оптимізації соціальної інфраструктури в Україні.

 

Тема 10. Державне регулювання соціальними процесами

1. Сутність та необхідність державного регулювання соціальною економікою.

2. Методи та інструменти державного регулювання. Державна соціальна політика.

3. Типи і моделі соціальної політики в світовій практиці.

 

Тема 11. Організація, управління, ресурсне забезпечення системи соціальної політики

1.Організаційно-правова структура соціальної політики та соціального захисту.

2. Державні та місцеві органи управління соціальною політикою.

3. Недержавні інституції соціальної політики.

4. Ресурсне забезпечення соціальної політики.

    -   Кадрове забезпечення.

    -   Наукове і методичне забезпечення.

    -   Інформаційне забезпечення.

    -   Фінансове забезпечення.

Тема 12. Проблеми формування соціальної економіки в Україні

1. Передумови формування соціальної економіки в Україні.

2. Правові та організаційно-економічні чинники побудови соціальної економіки в Україні.

3. Аналіз проблем формування соціальної економіки в Україні та шляхів їх вирішення.

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1

Феномен соціальної економіки в світовій практиці. Необхідність та передумови переходу до соціальної економіки. Проблеми формування соціальної економіки.

 

Тема 2

Основні відмінності у функціонуванні ринку праці за адміністративно-командної та ринкової економічної систем.

У чому різниця між робочою силою та трудовими ресурсами?

Що характеризує рівень трудової активності?

Як пов’язані працездатність та трудова активність?

Назвіть чинники трудової активності.

Особливості активної і пасивної політики ринку праці.

Фінансування активних та пасивних напрямів ринку праці.

Основні сучасні тенденції розвитку ринку праці України.

 

Тема 3

Форми і системи заробітної плати.

Особливості заробітної плати в Україні в галузевому та регіональному аспектах.

Динаміка номінальної та реальної заробітної плати в Україні.

 

Тема 4

Дайте визначення фізичного та людського капіталу та обґрунтуйте їх зв’язок із соціальним капіталом.

Як патерналістична держава радянського зразка впливала на можливості вибору? Що є необхідною умовою забезпечення можливостей вибору провадження здорового способу життя та здобуття відповідної освіти?

Обґрунтуйте основні впливи стану навколишнього середовища на людський розвиток.

Опишіть чотири головних пріоритети людського розвитку на міжнародному рівні.   

 

Тема 5

Що таке соціальні нормативи? Що таке зубожіння? Дайте визначення категорії «нових бідних», перелічіть причини появи цього прошарку населення в Україні.

Опишіть тенденції зміни рівня бідності та освітнього рівня населення.

Що таке тимчасова бідність і які шляхи боротьби з нею Ви знаєте?

Назвіть заходи запобігання бідності, які варто застосовувати за умов ринкової економіки. Як Ви розумієте поняття комплексності програми боротьби з бідністю?

Чи можна подолати бідність? Якщо так, то яким чином? Якщо ні, то що варто зробити?

Аргументуйте основні стратегічні шляхи боротьби з бідністю в Україні.  

 

Тема 6

Сутність системи соціального захисту.

Коли термін «соціальне забезпечення» було витіснено терміном «соціальний захист»? Яка між ними різниця?

У чому полягає мета соціального захисту щодо окремої людини (фізичної особи) та щодо суспільства загалом?

У чому полягає лікувальна функція соціального захисту?

У чому полягає запобіжна функція соціального захисту?

Назвіть та охарактеризуйте класичні складові соціального захисту.

Що таке значущість системи соціального захисту?

Що таке багатовимірність моделі соціального захисту?

Чому теоретичні засади соціального захисту не можуть бути кількісно детерміновані?

 

Тема 7

Охарактеризуйте складові ризику. За якою методикою їх визначають?

Назвіть основні функції соціального страхування.

Охарактеризуйте форми організації соціального страхування залежно від обсягу охоплення членів суспільства.

Охарактеризуйте суб’єкти соціального страхування.

Якими особливостями відрізняється побудова страхових тарифів (внесків) у розподільчій та накопичувальних моделях.

Охарактеризуйте складові трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Перелічіть економічні аспекти реформування системи пенсійного забезпечення України.

Охарактеризуйте працедавців, які є платниками страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Охарактеризуйте головні принципи міжнародних норм соціального страхування, регламентованих конвенціями Міжнародної організації праці (1952-1983).

Тема 8

Що таке програми соціальних послуг? Розкажіть про їхнє впровадження в Україні.

Охарактеризуйте розвиток системи надання соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні.

Охарактеризуйте соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям в Україні.

В чому полягає соціальна допомога неповносправним в Україні? Охарактеризуйте особливості надання соціальних послуг самотнім непрацездатним громадянам в Україні.

Програма житлових субсидій в Україні.

Особливості надання соціальних допомог та виплат потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

Тема 9

Аналіз функціонування основних складових соціальної інфраструктури в Україні.

Тема 10

Чому соціальна політика – фактор злагоди в суспільстві?

Наведіть приклади активного впливу людини, особистості на всі сфери життєдіяльності членів суспільства та формування нових ціннісних пріоритетів.

Назвіть давно відомі світовій ринковій економіці, але цілком нові для українського суспільства, суб’єкти соціальної політики.

Опишіть їх діяльність.

Розкрийте сутність поняття держави загального добробуту.

Як проявляється зміщення акцентів від державної благодійності до приватної та громадської діяльності в сучасній соціальній політиці?

У чому різниця значень термінів «людина», «особистість» та «індивідуальність»? Опишіть взаємопереходи між ними.

Співвідношення між соціальною політикою та державною соціальною політикою.

Охарактеризуйте модель соціальної політики Бісмарка.

Які основні засади соціал-демократичної моделі соціальної політики?

Які основні засади католицької моделі соціальної політики?

Що таке конвергенція європейської соціальної політики?

Яка модель соціальної політики є найперспективнішою: консервативна, соціал-демократична чи конвергента? Чому?

Чи можна формально переносити готову модель соціальної політики з однієї країни в іншу? Відповідь аргументуйте.

Тема 11

Яким чином організовується взаємодія органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою організації соціальних програм їхніх територій?

Якими особливостями характеризується діяльність центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом? Охарактеризуйте питання соціальної політики, які є компетенцією районної державної адміністрації.

В чому сутність трипартизму? Стан його розвитку в Україні.

Що необхідно зробити для популяризації ідеї соціального партнерства серед широких верств українського суспільства?

Назвіть основні автоматизовані інформаційні системи, які функціонують в галузі соціальної політики і соціального захисту.

Як використовується метод фактичних витрат для визначення фінансових потреб на соціальні цілі? У

 чому основна суть проблеми фактичного фінансування програм і заходів соціальної політики?

Розкрийте основні глобальні шляхи вирішення проблем фінансування соціальної політики України.

Тема 12

Аналіз передумов формування соціальної економіки в Україні.

Основні проблеми формування соціальної економіки в Україні.

 


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

До теми 1

1. Сутність та особливості соціальної економіки.

До теми 2

1. Зовнішня міграція та її вплив на ринок праці й зайнятість.

2. Державна політика стимулювання зайнятості.

3. Біржа труда.

4. Державна служба зайнятості.

5. Ринок праці в Україні: сучасний стан, проблеми, тенденції.

До теми 3

1. Заробітна плата в Україні: динаміка, галузева та територіальна структура, питома вага в доходах громадян.

2. Номінальна та реальна заробітна плата в Україні.

3. Заробітна плата та її основні функції.

4. Новітні системи заробітної плати та їх ефективність.

До теми 4

1. Людський розвиток в Україні та її регіонах: аналіз, проблеми, перспективи.

До теми 5

1. Система державних соціальних стандартів.

2. Мінімальний споживчий бюджет.

3. Прожитковий та фізіологічний мінімум.

4. Бідність в України. Державна програма подолання бідності.

До теми 6

1. Соціальний захист в Україні: сучасний стан, шляхи вдосконалення

До теми 7

1. Пенсійне страхування: закордонний досвід.

2. Порівняльна характеристика моделей пенсійного страхування.

3. Основні моделі медичного страхування: аналіз світового досвіду.

4. Страхування безробіття.

5. Становлення системи пенсійного страхування в Україні.

6. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.

7. Страхування безробіття в Україні.

До теми 8

1. Проблеми вдосконалення адресності соціальної допомоги

2. Соціальна допомога в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та шляхи оптимізації

3. Реалізація соціальних програм

 

До теми 9

1. Проблеми функціонування сфери освіти в Україні.

2. Шляхи вдосконалення сфери охорони здоров’я в Україні.

 

До теми 10

1. Типи і моделі соціальної політики в світовій практиці.

2. Методи та інструменти державної соціальної політики.

 

До теми 11

1. Кадрове забезпечення соціальної політики

2. Джерела, методи, напрями, правова база фінансування програм і заходів соціальної політики

До теми 12

1. Основні проблеми формування соціальної економіки в Україні та шляхи

їх подолання. 

 

 


ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 234 с.

2. Социальная политика: Учебник/ Под общ. Ред. Н.А. Волгина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 156 с.

3. Ягодка А.Г. Соціальна інфораструктура і політика: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 174 с.

4. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.: За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 457 с.

5. Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. Загальнообов′язкове державне пенсійне страхування: навчальний курс. – К.: НВП „АВТ”, 2004. – 247 с.

6. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. /І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 214 с.

7. Пільги. Регулювання та захист./ В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 514 с.

8. Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения. – Х.: «Одиссей»; 2003. – 258 с.

9. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. – К.: Ліра –К, 2004. – 247 с.

10. Щекин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монографыя. – К.: МАУП, 2000. – 289 с.

11. Б. Дікон, М. Холс, П. Стабс. Глобальна соціальна політика. – К.: Основи, 1999. – 356 с.

12. Семігіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. – К.: „Пульсари”, 2003. – 457 с.

Інтернет-ресурси

 

www.lib.ua-ru.net Електронна бібліотека: література по економічній теорії
www.elobook.com Електронна бібліотека: література по економічній теорії
www.economictheory.narod.ru Електронна бібліотека: література по економічній теорії
www.vu2lib.net/beta3/htm/1/2639 Електронна бібліотека: література по економічній теорії
www.econline.h1.ru/theor.htm Електронна бібліотека: література по економічній теорії
http://portal.rada.gov.ua Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
http://www.kmu.gov.ua Урядовий портал України

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття соціальної економіки.

2. Передумови та проблеми формування соціальної економіки.

3. Ринок праці: сутність, суб’єкти, об’єкти.

4. Пропозиція і попит на роботу силу на ринку праці.

5. Інфраструктура ринку праці.

6. Сутність та функції ринку праці.

7. Сутність та особливості робочої сили як товару.

8. Показники робочої сили, методи їх оцінки.

9. Мобільність робочої сили та її вплив на економіку.

10. Зайнятість. Види зайнятості.

11. Безробіття, його види та форми, соціально-економічні наслідки.

12. Шляхи зниження безробіття.

13. Неформальний сектор трудової активності.

14. Ситуація на ринку праці України.

15. Ключові функції та проблеми заробітної плати.

16. Сутність та зміст заробітної плати.

17. Вітчизняний та закордонний досвід регулювання заробітної плати.

18. Бідність як соціально економічна категорія. Характеристика та форми бідності.

19. Критерії визначення бідності.

20. Показники бідності.

21. Стан бідності в Україні. Групи ризику за показниками бідності.

22. Поняття мінімального споживчого бюджету, прожиткового та фізіологічного мінімуму та їх використання для оцінки бідності.

23. Шляхи подолання бідності.

24. Сутність, зміст, складові, умови людського розвитку.

25. Вимір людського розвитку.

26. Людський розвиток в Україні: сучасний стан, тенденції, перспективи.

27. Соціальний захист: сутність, мета, функції, риси.

28. Складові системи соціального захисту та їх порівняльний аналіз.

29. Система соціального захисту в Україні.

30. Соціальні ризики: сутність та види.

31. Сутність та види соціального страхування. Роль соціального страхування.

32. Пенсійне страхування як суспільний інститут: мета, завдання, функції.

33. Сучасні системи пенсійного страхування в закордонних країнах.

34. Пенсійне страхування в Україні на сучасному етапі та перспективи його подальшого розвитку.

35. Структура та види загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, їх характеристика та особливості.

36. Пенсійне страхування та демографічна ситуація.

37. Пенсійне страхування та система оплати і ринок праці.

38. Джерела формування коштів солідарної пенсійної системи та обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

39. Пенсійний фонд України: статус, функції, структура.

40. Накопичувальний фонд. Пенсійний фонд як адміністратор Накопичувального фонду.

41. Види пенсій у солідарній пенсійній системі.

42. Медичне страхування сутність, мета, функції.

43. Моделі медичного страхування в закордонних країнах.

44. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.

45. Страхування безробіття.

46. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

47. Страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та витрат, зумовлених народженням і похованням людини.

48. Соціальна допомога: сутність, способи адресування.

49. Допомога сім’ям з дітьми.

50. Допомога малозабезпеченим сім’ям.

51. Допомога особам, які є інвалідами з дитинства.

52. Допомога самотнім непрацездатним громадянам.

53. Програма житлових субсидій.

54. Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

55. Механізм реалізації соціальних програм.

56. Поняття соціальної політики. Взаємозв’язок соціальної політики з

економікою.

57. Структура соціальної політики.

58. Технологія соціальної політики.

59. Функції та основні задачі соціальної політики.

60. Типи соціальної політики.

61. Моделі соціальної політики.

62. Соціальна політика в перехідній економіці

63. Організаційно-правова структура соціальної політики та соціального захисту.

64. Органи державної законодавчої та виконавчої влади, що формують соціальну політику країни.

65. Органи місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, що формують соціальну політику регіону.

66. Недержавні інституції соціальної політики.

67. Кадрове забезпечення соціальної політики.

68. Наукове і методичне забезпечення соціальної політики.

69. Інформаційне забезпечення соціальної політики.

70. Фінансове забезпечення соціальної політики: джерела, методи, напрями фінансування.

71. Законодавчо-нормативна база, що регламентує фінансування соціальних витрат.

72. Стратегічні напрями розвитку соціальної економіки в Україні.

73. Етапи реалізації завдань соціальної економіки в Україні.

74. Механізми реалізації соціальної економіки в Україні.

75. Принципи реалізації соціальної економіки в Україні.

76. Гендерна політика: сутність, мета, функції, особливості реалізації в Україні.

77. Молодіжна політика на ринку праці в Україні.

78. Державна служба зайнятості.

79. Функціонування сфери охорони здоров’я.

80. Функціонування сфери освіти.


10. Тематика курсових робіт

 

1.Соціальна політика в перехідних економіках.

2.Соціальна політика в Україні.

3.Ринок праці в Україні.

4.Неформальний сектор трудової активності.

5.Безробіття, його види та форми. Шляхи зниження безробіття.

6.Зовнішня міграція та її вплив на ринок праці й зайнятості.

7.Зайнятість та реалізація трудової активності.

8.Державна політика стимулювання зайнятості.

9.Біржа праці.

10.Державна служба зайнятості.

11.Заробітна плата в Україні: динаміка, галузева та територіальна структура, питома вага в доходах громадян.

12.Номінальна та реальна заробітна плата в Україні.

13.Новітні системи заробітної плати та їх ефективність.

14.Вітчизняний та закордонний досвід регулювання заробітної плати.

15.Людський розвиток в Україні та її регіонах: аналіз, проблеми, перспективи.

16.Межі, критерії, показники бідності (світовий досвід та практика в Україні).

17.Соціальний захист в Україні: сучасний стан, шляхи вдосконалення.

18.Закордонний досвід моделей пенсійного страхування.

19.Становлення системи пенсійного страхування в Україні.

20.Основні моделі медичного страхування: аналіз світового досвіду.

21.Проблеми впровадження медичного страхування в Україні.

22.Світовий досвід страхування безробіття.

23.Страхування безробіття в Україні.

24.Соціальна допомога в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та шляхи оптимізації.

25.Реалізація соціальних програм.

26.Технології соціальної роботи.

27.Ресурсне забезпечення соціальної політики в Україні.

28.Гендерна політика.

29.Молодіжна політика.

30.Політика держави в сфері охорони здоров’я.

31.Політика держави в галузі освіти.

32.Державна житлова політика.

33.Державна екологічна політика.

34.Недержавні інституції соціальної політики. 

 

Навчальну програму з дисципліни «Соціальна економіка» розробив:

ст. викладач Бабенко В.А.                                               _____________

                                                                                           (підпис)

 

Зав. кафедрою д.е.н., проф. Кібік О.М.                         _____________

                                                                                           (підпис)


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 371;