IІІ. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємництва

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової та навчально-методичної роботи   _______________ Н.В. Притульська   "_____"_____________2011 р.

 

                                                    

 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ

ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

РОБОЧА Програма

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 305 «Економіка і підприємництво»
напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030508 «Фінанси і кредит»
професійне спрямування   03050401 « Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг», 03050804 «Фінанси підприємства»

Київ 2011


Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

 

Автори: Кустова, Н.П.ст. викл.,

          Губар С.І., асист.

                

Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри еконо­міки підприємництва ______________ 2011 р., протокол № ___ .

 

Рецензент Лігоненко Л.О., д-р екон. наук, проф.

 

Навчальна програма

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

РОБОЧА Програма

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
галузь знань 305 «Економіка і підприємництво»
напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030508 «Фінанси і кредит»
професійне спрямування   03050401 « Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг», 03050804 «Фінанси підприємства»

 

Автори: КУСТОВА Наталія Петрівна

ГУБАР Світлана Іванівна


ВСТУП

 

Дисципліна «Автоматизація економічних розрахунків» є нормативною дисципліною для студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» галузі знань «Економіка та підприємництво». Для бакалаврів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030508 «Фінанси і кредит»обсяг навчального навантаження за галузевими стандартами вищої освіти складає 108 годин чи 3 кредити.

Предметом дисципліни «Автоматизація економічних розрахунків» є теоретичні знання та практичні навички з питань авто­матизації економічних розрахунків, створення автоматизо­ваного робочого місця фахівця з економіки та фінансів підприємств.

Програма підготовлена відповідно до структурно-логічної схеми навчаль­ного процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів відповідного напряму підготовки. Вона відображає специфіку навчального плану двоступеневої підготовки економістів та фінансистів за схемою: базова вища освіта («бакалавр») – «магістр». Відповідно до структурно-логічної схеми побудови навчального плану вивчення цієї дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як "Економіка підприємства", "Фінанси підприємства", " спецкурсів "Економіка торговельного підприємства" та "Управління фінансами підприємств та об’єднань" на базі навичок студентів у галузі комп’ютерних технологій, які одержані на курсах "Інформатика та комп’ютерна техніка", "Автоматизація інформаційних систем в управлінні".

Робоча програма дисципліни складається з таких розділів:

1.Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення дисципліни, її місце у навчальному процесі.

2.Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план).

3.Тематика та зміст лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів.

4.Контроль та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

5.Список рекомендованої літератури.

 

 


Мета, завдання та результати

(компетенції) вивчення дисципліни,

Її місце у навчальному процесі

Метою вивчення дисципліни "Автоматизація економічних розрахунків" є здобуття студентами фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок з методології комп'ютерної обробки економічної інформації у процесі виконання різноманітних планово-економічних розрахунків, проектування та розробки інформаційного, методичного та програмного забезпечення автоматизованих професійних розрахунків у складі інформаційних систем в України. Метою викладання дисципліни є:

· надання фундаментальних знань з концептуальних основ автоматизації економічних розрахунків, визначення їх ролі і місця у процесі інформатизації України;

· вироблення у студентів логічного й алгоритмічного мислення, розуміння необхідності математичного моделювання функціональних комплексів задач у складі інформаційних економічних систем, як основи автоматизації економічних розрахунків;

· систематичне викладення основ застосування сучасних автоматизованих розрахунків в обліковій, планово-економічній, фінансовій та управлінській діяльності фірм та установ;

· надання інформації про перспективи використання автоматизованих економічних систем в економічній та підприємницькій діяльності;

· прищеплення навичок побудови інформаційно-аналітичних моделей реальних задач, оволодіння технологіями їх розв’язання та вміння аналізувати отримані результати;

· ознайомлення з основними напрямками інтелектуалізації при автоматизації економічних розрахунківу складі сучасних інформаційних систем в економіці;

· надання знань в області проблеми безпеки в інформаційних системах.

Завданням дисципліни "Автоматизація економічних розрахунків" є оволодіння фахівцями-економістами методологічними та методичними прийомами автоматизації економічних розрахунків у складі функціонуючих інформаційних систем різних рівнів в економіці, об’єктними технологіям проектування нових задач для таких систем, тобто теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

· основи автоматизації економічних розрахунків (АЕР): їх роль і місце в різноманітних сферах діяльності, розвиток та новітні підходи до проблем автоматизації в економічних інформаційних системах на різних рівнях управління;

· особливості автоматизації економічних розрахунків сучасних підприємств;

· компоненти АЕР та етапи їх побудови, можливості розробляти, аналізувати, адаптувати, використовувати АЕР, сучасні електронні засоби у різних галузях народного господарства;

· програмне, математичне, апаратне та інші види забезпечення АЕР;

· здійснення побудови АЕР, проектування інформаційно-аналітичних, імітаційних, економетричних та оптимізаційних моделей фукціональних задач управління економічними об’єктами;

·  ознайомлення із телекомунікаційним забезпеченням АЕР;

· застосування сучасних технологічних засобів при автоматизації створення інформаційних баз даних, баз знань, сховищ та впровадженні функцій облікової, планово-економічної, фінансової та управлінської діяльності економічних об’єктів (підприємства, фірми, корпорації);

· можливості інтелектуалізації АЕР шляхом використання експертних систем, методика побудови бази знань та експертних повідомлень;

· основи створення інтерфейсу користувача при автоматизації економічних розрахунків пов’язаних з реалізацією комплексів професійних задач фахівця.

 

Результатом вивчення дисципліни є набуття студентами наступних компетенцій:

1. Опанування теоретичних засад функціонування та підходів до проектування автоматизації економічних розрахунків в системах управління економічними об’єктами: засвоєння теоретичних основ побудови АЕР, формалізація функціональних задач, зведення їх до інформаційно-аналітичних моделей і оволодіння технологіями їх розв’язання в економічних інформаційних системах, ознайомлення з апробованими методами застосування АЕР в обліковій, планово-економічній, фінансовій та управлінській діяльності фірм та установ, а також набуття навичок їх практичного використання.

2. Знання концептуальних основ автоматизації комплексів планово-економічних та фінансово-економічних задач: поняття, класифікація та характеристика "планово-економічна задача", "фінансово-економічна задача" та відповідно "комплекс планово-економічних задач" або " комплекс фінансово-економічних задач", методичні підходи, критерії і принципи формування таких комплексів .

3. Оволодіння організаційними основами автоматизації планово та фінансово економічних розрахунків шляхом створення автоматизованих робочих місць (АРМ) відповідних фахівців підприємства: поняття та зміст АРМ, класифікація та характеристика їх окремих типів, організаційні аспекти та передумови створення.

4. Вміння формувати інформаційне забезпечення при автоматизації планово та фінансово економічних розрахунків на робочих місцях фахівців: основні види інформації, їх класифікація та джерела отримання; використання типових форм бухгалтерської та статистичної звітності для вирішення планово-економічних задач; формування банку нормативно-довідкової інформації; вивчення та формалізація внутрішніх та міжкомплексних інформаційних потоків; побудова матричних та графічних моделей для їх формалізації.

5. Вміння розроблювати програмне забезпечення при автоматизації планово та фінансово економічних розрахунків на робочих місцях фахівців: методика розробки алгоритмів та програмного забезпечення для вирішення планово-економічних та фінансово-економічних задач на персональному комп’ютері; технологія створення взаємопов’язаних електронних таблиць для вирішення економічних задач 1-го рівня складності; технологія реалізації імітаційних моделей, економетричних задач та оптимізаційних моделей засобами Excel.

6. Вміння створювати елементи експертних систем для інтелектуалізації економічних розрахунків: побудова бази експертних висновків та системи логічних правил їх здобуття при автоматизації розв’язання окремих планово та фінансово-економічних задач; методика розробки інтелектуальної підтримки розв’язання таких задач; розробка програмного забезпечення для інтелектуальної підтримки їх розв’язання в середовищі Excel.

7. Вміння створювати інтерфейс користувача для інформаційно-аналітичної моделі комплексу економічних задач фахівця програмними засобами Excel.

 


ІІ. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Та розподіл годин за темами

Теми

Кількість годин

Форми

контролю

Всьогогодин /

кредитів

З них

Лекції Практичні Самостійна робота
Модуль 1.  54/1,5 8 6 38  
Тема 1. Автоматизація економічних розрахунків: основні поняття та визначення; розвиток та сучасні проблеми автоматизації в економіці 6 2   4 Опитування
Тема 2. Автоматизація економічних розрахунків у системі управління підприємством 16 2   14 Реферат
Тема 3. Планова та фінансово-економічна діяльність підприємства як об’єкт автоматизації 18 2 6 10 Контрольна робота
Тема 4. Організаційні основи створення автоматизованого робочого місця економіста та фінансиста підприємства (АРМ-ЕК та АРМ-ФІН) 14   2   12   Есе
Модульний контроль 1 2        
Модуль 2.  54/1,5 12 16 24  
Тема 5. Характеристика методичного забезпечення автоматизації економічних розрахунків на робочих місцях фахівців 22 8 8 6

Захист індивідуальних

 завдань

Тема 6.Формування інформаційного забезпечення АЕР 8   2 6
Тема 7. Розробка програмного забезпечення АЕР 12 2 4 6
Тема 8. Засоби інтелектуалізації АЕР 10 2 2 6
Модульний контроль 2 2      
Разом 108/3 20 22 62  

Підсумковий (модульний) контроль – залік

 


IІІ. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий час студента, год Оцінка у балах

 

1 2 3 4
Вивчення сучасних систем автоматизації економічних розрахунків та, їх основних елементів, схем діяльності, технічного та програмного забезпечення Лекція 1. Основи автоматизації економічних розрахунків (АЕР) (2 години).        План лекції 1. Предмет, структура та завдання курсу, взаємозв’язки з іншими дисциплінами спеціальності. 2. Поняття автоматизації економічних розрахунків (АЕР), види та розвиток автоматизованих систем. 3. Системний підхід в аналізі та моделюванні АЕР та ЕІС 4. Концепція та основні поняття новітньої технології автоматизації економічеих розрахунків. 5. Основні елементи сучасних АЕР Література: Основна Додаткова   2
Поглибленне засвоєння теоретичних матеріалів теми 1. “Автоматизація економічних розрахунків: основні поняття та визначення; розвиток та сучасні проблеми автоматизації в економіці” Вивчення та доповнення матеріалу лекції 1 на основі самостійного опрацювання основних джерел літератури та електронних матеріалів, які надаються викладачем, Internet- матеріалів Підготовка до опитування. 4 5
Вивчення сучасних підходів до автоматизації економічних розрахунків на різних рівнях ієрархії управління та визначення можливостей і доцільності їх практичного застосування Лекція 2. Автоматизація економічних розрахунків у системі управління підприємством (2 години).        План лекції 1. Характеристика основних стандартів систем автоматизації економічних розрахунків: MRPII і ERP системи. 2. Комплекси задач функціонального управління підприємства. 3. Стан автоматизації фінансово-економічних розрахунків та перспективи подальшого її розвитку; підходи до впровадження АЕР. Література: Основна Додаткова 2
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів теми 2 "Автоматизація економічних розрахунків у системі управління торговельним підприємством ". Вивчення та доповнення матеріалу лекції 2 на основі самостійного опрацювання основних джерел літератури та електронних матеріалів,які надаються викладачем, Internet матеріалів. Підготовка огляду систем автоматизації у відповідності з індивідуальною тематикою. Підготовка до написання реферату   12 5
Набуття вмінь створення аналітичних оглядів та практики їх захисту Презентація та захист рефератів 2 5
Вивчення сучасних фінансово-економічних системних , фінансових моделей підприємства та економічного проекту. Вивчення прикладу застосування комплексу програм “Project Expert” для аналізу діяльності підприємства. Лекція 3. Фінансово-економічні автоматизавані системи, моделювання економічних показників діяльності фірми. План лекції 1.Фінансово-економічні системи та їх призначення. 2 Фінансово економічна модель фірми (економічного проекту). 3. Використання комплексу програм “Project Expert” для бізнес планування. 4. Інтерфейс “Project Expert” та робота з ним. 5. Технологія аналізу економічного проекту. 6. Приклади виконання аналізу економічного проекту.     Література Основна: 7, 1, 2 Додаткова: 13 2
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів лекції в напрямку створення власної моделі для “Project Expert” . Самостійна робота студента Вивчення та доповнення матеріалу лекцій 1.Створити фінансово-економічну модель власного економічного проекту студента. 2.Підготувати та захистити звіт про виконання практичних робіт. 10 5
Набуття практичних навичок роботи з програмним комплексом  “Project Expert”. Практична робота №1 Технологія роботи з “Project Expert”. Мета: Освоїти принципи та набути практичних навичок роботи з “Project Expert”. Завдання для заняття: · оволодіти інтерфейсом “Project Expert”; · пройти тренінг по створенню и аналізу моделі економічного проекту. 4 10
  Набуття практичних навичок аналізу власного економічного проекту в середовищі з програмного комплексу  “Project Expert”. Практична робота №2 Технологія роботи з “Project Expert”. Мета: Провести аналіз моделі власного економічного проекту студента. Завдання для заняття: · Сформувати опис економічного проекту в “Project Expert”; · Провести аналіз проекту в “Project Expert”. · Змінюючи основні показники довести проект до економічно вигідного. 2 5
Вивчення можливих організаційних форм розв'язання ПЕЗ. Поняття та класифікація АРМ з обробки економічної та фінансової інформації. Огляд ринку прикладних програмних продуктів реалізації планово-економічних задач Лекція 4. Організаційні основи створення автоматизованого робочого місця економіста та фінансиста підприємства (2 години) План лекції: 1. Поняття та зміст АРМ з обробки економічноїта фінансової інформації. Класифікація АРМ та характеристика їх окремих типів. 2. Вимоги та цільові принципи створення та функціонування АРМ-ЕК  та АРМ-ФІН підприємства. 3. Функціональна структура АРМ-ів та характеристика їх окремих блоків. 4. Організаційні аспекти та методичні підходи до створення проблемно-орієнтованного АРМ-ів. 2
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів теми 3 "Організаційні основи створення АРМ-ЕК та АРМ-ФІН підприємства ". Підготовка матеріалів для ессе 4 5
Контроль знань студентів по темам № 1 № 4 Модульній контроль 1 2 10
Набуття практичних навичок аналізу господарської діяльності та побудови економіко-математичних моделей з використанням MS Excel Тема 5. Характеристика методичного забезпечення автоматизації економічних розрахунків на робочих місцях фахівців  Лекція 5 Інформаційно-аналітична модель комплексів задач підприємства (2 години)  План лекцції 1. Класифікація та загальна характеристика основних методів аналізу та планування господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства. 2. Побудова інформаційно-аналітичної моделі (ІАМ) комплексів задач фірми. 3. Можливості пакету Microsoft Office та MS EXCEL для розв’язання комплексів фінансово-економічних задач 1 рівня складності. Література: Основна Додаткова Лекція 6 Методичне забезпечення розв’язання економічних задач 2-го рівня складності (4 години)  План лекції 1. Концептуальні основи імітаційного моделювання. 2. Побудова імітаційної моделі І типу за допомогою засобу Подбор параметра MS EXCEL. 3. Використання Диспетчера сценариев MS EXCEL для створення імітаційної моделі ІІ типу. 4. Загально-теоретичні основи створення економетричних моделей. 5.. Створення  та аналіз економетричної моделі з використанням наступних засобів MS EXCEL: · Мастер диаграм; · Вбудовані функції; · Поиск решения; · Пакет анализа. Лекція 7 Методичне забезпечення розв’язання економічних задач 3-го рівня складності (2 години)  План лекції 1. Класифікація оптимізаційних моделей. 2. Побудова оптимізаційних моделей різного типу за допомогою засобу Поиск решения MS EXCEL. 3. Аналіз отриманих результатів. Література: Основна Додаткова 8
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів теми 5 "Характеристика методичного забезпечення автоматизації економічних розрахунків на робочих місцях фахівців". Самостійна робота студента · Вивчення основних методичних підходів, щодо розв’язків задач І рівня складності, їх структуризація. Опрацювання методів та моделей, що лежатьв основі вирішення задач ІІ та ІІІ рівнів; · Побудова та ї реалізація оптимізаційних моделей. 4 2,5
Практичні навички формалізації задач різних рівнів складності Практична робота №3 "Формалізація комплексів функціональ­них задач І рівня складності при автоматизації економічних розрахунів в умовах АРМ". Мета: Набуття практичних навичок побудови інформаційно-аналітичних моделей комплексів задач фахівців з питань економіки та фінансів. Завдання для заняття: · Побудувати ІАМ власного комплексу задач І рівня (економічних або фінансових) у віповідності з курсовою тематикою; · Сформувати опис ІАМ в текстовому редакторі; · Реалізувати модель засобами MS Excel. . 4 2,5

Практичні навички формалізації задач різних рівнів складності

Практична робота №4 "Імітаційне моделювання економічної та фінансової діяльності підприємства". Мета: Оволодіти теоретичними основами побудови імітаційних моделей та набути практичних навичок їх створення.. Завдання для заняття: · Побудувати імітаційну модельІ типу згідно власного комплексу задач; · Побудувати імітаційну модельІІ типу згідно власного комплексу задач; · Реалізувати моделі засобами Подбор параметра та Диспетчер сценариев MS Excel.   2 2,5
Практична робота №5 "Кореляційно-регресійне моделювання економічної та фінансової діяльності підприємства". Мета: Оволодіти теоретичними основами побудови економетричних моделей та набути практичних навичок їх створення.. Завдання для заняття: · Побудувати економетричну модель різними засобами MS Excel; · Проаналізувати отримані результати, обгрунтувати можливість створення прогнозної моделі; · Використати економетричну модель для аналізу та прогнозу. 2 2,5
Самостійне оволодіння теоретичними засадами створення інформаційного забезпечення АЕР Тема 6 Формування інформаційного забезпечення АЕР  Самостійна робота студента Характеристика інформаційного забезпечення фінансово-економічних задач · Зміст інформаційного забезпечення планово-економічних задач. Основні види необхідної інформації та джерела її отримання. · Форми бухгалтерської та статистичної звітності та можливості їх використання для вирішення планово-економічних задач. · Потреба в оперативній бухгалтерській інформації для розв’язання планово-економічних задач та можливі форми її отримання. Можливості взаємодії АРМ-бухгалтера та АРМ-економіста. · Потреба у довідково-нормативній інформації та можливі форми її задоволення. · Сфера застосування оперативної інформації та основні джерела її отримання. 6 5
Практичні навички розробки інформаціного забезпечення АЕР Практична робота №6 "Методичні підходи до організації та проектування інформаційного забезпечення комплексу фінансово-економічних задач". Мета: Оволодіти теоретичними основами проектування інформаційної бази, навчитися її створювати для власних комплексів задач. Завдання для заняття: · Формування інформаційної бази окремих економічних та фінансових задач. · Вивчення та формалізація внутрішніх та міжкомплексних інформаційних потоків. · Визначення обсягів та проектування структури інформаційної бази комплексу. 2 5
Оволодіння теоретичними засадами створення програмного забезпечення АЕР Лекція 8 Створення програмної реалізації інтерфейса з використанням макросів (2 години)  План лекції 1. Класифікація програмного забезпечення АЕР. 2. Визначення інтерфейса та можливості його створення за допомогою макросів MS EXCEL. 3. Приклад побудови програмної реалізації. Література: Основна Додаткова   2
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів теми 7 "Розробка програмного забезпечення АЕР". Самостійна робота студента Характеристика програмного забезпечення АЕР · Методика вирішення комплексів взаємопов’язаних економічних задач I рівня складності засобами MS Excel. · Реалізація імітаційних моделей засобами MS Excel. · Реалізація оптимізаційних моделей засобами MS Excel.. · Макроси та програмна реалізація задач комплекса 6 5
Практичні навички розробки програмного забезпечення АЕР Практична робота №7 "Підходи до створення програмної реалізації комплексу фінансово-економічних задач". Мета: Спираючись на теоретичні основи використання макросів для програмних реалізацій набути практичних навичок їх побудови для власних комплексів задач. Завдання для заняття: · Формування вікон діалогу програмного інтерфейсу. · Створення макросів для елементів керування у вікнах. · Налагодження програмної реалізації. 4 5
Оволодіння теоретичними засадами інтелектуалізації АЕР Лекція 9 Експертні системи в АЕР (2 години)  План лекції 1. Суть експертної системи, як інструменту підтримки, рішення задач людської діяльності, характеристика її організаційної та функціональної структури. 2. Стан та перспективи використання експертних систем: в управлінні, в економіці та в фінансах. 3. Можливості інтелектуальної системи підтримки розв’язання окремих планово-економічних задач та їх комплексів. Література: Основна Додаткова   2
Поглиблене засвоєння теоретичних матеріалів теми 8 "Засоби інтелектуалізації АЕР ". Самостійна робота студента Вивчення у відповідності до літературних джерел особливостей створення баз знань та побудови системи логічних висновків 6 5
Практичні навички розробки програмного забезпечення АЕР Практична робота №8 "Технологія створення систем інтелектуальної підтримки у середовищі MS Excel". Мета: Оволодіти основами теорії експертних систем, набути практичних навичок їх побудови для власних комплексів задач. Завдання для заняття: · Визначення змісту експертного повідомлення та методика проектування бази знань для його отримання. · Формалізація умов та критеріїв отримання експертного повідомлення. · Розробка програмного забезпечення для отримання експертного повідомлення у середовищі MS Excel. 2 5
Контроль знань студентів по темам № 5-№ 8 Модульній контроль 2 2 10

 


V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.

 

Робоча програма дисципліни «Автоматизація економічних розрахунків» передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

- поточний;

- модульний;

- підсумковий.

Для поточного контролю використовуються такі форми:

- тестування за кожною темою дисципліни для перевірки теоретичних знань студента;

- перевірка та опитування по кожній практичній роботі.

Для модульного контролю використовуються такі форми:

- опитування за всіма темами, що увійшли у модуль;

- контрольна робота – виконання практичного знання на ПК за темами модулю.

Для підсумкового контрою використовуються наступні форми:

- контрольна робота - виконання комплексного практичного завдання на ПК за темами дисципліни;

- захист індивіуального проекту.

 

Оцінювання результатів роботи студента складається з:

- оцінювання теоретичних знань студентів за результатами опитування та виконання практичних робіт;

- оцінювання практичних навичок студентів в процесі виконання індивідуального проекту;

- оцінювання практичних та теоретичних знань студентів в процесі самостійної роботи з опанування дисципліни.

 

 

Для кожної форми контролю використовуються наступні критерії оцінювання знань

 

 

Модуль/теми Бали
Модуль 1.  
Опитування-тестування по темі №1 5
Реферат по темі №2 10
Самостійна робота:фінансово-економічна модель 5
Практична робота №1 10
Практична робота №2 5
Ессе по темі 4 5
Модульний контроль Опитування Контрольна робота Разом   3 7 10
Модуль 2  
Практична робота №3 2,5
Практична робота №4 2,5
Практична робота №5 2,5
Самостійне виконання індивідуальногопроекту 2,5
Практична робота №6 5
Самостійне виконання індивідуальногопроекту 5
Практична робота №7 5
Самостійне виконання індивідуальногопроекту 5
Практична робота №8 5
Самостійне виконання індивідуальногопроекту 5
Модульний контроль Опитування Контрольна робота Разом   3 7 10
Разом по модулям 100
Підсумковий контроль Тестування Захист індивдуального проету Разом   30 70 100

 

 

Підсумкова кількість балів після закінчення вивчання дисципліни переводиться в оцінку за національною системою та шкалою ECTS:

Оцінювання

За системою КНТЕУ За національною системою За шкалою ECTS
90-100

зараховано

A
82-89 B
75-81 C
69-74 D
60-68 E
35-59

не зараховано

FX
1-34 F

 

«А» ставиться у разі якщо студент:

1) оволодів теоретичними знаннями, викладеними в лекційному матеріалі та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою не меньше72 балів, показав вміння формулювати висновки за практичними завданнями, здатність аналізувати отримані результати, проявив творчій підхід до виконання лабораторних робіт, акуратно оформлював звіти та виконані завдання;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою не менше18 балів.

«В» ставиться у разі якщо студент:

1) оволодів теоретичними знаннями, викладеними в лекційному матеріалі та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою в межах 66- 71 балів, але не досить повно й аргументовано викладав матеріал, допускав незначні помилки при усних відповідях, не проявив творчій підхід до виконання індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою в межах 16 -18 балів.

«С» ставиться у разі якщо студент:

1) оволодів теоретичними знаннями, викладеними в лекційному матеріалі та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою в межах 61- 65 балів, але допускав помилки при усних відповідях, допускав помилки при рішенні конкретних завдань на ПК, не проявив старанності до виконання індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою в межах 14-16 балів.

 

«D» ставиться у разі якщо студент:

1) засвоїв значну частину теоретичних знань, викладених в лекційному матеріалі та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою в межах 57-60 балів, але допускав значні помилки при роботі з ПК, виконав не всі завдання для самостійної роботи, не проявив старанності при виконанні індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою в межах 12-14 балів.

 

«E» ставиться у разі якщо студент:

1) засвоїв частину теоретичних знань, викладених в лекційному матеріалі та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою в межах 50-56 балів, допускав значну кількість суттєвих помилок при відповідях та при роботі з ПК, не розумів сутності питань, не проявив старанності при виконанні індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою в межах менше 10-12 балів.

 

«FX» ставиться у разі якщо студент:

1) фрагментарно оволодів теоретичними питаннями, що становить незначну частину навчального матеріалу та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою в межах 27-49 балів, допускав значну кількість суттєвих помилок при відповідях та при роботі з ПК, не розумів сутності питань, не проявив старанності при виконанні індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою в межах 8-10 балів.

 

«F» ставиться у разі якщо студент:

1) оволодів матеріалом на рівні елементарного розпізнавання, поверхово розкривав зміст питань, що становить незначну частину навчального матеріалу та виконав лабораторні та самостійні роботи з сумарною оцінкою не вище 26 балів, допускав значну кількість суттєвих помилок при відповідях та при роботі з ПК, не розумів сутності питань, не проявив старанності при виконанні індивідуальних завдань;

2) здав модульні контролі з сумарною оцінкою нижче 8 балів.


 

 

V. Список рекомендованИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической дельности предприятий: Учеб.-практ. пособие. – М.: Дело и Сервис, 1998.

2. Амдильян Л.К. Современные информационные технологии. –М.: Знание, 1999.

3. Артеменко В.Т. Финансовый анализ. – М.: Новосибирск, 1999. –160 с.

4. Бандурка О.М., Коробов М.Л. Фінансова діяльність підприємства. –К.:1998.

5. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К., 1999.

6. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Инфра М. – 2001, - 215с. (Высшее образование).

7. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами - М., 1996.

8. Ковалев В.В. Финансовый анализ. –М.: Финансы и статистика, 1998.

9. Коробов М.Я. Фінасово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, КОО, 2000. – 378 с.

10. Карлберг К. Бизнес – анализ с помощью Excel/ Учеб.пособие. – М.: Вильямс, 2000 - 480с.

11. Кукурудза Л.О., Кустова Н.П. Організаційно-економічні засади створення автоматизованого робочого місця економіста торговельного підприємства. - К.: КДТЕУ, 1995.

12. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Управління грошовими коштами торговельного підприємства. – К.: КНТЕУ, 1998.

13. Лігоненко Л.О., Кустова Н.П., Клоченок Л.В. Сучасні інформаційні технології економічних досліджень/ Навч. Пос. – К.: КНТЕУ, 2002. – 102 с.

14. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

15. Мазаракі А.А., Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред проф. Н.М.Ушакової). - К.: Хрещатик, 1999.

16. Мазаракі А.А. Математичне програмування в Excel. –К.: Четверта хвиля, 1998.

17. Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Фінансовий аналіз: Навч.посіб./ За ред. проф.. Г.В.Митрофанова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002.

18. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д. Математичний аналіз для економістів. – К.: Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1999.

19. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наук. думка, 1998.

20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие для вуз. – 5-е изд. – Мн.: Новое знание, 2001- 686с. – (Учебник ХХІ века).

21. Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1990.

22. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. Посібник. – Вид. 2-ге, перероб і доп./В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Ерьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

23. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Темпов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.

24. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. – СПб.: Альфа, 1999.

25. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах. – К.:КНЕУ, 1999. – 216 с.

26. Теория анализа хозяйственной деятельности: Под Ред. В.В. Осмоловского /Уч. для вузов. – Мн., 2001 –317с.

27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: “А.С.К.”, 2001.

28. Шураков В.В., Дайпебегов Д.М., Мизрохи С.В. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки данных. - М.: Финансы и статистика, 1990.

29. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений./Учеб.пособ. - СПб: Издательство “ДиаСОфтЮП”, 2000. – 368 с.

30. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004/Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова/ - К: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. — I частина — ,1304 с.; — II частина — 1232с.

 

Інтернет ресурси:

 

1. www.istock.com.ua.

2. www.bulletin.com.ua/

3. www.corp-gov.ua/

4. www.vlasnasprava.info

5. www.dtkt.com.ua.

6. www.ukrbiznet.

7. www.spfu.gov.ua та ін.

 

 

VII. ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Загальна схема вивчення навчальної дисципліни включає графіки:

· лекційних занять;

· лабораторних занять;

· проведення індивідуально-консультативної роботи.

 

Графіки розробляються перед початком навчального триместру, розміщуються на університетському сайті та знаходяться на кафедрі.

Студенти можуть ознайомитися з цими графіками на кафедральній сторінці університетського сайту:

http://www.knteu.kiev.ua/news/Econom/EkonomPidpr/frameEkonomPidpr.html.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1128; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!